1039-23 Притужба против ПУ због дискриминације малолетног детата на основу здравственог стања

бр. 07-00-397/2023-02 датум: 10. 11. 2023.

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе адвокатице , у име и уз сагласност АА и ББ, против ЈПУ због дискриминације малолетног В.В. на основу здравственог стања и инвалидитета. У притужби је, између осталог, наведено да малолетни В.В. има аутизам, да похађа припремни предшколски програм у ЈПУ од септембра 2022. године, и да је установа у децембру 2022. године скратила боравак детета В.В. на четири сата дневно. У изјашњењу ЈПУ је наведено да је педагошки колегијум, као највиши стручни орган установе 19. децембра 2022. године, након разматрања извештаја свих учесника у пружању додатне подршке детету, утврдио да је у најбољем интересу детета скраћивање времена боравка у вртићу на четири сата (обавезни припремни предшколски програм) и то до 12 часова. Даље је наведено да је В.В. праћен од Тима за инклузивно образовање, психолога и педагога вртића, да су вршени индивидуални разговори са родитељима, вршено је прилагођавање метода рада и материјала, примењивана је индивидуализација у раду да дететом. У прилогу изјашњења достављена је опсервација дефектолога у погледу боравка детета која гласи да дете треба да остане четири сата, док год се не подстакне социјализација и рад у групи, као и да би осмочасовни боравак био напоран за дете јер дете није навикнуто на рад у групи. У току поступка је утврђено да је Законом о основама система образовања и васпитања прописано да програм припреме детета пред полазак у основну школу, као део предшколског васпитања и образовања траје четири сата дневно, најмање девет месеци. У конкретном случају, установа је доставила доказе којима је потврдила да је одлуку о скраћивању боравка детета В.В. у установи на четири сата донела на основу извршеног праћења понашања детета. Након спроведене анализе, Повереник је утврдио да је ЈПУ доставила доказе којима је поткрепила наводе да дете В.В. у установи није стављено у неповољнији положај на основу здравственог стања и инвалидитета, да му се пружа додатна подршка, као и да је скраћени боравак детета у установи у складу са законским одредбама о трајању припремног предшколског програма и да представља облик додатне подршке док се детету не подстакне социјализација и рад у групи. Повереник је дао мишљење да у поступку по притужби коју је поднела адвокатица , у име и уз сагласност АА и ББ, због дискриминације малолетног В.В, Јавна предшколска установе није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА

 

 • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратила адвокатица …, у име и уз сагласност АА и ББ, против Јавне предшколске установе … због дискриминације малолетног В.В. на основу здравственог стања и инвалидитета.
 • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да је малолетни В.В. дете са аутизмом и да похађа целодневни боравак и припремни предшколски програм у ЈПУ … од септембра 2022. године, где је од почетка био изложен дискриминаторном поступању од установе, односно лица запослених у овој установи;
 • да је В.В. једино дете са потешкоћама у развоју у својој групи и једино дете коме је боравак скраћен на четири сата;
 • да В.В. иде у вртић од својих деветнаест месеци и у претходним установама у којима је боравио, осим у периоду адаптације који је трајао неколико дана, боравио целодневно;
 • да су у периоду од септембра до децембра 2022. године представници установе позивали подносиоце притужбе са наводима да дете не жели да једе, те да долази до узнемирености детета, при чему су подносиоци притужбе указивали да је детету због специфичног здравственог стања потребно да храна буде „уредна“ (нпр. макарони без соса, храна у тањиру која се међусобно не додирује, алергија на неке намирнице и сл.), као и да су понудили своју помоћ, али су одбијени без образложења;
 • да је 19. децембра 2022. године подносиоцима притужбе усмено саопштено да дете више неће моћи да похађа целодневни боравак у установи и да је донета одлука да ће боравити у установи само четири сата, односно од 8 до 12 часова, без адекватног образложења зашто се то чини, већ је установа након више молби позива издала потврду број 8438, коју је датирала на датум 20. децембар 2022. године, како би родитељи могли да регулишу излазак са посла;
 • да је подносиоцима притужбе усмено саопштено да ће детету бити одобрено да борави цео дан у установи уколико му буде признато право на личног пратиоца, будући да су подносиоци притужбе тада поднели захтев за одобравање услуге личног пратиоца за малолетног В.В;
 • да су добили обавештење да је Педагошки колегијум установе заседао 9. децембра 2022. године и да је упознат са предузетим мерама, при чему подносиоци притужбе никада нису обавештени о седници Тима за инклузивно образовање, нити о колегијуму, нити о било којој другој активности установе која се наводно предузима у најбољем интересу њиховог детета;
 • да се установа више пута оглушила о писане захтеве подносиоца притужбе да им се достави одлука Стручног тима за инклузивно образовање о скраћеном боравку њиховог сина В.В. у установи;
 • да је мајка поднела захтев за боравак детета у вртићу током целог радног дана, са позивом на извештај лекарке, дечијег психијатра која је дечакова редовна лекарка, а која је навела да је за побољшање здравственог стања, ради стимулације социјализације и свеукупног психомоторног развоја дечака неопходно да он борави у вртићу током целог радног дана, уместо дотадашњег скраћеног боравка. На овај захтев родитеља није одговорено, нити су молбе услишене, иако су у најбољем интересу детета;
 • да је 27. фебруара 2023. године детету признато право на услугу личног пратиоца у трајању од 40 сати недељно и пратилац од 8. марта 2023. године долази у установу заједно са дечаком, али само у скраћеном трајању, од 8 до 12 часова, будући да му и даље није дозвољено да борави у установи у целодневном боравку, без образложења;
 • да је првог радног дана пратиоца у установи одржан састанак подносиоца притужбе са психологом установе, васпитачем и личним пратиоцем, када је психолог рекао подносиоцима притужбе да ће се у наредних неколико дана испратити прилагођавање малолетног В.В, личног пратиоца и целе васпитне групе, те да ће се након тога продужити боравак;
 • да се малолетном В.В. на овај начин ускраћује и учешће на приредбама које организује установа будући да се све ове приредбе организују у поподневним часовима, када В.В. није у вртићу;
 • да је на захтев родитеља да малолетни В.В. поводом ускршње радионице која се одржала 10. априла 2023. године од 15 часова, остане са личним пратиоцем у установи до 15 часова до доласка родитељ у вртић, као остала деца, речено да дете мора да се преузме у 12 часова а да може поново да се доведе у вртић у 15 часова;
 • да се запослени у установи према малолетном В.В. понашају са ниподаштавањем, покушавају да га нахране на силу, приморавају га да њуши храну и људе, замрачују просторију у којој борави под претпоставком да је сензорно осетљив, ограђују део собе завесом као место за њега, не дозвољавају личном пратиоцу да га изведе из просторије уколико се узнемири, коментаришу радне задатке детета у смислу да он исте није могао да реши сам и да су уместо њега то учинили родитељи и слично;
 • да се 13. јуна 2023. године са почетком у 16 часова одржавала завршна приредба у којој је малолетни В.В. требало да учествује, због чега су се подносиоци притужбе договорили са васпитачем да В.В. остане у вртићу током целог дана, односно до 16 часова како би учествовао у приредби са осталом децом. Сутрадан су запослени у установи због боравка малолетног В.В. током целог дана претили подносиоцима притужбе да због боравка В.В. у установи након 12 часова могу звати полицију и центар за социјални рад, те да ће наредни пут то и учинити уколико се дете не преузме у 12 часова;
 • да су на овај начин подносиоци притужбе стављени у безизлазну ситуацију и приморани да се обрате Поверенику да „свом детету обезбеде једнак третман и једнако поступање у образовању“;
 • да се ради о детету од шест година које је једино дете са потешкоћама у развоју у групи и једино дете коме је боравак скраћен на четири сата.
  • У прилогу притужбе достављени су: 1) пуномоћја подносилаца притужбе; 2) уговор о пружању услуге боравка деце број … од 17. јула 2022. године; 3) потврда ЈПУ … број … од 20. децембра 2022. године; 4) захтев за доставу одлуке стручног тима за инклузивно образовање од 12. јануара 2023. године; 5) обавештење ЈПУ … број … од 23. јануара 2023. године; 6) поновљени захтев АА за достављање информација од 7. фебруара 2023. године; 7) обавештење ЈПУ … број … од 23. фебруара 2023. године; 8) захтев АА за боравак детета у вртићу током целог радног дана од 3. марта 2023. године; 9) извештаји лекара специјалисте Универзитетског клиничког центра Ниш, Центар за заштиту менталног здравља, Специјалистичка амбуланта Центра за заштиту менталног здравља – деца од 17. фебруара и 15. маја 2023. године; 10) решење Градске управе за друштвене делатности број …. од 27. фебруара 2023. године; 11) захтев АА за присуство личног пратиоца у вртићу од 10. марта 2023. године и 12) изјава личног пратиоца детета од 7. јула 2023. године.
  • Повереник за заштиту равноправности је затражио од подносиоца притужбе да допуни притужбу наводима: да ли има сазнања да је предшколска установа израдила педагошки профил за дете В.В. и/или мере индивидуализације или индивидуално образовни план и, уколико јесте да их достави уколико је у могућности; да ли су родитељи учествовали у изради наведених докуменат (педагошки профил, мере индивидуализације, индивидуално образовни план) и на који начин, као и да доставе заједничко мишљење Комисије о процени потребе за додатном подршком детету В.В.
  • У допуни притужбе је, између осталог наведено:
 • да је подносиоцима притужбе приликом уписа детета у установу речено да ће предшколска установа израдити педагошки профил детета као и „мере индивидуално образовног плана“, међутим да родитељима никада нису предочени, нити достављени;
 • да су родитељи приликом уписа детета у установу у септембру 2022. године, а потом још два пута у октобру и новембру, имали разговор са васпитачем запосленим у установи, психологом установе и лицима одговорним за управљање вртићем, на којима су добили писана питања о особинама и потребама детета, док у изради индивидуално образовног плана, уколико постоји, нису активно учествовали нити их је ико позвао да учествују, консултовао или било шта предочио. Нису никада видели индивидуално образовни план за малолетног В.В, и уколико и постоји по плану није поступано, будући да су радне свеске малолетног В.В. биле готово празне, све до доласка личног пратиоца у марту 2023. године;
 • да је приликом уписа детета у установу предочено да ће детету од октобра 2022. године бити обезбеђена додатна подршка ангажовањем дефектолога из „специјалне школе“ који би са дететом имао часове у оквиру установе, међутим ова мера није реализована;
 • да је 2. марта 2023. године запослени у установи подноситељки притужбе, мајци малолетног В.В, на ходнику дала да потпише сагласност за пружање додатне подршке у образовању у „бланко“ формату „коју је подноситељка притужбе својеручно попунила, на начин како јој је од стране одговорних лица било усменим путем предочено још приликом уписа детета, септембра 2022. године, а то је да ће дефектолог ради пружања додатне подршке у образовању са мал. В. имати часове једном недељно, у просторијама вртића, у трајању од 45 до 60 минута“;
 • да дефектолог долази у вртић тек крајем марта 2023. године, тек након доласка личног пратиоца, једном недељно, посматра малолетног В. у трајању од највише 30 минута, али не ради са њим, што се не може сматрати додатном подршком у образовању коју је установа требало да обезбеди;
 • поред три наведена састанка, родитељи малолетног В. су имали још један састанак са запосленима у установи децембра 2022. године, када има је саопштено да ће боравак детета бити скраћен до 12 часова, без икаквог образложења и још један састанак по доласку личног пратиоца у марту 2023. године;
 • да запослени у установи ускраћују малолетном В. боравак током целог дана, већ га незаконито скраћују на четири сата и малолетног В. „током овог скраћеног боравка учестало дискриминишу, а која дискриминација је кулминирала почетком јула 2023. године“ када се малолетни В. повредио у установи услед „неадекватног вршења надзора“ над њим;
 • да су запослени у установи упутили малолетног В. у „његов простор“, „односно невешто адаптирани простор испод степеница, поред кога се налазе велики стаклени прозори, од којих је један имао напрслину и који је током боравка мал. В. у овом „простору“ поломио“ и задобио посекотину длана;
 • да је до повреде детета дошло услед дискриминаторног поступања установе, која није обезбедила адекватан надзор над дететом, иако се подноситељка притужбу више пута обраћала установи са апелом да се обезбеди присуство личног пратиоца у установу и током летњих месеци, чију услугу би подносиоци притужбе самостално финансирали будући да локална самоуправа у летњим месецима не финансира ову услугу.
  • У прилогу допуне притужбе достављена су следећа документа: 1) сагласност АА од 2. марта 2023. године; 2) Заједничко мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету број … од 6. јула 2022. године; 4) извештај лекара специјалисте Клинике за дечију хирургију и ортопедију од 4, 7, 11. и 14. јула 2023. године и 5) електронска преписка АА са правном службом установе од 20. и 23. јуна 2023. године.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 37. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка затражено изјашњење ЈПУ … Повереник је од установе затражио да се изјасни о наводима и основаности притужбе, као и да се посебно изјасни да ли је установа израдила педагошки профил детета, предузела мере индивидуализације или израдила индивидуално образовни план за дете В.В. и уколико јесте, достави израђене акте, као и да појасне када и на који начин је дефектолог извршио опсервацију у погледу боравка детета у групи, да достави писани документ који је тим поводом сачињен, и да наведе које мере је установа предузела поводом повређивања детета В.В. током боравка у установи.
  • У изјашњењу директорке ЈПУ … од 4. септембра 2023. године, између осталог, наведено је:
 • да су наводи из притужбе да је малолетни В.В. изложен дискриминаторском понашању у вртићу неосновани и неаргументовани;
 • да је установа израдила педагошки профил мал. В.В. као и мере индивидуализације у сарадњи са родитељима;
 • да је педагошки колегијум, као највиши стручни орган установе 19. децембра 2022. године, након разматрања извештаја свих учесника у пружању додатне подршке мал. В.В. утврдио да је у најбољем интересу детета скраћивање времена боравка у вртићу на четири сата (обавезни припремни предшколски програм) и то до 12 часова почев од 19. децембра 2022. године;
 • да је мал. В.В. праћен од Тима за инклузивно образовање, психолога и педагога вртића. У циљу добробити детета вршени су индивидуални разговори са родитељима, вршено је прилагођавање метода рада и материјала, примењивана је индивидуализација у раду да дететом. Директор и стручна служба установе су предузели професионалну одговорност у најбољем интересу за остваривање потпуне добробити мал. В.В;
 • да је на основу скале процене субјективне добробити детета утврђено да су показатељи добробити на изузетно ниском нивоу, као и да скала процене укључености указује на изузетно ниску иницијативу детета у погледу активности;
 • да опсервација дефектолога у погледу боравка детета гласи да дете треба да остане четири сата, док год се не подстакне социјализација и рад у групи, као и да би осмочасовни боравак био напоран за дете јер дете није навикнуто на рад у групи. Препоручује се да се интензивније ради тоалетни тренинг, социјализација и вршњачка интеракција, фина моторика и контрола импулсивности.
  • У прилогу изјашњења достављена су следећа документа: 1) педагошки профил детета В.В. и план мера индивидуализације за дете В.В. заведени код установе под бројем … од 2. новембра 2022. године; 2) службена белешка заведена код предшколске установе под бројем … од 20. децембра 2022. године; 3) скала процене субјективне добробите заведена под бројем … од 6. априла 2023. године и 4) скала процене укључености број … од 6. априла 2023. године.
  • У допуни изјашњења ЈПУ … од 3. октобра 2023. године, између осталог је наведено:
 • да је установа ангажовала дефектолога у складу са Правилником о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици („Службени гласник РС“, број 70/2018) преко Школске у праве Ниш која је за потребе пружања додатне подршке деци ЈПУ … одредила запослена лица из Школе за основно и средње образовање …, која је обезбедила пет дефектолога за пружање додатне подршке деци у ЈПУ …, при чему је установа поднела захтев Школској управи за шеснаесторо деце;
 • да је установа на основу процене Тима за инклузивно образовање по приоритету одредила да један од одређених дефектолога пружа додатну подршку детету В.В, као и да је мајка детета потписала сагласност да се дете укључи у програм додатне образовне подршке коју ће пружати дефектолози из Школе за основно и средње образовање …. На обрасцу да својим потписом потврђује да је упозната са начином на који ће се детету пружати подршка, динамиком и трајањем исте, мајка је својеручно дописала „усменим путем, 1x недељно, 45-60 минута, у просторији где борави цела група“;
 • да је дефектолог која је пружала подршку …, запослена у Школи за основно и средње образовање … и да је према свом извештају, опсервацију извршила 21. и 28. марта 2023. године и начин вршења опсервације описан је у документу …/2 од 6. априла 2023. године;
 • да је приликом повређивања детета В.В. 4. јула 2023. године током боравка у вртићу томе присуствовала васпитачица … у чијем је присуству дете непредвидиво реаговало и затрчало се према прозору, са обема рукама, длановима ударило у стакло прозора при чему се повредило и посекло длан. Васпитачица је одмах реаговала, одвела дете до медицинске сестре за превентивну здравствену заштиту у вртићу која је одмах предузела све потребне мере како би посекотину од око 3 цм на десном длану дезинфиковала и брзо зауставила крварење, а васпитачица је позвала родитеље.
 • поводом догађаја када је дошло до повређивања детета родитељи су тужили установу 7. августа 2023. године због чега, у складу са прописима који се односе на рад Повереника ово питање више није у надлежности Повереника због покренутог судског поступка;
 • да није тачно да је приликом уписа детета у вртић речено мајци да ће се детету израдити педагошки профил из разлога што послове уписа ради референт за пријем деце а израда педагошког профила је у надлежности педагога и психолога који то чине након опсервације и праћења детета;
 • да је педагошки профил потписао родитељ детета В.В. чиме је потврдио да је упознат са педагошким профилом и да је дао сагласност на његову реализацију;
 • да као доказ да су родитељи обавештени о мерама које установа предузима у циљу пружања додатне подршке детету, достављају и службену белешку број … од 20. децембра 2022. године којом су стручни сарадници установе и руководилац радне јединице обавестили директора о предузетим мерама, као и службену белешку број … од 6. априла 2023. године у којој стручни сарадници наводе да су приликом покушаја да информишу родитеље са напредовањем детета у вртићу (циљеви из педагошког профила) и планом транзиције родитељи показали незаинтересованост;
 • да поводом навода притужбе да на рад дефектолога („да нема часове, да исти не долази једном недељно“ и сл.) указују да додатну подршку пружа дефектолог ангажован из редова запослених у Школи за основно и средње образовање и да предшколска установа није стручна нити овлашћена да се меша у посао дефектолога. Указују да са наведеном школом имају дугогодишњу сарадњу при чему се до сада ни један корисник услуга установе није жалио на квалитет пружања подршке дефектолога. Такође, с обзиром на број деце у установи која су имала потребу за подршком дефектолога и њихове расположиве капацитете, дете В.В. је међу ретким којима је установа била у могућности да понуду овај вид подршке кроз васпитно образовни рад са дететом.
 • на наводе да је детету скраћен боравак у вртићу без икаквог образложења, поново указују на службену белешку број … од 20. децембра 2022. године у којој стручни сарадници установе наводе да су оцу детета детаљно образложили разлоге скраћивања боравка. Том приликом су оцу детета пружени сви одговори и информације које се односе на питања ангажовања дефектолога и личног пратиоца. Информисан је о могућностима/услугама које пружају институције у граду и дат контакт Градског удружења за помоћ особама са аутизмом Ниш (ГУПОАН);
 • да ангажовање личног пратиоца није у надлежности установе већ се процедура спроводи по одлуци Града Ниша, док се личним пратиоцима боравак уз децу у вртићима дозвољава само на основу важећих уговора о обављању послова услуге личног пратиоца;
 • да су наводи мајке о учесталој дискриминацији детета нетачни јер ЈПУ … све време, у континуитету, интензивно прати и подстиче развој детета што доказују следећим документима: 1. протоколом праћења адаптације детета у предшколској установи у којем се види да се дете не игра са осталом децом, отима играчке деци, не укључује се у игре и активности, одбија сарадњу са васпитачем, не узима оброке који су му послужени, а родитељи инсистирају на продужавању времена боравка и то самоиницијативно чине; 2. техника временских узорака у којој се види испољавање агресивног понашања детета које се повећава са дужином боравка детета у вртићу; 3. белешка васпитачице … упућена Тиму за инклузивно образовање о понашању детета В.В. број … од 6. априла 2023. године; 4. белешка васпитачице … упућена Тиму за инклузивно образовање о понашању детета В.В. број … од 6. априла 2023. године; 5. белешка медицинске сестре на превентивној заштити упућена Тиму за инклузивно образовање о понашању детета В.В. број … од 6. априла 2023. године; 6. обавештење психолога о праћењу детета В.В. упућена Тиму за инклузивно образовање број … од 6. априла 2023. године; 7. извештај психолога о праћењу детета В.В. упућена Тиму за инклузивно образовање број … од 6. априла 2023. године; 8. скала процене субјективне добробити број … од 6. априла 2023. године; 9. скала процене укључености број … од 6. априла 2023. године; 10. службена белешка Тима за инклузивно образовање у предмету В.В. број … од 6. априла 2023. године; 11. службена белешка психолога о праћењу детета В. К: за период јануар-март 2023. број … од 6. априла 2023. године и 12. праћење и вредновање мера индивидуализације детета В.В.
 • да је дете В.В. редовно укључено у све активности у вртићу у складу са својим потребама и могућностима, што установа може документовати фотографијама на којима су евидентиране реализоване активности;
 • да установа све време омогућава додатну образовну подршку детету тако што врши праћење и подстицање детета, преиспитује контекст у складу са тим континуирано прилагођава простор, материјале и методе рада, примењује индивидуализацију у раду са дететом, укључујући дете на начин који је најприкладнији и за њега најприхватљивији, све време водећи рачуна шта је најбоље за дете и у његовом интересу;
 • да су наводи родитеља да дете има „његов простор“ који је невешто адаптиран нетачни јер у вртићу поред радних соба деца користе и друге расположиве просторе као што су ходници, атријуми, дворишта и сл. Нове основе програма „Године узлета“ које спроводе све предшколске установе у Србији поред осталог предвиђају и просторну целину за осамостаљивање деце (место за предах). Место у коме повремено борави дете, у тренуцима када није у регулисаном стању је део нових основа и мера додатне подршке који се односе на прилагођавање простора у којима се одвијају активности а никако вид дискриминације јер прилагођавање није и не може бити дискриминација. Наведени простор намењен је да у њему бораве, играју се и уче и друга деца, у различитим временским интервалима током дана. Нису тачни наводи да у овом простору постоје прозори са напрслинама што указују и фотографије начињене током активности деце у том простору.
 • да су упркос свему што је установа у склопу својих надлежности и могућности предузела за дете В.В. наилазили и на незаинтересованост мајке детета, чак и на њено несавесно поступање о чему су упознали Центар за социјални рад;
 • да је мајка детета В.В. доставила установи захтев за поновно похађање припремног предшколског програма иако је незадовољна радом установе и тужи установу. Том приликом је доставила и налаз психолога ОШ … о потреби одлагања уписа у први разред, адекватне мере подршке и сарадњу са неком од специјалних школа. Захтев за поновно похађање припремног предшколског програма је одобрен у најбољем интересу детета у истом објекту.
  • У прилогу допуне изјашњења достављене су следећа документа: 1) праћење и вредновање мера индивидуализације за дете В.В.; 2) службена белешка васпитачице … о понашању детета В.В. за период од јануара до марта 2023. године број … од 6. априла 2023. године; 3) белешка васпитачице … о понашању детета В.В. за период од јануара до марта 2023. године број … од 6. априла 2023. године, 4) извештај психолога о праћењу дечака В.В. број … од 6. априла 2023. године, 5) обавештење стручном тиму за инклузивно образовање број … од 6. априла 2023. године, 6) белешка медицинске сестре број … од 6. априла 2023. године, 7) службена белешка Тима за инклузивно образовање у предмету В.В. број … од 6. априла 2023. године; 8) протокол праћења адаптације деце у предшколској установи од 1. септембра 2022. године за дете В.В.; 9) техника временских узорака за дете В.В. за период од 31. октобра до 4. новембра, од 7. до 11. новембра и од 14. до 18. новембра 2022. године; 10) службена белешка Стручног тима за инклузивно образовање број … од 6. априла 2023. године, 11) позив за главну расправу број … од 25. августа 2023. године, 12) тужба Основном суду у Нишу од 7. августа 2023. године; 13) изјава о повреди детета број … од 8. септембра 2023. године, 14) изјава број … од 5. јула 2023. године, 15) опсервација дефектолога број … од 6. априла 2023. године, 16) налаз психолога о потреби одлагања уписа у први разред број … од 27. априла 2023. године и 17) обавештење о несавесном поступању мајке број … од 22. јуна 2023. године.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у Потврду ЈПУ … број … од 20. децембра 2022. године, утврђено је да установа потврђује да је Стручни тим за инклузивно образовање на челу са координатором тима донео одлуку у најбољем интересу детета и ради остваривања потпуне добробити за дете В.В. да се боравак у вртићу „…“ скрати на четири сата (онолико колико траје припремни предшколски програм) и то до 12 часова, почев од 19. децембра 2022. године. Даље је наведено да се потврда издаје на лични захтев родитеља ради регулисања изласка са посла.
 • У Обавештењу ЈПУ … број … од 23. јануара 2023. године, које је достављено уз притужбу, је наведено да је Педагошки колегијум Јавне предшколске установе … заседао 9. децембра 2022. године, као и да је упознат са предузетим мерама Тима за инклузивно образовање у циљу пружања додатне подршке мал. В.В. Даље је наведено да је координаторка Тима за инклузивно образовање предочила Педагошком колегијуму да је скраћење боравка у вртићу у најбољем интересу мал. В.В. са чим се Педагошки колегијум сложио на седници 9. децембра 2022. године.
 • Увидом у Заједничко мишљење комисије за процену потребе за пружањем додатне образовне, здравствен и социјалне подршке детету/ученику/одраслом број … од 6. јула 2022. године, утврђено је да је комисија приликом описа детета В.В. и његовог функционалног статуса навела као јаке стране подршку породице и укљученост у вршњачку групу, напоре које родитељи улажу како би адекватно стимулисали његов развој, евидентиран напредак на развоју говора, фине моторике, когнитивном развоју, као значајна одступања у развоју социјалних вештина. Као препреке у окружењу које ометају укључивање детета у образовање и учешће у животи заједнице наведено је: „бурно реагује на фрустрације, не поштује забране али реагује на ауторитете.“ У обједињеном мишљену су предложене подршка из области здравствене заштите која подразумева контроле педијатра и дечјег психолога, ангажовање дефектолога, логопеда или стручног сарадника који је запослен у школи за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом као подршку школи у систему редовног васпитања и образовања; право на регресирање трошкова вртића; остваривање права на увећани дечији додатак и помоћ и негу другог лица, као и право на услугу личног пратиоца.
 • У изјави личног пратиоца детета од 7. јула 2023. године, …, која је достављена уз притужбу, наведено је да В.В. борави у вртићу скраћено до 12 часова и да је једино дете са „посебним потребама“ у својој групи и једино дете коме је, из њој непознатих разлога, боравак у вртићу ограничен до 12 часова, као и да јој је познато да су се родитељи обраћали установи како би се детету омогућило да са пратиоцем борави у целодневном боравку и да на захтев није одговорено.
 • Увидом у Педагошки профил број … од 2. новембра 2022. године и План мера индивидуализације број … од 2. новембра 2022. године, утврђено је да су оба документа израђена за дете В.В (рођено … године) и да се на педагошком профилу налази потпис родитеља.
 • Увидом у службену белешку заведену код ЈПУ … под бројем … од 20. децембра, утврђено је да су 16. децембра 2022. године у вртићу „…“ разговор са ББ, оцем детета В.В, обавиле психолошкиња и координаторка Тима за инклузивно образовање …, психолошкиња вртића …, педагошкиња вртића … и руководитељка радне јединице и васпитачица … У службеној белешци је наведено да је родитељ упознат са свим предузетим мерама у циљу пружања подршке детету: праћење и подстицање детета од стручних сарадника (интензивно праћење у периоду од септембра до децембра – два психолога, педагог, стручни сарадник за музичко васпитање, сарадник на унапређењу ПЗЗ, васпитач за драмско васпитање; у периоду 12. до 15. децембра је поново извршено преиспитивање контекста – окружење, организација, однос васпитача, стратегија, тактика у раду са дететом, поновно прилагођавање простора, средстава); разговор са родитељима, прилагођавање простора (измештање полица са кровом, скидање мердевина са зида, прилагођавање простора испред радне собе, место за предах, одређивања места за индивидуални рад, обележавање столица, визуелне картице, визуелни распоред рутина, правила понашања, место за цртање, простор за кретање – столови у „Г“ поред зида, заштита прозора, радијатора и друго); прилагођавање материјала, прилагођавање метода рада (са циљем превенције проблема у понашању и пружања помоћи детету да остане укључено  и у регулисаном стању), израда педагошког профила (изражен план активности 19. октобра 2022. године), примењивана је индивидуализација у раду са дететом. Даље је наведено да са протеком времена (дете гладно, топло, бука, светло, загушљиво – мириси хране, друге активности, људи и друго) учестало је понашање детета које га онемогућава да буде са другом децом, да научи вештине, штетно је за њега и другу децу, узнемирено је, вришти, има нападе беса, не реагује на васпитача и његове напоре да га врати у регулисано стање, удара песницом себе и децу, преврће столице, пење се на полице, столове, радијаторе, скида обућу и одећу, дете у тим тренуцима тешко управља својим телом, емоцијама и понашањем. Отац детета је упознат да су предузете мере довеле до делимичних исхода и да је учестало непожељно понашање детета непредвидиво, омета га у социјалном функционисању, представља велики ризик од евентуалних повреда, као и да се најчешће јавља после 12 часова. Даље је наведено да су оцу дати одговори на питања ангажовања дефектолога, личних пратилаца и да је информисан о услугама које пружају институције и удружења у граду; да се отац сагласио са одлуком Педагошког колегијума, која је донета након разматрања извештаја свих учесника у пружању додатне подршке детету В. В. а односи се на скраћивање времена боравка детета В. В. у вртић на четири сата (обавезан припремни предшколски програм) и то до 12 часова од 19. децембра 2022. године.
 • У службеној белешци Стручног тима за инклузивно образовање број … од 6. априла 2023. године наведено је да је, по добијању захтева мајке да дете В.В. борави у вртићу током целог дана, Стручни тим 17. марта 2023. године обишао вртић при чему је: извршио посматрање (опсервацији) понашања детета В.В. у реалном контексту, природном окружењу, међу вршњацима у радној соби; обавио разговор са васпитачима детета и сестром за негу и превентивну здравствену заштиту, извршио увид у педагошку документацију (Књига података и евиденција о деци и породици, Скала процене субјективне добробити, Скала процене укључености, Педагошки профил – оствареност циљева, дневник понашања, продукт дечјег рада и друго) и извршио увид у просторне целине. Даље су описана запажања након извршених наведених радњи.
 • Увидом у Скалу субјективне добробити број … од 6. априла 2023. године утврђено је да је процена извршена 17. марта 2023. године и да је заокружен ниво добробити „изузетно ниска“ са показатељима да дете показује знаке узнемирености: „цвили“, јеца, плаче, вришти, изгледа уплашено, тужно, вришти, изражава бес, љутњу, баца предмете, удара ногама, повређује друге, притиска очи, сиса палац, не реагује на околину, повлачи се, избегава контакт и повређује себе, удара главом.
 • Увидом у Скалу процене укључености број … од 6. априла 2023. године утврђено је да је процена извршена 17. марта 2023. године и да је заокружен ниво укључености „ниска“ са показатељима да дете показује неки степен активности, али често прекида активности: ограничена концентрација, изгледа одсутно током активности, сањари, ћутљиво је, растројено је, акција води само до делимичних резултата.
 • Увидом у достављене примере Технике временских узорака посматрања понашања детета В.В. у периоду од 31. октобра до 4. новембра, од 7. до 11. новембра и од 14. до 18. новембра 2022. године, утврђено је да су понашања „прави неред“, „удара децу“, „ремети игру“ најчешћа у периоду после 12 часова.
 • Увидом у опсервацију …, МА дефектолог – олигофренолог, број … од 6. априла 2023. године, утврђено је да је дете В. В. опсервирано 21. и 28. марта 2023. године. У белешци је, између осталог наведено да дете није навикнуто на рад у групи, да не констатује другу децу, описано је понашање детета током прве и друге опсервације. Наведено да је током друге опсервације присуствовала и мајка, наведена су запажања дефектолога о односу мајке према установи и детету, као и да је договорено да се за дете изради план активности и да се састанци са родитељима обављају на месечном нивоу. Даље је наведено: „Мишљена сам да детету боравак у вртићу треба да остане четири сата док год се детету не подстакне социјализација и рад у групи. Осмочасовни боравак би био напоран за дете, јер није навикнуто на рад у групи. Препорука је да се интензивније ради тоалетни тренинг, социјализација и вршњачка интеракција, фина моторика и контрола импулсивности.“
 • Увидом у тужбу заведену код Основног суда у Нишу под бројем …, утврђено је да је тужба поднета у име малолетног ВВ из … против Јавне предшколске установе …, ради накнаде нематеријалне штете због претрпљеног страха и физичког бола, због повреде десног длана у просторијама установе 4. јула 2023. године.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, прилоге, као и антидискриминационе и друге домаће и међународне прописе.

 

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере.[2]
 • Устав Републике Србије[3] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.[4]
 • Република Србија је ратификовала Конвенцију о правима детета[5] која у члану 28. прописује да дете, поред осталог, има право на образовање на основу једнаких могућности, као и да држава уговорница има обавезу да омогући да образовне и стручне информације и савети буду доступни свој деци. Чланом 29. став 1. Конвенције дефинисани су циљеви образовања тако што је прописано да образовање детета треба да буде усмерено на свеобухватан развој пуног потенцијала детета, уз развијање поштовања људских права, појачан осећај идентитета припадности и његову или њену социјализацију интеракцију са другима и са окружењем.
 • Општим коментаром бр. 1 Комитета за права детета појашњен је члан 29. став 1. Конвенције, тако што је, између осталог, наведено да образовање треба да буде усмерено на дете, прилагођено детету и да омогућава његово или њено оснаживање. Образовање на које свако дете има право јесте оно које је осмишљено тако да развије код детета животне вештине, ојача дететову способност да ужива читав низ људских права и да утиче на стварање културе прожете одговарајућим вредностима људских права. Комитет за права детета напомиње да наставни план мора да буде у директној вези са дететовим потребама, као и да потпуно узме у обзир дететове способности које га развијају. Образовање треба да тежи томе да обезбеди да свако дете савлада основне животне вештине и да ниједно дете не изађе из школе, а да није оспособљено за суочавање са изазовима са којима се може очекивати да ће се суочити у животу.
 • Општим коментаром бр. 9 Комитета за права детета који се односе на права деце са инвалидитетом, истакнуто је запажање Комитета да се деца са сметњама у развоју суочавају са озбиљним тешкоћама и препрекама ка пуном уживању права која садржи Конвенција, као и да препреку не представља сама сметња у развоју већ комбинација друштвених, културних, становишних и физичких препрека са којима се деца са сметњама у развоју суочавају у свакодневном животу. Даље је истакнуто да свако ко се бави развијањем дететових вештина, способности и саморазвоја треба да прецизно прати дететов напредак и пажљиво слуша дететову вербалну и емотивну комуникацију како би подржао његово образовање и развој на добро усмерен и најбољи могући начин.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[6], којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.
 • Законом о основама система образовања и васпитања[7] прописано је да свако лице има право на образовање и васпитање, да су држављани Републике Србије једнаки у остваривању права на образовање и васпитање, као и да лице са сметњама у развоју и инвалидитетом има право на васпитање и образовање које уважава његове образовне и васпитне потребе у систему образовања и васпитања, уз појединачну односно групну додатну подршку у настави и учењу или у посебној васпитној групи или школи, у складу са овим и посебним законом. Одредбама члана 7. истог закона прописано је да систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање засновано на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације. У остваривању принципа, посебна пажња се посвећује сарадњи са породицом, укључивањем родитеља односно другог законског заступника, ради успешног остваривања циљева образовања и васпитања, локалном заједницом и широм друштвеном средином.
 • Даље, одредбама члана 24. овог закона прописано је да се предшколско васпитање и образовање остварује у трајању утврђеном програмом предшколског васпитања и образовања, као и да програм припреме детета пред полазак у основну школу, као део предшколског васпитања и образовања (у даљем тексту: припремни предшколски програм) траје четири сата дневно, најмање девет месеци и остварује га васпитач.
 • Одредбама члана 22. Закона о предшколском васпитању и образовању[8] је прописано да је припремни предшколски програм део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању, који се остварује са децом у години пред полазак у школу. Припремни предшколски програм за децу која нису обухваћена редовним програмом предшколске установе, организује се у предшколској установи, изузетно у школи, у складу са Законом и статутом предшколске установе, односно школе. Даље је одредбама члана 27. овог закона прописано да се програм предшколског васпитања и образовања остварује у различитом трајању и то, између осталог, и у полудневном трајању – припремни предшколски програм – 4 сата дневно.
 • Одредбама члана 34. Закона о предшколском васпитању и образовању прописана је подршка деци из осетљивих друштвених група. Овим чланом је прописано да детету коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у васпитању и образовању, предшколска установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека, односно врши прилагођавање и, уколико је потребно, обезбеђује израду, доношење и реализацију индивидуалног образовног плана (ИОП1), у складу са законом. Деца са сметњама у развоју и инвалидитетом остварују право на додатну подршку у предшколском васпитању и образовању у васпитној групи, уз план индивидуализације или индивидуални васпитно-образовни план и у развојној групи, на основу индивидуалног васпитно-образовног плана.

 

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 

 • С обзиром на предмет притужбе, у конкретном случају потребно је размотрити да ли је Јавна предшколска установа … ставила у неповољнији положај дете В.В. на основу здравственог стања и инвалидитета тиме што је детету боравак у вртићу скраћен на четири сата. Међу странама је неспорно да дете В.В. има развојне потешкоће, да похађа припремни предшколски програм у ЈПУ …, у вртићу „…“ и да му је скраћен боравак у предшколској установи на четири сата.
 • Повереник најпре указује да Закон о забрани дискриминације у члану 45. став 2. прописује посебно правило о прерасподели терета доказивања, према којем, за случај да је акт дискриминације учињен вероватним, терет доказивања да услед тог акта није дошло до повреде начела једнакости, односно начела једнаких права и обавеза, сноси онај за кога се тврди да је извршио дискриминацију. Ставом 4. овог члана прописано је да се наведено правило о терету доказивања примењује и на поступак пред Повереником.
 • Подносиоци притужбе су учинили вероватним акт дискриминације тако што су доставили доказ да је детету В.В, које има развојне потешкоће скраћен боравак у предшколској установи. Такође, у допуни притужби је наведено да родитељи немају сазнање да је израђен педагошки профил детета, као ни „мере индивидуално образовног плана“, док у изради индивидуално образовног плана, уколико постоји, нису активно учествовали нити их је ико позвао да учествују, консултовао или било шта предочио. С обзиром на наведено, применом правила из члана 45. Закона о забрани дискриминације, терет доказивања да услед акта није дошло до повреде начела једнакости, односно начела једнаких права и обавеза сноси предшколска установа. Због тога, Повереник је разматрао наводе из изјашњења и доказе које је доставила предшколска установа.
 • Увидом у прилоге достављене уз изјашњење може се закључити да је установа предузимала и да предузима различите мере индивидуализације којима пружа подршку малолетном В.В. Наиме, утврђено је да је педагошки профил детета В.В. заведен код установе под бројем … од 2. новембра 2022. године и да се на њему налази потпис родитеља, као и да је за дете В.В. израђен План мера индивидуализације број … од 2. новембра 2022. године. Затим је у допуни притужбе наведено да су родитељи имали разговоре са запосленима у установи приликом уписа у септембру 2022. године, а потом још два пута у октобру и новембру исте године. Из наведеног је неспорно да су родитељи имали разговоре са запосленима у установи сваког месеца, док је из службене белешке стручног тима установе број … од 20. децембра 2022. године неспорно да је отац детета 16. децембра 2022. године упознат са свим предузетим мерама у циљу пружања подршке детету, као што су: праћење и подстицање детета од стручних сарадника (интензивно праћење у периоду од септембра до децембра – два психолога, педагог, стручни сарадник за музичко васпитање, сарадник на унапређењу ПЗЗ, васпитач за драмско васпитање; у периоду 12. до 15. децембра је поново извршено преиспитивање контекста – окружење, организација, однос васпитача, стратегија, тактика у раду са дететом, поновно прилагођавање простора, средстава); прилагођавање простора (измештање полица са кровом, скидање мердевина са зида, прилагођавање простора испред радне собе, место за предах, одређивања места за индивидуални рад, обележавање столица, визуелне картице, визуелни распоред рутина, правила понашања, место за цртање, простор за кретање – столови у „Г“ поред зида, заштита прозора, радијатора и друго); прилагођавање материјала; прилагођавање метода рада (са циљем превенције проблема у понашању и пружања помоћи детету да остане укључено и у регулисаном стању); примењене мере индивидуализације у раду са дететом. Такође, на истом састанку је отац детета упознат и са разлозима који су указали на потребу да се време боравка детета скрати на четири сата, тако да дете не борави у установи после 12 часова.
 • У притужби је даље наведено да се запослени у установи према малолетном В.В. „понашају са ниподаштавањем, покушавају да га нахране на силу, приморавају га да њуши храну и људе, замрачују просторију у којој борави под претпоставком да је сензорно осетљив, ограђују део собе завесом као место за њега, не дозвољавају личном пратиоцу да га изведе из просторије уколико се узнемири, коментаришу радне задатке детета у смислу да он исте није могао да реши сам и да су уместо њега то учинили родитељи и слично“, међутим у прилогу притужбе нису достављени докази који ово поткрепљују. Повереник због тога ове наводе није даље разматрао, као и из разлога што је предшколска установа доставила доказе у прилогу навода из изјашњења о додатној подршци коју дете добија у установи. У изјави личног пратиоца детета, …, која је достављена уз притужбу, наведено је да В.В. борави у вртићу скраћено до 12 часова и да је једино дете са „посебним потребама“ у својој групи и једино дете коме је боравак у вртићу ограничен до 12 часова, као и да јој је познато да су се родитељи обраћали установи како би се детету омогућило да са пратиоцем борави у целодневном боравку и да на захтев није одговорено. У изјави личног пратиоца није указивано на понашање запослених у установи које је наведено у цитираном делу притужбе или било које друго понашање или пропуштање које се односи на евентуални акт дискриминације.
 • Установа је доставила прилоге којима је доказала да дете В.В. има додатну подршку у току боравка у предшколској установи. Наиме, достављене су службене белешке васпитачица, психолога, опсервација дефектолога, педагошки профил и план мера индивидуализације, протоколи праћења адаптације детета у установи, техника временских узорака праћења понашања детета, службена белешка Тима за инклузивно образовање у којој су наведене мере индивидуализације које се предузимају (прилагођавање простора у којем борави дете, прилагођавање средстава за рад, прилагођавање простора испред радне собе, разговор са родитељима, стручна подршка сарадника, прилагођавање материјала и метода рада).
 • Поводом навода притужбе да је дете В.В. дискриминисано на основу здравственог стања и инвалидитета скраћењем времена боравка у предшколској установи, Повереник указује следеће. Законом о основама система образовања и васпитања је прописано да програм припреме детета пред полазак у основну школу, као део предшколског васпитања и образовања траје четири сата дневно, најмање девет месеци. Даље, деци са сметњама у развоју и инвалидитетом је међународним и домаћим прописима загарантовано право на образовање које је усмерено на дете, прилагођено детету и омогућава дететово оснаживање. Комитет за права детета Уједињених нација указује да наставни план мора да буде у директној вези с дететовим потребама, као и да потпуно узме у обзир дететове способности које га развијају. Комитет даље истиче да свако ко се бави развијањем дететових вештина, способности и саморазвоја треба да прецизно прати дететов напредак и пажљиво слуша дететову вербалну и емотивну комуникацију како би подржао његово образовање и развој на добро усмерен и најбољи могући начин. У конкретном случају, установа је доставила доказе којима је потврдила да је одлуку о скраћивању боравка детета В.В. у установи на четири сата донела на основу извршеног праћења понашања детета. Наиме, у достављеним примерима технике временских узорака посматрања понашања детета почетком новембра 2022. године, уочено је да се непожељно понашање детета (удара другу децу и васпитаче, ремети игру бацањем играчака, пење се на полице) дешава свакодневно у периоду после 12 часова. Такође, достављена је и службена белешка дефектолога – олигофренолога у којој је изнето мишљење да је потребно да боравак детета у установи буде четири сата док се не подстакне социјализација и рад у групи, као и да би осмочасовни боравак био напоран за дете јер није навикнуто на рад у групи. Из наведеног се закључује да је скраћени боравка детета у директној вези са дететовим потребама и представља прилагођавање васпитно образовног рада потребама детета.
 • Анализом навода притужбе и изјашњења, као и увидом у достављене прилоге, намеће се закључак да је сарадња између предшколске установе и родитеља детета В.В. нарушена. Наиме, родитељи наводе да су запослени у установи незаинтересовани за сарадњу и пружање подршке њиховом детету, док установа у изјашњењу наводи супротно, да су родитељи несарадљиви и да показују незаинтересованост за напредак детета. Повереник указује да је у најбољем интересу детета неопходна сарадња обе стране. Иако установа и запослени у установи носе одговорност професионалаца и стручњака, улога и допринос родитеља је немерљив у васпитању и образовању сваког детета. У том погледу, неопходна је пуна сарадња свих актера који су укључени у васпитно образовни процес детета које има потребу за додатном подршком.
 • С обзиром на све наведено, Повереник је мишљења да је Јавна предшколска установа … доставила доказе којима је поткрепила наводе да дете В.В. у установи није стављено у неповољнији положај на основу здравственог стања и инвалидитета, да му се пружа додатна подршка, као и да је скраћени боравак детета у установи у складу са законским одредбама о трајању припремног предшколског програма и да представља облик додатне подршке док се детету не подстакне социјализација и рад у групи.
 • Поводом навода притужбе да запослени у установи „учестало дискриминишу“ дете В.В. током боравка у установи, што је „кулминирало почетком јула 2023. године“ када је В.В. расекао десни длан у установи, Повереник указује следеће. Као што је раније већ наведено у прилогу притужбе нису достављени докази који би потврдили наводе да је дете В.В. дискриминисано поступањем запослених у установи или пропуштањем запослених да поступе. Поводом повреде малолетног В.В. у току боравка у установи 4. јула 2023. године, установа је обавестила Повереника да је пред Основним судом у Нишу поводом овог догађаја покренут поступак за накнаду нематеријалне штете по тужби законских заступника малолетног В.В. против ЈПУ … У складу са одредбама члана 36. став 1. тачка 3) Закона о забрани дискриминације, Повереник не поступа по притужби ако је поступак пред судом по истој ствари покренут или правноснажно окончан. С обзиром да је повреда малолетног В.В. у вртићу предмет судског поступка, као и да је тужба поднета против ЈПУ …, Повереник у конкретном случају, у складу са Законом о забрани дискриминације не може поступати, због чега није анализирао наводе притужбе који се односе на овај догађај.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку по притужби коју је поднела адвокатица …, у име и уз сагласност АА и ББ, због дискриминације малолетног В.В, Јавна предшколска установе … није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09 и 52/2021

[2] члан 33. Закона о забрани дискриминације

[3] „Службени гласник РС”, број 98/06 и 115/21

[4] члан 21. Устава Републике Србије

[5] Закон о ратификацији Конвенције УН о правима детета („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори“, број 15/90 и „Службени лист СРЈ – Међународни уговори“, бр. 4/96 и 2/97))

[6] члан 2.

[7] Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021

[8] Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 10/2019, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон, 123/2021 – др. закон и 129/2021

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1039-23 Притужба против ПУ због дискриминације малолетног детата на основу здравственог стања Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top