Притужба С. к. б. прoтив JП Пoслoвни прoстoр збoг дискриминaциje пo oснoву чланства у синдикaлнoj oргaнизaциjи у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

дел. бр. 07-00-381/2013-02 датум: 26. 8. 2013.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднеo С. к. Б. у име Д. Т. из Б. против ЈП „Пословни простор“ општина Нови Београд, због дискриминације на раду на основу чланства у синдикалној организацији.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратио С. к. Б. у име Д. Т. из Б, због дискриминације на основу чланства у синдикалној организацији.

1.2. У притужби је наведено следеће:

– да је Д. Т, запослена у ЈП „Пословни простор“ општине Нови Београд, дискриминисана као председница синдикалне организације ЈП „Пословни простор“ општина Нови Београд, а да је дискриминација почела њеним премештањем у други радни простор, чиме јој је практично онемогућено обављање радних задатака, уз образложење које не одговара истини;
– да јој је одузето звање истог дана када је указала на незаконитости у раду, тако што је истакла да ценовник о утврђивању висине закупнина није усклађен са прописима о ПДВ-у и изразила потребу да се измени Одлука о начину издавања тезги;
– да јој нико од надређених није одговорио на поднети захтев за отпочињање преговора у вези закључења Колективног уговора;
– да је 10. јануара 2013. године стављено ван снаге решење којим јој се додељује новчана помоћ због смрти мајке, иако су такве врсте помоћи додељиване другим колегама;
– да је директор послао обавештење свим запосленима и тражио да се изјасне да ли су чланови синдиката под изговором да то служи за потребе припреме нацрта Правилника о раду.

1.3. Уз притужбу и допуну притужбе достављени су следећи документи: 1) сагласност Д. Т, председнице синдикалне организације „Пословни простор“ општине Нови Београд за подношење притужбе Поверенику за заштиту равноправности од 29. априла 2013. године, 2) налог директора ЈП „Пословни простор“ општина Нови Београд бр. 6885 од 30. новембра 2012. године, 3) пријава о незаконитом поступању послодавца ЈП „Пословни простор“ општина Нови Београд који је упућен Инспекторату за рад 11. децембра 2012. године, 4) службена белешка бр. 6880 од 30. новембра 2012. године, 5) одлука бр. 108 од 10. јануара 2013. године, 6) допуна захтева бр. 110 од 11. јануара 2013. године, 7) допис који је Д. Т. упутила директору предузећа бр. 47 од 9. јануара 2013. године, 8) обавештења директора које су упућена запосленима бр. 164 од 15. јануара 2013. године и бр. 698 од 7. фебруара 2013. године, 9) захтев за заштиту председника синдиката ЈП „Пословни простор“ општине Нови Београд од 21. марта 2013. године, 10) решења о надокнади трошкова погребних услуга бр. 560 од 5. фебруара 2010. године бр. 559 од 5. фебруара 2010. године и бр. 704 од 6. фебруара 2012. године, 11) допис који је Д. Т. упутила директору бр. 3232 од 2. октобра 2009. године, 12) решење Министарства рада и социјалне политике бр. 110-00-372/2004-02 од 30. септембра 2009. године, 13) захтев за утврђивање репрезентативности бр. 5 од 5. октобра 2009. године и 14) решење о утврђивању репрезентативности синдиката ЈП „Пословни простор“ општине Нови Београд бр. 3633 од 27. октобра 2009. године.

1.4. У складу са чл. 38. Закона о забрани дискриминације, странама у поступку понуђено је спровођење поступка мирења, али овај предлог није прихваћен.

1.5. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , па је у току поступка упућен захтев Д. В, директору ЈП „Пословни простор“ општине Нови Београд, да се у року од 15 дана од дана пријема захтева изјасни на наводе из притужбе.

1.6. У изјашњењу на притужбу, које је по пуномоћју Д. В. доставио адвокат А. П. из Б, између осталог је наведено:

– да су наводи из притужбе неосновани и нетачни и да нема елемената за учињену дискриминацију;
– да Д. Т. јесте премештена решењем од 30. новембра 2012. године на радно место у улици Милутина Миланковића 120 д, али да је то урађено из организационих разлога, јер предузеће има 20 запослених а у просторијама седишта има свега 4 канцеларије;
– да је пре премештаја Драге Тодоровић, у тим просторијама већ радило троје запослених, те се „потезање“ приче о равноправности тек када је она тамо премештена може тумачити као представа о повлашћеном статусу синдикалних представника и да те просторије по свему задовољавају радне услове у погледу комфорности и могућности комуникације;
– да поводом навода да је директор ставио ван снаге решење о новчаној помоћи, напомиње да су претходни директори одобравали новчане помоћи и у случајевима када је то било противно закону, док је садашњи директор поступао по закону, те да раније незаконито поступање не може бити аргумент;
– да је уговором о раду у чл. 11. прописано да су чланови уже породице брачни друг и деца запосленог, као и да је директор након што је уочио неправилност, ставио ван снаге акт бр. 91 од 9. јануара 2013. године;
– да не постоји дискриминација, јер ни у будућем периоду новчану помоћ неће добити нико ко на то нема право према прописима, па неће бити различитог поступања;
– да поводом навода да је директор послао обавештење запосленима да се изјасне да ли су чланови синдиката, није јасно зашто овај поступак посматра као атак на себе, јер је директор ово обавештење упутио након што га је велика група запослених обавестила да више нису чланови синдиката што је изазвало бројна питања у вези репрезентативности синдиката пред отпочињање преговарања у вези склапања Колективног уговора;
– да иако је велики број запослених иступио из синдиката управо због Д. Т, персонална питања нису интересовала послодавца већ чињеница да ли је синдикат репрезентативан и да ли уопште постоји;
– да у односу на наводе из притужбе да је Д. Т. премештена у нижи ранг звања, истиче да се није радило о нападу на одређеног појединца већ је постављена нова шема рангирања службеника, па с обзиром да Д. Т. има вишу школу, у складу са новом систематизацијом додељено јој је звање самосталног референта, а плата јој је остала иста иако је звање промењено;
– да је сваки поступак директора био у интересу боље организације посла и да ниједан запослени, а не само Д. Т, није стављен у неједнак положај.

1.7. Уз изјашњење је достављено: 1) пуномоћје за заступање Д. В, директора ЈП „Пословни простор“ општине Нови Београд од 21. јуна 2012. године, 2) обавештење бивших чланова синдиката о иступању бр. 6417 од 8. новембра 2012. године, 3) обавештење које је упућено запосленима бр. 164 од 15. јануара 2013. године, 4) Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова бр. 5480 од 1. октобра 2012. године, 5) уговор о раду бр. 5843 од 15. новембра 2010. године, 6) Анекс I уговора о раду бр. 6764 од 23. децембра 2010. године и 7) Анекс II уговора о раду бр. 5829 од 15. октобра 2012. године.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. У току поступка је из навода из притужбе и достављених доказа утврђено да је решењем Министарства рада и социјалне политике бр. 110-00-372/2004-02 од 30. септембра 2009. године, Д. Т. уписана у регистар као лице овлашћено за заступање и представљање синдикалне организације ЈП „Пословни простор“ општина Нови Београд. Увидом у решење бр. 3633 од 27. октобра 2009. године утврђено је да је М. М, директор ЈП „Пословни простор“ општина Нови Београд утврдио да синдикална организација ЈП „Пословни простор“ испуњава законске услове репрезентативности.

2.2. Увидом у захтев за заштиту председника синдиката ЈП „Пословни простор“ општина Нови Београд од 21. марта 2013. године, који је упућен С. к. Б, утврђено је да Д. Т. замолила ангажовање синдиката како би се спречили притисци и мобинг на чланове синдиката, због којих им је угрожено здравље. У истом допису навела је да је малтретирање почело након подношења захтева за отпочињање преговора у вези закључења колективног уговора, као и да је њено радно место измештено из седишта предузећа па има потешкоћа приликом обављања радних задатака.

2.3. Даљим увидом у документацију утврђено је да је шесторо запослених обавестило директора дописом бр. 6417 од 8. новембра 2012. године да су иступили из синдикалне организације ЈП „Пословни простор“ општине Нови Београд због, како је наведено, самоиницијативног и самовољног рада и понашања Д. Т, а уједно су тражили од директора да обустави евентуалне активности Д. Т. које спроводи у име већинског чланства синдиката и већине запослених у предузећу.

2.4. Увидом у обавештење бр. 164 од 15. јануара 2013. године, утврђено је да је директор обавестио запослене да је Д. Т. пријавила предузеће Инспекцији рада, да је у поступку утврђено да нема неправилности, а уједно је и позвао запослене да примедбе на начин и услове рада, као и сазнања о недостацима у сфери радноправних односа, пријаве руководству предузећа како би се неправилности отклониле. Утврђено је и да је Управни одбор сматрао да је неопходно установити постојање синдикалне организације и тачног броја чланова, због захтева Д. Т. да се закључи Колективни уговор, а имајући у виду обавештење од неколико чланова о иступању из синдикалне организације, позвани су сви запослени да се изјасне о чланству у синдикалној организацији. Увидом у обавештење бр. 698 од 7. фебруара 2013. године, утврђено је да је директор обавестио запослене да сматра да синдикална организација ЈП „Пословни простор“ не постоји, с обзиром да се ниједан запослени није изјаснио о чланству у синдикату.

2.5. Увидом у службену белешку бр. 6880 од 30. новембра 2012. године, утврђено је да је Д. Т. описала догађај који се десио када је један од закупаца отказао закуп тезге, након чега је директор ушао у њену канцеларију и повишеним гласом рекао да ће од понедељка „због лошег рада са тезгама отићи у ЦЦД.“ Увидом у налог директора ЈП „Пословни простор“ општине Нови Београд бр. 6885 од 30. новембра 2012. године, утврђено је да је Д. Т. од 3. децембра 2012. године премештена у канцеларију која се налази у улици Милутина Миланковића, у којој већ раде три службеника. Истим налогом је одређено да послови који се односе на привремене објекте – тезге, због нерационалности и неефикасности у раду, као и због честих отказа у последње време и увећаног броја неиздатих тезги, више неће бити у надлежности Д. Т, већ ће те послове преузети С. С.

2.6. Даљим увидом у документацију утврђено је да је Д. Т. 11. децембра 2012. године поднела пријаву због незаконитог поступања послодавца Инспекцији рада за општину Нови Београд. У пријави је навела да је више пута указивала на неправилности, да постоји потреба да се измени Одлука о начину издавања тезги у закуп, јер су се тезге издавале на основу усменог налога М. Ј. и под различитим условима, да је послодавац након доношења нове систематизације и организације радних места и послова распоредио на место самосталног референта закупа, као и да је послодавац преместио у радни простор који се налази ван седишта предузећа.

2.7. Увидом у доказе достављене уз изјашњење утврђено је да је донет Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова бр. 5480 од 1. октобра 2012. године, на основу којег је дошло до измене у називима, позицијама и описима радних места. Утврђено је да је за звање вишег самосталног референта потребан VII степен високе стручне спреме, за звање самосталног референта VI степен више стручне спреме, док је за звање референта потребан IV степен средње стручне спреме.

2.8. Увидом у уговор о раду бр. 5843 од 15. новембра 2010. године, утврђено је да Д. Т. има VI степен стручне спреме, да је по занимању економисткиња и да обавља послове више самосталне референткиње закупа. Чланом 11. уговора о раду уређено је право на накнаду трошкова, па је између осталог предвиђена накнада трошкова у случају смрти запосленог или члана његове уже породице, као и да се члановима уже породице сматрају брачни друг и деца запосленог. Увидом у Анекс II уговора о раду бр. 5829 од 15. октобра 2012. године измењен је уговор о раду, тако да Д. Т. обавља послове самосталне референткиње закупа.

2.9. Увидом у допис који је Д. Т. упутила директору предузећа бр. 47 од 9. јануара 2013. године, утврђено је да је тражила исплату трошкова погребних услуга због смрти своје мајке, у складу са чл. 15. уговора о раду. Увидом у одлуку бр. 108 од 10. јануара 2013. године, утврђено је да је стављено ван снаге решење бр. 91 од 9. јануара 2013. године, којим јој је додељена новчана помоћ у висини трошкова сахране за преминулог члана уже породице, јер решење није у складу са Законом о раду и уговором о раду, према којима су као чланови уже породице одређени брачни друг и деца запосленог. Допуном захтева бр. 110 од 11. јануара 2013. године Д. Т. је замолила да јој се исплати надокнада погребних трошкова, на основу већ приложених рачуна и чл. 11. ст. 7. уговора о раду.

2.10. Увидом у решења бр. 560 од 5. фебруара 2010. године, бр. 559 од 5. фебруара 2010. године и бр. 704 од 6. фебруара 2012. године, утврђено је да је запосленима М. Д, Н. Б. и З. В. усвојен захтев за накнаду погребних трошкова за преминулог родитеља.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе и изјашњења, приложене доказе, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштву. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета. Такође, одредбом чл. 55. ст. 1. прописано је да се јемчи слобода политичког, синдикалног и сваког другог удруживања.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације , којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Чланом 6. Закона о забрани дискриминације прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај. Одредбама чл. 15-27. Закона о забрани дискриминације дефинисани су посебни случајеви дискриминације. Поред осталог, чл. 25. забрањена је дискриминација због политичких убеђења лица или групе лица, односно припадности или неприпадности политичкој странци, односно синдикалној организацији. С обзиром на околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантна је и одредба чл. 16. којом је прописана забрана дискриминације у области рада, односно нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, као што су право на рад, на слободан избор запослења, на напредовање у служби, на стручно усавршавање и професионалну рехабилитацију, на једнаку накнаду за рад једнаке вредности, на правичне и задовољавајуће услове рада, на одмор, на образовање, на ступање у синдикат, као и на заштиту од незапослености.

3.5. Закон о раду такође забрањује дискриминацију, односно, сваки облик дискриминације лица која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство. Одредбама чл. 20. дискриминација је забрањена, између осталог, и у односу на услове рада и сва права из радног односа.

3.6. Уредбом о ратификацији конвенције Међународне организације рада бр. 87 о синдикалним слободама и заштити синдикалних права прописано је да радници и послодавци, без икаквих изузетака, имају право да без претходног одобрења образују организације по свом избору, као и да приступају овим организацијама, под искључивим условом да се придржавају статута организација.

3.7. Уредбом о ратификацији конвенције Међународне организације рада бр. 98 о праву на организовање и колективно преговарање прописано је да радници треба да користе одговарајућу заштиту против свих дела дискриминације у материји запослења која би могла да буде штетна по синдикалне слободе. Даље је прописано да се таква заштита може нарочито применити уколико се ради о делима која би имала за циљ да се запослење радника подреди услову да се он не учлањује у синдикат или да престане да припада синдикату, да се отпусти радник или да му се свим осталим средствима нанесе штета због тога што је члан синдиката или што учествује у синдикалним делатностима изван радних часова или, са пристанком послодавца, за време радних часова.

Анализа прилога са аспекта антидискриминационих прописа

3.8. Имајући у виду предмет ове притужбе, Повереница за заштиту равноправности констатује да је у конкретном случају потребно утврдити да ли је послодавац ЈП „Пословни простор“ општина Нови Београд, различито третирао Д. Т. у односу на друге запослене, због чињенице да је чланица синдиката, односно председница синдикалне организације.

3.9. Из доказа који су достављени уз притужбу и изјашњење произлази да је неспорно да је Д. Т. била запослена на радном месту вишег самосталног референта закупа, а да је ступањем на снагу Правилника о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова добила звање самосталног референта закупа, као и да је премештена на рад у други радни простор. Потребно је утврдити да ли је овакво понашање послодавца засновано на њеном личном својству – чланству у синдикалној организацији.

Повереница за заштиту равноправности ценила је наводе из притужбе С. к. Б. у вези са поступцима послодавца који су, према тврђењу подносиоца притужбе, засновани на синдикалној припадности Д. Т. Наиме, подносилац притужбе сматра да је због своје синдикалне активности Д. Т. премештена на ниже радно место, односно у ниже звање, као и на друго место рада, у канцеларију послодавца на Новом Београду. Међутим, треба имати у виду да је у току поступка утврђено да је нова систематизација послова код послодавца, која се примењује на све запослене у овом јавном предузећу, ступила на снагу 1. октобра 2012. године. Д. Т. је потписала Анекс II уговора о раду бр. 5829 од 15. октобра 2012. године, којим је добила звање самосталне референткиње закупа, у складу са својом стручном спремом и новом систематизацијом. Надаље, на основу налога директора ЈП „Пословни простор“ општине Нови Београд бр. 6885 од 30. новембра 2012. године, Д. Т. је премештена у други радни простор послодавца, у канцеларију у улици Милутина Миланковића од 3. децембра 2012. године, у којем ради са још троје запослених. Имајући у виду ове чињенице, као и изјашњење на притужбу послодавца, Повереница за заштиту равноправности констатује да ови поступци послодавца спадају у организацију посла, као и да послодавац има пуно право да, поштујући законске прописе, организује рад на начин који највише одговара његовим потребама.

3.10. Повереница за заштиту равноправности је ценила и наводе С. к. Б. да су поступци послодавца проузроковани синдикалним деловањем Д. Т. и указивањем на неправилности и незаконитости у раду послодавца. С тим у вези, Повереница указује на чињеницу да се Д. Т. обратила Инспекцији рада дописом од 11. децембра 2012. године, односно, тек након што је премештена у други радни простор. Самим тим, сагледавши хронолошки ток догађаја, Повереница за заштиту равноправности сматра да се не може закључити да је пријава незаконитости у раду била узрок за промену звања и премештај у други радни простор.

3.11. Поводом навода из притужбе да је Д. Т. дискриминисана на основу синдикалног чланства, јер јој послодавац није одобрио накнаду трошкова за сахрану мајке, Повереница за заштиту равноправности констатује да су њеним уговором о раду, као и Законом о раду, предвиђене одређене накнаде трошкова, међу којима и накнада трошкова погребних услуга услед смрти чланова уже породице. Међутим, члановима уже породице сматрају се искључиво брачни друг и деца запосленог . Поступање директора у конкретном случају, иако је неспорно да је ово јавно предузеће у ранијем периоду одобравало накнаду трошкова за сахрану родитеља запослених, не може се сматрати актом дискриминације, с обзиром да је директор поступао у складу са законом и уговором о раду. Имајући то у виду, не може се закључити да је ова новчана накнада ускраћена Д. Т. због чланства у синдикалној организацији, јер није постојао основ да се исплати. Уједно, Повереница указује да евентуалне претходне неправилности приликом исплате трошкова сахране другим запосленима не спадају у надлежност Повереника за заштиту равноправности.

3.12. На крају, да би се предупредила евентуална будућа дискриминација запослених по основу чланства у синдикату, потребно је указати на чињеницу да је обавештење које је директор упутио запосленима са позивом да се изјасне о чланству у синдикату, због утврђивања репрезентативности синдиката, како се наводи у изјашњењу на притужбу, непримерено и супротно Закону о раду, без обзира на чињеницу што је велики број запослених иступио из синдиката и што се предузеће спремало да ступи у преговарање у вези склапања колективног уговора. Наиме, одредбама Закона о раду преиспитивање утврђене репрезентативности синдиката може се покренути на иницијативу послодавца, али је начин преиспитивања такав да послодавац тражи од синдиката чија се репрезентативност преиспитује достављање доказа о испуњавању услова репрезентативности, а не од запослених путем јавног позива. Такође, у односу на закључак послодавца да синдикална организација ЈП „Пословни простор“ не постоји, јер ниједан запослени није доставио синдикалну приступницу, Повереница за заштиту равноправности напомиње да овај закључак не производи дејства и не може да утиче на постојање или непостојање синдиката, с обзиром на процедуру преиспитивања репрезентативности синдиката која је прописана одредбама чл. 233-237. Закона о раду.

3.13. Имајући у виду наводе из притужбе и изјашњења, као и документацију која је достављена у току поступка, Повереница за заштиту равноправности констатује да се не може се закључити да је послодавац ЈП „Пословни простор“ општине Нови Београд ставио у неједнак положај Д. Т. и онемогућио јој да ужива једнака права као и сви запослени, због њене припадности синдикалној организацији.

4. МИШЉЕЊЕ

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. ст. 1. тач. 1. Закона о забрани дискриминације, дала је мишљење да ЈП „Пословни простор“ општине Нови Београд није дискриминаторно поступало према Д. Т. на основу њеног личног својства – чланства у синдикалној организацији.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 


microsoft-word-icon Притужба С. к. б. прoтив JП Пoслoвни прoстoр збoг дискриминaциje пo oснoву чланства у синдикaлнoj oргaнизaциjи у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top