109-21 Мишљење поводом притужбе А. А. против Скупштине града Београда због дисркиминације на основу пола и породичног статуса

бр. 07-00-119/2021-02  датум: 24. 5. 2021.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. против Скупштине града Београда због дисркиминације на основу пола и породичног статуса. У притужби је, између осталог, наведено да је град Београд усвајањем Одлуке о приступању града Београда Удружењу „Покрета за децу три плус“ из Чачка дискриминисао очеве са троје и више деце јер је овом одлуком омогућено право на додатне попусте на робу и услугу мајкама са троје и више деце, а не и очевима. Даље је наведено да Одлуком о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда право на бесплатан боравак у предшколској установи има само дете које живи у породици са троје и више деце, односно, да би се остварила ова погодност, потребно је да сва деца живе у истом домаћинству, чиме је дискриминисан родитељ који не живи са дететом, на основу породичног статуса, с обзиром да се трошкова плаћања предшколске установе ослобађа родитељ који живи са дететом, као и да се редослед рођења деце „утврђује из матичне књиге рођених за мајку“. У изјашњењу Градске управе града Београда, између осталог, наведено је да се Поносна картица Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка издаје родитељима, оцу и мајци са троје и више деце, од којих је макар једно малолетно, попуњавањем обрасца изјаве. У прилогу изјашњења достављени су образац изјаве и обавештење о обради података. У току поступка је утврђено да се картица на основу које се остварују одређени попусти на робу и услуге, издаје на основу потписане изјаве и сагласности и да се може издати на име мајке као и на име оца, односно, да попусте могу остварити и отац и мајка са троје и више деце. Даље је утврђено да је Одлуком о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда прописано да право на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи и трошкова одмора и рекреације детета остварује породица са троје и више деце, где се редослед рођења детета утврђује према датуму и часу рођења уписаних у матичну књигу рођених детета, при чему је одлучујућа чињеница да је у питању треће или свако следеће дете које живи у породици. У питању je подршка породици са више деце и подршку могу остварити оба родитеља уколико живе у породици са троје и више деце. Законом о финансијској подршци породици са децом прописано је да породицу у смислу овог закона чине: супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена сродства под условом да живе у заједничком домаћинству. Због тога се у конкретном случају не ради о дискриминације родитеља који не живи са дететом, јер је циљ накнаде трошкова подршка породици, а у складу са законом, породицу чине лица која живе у заједничком домаћинству, као ни о дискриминацији родитеља на основу пола. С обзиром на све наведено, Повереник је дао мишљење да у је у поступку по притужби А. А. из Б. против Скупштине града Београда, утврђено да нису повређене одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио А. А.  из Београда против Скупштине града Београда, због дискриминације на основу пола, рођења, брачног и породичног статуса.
  • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да је Скупштина града Београда 27. децембра 2019. године донела Одлуку о приступању Београда Удружењу „Покрета за децу три плус“ из Чачка које је формирано са циљем борбе против „беле куге“. Увидом у интернет страницу удружења triplus.org.rs и града Београда beograd.rs констатовао је да је програм „Поносна картица 2020 Цена минус за 3 плус“ намењена породицама са троје и више деце и да је именована на мајку и доноси попусте у бројним правним субјектима при коришћењу услуга и куповини робе за потребе детета.
 • да погодности које даје картица могу остварити само мајка деце, све са циљем подизања наталитета у земљи, при чему се оцу са троје и више деце ово право не признаје;
 • да град Београд сматра да оцу детета не треба олакшати положај када има троје или више деце, с обзиром да ову акцију не могу да искористе мајке ове деце јер оне нису родитељи све деце, а отац све деце исто право не може да искористи јер није мајка;
 • да се погодност даје мајци, а отац се неоправдано изоставља. Ако је намера била да се погодности дају лицу које непосредно живи у домаћинству са децом и то би представљало дискриминацију по основу породичног статуса јер се не признају права родитељу који не живи са дететом;
 • да он, као отац четворо деце плаћа пуну цену за активности за које мајка са троје деце остварује читаву лепезу погодности;
 • да је на основу Одлуке о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 2/20015), право на бесплатан боравак у предшколској установи има само дете које живи у породици са троје и више деце, односно, да би се остварила ова погодност, потребно је да сва деца живе у истом домаћинству.
 • да сматра да је на овај начин дискриминисан родитељ који не живи са дететом, на основу породичног статуса, с обзиром да се трошкова плаћања предшколске установе ослобађа родитељ који живи са дететом. На интернет страници ПУ „Бошко Буха“ Палилула може се утврдити да установа редослед рођења деце (што је основ за ослобађање плаћања трошкова услуге установе) „утврђује из матичне књиге рођених за мајку“;
 • да је у свим наведеним случајевима дискриминисано и дете, по основу породичног статуса јер дете чија мајка има више деце остварује пуни бенефит свих поменутих погодности, а дете чији отац има троје и више деце, не остварује никакав бенефит, због чега ће дете бити у неповољнијем положају у односу на осталу децу;
 • да се подносилац притужбе као отац четворо деце не осећа равноправно са мајкама троје деце у граду Београду, као и да не осећа мере подстицаја наталитета, и да је искључен из свих акција које су усмерене на подршку развоја наталитета;
 • да сматра да је пол основ дискриминације јер су очеви стављени у неравноправан положај у односу на мајке, као и да су деца очева који имају више деце дискриминисана у односу на децу чије мајке имају троје и више деце;
 • да сматра да је породични статус основ дискриминације јер су родитељи који не живе са дететом стављени у неравноправан положај у односу на родитеље који живе са дететом, као и да су деца која не живе са родитељем дискриминисана у односу на дете које живи са родитељем;
 • да је рођење основ дискриминације јер се редослед рођења деце „рачуна само према матичној књизи рођених за мајку“.
  • Уз притужбу су достављени: 1) четири извода из матичне књиге рођених за децу подноситеља притужбе; 2) извод са интернет странице triplus.org.rs; 3) захтев за упис детета у ПУ „Бошко Буха“ Палилула.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], те је у току поступка затражио изјашњење Скупштине града Београда на наводе из притужбе.
  • У изјашњењу Градске управе града Београда, Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима, које је доставио Кабинет председника Скупштине града Београда, између осталог, наведено је:
 • да је Скупштина града Београд донела Одлуку о приступању града Београда Удружењу „Покрет за децу три плус“ из Чачка („Службени лист града Београд“, бр. 138/19). Ради реализације Одлуке донет је закључак којим се даје сагласност Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима да потпише Уговор о условима чланства града Београда у Удружењу „Покрет за децу три плус“ из Чачка. Саставни део уговора о чланству је и Уговор о обради података о личности поверених Обрађивачу (Удружењу „Покрет за децу три плус“ из Чачка) од Руковаоца (Секретаријат) са Прилозима.
 • да су позвани родитељи – мајка/отац са троје и више деце, од којих је макар једно малолетно, да приступе у градску општину на чијој територији имају пребивалиште да попуне образац Изјаве на основу које ће им бити издата Поносна картица Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка и Обавештење о обради података о личности.
  • У прилогу изјашњења достављени су: 1) Одлука Скупштине града Београда о приступању града Београда Удружењу „Покрет за децу три плус“ из Чачка; 2) Изјава коју даје мајка/отац ради издавања Поносне картице Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка и 3) обавештење о обради података о личности.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у Одлуку Скупштине града Београда о приступању града Београда Удружењу „Покрет за децу три плус“ из Чачка број 5-980/19-С од 27. децембра 2019. године, утврђено је да је град Београд приступио Удружењу „Покрет за децу три плус“ из Чачка у циљу заједничког обезбеђивања олакшица при пружању услуга породицама са троје и више деце, како би се побољшао и оснажио положај ових породица.
 • Увидом у Изјаву коју даје родитељ ради издавања Поносне картице Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка, утврђено је да је у ставу 1. Изјаве назначен простор за упис података лица које даје изјаву, где је, између осталог, наведено „мајка/отац сам ______ деце од којих је _____ малолетно“. Даље је у ставу 2. Изјаве наведено „Сагласна/сан сам да ми се као мајци/оцу са троје или више деце, ради коришћења права на попуст приликом плаћања добара и услуга код привредних друштава, јавних предузећа, предузетника и удружења, са којима „Покрет за децу три плус“ из Чачка има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи, изда поносна картица са мојим личним подацима. У осталом делу Изјаве користи се изрази „сагласна/сан сам“ и „упознат/а сам“. Место за потпис је означено наводима „давалац изјаве“.
 • Увидом у Обавештење о обради података, утврђено је да је под тачком 3. Обавештења наведено: „Лице чији се подаци обрађују, овим путем обавештавамо да ће Руковалац бити овлашћен да прикупи и обрађује, под условима, на начин и у роковима који су предвиђени овим обавештењем, следеће податке: име и презиме родитеља (мајке/оца)…“
 • Увидом у Захтев за упис детета у Предшколску установу „Бошко Буха“ Палилула, која је приложена уз притужбу и у захтев који се налази на интернет страници установе[2], утврђено је да се у образцу поред података за дете, мајку и оца детета достављају и (факултативно) јединствени матични бројеви деце у породици, као и податак које је дете за које се подноси захтев по редоследу рођења. Даље је утврђено да је на крају обрасца наведено да подносилац захтева може дати сагласност да запослени у установи прибави податке из матичне књиге рођених и податке о радно-правном статусу, који су садржани у Матичној књизи и бази Централног регистра обавезног социјалног осигурања, увидом у исте, по службеној дужности или, уколико не да сагласност, запослени у установи ће подносиоца информисати о допунској документацији коју је потребно да достави предшколској установи. На крају захтева наведено је да, уколико је подносилац захтева сагласан да се подаци прибаве по службеној дужности, запослени попуњава поља у следећој рубрици и уписује податке добијене на основу провере електронским путем преко Портала електронске управе Владе РС. Један од података које је запослени из установе обавезан да прибави је и број деце за који је наведено да се „утврђује на основу провере извода из матичне књиге рођених мајке“.
 • Увидом у званичну интернет страницу града Београда (beograd.rs) на старници Секретаријата за образовање и дечју заштиту у део Обрасци и захтеви[3], утврђено је да се на овој страни не налази образац захтева за упис детета у предшколску установу, као и да се на њој може наћи Захтев за остваривање права на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи. Увидом у овај захтев утврђено је да се у захтеву користи родно осетљив језик и да захтев може поднети и отац и мајка детета, као и да се редоследа рођења детета утврђује у односу на упис у матичну књигу рођених детета.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и прилога достављених уз притужбу, изјашњења, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[4] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
 • Устав Републике Србије[5] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета[6].
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[7] где је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.
 • Одредбама члана 2. Закона о финансијској подршци породици са децом[8] дефинисано је да породицу у смислу овог закона чине: супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена сродства под условом да живе у заједничком домаћинству. Одредбама члана 11. овог закона прописано је која су права на финансијску подршку у смислу овог закона, као и да АП Војводина, општина, односно град могу, ако су обезбедили средства, да утврде и друга права, већи обим права од права утврђених овим законом и повољније услове за њихово остваривање.
 • Одредбама члана 5. Одлуке о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда[9] прописано је да треће и свако наредно дете у породици са троје и више деце, у смислу ове одлуке, је треће и свако наредно дете које живи у породици са троје и више деце, према редоследу рођења. Редослед рођења из става 1. овог члана, утврђује се према датуму и часу рођења уписаних у матичну књигу рођених. Одредбама члана 6. ове одлуке прописано је да се редослед рођења деце из разведеног брака или ванбрачне заједнице која је престала, утврђује према родитељу са којим дете живи по одлуци надлежног органа. Редослед рођења деце која су у време развода брака или престанка ванбрачне заједнице била пунолетна или за коју је у току поступка утврђивања породичноправног статуса пред надлежним органом, утврђује се према родитељу са којим деца живе. Чињеница са којим родитељем деца живе, утврђује се према налазу надлежног центра за социјални рад.

 

Анализа навода притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду садржину притужбе, као и надлежност Повереника за заштиту равноправности, у конкретном случају задатак Повереника је да испита да ли је град Београд Одлуком о приступању града Београда Удружењу „Покрет за децу три плус“ из Чачка ставио у неповољнији положај очеве који имају троје и више деце у односу на мајке које имају троје и више деце. Даље је потребно испитати да ли је Одлуком о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда у неповољнији положај стављен отац детета у односи на мајку детета, као и да ли су родитељи и деца дискриминисани на основу породичног статуса.
 • Поводом навода из притужбе да су Одлуком о приступању града Београда Удружењу „Покрет за децу три плус“ из Чачка очеви са троје и више деце стављени у неповољнији положај јер је Поносна картица Удружења на основу које се остварује право на попуст на услуге и робу, именована на мајку троје и више деце, Повереник је утврдио да нема повреде одредаба Закона о забрани дискриминације. На основу утврђеног чињеничног стања, а пре свега на основу увида у прилоге достављене уз изјашњење (Изјаву коју даје родитељ ради издавања Поносне картице Удружења и Обавештење о обради података), неспорно је да се Поносна картица може издати на име мајке као и на име оца, односно, издаје се на име родитеља који даје сагласност. Такође, с обзиром да се Поносна картица издаје на основу изјаве родитеља о броју деце и броју малолетне деце, без достављања доказа, очигледно је да ни начин одређивања броја деце не доводи родитеље на посредан начин у неповољнији положај на основу пола. С обзиром на то, неспорно је да олакшице при пружању услуга породицама са троје и више деце, које омогућава Поносна картица Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка ради побољшања и оснаживања положаја ових породица, могу остварити и отац и мајка са троје и више деце.
 • Повереник је даље анализирао наводе притужбе да су очеви са више деце стављени у неповољнији положај у односу на мајке са више деце Одлуком о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда.
 • Повереник пре свега указује да је на снази Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда из 2018. године, а не одлука из 2015. године на коју у притужби указује подносилац притужбе. Важећом одлуком је прописано да право на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи (члан 10.) и право на накнаду укупних трошкова одмора и рекреације деце из предшколских установа има треће и свако наредно дете у породици са троје и више деце (члан 19.). Одлуком је прописано да треће и свако наредно дете у породици са троје и више деце, у смислу ове одлуке, је треће и свако наредно дете које живи у породици са троје и више деце, према редоследу рођења и да се редослед рођења утврђује према датуму и часу рођења уписаних у матичну књигу рођених (члан 5), као и да се редослед рођења деце из разведеног брака утврђује према родитељу са којим дете живи по одлуци надлежног органа (члан 6). С обзиром на све наведено, неспорно је да се редослед рођења детета не утврђује ни у односу на оца ни у односу на мајку, већ у односу на другу децу у породици, као и да се подршка пружа породици са троје и више деце. На пример, једно исто дете разведених родитеља може бити прво и једино дете у породици ако би живело са мајком и очухом који нема деце или би могло бити, на пример, треће дете у породици ако би живело са мајком и очухом који има двоје старије деце. Због тога се може закључити да оваквом одредбом ни један родитељ није стављен у неповољнији положај у односу на другог родитеља на основу пола. Наиме, право на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи и трошкова одмора и рекреације детета остварује онај родитељ са којим дете живи у породици, без обзира које је то по реду дете том родитељу, већ је одлучујућа чињеница да је то треће или свако следеће дете које живи у породици. На пример, право на накнаду трошкова остварује породица са троје деце, коју чине отац који има само једно дете и жена која има двоје деце, за треће дете по редоследу рођења, без обзира ко је биолошки родитељ најмлађем (трећем) детету. Ово из разлога што се подршка (накнада трошкова) жели дати породици са троје и више деце с обзиром на велике финансијске обавезе које има породица са више деце, без обзира на број деце једног родитеља. С обзиром да је у питању подршка породици са више деце, подршку могу остварити родитељи који имају једно или двоје деце појединачно, међутим заједно живе у породици са троје и више деце. Ова подршка није мера подстицаја рађања (наталитета), иако посредно подржава/подстиче рађање трећег и сваког следећег детета.
 • Повереник је посебно анализирао Захтев за упис детета у ПУ „Бошко Буха“ Палилула који је достављен уз притужбу као доказ о дискриминацији оца са троје и више деце, јер је у захтеву наведено да се редослед рођења детета одређује по мајци. У захтеву за упис у установу је наведено да, уколико је подносилац захтева сагласан да се подаци прибаве по службеној дужности, запослени попуњава поља и уписује податке добијене на основу провере електронским путем преко Портала електронске управе Владе и податак о броју деце у породици се утврђује на основу провере извода из матичне књиге рођених мајке. Као што је већ наведено, у Одлици је прописано да се редослед рођења утврђује према датуму и часу рођења уписаних у матичну књигу рођених (члан 5), што значи да решење наведено у захтеву за упис ПУ „Бошко Буха“ није у складу са Одлуком. Oвакво утврђивање редоследа рођења детета представља неоправдано прављење разлике на основу пола родитеља. Такође, неспорно је да је подносилац притужбе назначио да је Скупштина града Београда лице против којег подноси притужбу, као и да је наводе притужбе да су очеви дискриминисани поткрепио захтевом за упис детета који се налази на званичној интернет страници ПУ „Бошко Буха“ Палилула. Због тога, Повереник није водио поступак по притужби и против ПУ „Бошко Буха“ Палилула, посебно имајући у виду да је подносилац притужбе није притужбу поднео против предшколске установе. Међутим у складу са прописаним надлежностима из члана 33. Закона о забрани дискриминације, Повереник ће ПУ „Бошко Буха“ Палилула упутити препоруку мере за остваривање равноправности ради уклањања навода у захтеву за упис који нису у складу са Одлуком о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда и антидискриминационим прописима, јер стављају у неповољнији положај породице, односно, децу која живе у породици са троје и више деце, а нису деца исте мајке.
 • Повереник је посебно анализирао наводе подноситеља притужбе да сматра да је на овај начин родитељ који не живи са дететом дискриминисан на основу породичног статуса, с обзиром да се трошкова плаћања предшколске установе ослобађа родитељ који живи са дететом. У складу са одредбама Закона о финансијској подршци породици са децом да АП Војводина, општина, односно град могу, ако су обезбедили средства, да утврде и друга права, већи обим права од права утврђених овим законом и повољније услове за њихово остваривање, град Београд је Одлуком о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда, прописао право накнаде трошкова боравка у предшколској установи и за треће и свако наредно дете које живи у породици са троје и више деце. На овај начин град је подржао породице у којима живи троје и више деце, без обзира на чињеницу ко су биолошки родитељи деци која живе у једној породици. Закон о  финансијској подршци породици са дететом дефинише да породицу у смислу овог закона чине: супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена сродства под условом да живе у заједничком домаћинству. Циљ који се жели постићи градском одлуком је подршка породици са више деце и тај циљ је у складу са законом. Право на подршку оствариће онај родитељ са којим дете живи, уколико је испуњен услов да у породици живи троје и више деце. Из истих наведених разлога, подршка која се даје породици са троје и више деце не представља дискриминацију деце на основу породичног статуса детета или родитеља. У ситуацији када отац живи са својим трећим и четвртим дететом у породици са њиховом мајком, док прво и друго дете оца живе у породицама са својим мајкама, отац неће моћи да користи право на накнаду трошкова боравка трећег и четвртог детета у предшколској установи, јер не живи у заједничком домаћинству са свом децом.
 • Повереник је анализирао и наводе подноситеља притужбе да се као отац четворо деце не осећа равноправно са мајкам троје деце, као и да не осећа мере подстицаја наталитета и да је искључен из свих акција које су усмерене на подршку развоја наталитета. У вези са тим, Повереник указује да корисник Поносне картице Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка, чији је циљ да се побољша и оснажи положај породице са троје и више деце, може бити и отац, као и да отац са троје деце може остварити право на накнаду услуге боравка детета у предшколској установи у случају када троје и више деце живе у породици са оцем.
 • С обзиром на све наведено, Повереник је мишљења да Скупштина града Београда није у неповољнији положај ставила очеве са троје и више деце у односу на мајке са троје и више деце, као ни родитеље који не живе у истом домаћинству са децом, ни Одлуком о приступању града Београда Удружењу „Покрет за децу три плус“ из Чачка, ни Одлуком о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда.
 • У току анализе и утврђивања чињеничног стања поводом достављеног захтева за упис детета у предшколску установу, Повереник је утврдио да се на интернет претраживачима, приликом претраге за овим захтевом, проналази и захтев за упис детета у предшколску установу који је идентичан захтеву који се налази на интернет страници ПУ „Бошко Буха“ Палилула, односно који садржи навод да ће број деце у породици утврдити на основу провере извода из матичне књиге рођених мајке и то на адреси интернет сајта града Београда: http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/1721002-obrasci-i-zahtevi/ . Међутим приликом директне претраге на интернет страници града Београда (beograd.rs), на старници Секретаријата за образовање и дечју заштиту у делу Обрасци и захтеви (https://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1730364-obrasci-i-zahtevi/) не налази се образац захтева за упис детета у предшколску установу који се појављује на претраживачима. Разлог проналажења наведеног захтева на претраживачу је вероватно и даље активна адреса на којој се налази спорни захтев за упис. Због тога је Повереник користећи своје законско овлашћење из члана 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације Скупштини града Београда даo препоруку мера за остваривање равноправности.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку по притужби А.  А.  из Београда против Скупштине града Београда, утврђено је да нису повређене одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности, на основу члана 33. става 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручује Скупштини града Београда да:

 

– предузме мере и активности из своје надлежности да се са интернет адресе града Београда, http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/1721002-obrasci-i-zahtevi/, деактивира постојећи образац или да се замени обрасцем који не садржи навод да се број деце у породици утврђује на основу провере извода из матичне књиге рођених мајке.

 

Скупштина града Београда обавестиће Повереника за заштиту равноправности о предузетим мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема препоруке мера за остваривање равноправности.

 

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, број 22/2009

[2] https://pupalilula.rs/roditeljski-kutak/upis-u-vrtic#r увид извршен 20. маја 2021. године

[3] https://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1730364-obrasci-i-zahtevi/ приступљено 20. маја 2021. године

[4] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[5] „Службени гласник РС“, бр. 98/2006

[6] Устав Републике Србије, члан 21.

[7] Закон о забрани дискриминације, члан 2.

[8] „Службени гласник РС“, бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 – одлука УС, 51/2021 – одлука УС и 53/2021 – одлука УС

[9] „Службени лист града Београда“, број 85/2018

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon109-21 Мишљење поводом притужбе А. А. против Скупштине града Београда због дисркиминације на основу пола и породичног статуса Download


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top