126-19 Утврђена дискриминација на основу здравственог стања

бр. 07-00-109/2018-02 датум: 9.8.2019.

 

 

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.А., коју је поднео у име малолетне ћерке, Т. Л., против Б.Б., због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби је наведено да су по позиву ове установе да се пријаве деца која би желела да иду на зимовање 2019. године, пријавили своју ћерку. У усменом разговору, саопштено им је да дете можда неће моћи да иде због тога што има „дијагнозу“. Затим су из предшколске установе затражили извештај од изабраног педијатра да дете може да путује на зимовање. У притужби су напоменули да се не ради о уобичајеној потврди о здравственом стању детета, већ о посебном извештају. Достављен је извештај, али ПУ није била задовољна и убрзо је затражила нови извештај. Након тога, били су на састанку у ПУ, када им је саопштено да дете не може да иде на зимовање, уколико не доставе извештај изабраног педијатра у коме ће се навести да је дете здравствено способно за путовање. У притужби даље наводе да су предали нов извештај лекара у коме је експлицитно наведено да је дете способно да путује на зимовање. Након тога, обавештени су да је ПУ извршила промену члана 4. Правилника о организацији и начину спровођења зимовања и летовања предшколске деце, који гласи: „деца са ризиком (хронична обољења, алегрије, психофизичка стања) могу да иду на зимовање/летовање искључиво уз потврду лекара надлежне здравствене институције да су способна за одлазак на зимовање/летовање с обзиром на дужину пута и боравак, као и удаљеност од медицинских центара. У изјашњењу Б.Б. наведено је да је Правилник о организацији и начину спровођења зимовања и летовања деце предшколске установе измењен на седници Управног одбора 26.2.2019. године, као и да Т.Л. није ишла на зимовање, јер се дан пред пут разболела. Такође, наведено је да сва деца пре поласка на зимовање/летовање достављају здравствену листу која се издаје на прописаном обрасцу Центра дечјих летовалишта и служи као доказ да дете не болује од инфективних болести и да може да иде у колектив. У току поступка је утврђено да Т.Л. похађа вртићку групу у Б.Б.. Утврђено је да су је по објављеном позиву ове предшколске установе родитељи пријавили за зимовање 2018/2019. године. Међутим, предшколаска установа је од родитеља захтевала додатне лекарске извештаје, који би потврдили да може да иде на зимовање, с обзиром на њено здравствено стање (епилепсија). У току поступка је утврђено да сва деца која иду на зимовање/летовање, морају пре одласка на пут да обаве здравстени преглед и  доставе предшколској установи здравстену листу, коју попуњава изабрани педијатар. Ова обавеза, која важи за сву децу, прописана је одредбом члана 16. Правилника о организацији и начину спровођења зимовања и летовања предшколске деце. Здравствену листу за одлазак на летовање, рекреативну наставу и климатски опоравак испуњава изабрани педијатар, након прегледа детета и служи као потврдa да дете може у колектив, односно да је способно за пут. Имајући у виду да здтавстена листа садржи потврду да дете може у колектив (на зимовање/летовање), прописивањем услова да деца која имају неко хронично обољење, алегрију, психофизичка стања могу да иду на зимовање/летовање искључиво уз потврду лекара надлежне здравствене институције да су способна за одлазак на летовање/зимовање, Б.Б. је ставила у неповољнији положај децу с обзиром на њихово здравстено стање и наметнула им додатну обавезу која се другој деци у истој ситуацији не намеће, на који начин им је отежала учешће у васпитно-образовним активностима (одлазак на зимовање/летовање). Наиме, уколико је циљ прописивања ове одредбе, односно наметање додатног услова, безбедност деце, Повереник указује да је овај циљ остварен прописивањем обавезе да сва деца пре поласка на пут морају да обaве здравстеви преглед, након чега би надлежни лекар/педијатар за свако дете дао потврду у којој је назначено да ли дете може или не може да путује (чл.16. Правилника). Због тога је Повереник за заштиту равноправности донео мишљење да је прописивањем одредбе којом се намеће додатни услов у Правилнику о организацији и начину спровођења зимовања и летовања предшколске деце, да деца са ризиком (хронична обољења, алергија, психофизичка стања) могу да иду на зимовање/летовање искључиво уз потврду лекара надлежне здравствене институције да су способна за одлазак на летовање/зимовање с обзиром на дужину пута и боравка, као и удаљеност од медицијнских центара, Б.Б., повредила одредбе члана 8. 19. и 22. Закона о забрани дискриминације. Уз мишљење је дата и препорука да Б.Б. уклони ову одредбу из Правилника о организацији и начину спровођења зимовања и летовања предшколске деце.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио А.А., коју је поднео у име малолетне ћерке, изјављену против Б.Б., због дискриминације детета на основу здравстеног стања.
  • У притужби и допуни притужбе, између осталог, наведено је:
 • да су по позиву Б.Б., да се пријаве деца која би желела да иду на зимовање током 2018/2019. године, пријавили ћерку за зимовање;
 • да су им након ове пријаве из Предшколске установе најпре усмено саопштили да детету можда неће бити дозвољено да иде на зимовање јер има „дијагнозу“;
 • да су им затим усмено тражили да доставе извештај педијатра да дете може да путује на зимовање, коју су и доставили, али да предшколска установа није била задовољна тим извештајем, због чега су тражили нови и сами контактирали Дом здравља;
 • да се није радило о стандардној потврди о здравственом стању детета пред само путовање, већ о некој другој врсти извештаја;
 • да су 18. фебруара 2019. године, били на састанку, коме су присуствовали директор ПУ и део Тима за инклузивно образовање, када им је саопштено да дете не може да иде на зимовање, уколико се не достави извештај изабраног педијатра у коме ће се навести да је дете здравствено способно за путовање;
 • да им је након састанка достављен Правилник о организацији и начину спровођења зимовања и летовања деце Б.Б;
 • да је у овом Правилнику у члану 4. Наведено „деца са ризиком не укључују се у колективно зимовање/летовање (хронична обољења, алегрије, психофизичка стања)“;
 • да је 25. фебруара 2019. године предао нов извештај изабраног лекара у коме је експлицитно наведено да је дете способно да путујe на зимовање и писмено затражио од ПУ да се наведени члан правилника уклони;
 • да га је ПУ обавестила да је Управни одбор на седници од 26. фебруара 2019. године извршио промену члана 4. Правилника, који гласи: „деца са ризиком (хронична обољења, алегрије, психофизичка стања) могу да иду на зимовање/летовање искључиво уз потврду лекара надлежне здравствене институције да су способна за одлазак на зимовање/летовање с обзиром на дужину пута и боравак, као и удаљеност од медицинских центара“;
 • да сматра да Правилник о организацији и начину спровођења зимовања и летовања деце предшколске установе др Сима Милошевић није у сагласности са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском образовању и васпитању, Правилником о основама програма одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи, као и Уставу РС и Закону о забрани дискриминације.
  • У прилогу притужбе достављен је Правилник о организацији и начину спровођења зимовања и летовања деце Б.Б, лекарски извештај за дете, Статут Б.Б..
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], те је прибавио изјашњење Б.Б..
  • У изјашњењу и допуни изјашњења директорке ове предшколске установе, наведено је:
 • да је Правилник о организацији и начину спровођења зимовања и летовања деце предшколске установе измењен на седници Управног одбора 26.2.2019. године;
 • да малолетна Т.Л. није ишла на пут, јер се дан пред пут разболела;
 • да сва деца пре поласка на зимовање/летовање достављају здравствену листу;
 • да се листа издаје на прописаном обрасцу Центра дечјих летовалишта и служи као доказ да дете не болује од инфективних болести и да може да иде у колектив и не треба да буде старија од седам дана од дана поласка;
 • да здравствена листа не садржи податке о специфичним здравственим стањима: хроничним болестима, алергијама и слично, о потребним терапијама и начину њихове припреме, о посебном поступању са дететом са ризиком;
 • да је зато потребно да за дете са хроничним болестима и стањима има посебан извештај изабраног лекара у коме се лекар изјашњава да ли може да борави у конкретном одмаралишту, с обзиром на дужину боравка и удаљеност од већег медицинског центра, као и о начину давања прописане редовне терапије детету.
  • У прилогу изјашњења достављени су записник са седнице УО, Правилник о организацији и начину спровођења зимовања и летовања предшколске деце од 26.2.2019.године, извештај руководиоца предшколске установе, здравствена листа за одлазак на летовање, рекреативну наставу и климатски опоравак, допис Б.Б. упућен Дому здравља Палилула, извештај лекара специјалисте.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • На основу навода притужбе и изјашњења утврђено је да малолетна Т.Л. похађа Б.Б.. По објављеном позиву ове предшколске установе, родитељи су је пријавили за зимовање 2018/2019. године. Међутим, предшколаска установа је од родитеља захтевала додатне лекарске извештаје, који би потврдили да она може да иде на зимовање, с обзиром на њено здравствено стање (епилепсија). Утврђено је, такође, да мал. Т.Л. није отишла на зимовање, јер се непосредно пред полазак разболела.
 • Увидом у допис од 22.1.2019. године, који је Б.Б. упутила Дому здравља „Палилула“ у коме дете остварује здравствену заштиту, утврђено је да је ова предшколска установа захтевала стручно изјашњењe по питању да ли Т.Л. може да буде удаљена од великих здравствених центара у трајању од 7 дана, да ли климатске разлике могу негативно утицати на њено здравствено стање и да ли прво одвајање од родитеља може негативно да се одрази на њено здравствено стање.
 • У извештају лекара специјалисте од 19.2.2019. године, наведено је, између осталог, да је дете на редовној терапији као и на редовним контролама, и да је девојчица способна да иде на зимовање.
 • Такође, утврђено је да сва деца, пре поласка на зимовање/летовање, обављају здравствени преглед и предшколској установи достављају здравствену листу коју попуњава изабрани педијатар. Здравствена листа се издаје на прописаном обрасцу Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда.
 • Увидом у здравствену листу за одлазак на летовање, рекреативну наставу и климатски опоравак утврђено је да садржи податке о здравственом стању детета, а на основу прегледа детета пре поласка. Утврђено је, такође да ова листа служи као потврда да дете не болује од инфективне болести и да може да иде у колектив. Из здравствене листе за одлазак на летовање/рекреативну наставу и климатски опоравак Т.Л. утврђено је да саджи и потврду лекара да дете може у колектив. У рубрици напомена, уписано је „редовна терапија за G 40“.
 • Увидом у Међународну статистичку класификацију болести и сродних здравствених стања[2], утврђено је да је G 40 шифра болести – епилепсија.
 • Б.Б. на седници Управног одбора 26.2.2019. године, донела Правилник о организацији и начину спровођења зимовања и летовања предшколске деце, који је истоветан са правилником из 2003. године, осим у члану 4, у коме је измењен став 5. који гласи: деца са ризиком (хронична обољења, алегрије, психофизичка стања) могу да иду на зимовање/летовање искључиво уз потврду лекара надлежне здравствене институције да су способна за одлазак на зимовање/летовање с обзиром на дужину пута и боравак, као и удаљеност од медицинских центара“.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су достављени, као и антидискриминационе и друге домаће и међународне прописе.

 

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[3] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
 • Устав Републике Србије[4] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.[5]
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[6], којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Поред тога, чланом 19. прописано је да свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, у складу са законом, као и да је забрањено лицу или групи лица, на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу или искључити их из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступање према њима. Одредбом члана 22. Закона о забрани дискриминације прописано је да свако дете, односно малолетник има једнака права и заштиту у породици, друштву и држави, без обзира на његова или лична својства родитеља, старатеља и чланова породице. Ставом 2. овог члана прописано је да је забрањено дискриминисати дете, односно малолетника према здравственом стању, брачном, односно ванбрачном рођењу, јавно позивање на давање предности деци једног пола у односу на децу другог пола, као и прављење разлике према здравственом стању, имовном стању, професији и другим обележјима друштвеног положаја, активностима, израженом мишљењу или уверењу дететових родитеља, односно старатеља и чланова породице.
 • Одредбама члана Закона о предшколском васпитању и образовању[7] прописани су циљеви и принципи предшколског васпитања и образовања, међу којима је и подршка целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста, пружањем услова и подстицаја да развија своје капацитете, проширује искуства и израђује сазнања о себи, другим људима и свету, као и принцип доступности: једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама, у складу са законом.
 • Законом о основама система образовања и васпитања[8] , одредбом члана 7. прописано је да систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање засновано на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације. Одредбом члана 110. став 1. овог закона прописана је забрана дискриминације и одређено је да су у установи забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе, као и чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националне припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
 • Правилником о организацији и начину спровођења зимовања и летовања предшколске деце Предшколскe установа „др Сима Милошевић“ бр. 1653 od 26.2.2019. године, прописано је да здравствене прегледе деце, пре поласка, организују сарадници за превентивну-здравствену заштиту у договору са педијатром, као и да свако дете, пре поласка, мора да има здравствену листу испуњену од стране изабраног педијатра (члан 16). Прописано је такође, да деца са ризиком (хронична обољења, алергије, психофизичка стања) могу да иду на летовање/зимовање искључиво уз потврду лекара надлежне здравствене институције да су способна за одлазак на летовање/зимовање с обзиром на дужину пута и боравка и удаљеност од медицинских центара (члан 4. став 5).
 • Правилник о основама програма одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи[9] прописује циљеве одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи, међу којима су: 1) подстицање правилног психофизичког и социјалног развоја и помоћ у отклањању или кориговању негативних чинилаца развоја; 2) стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и коришћења слободног времена; 3) стицање искуства у колективном животу и заједништву, уз развијање толеранције у односима међу људима; 4) ублажавање последица вишемесечног боравка у затвореном простору (умањене физичке активности, неправилне исхране и др.); 5) формирање позитивних ставова према природи и њеној заштити; 6) обогаћивање постојећих и стицање нових знања и искуства. Такође, прописано је да се одмор, рекреација, климатски опоравак и настава у природи организује: за децу до 7 година старости током целе године, за децу од 7-15 година одмор, рекреација и климатски опоравак у току школског распуста, а настава у природи у складу са школским календаром. За сву децу, пре поласка, врши се лекарски преглед.

У дечјем одмаралишту током целе године могу се организовати: 1) летњи и зимски одмори и рекреација деце; 2) настава у природи; 3) климатски опоравак. Организовањем одмора и рекреације, обезбеђује се боравак на свежем ваздуху, исхрана, активан одмор и различити садржаји рекреације. Ови облици, осим наставе у природи, организују се за децу узраста од 4 до 15 година. Одмор и рекреација организују се у току зимског, пролетњег и летњег распуста у дечјим одмаралиштима на мору, планинама, поред река и језера, у трајању од 7 до 14 дана.

Припрема деце, родитеља и радника један је од битних услова успешне реализације облика рада. Припрема предшколске деце подразумева више обраћања пажње на психолошке карактеристике деце и њихове потребе, док припрема родитеља обухвата пружање информација о месту боравка деце, времену одласка, дужини трајања боравка, цени, документацији коју треба припремити. Разговор са родитељима обавља се на родитељским састанцима на којима се пружају опште информације, а потом се обављају и посебни разговори ради прикупљања значајних информација везаних за здравствени и психофизички статус деце и њихова интересовања. У току припреме, одмаралишту се доставља информација о програму боравка, броју деце и радника који долазе, неким општим карактеристикама групе и кадра, предлог оријентационог програма рада и др. Обавезни садржаји ових података су и подаци о здравственом стању деце и пратећа документација.

Документацију, у организовању одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи, чини документација на нивоу одмаралишта, сваке групе као и одговарајући извештаји и анализе који се припремају годишње. Основну документацију чине: 1) књига евиденције деце која бораве у дечјем одмаралишту са основним подацима о њима; 2) здравствени протокол; 3) књига реализације програмских садржаја.

 • Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности[10], прописано је поступање установе када се посумња или утврди дискриминаторно понашање, начин спровођења превентивних и интервентних активности, обавезе и одговорности детета, ученика, одраслог, родитеља, запосленог, трећег лица у установи, органа и тела установе и друга питања од значаја за заштиту од дискриминације. Установа, у смислу овог акта јесте предшколска установа, основна и средња школа и дом ученика. Правилник прописује да превенција дискриминације, као и вређање угледа, части или достојанства личности јесу мере и активности које предузима установа да се предупреди сваки облик дискриминаторног понашања. Превентивним мерама и активностима у установи ствара се сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, развија позитиван систем вредности. Запослени својим квалитетним радом и примером различитих метода, садржаја, облика рада и активности, личним понашањем и ставом утичу, помажу и обезбеђују недискриминаторно, подстицајно, инклузивно и безбедно образовно окружење за све учеснике у образовању, за родитеље, запослене и за трећа лица у установи и својим понашањем не подстичу, не помажу, не изазивају, не доприносе вршењу дискриминације и вређања угледа, части или достојанства личности. Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности одређују се мере и активности којима се обезбеђује остваривање циљева превенције свих облика дискриминације и дискриминаторног поступања и представља део школског програма и развојног плана, а конкретизује се годишњим планом рада установе. Годишњим планом рада установе, између осталог, опредељују се превентивне активности, одговорна лица и временска динамика остваривања планираних активности. Правилник такође прописује шта програм превенције садржи, као и обавезу установе да врши анализу стања у остваривању равноправности и једнаких могућности. Анализа се разматра у одељењима, на родитељским састанцима, ученичком парламенту, стручним органима и тимовима и на савету родитеља. Орган управљања разматра и питања дискриминације у оквиру доношења аката установе, усвајања извештаја о њиховом спровођењу и разматрање поштовања општих принципа, остваривања циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, најмање два пута годишње кроз извештаје директора о свом раду и раду установе.

Анализа навода из притужбе, изјашњења и прилога са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду околности конкретног случаја, задатак Повереника за заштиту равноправности је да утврди да ли је Б.Б., дискриминисала Т.Л., на основу њеног личног својства – здравственог стања, захтевајући додатни услов, да на зимовање/летовање може да иде искључиво уз потврду лекара надлежне здравствене институције да је способна за одлазак на летовање/зимовање, с обзиром на дужину пута и боравка, као и удаљеност од медицинских центара“.
 • Са аспекта Закона о забрани дискриминације, да би у конкретном случају био извршен акт дискриминације, потребно је да је прављење разлике или неједнако поступање неоправдано, затим да је неједнак третман заснован на неком личном својству, као и да постоји узрочно-последична веза између личног својства наведеног у члану 2. Закона о забрани дискриминације и учињеног акта дискриминације. Према одредби члана 8. Закона о забрани дискриминације повреда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији, не ускраћују или не намећу другом лицу, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује. Поред тога одредбама члана 19. овог закона прописано је између осталог да је забрањено лицу или групи лица, на основу њиховог личног својства, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним односно образовним активностима и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступати према њима.
 • На основу утврђеног чињеничног стања, неспорно је да Т.Л. похађа вртићку групу у Б.Б., те да су је родитељи, по позиву ове предшколске установе, пријавили да иде на зимовање. Међутим, након што су пријавили дете, предшколска установа је захтевала посебан извештај лекара да је дете способно за путовање, с обзиром на њено здравствено стање (епилепсија), који су родитељи и доставили 25.2.2019. године, и у коме је, према наводима притужбе, експлицитно наведено да је дете способно да путује на зимовање.
 • Услов који поставља Б.Б. прописан је одредбом члана 4. став 5. Правилника о организацији и начину спровођења зимовања и летовања предшколске деце, који је Б.Б. донела на седници Управног одбора 26.2.2019. године, а који гласи: „деца са ризиком (алегрија, хронична обољења, психофизичка стања) могу да иду на зимовање/летовање искључиво уз потврду лекара надлежне здравствене институције да су способна за одлазак на летовање/зимовање, с обзиром на дужину пута и боравка, као и удаљеност од медицинских центара“.
 • Повереник за заштиту равноправности најпре констатује да је одредбом члана 1. Правилника о организацији и начину спровођења зимовања и летовања предшколске деце, Б.Б., бр. 1653 од 26.2.2019. године, прописано да зимовање и летовање деце, установа организује за децу узраста од 4-7 година, у сарадњи са специјализованим установама и агенцијама које се баве овом делатношћу. Одредбом члана 5. овог правилника, прописано је да пре одласка на зимовање/летовање родитељ, васпитач, руководилац РЈ, координатор и директор установе потписују образац сагласности, који је саставни део правилника. Одредбом члана 16. овог правилника прописано је да здравствене прегледе деце, пре поласка, организују сарадници за превентивну-здравствену заштиту у договору са педијатром. Ставом 2. овог члана прописано је да свако дете, пре поласка, мора да има здравствену листу испуњену од стране изабраног педијатра.
 • Имајући у виду наведено, неспорно је да сва деца која се пријаве за зимовање/летовање, морају пре одласка да обаве здравстени преглед и да предшколској установи доставе здравстену листу. Здравствену листу за одлазак на летовање, рекреативну наставу и климатски опоравак испуњава изабрани педијатар, након прегледа детета, најкасније 7 дана од дана поласка на пут. Наведена листа садржи податке о здравственом стању детета и служи као потврда да дете не болује од инфективне болести као и потврду да дете може у колектив, односно да је способно за пут. У конкретном случају здравствена листа за одлазак на летовање, рекреативну наставу и климатски опоравак за Т.Л.  садржи потврду лекара да може у колектив и да не болује од заразних болести. Такође, у напомени, која је саставни део здравствене листе за одлазак на летовање, рекреативну наставу и климатски опоравак, лекар је коснтатовао да је потребна редовна терапија за епилепсију, што значи да је имао у виду ову чињеницу приликом сачињавања листе и сагласности да дете може у колектив.
 • Поводом навода Б.Б. да здравствена листа не садржи податке о специфичним здравственим стањима (хронична обољења или алергије), Повереник за заштиту равноправности истиче да се ова здравствена стања (хронично обољење, алергија), уколико их дете има, исказују у делу листе под називом „други подаци“ или у посебном делу „напомена“. Поред тога, Повереник указује да је подзаконским прописима у овој области, и то Правилником о основама програма одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи, прописано да се за сву децу, пре поласка, врши лекарски преглед. Наведени правилник не садржи посебну одредбу која би за децу са одређеним здравственим стањем (хронична обољења, алегрија) прописивала посебна правила и/или наметала додатне обавезе уколико желе да иду на зимовање/летовање.
 • Поред тога, оредбама члана 3. Закона о предшколском васпитању и образовању прописано је да предшколска установа обавља и делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно – здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом. Ставом 2. овог члана прописано је да су у остваривању свих делатности предшколске установе забрањене све активности којима се дискриминишу или издвајају деца, односно група деце по било ком основу. Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце у Б.Б. бр. 2305 од 12.5.2017. године, уређују се мере, начин и поступак заштите и безбедности деце за време боравка у Б.Б., и то: у време васпито-образовног рада са децом у објекту установе и непосредној околини, и у време зимовања и летовања деце, излета и сличних активности, које организује установа. Заштита и безбедност деце за време боравка у установи обухвата њихову физичку, здравствену, васпитно образовну и ментално хигијенску заштиту и безбедност[11]. Имајући у виду наведено, неспорно је да је установа одговорна за безбедност и здравстену заштиту све деце, како за време боравка у установи, тако и за време летовања/зимовања и у обавези је да у циљу њихове заштите и безбедности предузима одређене мере, утврђене законом, подзаконским актима као и општим актима установе. Поред тога, подзаконски акти у овој области, прописују припрему деце, родитеља и запослених, као и један од битних услова успешне реализације облика рада.припрема предшколске деце подразумева обраћање пажње на психолошке карактеристике деце и њихове потребе, док се на посебним разговорима са родитељима обављају и посебни разговори ради прикупљања значајних информација везаних за здравствени и психофизички статус деце и њихова интересовања. Такође, и одмаралишту се, током припрема достављају одређене информације, међу којима су обавезни и подаци о здравственом стању деце и пратећа документација.
 • Имајући то у виду, Повереник за заштиту равноправности истиче да прописивање додатног услова, односно наметање обавезе само деци која имају хроничну болест, алергију и сл. да достављају и додатну потврду лекара надлежне здравствене институције да су способна за одлазак на летовање/зимовање, нема никаквог оправдања. Наиме, уколико је циљ прописивања ове одредбе, односно наметање додатног услова, безбедност деце, Повереник указује да је овај циљ остварен прописивањем обавезе да сва деца пре поласка на пут морају да обаве здравстеви преглед, након чега би надлежни лекар/педијатар за свако дете дао потврду у којој је назначено да ли дете може или не може да путује (чл. 16. Правилника). Према томе, прописивањем услова да деца која имају неко хронично обољење, алегрију, психофизичка стања могу да иду на зимовање/летовање искључиво уз потврду лекара надлежне здравствене институције да су способна за одлазак на летовање/зимовање с обзиром на дужину пута и боравка, као и удаљеност од медицинских центара, Б.Б  је ставила у неповољнији положај децу с обзиром на њихово здравстено стање и наметнула им обавезу која се другој деци у истој ситуацији не намеће, на који начин им је отежала учешће у васпитно-образовним активностима (одлазак на зимовање/летовање).
 • У складу са наведеним, Повереник је става да је Б.Б. повредила одредбе Закона о забрани дискриминације, стављајући у неједнак положај Т.Л. на основу личног својства, а потенцијално и сву другу децу у овој установи којој би се због здравственог стања наметала додатна обавеза уколико желе да иду на зимовање/летовање, која се у истој ситуацији не намеће другој деци.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Прописивањем одредбе у Правилнику о организацији и начину спровођења зимовања и летовања предшколске деце, којом се намеће додатни услов да „деца са ризиком (хронична обољења, алергија, психофизичка стања) могу да иду на зимовање/летовање искључиво уз потврду лекара надлежне здравствене институције да су способна за одлазак на летовање/зимовање с обзиром на дужину пута и боравка, као и удаљеност од медицијнских центара“, Б.Б., повредила је одредбе члана 8, 19. и 22. Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује Б.Б. да из Правилника о организацији и начину спровођења зимовања и летовања предшколске деце, уклони одредбу којом је прописано да „деца са ризиком (хронична обољења, алегрије, психофизичка стања) могу да иду на зимовање/летовање искључиво уз потврду лекара надлежне здравствене институције да су способна за одлазак на летовање/зимовање с обзиром на дужину пута и боравка, као и удаљеност од медицинских центара“.

Потребно је да Б.Б. обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Б.Б. не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09

[2] Доступно на http://www.batut.org.rs/download/MKB102010Knjiga1.pdf

[3] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09), члан 1. став 2.

[4] „Службени гласник РС”, број 98/06

[5] Устав Републике Србије, члан 21.

[6] члан 2.

[7] „Службени гласник РС“, бр. 18/10 , 101/17, 113/17 др.закон, 95/18 др.закон и 10/19

[8] „Службени гласник РС”, бр, 88/17 , 27/18 – др. закон и 10/19

[9] „Службени гласник РС”, број 52/95

[10] „Службени гласник РС“, бр. 65/18

[11]  Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце у предшколској установи „др Сима Милошевић“ Земун бр. 2305 од 12.5.2017. године, члан 2.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon126-19 Утврђена дискриминација на основу здравственог стања Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top