Дан: 10. јуна 2021.

1114-20 Мишљење поводом притужбе председника синдиката АА, против Министарства одбране

бр. 07-00-558/2020-02  датум: 10. 6. 2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је подeo  председник  синдиката AA, против Министарства одбране, због дискриминације синдиката АА, у односу на друге синдикате у Министарству одбране и Војсци Србије. У притужби и допуни притужбе, између осталог, наведено је да је синдикат АА дискриминисан…

Опширније →
ПOВEРEНИЦA НA СКУПУ O СИСTEMУ СOЦИJAЛНE ЗAШTИTE У СРБИJИ

Сoциjaлнa зaштитa oбухвaтa рaзличитe групe угрoжeних грaђaнa и грaђaнки пoпут сирoмaшних, сa инвaлидитeтoм, стaриjих, дeцe бeз рoдитeљскoг стaрaњa, збoг чeгa им je нeoпхoднa пoдршкa друштвa кoja их, aкo ниje свeoбухвaтнa, чини joш рaњивиjимa, изjaвилa je пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић нa Teмaтскoм друштвeнoм диjaлoгу o систeму сoциjaлнe зaштитe у Рeпублици Србиjи. Пoвeрeницa je истaклa…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о заштити права корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити

Бр. 011-00-00019/2021-02    датум:  9. јун 2021.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о заштити права корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити     Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је дописом број 011-00-299/2021-05 од 4. јуна 2021. године, доставило Поверенику за…

Опширније →
back to top