1290-18 Утврђена дискриминација по основу пола приликом пружања јавних услуга

бр. 07-00-1472/2018-02   датум: 28.3.2019.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Д.С.И., поднете против „П б 1“ у Ф. Подноситељка је у притужби, између осталог, навела да је излог пекаре облепљен сликом инсерта из филма, са пратећим текстом, који је подругљив, подсмешљив и који вређа жене. У изјашњењу на притужбу власник пекаре је, између осталог, навео да је његова намера била „шаљиве природе“, односно да није усмерена на дискриминацију жена, као и да слика на локалу „не представља ништа друго осим то да привуче муштерије и насмеје грађане“. У току поступка је утврђено да се реклама поводом које је поднета притужба налази на вратима објекта, да је у првом плану жена која оклагијом развлачи тесто, а да се иза ње налази мушкарац који рукама креће у пределу њених груди, да је на телу жене исписан текст: „Меси, меси неће ништа да ти шкоди“. Имајући у виду место на којем је фотографија постављена, односно, чињеницу да она представља рекламу за објекат у којем ће се пружати јавне услуге, као и положај жене и мушкарца, говор њиховог тела, Повереник за заштиту равноправности дао је мишљење да су рекламом за пекару „П б 1“ у Ф, улица …, повређене одредбе члана 12. у вези са чланом 20. Закона о забрани дискриминације. Р. С., власнику пекаре „П б 1“ у Ф препоручено је да уклони спорну рекламу са објекта пекаре „П б 1“ у Ф, у улици …, као и да убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности не крши законске прописе о забрани дискриминације.

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности се обратила адвокаткиња Д. С. И., притужбом поднетом против „П Б 1“ у Ф, поводом изгледа излога овог трговинског објекта.
  • У притужби је, између осталог, наведено:

– да је, пролазећи поред пекаре у Ф, уочила да је излог пекаре облепљен „инсертом из филма“ који је „подругљив, посмешљив и вређајући за особе женског пола“ и да је на тај начин жена приказана као „сексуални објекат“;

– да текст који се налази на излогу пекаре „Меси, меси, неће ништа да ти шкоди“, и слика мушкарца како стоји иза жене, указује на дискриминацију жена и доводи до „осећаја понизности жене и супериорности мушкарца над женом“;

– да излог пекаре у Ф омаловажава и узнемирава жене с обзиром на пол и да уједно подржава и јавно заговара предрасуде да су жене „сексуални објекти“.

 • Уз притужбу су достављене фотографије излога „П Б 1“ у Ф, у улици … .
 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење власника пекаре „П б 1“ у Ф.
 • У изјашњењу Р. С., власника пекаре „П б 1“ у Ф, датог преко пуномћника адвоката Р. Н., између осталог, наведено је:

– да је притужба неоснована и да је „јасно“ да се у конкретном случају не ради о дискриминацији;

– да „жеља и намера“ власника објекта није била да се жене „схвате као сексуални објекти“, као и да „неко не може бити одговоран за субјективни осећај подносиоца притужбе“;

– да се на слици не види ништа што представља дискриминацију, будући да руке мушкарца не додирују жену, нити је приказана „сексуална сцена“, те да „пре свега сматра да подноситељка притужбе нема проблем са власником пекаре већ са продуцентом филма“;

– да је намера будућег власника пекаре била „шаљиве природе“ и да дотична слика на локалу „не представља ништа друго осим то да привуче муштерије и насмеје грађане“ што је успешно и учињено, о чему „сведочи“ чињенице да та реклама на Фејсбук страници „Ф“ има преко сто „лајкова“ и велики број подржавајућих коментара, као и да су „добар део лајковале особе женског пола“;

да је слоган „Меси, меси, неће ништа да ти шкоди“ познат „целој Србији“ и широм Балкана и да се реч „меси“ шаљиво односи на пекарски занат;

– да пекара у улици … још увек није отворена, али да су житељи Ф „позитивно реаговали на иновативност будућег власника“ и да је „доста чудно“ да се сада подноси „нека притужба“, што изазива сумњу да се у конкретном случају ради о покушају „уништења конкуренције“;

– да је Р. С. власник још две пекаре у Ф које послују одлично, да је локално становништво веома задовољно њим и његовим производима што га је навело да отвори још једну пекару и да смисли начин да привуче још муштерија;

– да у прилог чињеници да се у конкретном случају не ради о дискриминацији жена говори то што у свим његовим пекарама, па и у пекари против које је поднета притужба, а која тек треба да буде отворена, труднице имају бесплатан оброк и да наведена акција траје од 28. септембра 2018. године.

 • Уз изјашњење је у виду прилога достављен: 1) извод из Агенције за привредне регистре и 2) слика званичног Фејсбук профила насеља Ф.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • У току поступка утврђено је да су улазна врата пекаре „П б 1“ у Ф, у улици …, облепљена рекламом на којој је у првом плану приказана жена одевена само у кецељу која оклагијом развлачи тесто, испод које је исписано: „Меси, меси неће ништа да ти шкоди“, док у другом плану иза ње стоји мушкарац који рукама креће ка пределу њених груди.

 

 • Увидом у извод Агенције за привредне регистре утврђено је да је власник пекаре „П б 1“, Р. С., предузетник.

 

 • Увидом  у слику званичног Фејсбук профила „Ф“, утврђено је да „П Б 1“, послује на три адресе у улицама: …, … и …, као и да је наведено да ова пекара свакога дана поклања трудницама бесплатан оброк.

 

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и достављене прилоге.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.[2]

3.3.  Устав Републике Србије[3] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Такође, Устав Републике Србије јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје[4] и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то, поред осталог, неопходно и ради заштите права и угледа других.[5]

3.4. Конвенцијом о елиминисању свих облика дискриминације жена[6]  државе пoтписнице су, између осталог, обавезане дa прeдузму подесне мeрe ради измене друштвених и културних обичаја у погледу понашања мушкараца и жена да би се отклониле предрасуде, као и уобичајена и свака друга пракса заснована на схватању о инфериорности или супериорности једног или другог пола или традиционалној улози мушкараца, односно жена.

3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом члана 12. Закона о забрани дискриминације забрањено је узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење. Такође, чланом 20. став 2. овог закона забрањено је […] изражавање мржње, омаловажавање, уцењивање и узнемиравање с обзиром на пол, као и јавно заговарање, подржавање и поступање у складу са предрасудама, обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или надређености полова, односно стереотипних улога полова.

3.6.  Законом о равноправности полова[7] прописано је да је дискриминација на основу пола свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање које има за циљ или последицу да лицу или групи отежа, угрози, онемогући или негира признање, уживање или остваривање људских права и слобода у политичкој, економској, друштвеној, културној, грађанској, породичној и другој области, док је одредбом члана 10. став 1. тачка 6. овог закона прописано да узнемиравање представља сваки нежељени вербални, невербални или физички акт, учињен са намером или који има за последицу повреду достојанства и изазивање страха или стварање непријатељског, понижавајућег, деградирајућег или увредљивог окружења, заснован на полу. Одредбом члана 41. став 1. Закона о равноправности полова прописано је да информације путем средстава јавног информисања не смеју подржавати нити подстицати дискриминацију засновану на полу, док је ставом 2. истог члана прописано да се одредбе става 1. односе и на све видове реклама и пропагандног материјала.

3.7. Законом о оглашавању[8] прописано је да огласна порука не сме да садржи изјаве или визуелно представљање које се може сматрати увредљивим. Одредбом члана 8. овог закона прописано је начело забране подстицања дискриминације односно, забрањено је да огласна порука, непосредно или посредно, подстиче дискриминацију по било ком основу, а посебно уверења, националне, етничке, верске, родне или расне припадности, политичког, сексуалног или другог опредељења, друштвеног порекла, имовинског стања, културе, језика, старости или психичког или физичког инвалидитета.

Анализа са аспекта антидискриминационих прописа

3.8.  Имајући у виду предмет притужбе, задатак Повереника за заштиту равноправности био је да утврди да ли су рекламом за пекару „П б 1“ у Ф, улица …, повређене одредбе Закона о забрани дискриминације.

3.9.  Повереник за заштиту равноправности најпре је разматрао наводе из изјашњења да власник пекаре није имао жељу или намеру „да се жене схвате као сексуални објекти“, као и да „не може неко бити одговоран за субјективни осећај подносиоца притужбе“. У изјашњењу је такође појашњено да је намера била искључиво „шаљиве природе“ и да је слика употребљена са циљем „да привуче муштерије и насмеје грађане“. Поводом ових навода из изјашњења, Повереник за заштиту равноправности указује да у случајевима дискриминације намера није правно релевантна, односно, за утврђивање да ли је неко извршио акт дискриминације није од значаја да ли је постојала намера да се друго лице дискриминише. Наиме, дискриминација се може извршити и без постојања намере, дакле и у незнању да је акт који се врши дискриминаторан и без постојања свести да се неко дискриминише. С тим у вези, Повереник указује да приликом испитивања да ли је одређен акт супротан императивним прописима о забрани дискриминације, намера извршиоца дискриминаторног акта није правно релевантна, што произлази и из одредбе члана 12. Закона о забрани дискриминације, којом је забрањено узнемиравање и понижавајуће поступање, не само када је циљ таквог понашања повреда достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, већ и када такво понашање објективно представља повреду достојанства лица или групе лица.

3.10.  Даље, Повереник је ценио наводе из изјашњења да је на спорној фотографији којом је облепљен излог пекаре у улици …, приказана сцена из филма, да је натпис „Меси, меси неће ништа да ти шкоди“ реплика из филма која је позната „целој Србији, Балкану и шире“, као и да се притужиља очигледно „водила“ оним што се дешава „у следећој сцени“, из чега произлази да подноситељка притужбе „нема проблем“ са власником пекаре, већ са продуцентом филма. Поводом ових навода из изјашњења, анализирајући да ли је у конкретном случају дошло до повреде одредаба Закона о забрани дискриминације којима се забрањује узнемиравање и понижавајуће поступање, Повереник није посматрао фотографију у контексту филма, већ у контексту рекламирања услужно угоститељске радње. Имајући у виду наведено, Повереник је утврдио да се реклама поводом које је поднета притужба налази на вратима објекта, да је у првом плану жена која оклагијом развлачи тесто, а да се иза ње налази мушкарац који рукама креће у пределу њених груди. На телу жене исписан је текст: „Меси, меси неће ништа да ти шкоди“. У том смислу, имајући у виду место на којем је фотографија постављена, односно, чињеницу да она представља рекламу за објекат у којем ће се пружати јавне услуге, као и положај жене и мушкарца, жене се своде на сексуални објекат и шаље се увредљива и понижавајућа порука за жене.

3.11.   Када је реч о наводима из изјашњења да „дотична слика на локалу не представља ништа друго осим то да привуче муштерије и насмеје грађане“, Повереник за заштиту равноправности указује да је неспорно да слобода сваког вида изражавања, укључујући и рекламирање услуга, јесте од кључне важности за развој демократског друштва. Међутим, ова слобода не сме бити стављена у контекст изговора за било који вид дискриминације и омаловажавање по било којем личном својству. Због тога је потребно напоменути да су сви па и компаније, предузетници и други облици организовања, дужни да поштују прописе и професионалне стандарде и да се уздрже од увредљивих, сексистичких и дискриминаторских садржаја, a да своју креативност изразе на примерен начин, поштујући достојанство жена, као и прописе о забрани дискриминације.

3.12. У изјашњењу је, између осталог, истакнуто да је Р. С. власник још две пекаре у Ф које послују одлично и да је локално становништво задовољно њим и његовим производима због чега је одлучио да отвори још једну пекару. Имајући у виду наведено, а нарочито чињеницу да „П б 1“ очигледно ужива поверење мештана и мештанки у насељу Ф, Повереник сматра да је власник пекаре тим пре у обавези да води рачуна да поруке које шаље рекламирањем свог објекта не буду дискриминаторне и омаловажавајуће за било коју друштвену групу, укључујући жене.

3.13.  На крају, Повереник за заштиту равноправности поздравља акцију коју „П б 1“ спроводи, а којом се сваког дана трудницама поклања бесплатан оброк и констатује да је очигледно да повреда равноправности није увек резултат свесне намере, већ да је често последица недовољног познавања правних стандарда у домену заштите од дискриминације. Због тога Повереник очекује да ће власник пекаре „П б 1“, Р. С., као друштвено одговоран предузетник, кроз будуће рекламирање својих објеката, поштовати достојанство жена и свих других друштвених група, без подржавања стереотипних и дискриминаторних образаца понашања.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

Рекламом за пекару „П б 1“ у Ф, улица …, повређене су одредбе члана 12. у вези са чланом 20. Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

Повереник за заштиту равноправности препоручује предузетнику Р. С., власнику пекаре „П б 1“ у Ф:

5.1.  Да уклони спорну рекламу са објекта пекаре „П б 1“ у Ф, у улици … .

5.2.  Да убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности не крши законске прописе о забрани дискриминације.

Потребно је да власник пекаре „П б 1“ у Ф Р. С. обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

 

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико власник пекаре „П б 1“ у Ф Р. С. не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, број 22/09

[2] „Службени гласник РС“, број 109/07

[3] Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06)

[4] Члан 46. став 1. Устава Републике Србије

[5] Члан 46. став 2. Устава Републике Србије

[6] Закон о ратификацији Конвенције о елиминацији свих облика дискриминације жена („Службени лист  СФРЈ – Међународни уговори, број 11/81), члан 5.

[7] Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“, бр. 104/09) члан 4. став 1.

[8] Закон о оглашавању („Службени гласник РС“, бр.6/16), члан 6. став 3. и члан 8.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1290-18 Утврђена дискриминација по основу пола приликом пружања јавних услуга Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top