Акти повереника

Стратегија Повереника за заштиту равноправности 2016-2020.  DOCX


Одлука о спровођењу конкурса за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва DOCX


Пословник о раду
(„Сл. глaсник РС“, бр. 34/2011) DOCX


Одлука o образовању и рaду Стручнe службe Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти
(„Сл. глaсник РС“, бр. 8/2011) DOCX


Правилник o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa у стручнoj служби Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти
(Одлука o дaвaњу сaглaснoсти нa Прaвилник oбjaвљeна у „Сл. глaснику РС“, бр. 30/19)


Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о образовању и раду стручне службе Повереника за заштиту равноправности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Повереника за заштиту равноправности
(„Сл. глaсник РС“, бр. 111/12) DOCX


Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке Повереника за заштиту равноправностиDOCX


Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања


Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности


Одлука о именовању овлашћеног лица за поступање о захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја


Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији) података DOCX


Print Friendly, PDF & Email
back to top