Притужбa oргaнизaциje Л. прoтив Скупштинe грaдa Чачка збoг дискриминaциje пo oснoву сeксуaлне оријентације у oблaсти jaвнoг инфoрмисaњa

бр. 07-00-566/2013-02 датум: 20. 12. 2013.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације за људска и лезбејска права Л. из Б, која је поднета против Скупштине града Чачка због садржине Препоруке у вези са програмским садржајима телевизија са националном фреквенцијом, којима се вређа морал и нарушава људско достојанство, коју је град Чачак упутио Републичкој радиодифузној агенцији (РРА). Подносилац притужбе указује да је у Препоруци, као један од разлога за њено доношење, наведено „пропагирање хомосексуализма“ и да су истополно сексуално оријентисане особе дискриминисане тако што су упоређене са педофилима. У току поступка је утврђено да је Скупштина града Чачка упутила Препоруку РРА у вези са програмским садржајима телевизија са националном фреквенцијом којима се вређа морал и нарушава људско достојанство. У Препоруци је наведено да „Одборници Скупштине града Чачка, свесни опасности која прети од систематског форсирања програмских садржаја, који најдиректније утичу на стање колективног духа грађана, упућују Републичкој радиодифузној агенцији најоштрији протест против свих програмских садржаја телевизија са националном фреквенцијом којима се вређа морал, пропагира педофилија, хомосексуализам, вређа достојанство Српске православне цркве, других традиционалних верских заједница и утиче негативно на формирање вредносних ставова младих генерација“. Повереница за заштиту равноправности је утврдила да је доношењем ове Препоруке, у којој се у исти контекст стављају особе хомосексуалне оријентације са другим изразито негативним и забрањеним друштвеним појавама, ствара понижавајуће и увредљиво окружење и вређа достојанство ове сексуалне мањине. Због тога је дато мишљење да је Скупштина града Чачка доношењем наведене Препоруке, прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације, а Скупштини града Чачка је препоручено да из Препоруке уклони делове у којима се „пропагирање хомосексуализма“ наводи заједно са негативним и забрањеним друштвеним појавама, да упути јавно извињење грађанкама и грађанима Србије хомосексуалне оријентације због садржине Препоруке која се на њих односи, као и да убудуће води рачуна да приликом предузимања мера из своје надлежности поштује начело једнакости и забране дискриминације, односно да се суздржи од неоправданог прављења разлике или неједнаког поступања и пропуштања (искључивања, ограничавања или давања првенства), у односу на лица или групе лица, које се заснива на неком личном својству.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереница за заштиту равноправности примила је притужбу организације за људска и лезбејска права Л. из Б, која је поднета против Скупштине града Чачка. У притужби је наведено:

– да је Скупштина града Чачка на 16. седници која је одржана 29. и 30. маја 2013. године, донела препоруку коју је упутила Републичкој радиодифузној агенцији (у даљем тексту: РРА) у вези са програмским садржајима телевизија са националном фреквенцијом, којима се вређа морал и нарушава људско достојанство;
– да је као један од разлога за доношење ове препоруке, између осталог, наведено „пропагирање хомосексуализма“;
– да је у тексту ове препоруке наведено да „одборници Скупштине града Чачка, свесни опасности која прети од систематског форсирања програмских садржаја који најдиректније утичу на стање колективног духа грађана, упућују Републичкој радиодифузној агенцији најоштрији протест против свих програмских садржаја телевизија са националном фреквенцијом којима се вређа морал, пропагира педофилија, хомосексуализам, вређа достојанство Српске православне цркве, других традиционалних верских заједница и утиче негативно на формирање вредносних ставова младих генерација. У складу са тим, Скупштина града Чачка упућује препоруку Републичкој радиодифузној агенцији да забрани емитовање риалити програма на телевизијама са националном фреквенцијом;
– да сматрају да су истополне оријентисане особе дискриминисане поређењем са педофилијом и да бити геј у јавном простору не значи „пропагирање хомосексуализма“, већ слободно и законом дозвољено исказивање сексуалне оријентације;
– да у препоруци стоји и да „…Одборници Скупштине града Чачка желе да стану у заштиту нације од културног геноцида, који зарад лаке зараде форсирају телевизије са националном фреквенцијом, програмским садржајима попут „Фарме“, „Великог брата“, „Луде куће“, „Тренутка истине“, „Прељубника“ и свих осталих емисија којима се вређа људско достојанство и здрав разум.“, као и да Скупштина града Чачка очекује од Владе РС, Министарства културе и информисања, РРА, интелектуалне и културне јавности подршку у заштити јавног морала, опште прихваћених стандарда понашања, заштити традиције, културе, верских осећања и достојанства.

1.2. Уз притужбу су доставили препоруку Скупштине града Чачка бр. 06-93/13-I од 29. и 30. маја 2013. године.

1.3. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. став 4. и 37. став 2. Закона о забрани дискриминације , па је у току поступка затражено изјашњење В. Н, председника Скупштине града Чачка. У допису од 21. августа 2013. године, између осталог, наведено је:

– да није у могућности да се изјасни на наводе из притужбе без мишљења одборника Скупштине града Чачка који су донели препоруку;
– да ће у дневни ред прве наредне седнице Скупштине града Чачка бити уврштено ово питање, те ће тражени одговори бити достављени након изјашњења одборника.

1.4. Повереница за заштиту равноправности је с обзиром на специфичне околности и летњу паузу у скупштинском заседању, имала разумевања за прекорачење рока од 15 дана за достављање изјашњења. Међутим, како је прва наредна седница Скупштине града одржана 3. и 4. октобра 2013. године , и повереница поновила захтев за изјашњење који је В. Н, председник Скупштине града Чачка примио 8. октобра 2013. године, констатује се да се Скупштина града Чачка није изјаснила у остављеном року, те су Повереници за заштиту равноправности били доступне чињенице и доказ достављен уз притужбу, као и општепознате чињенице.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у препоруку Скупштине града Чачка бр. 06-93/13-I од 29. и 30. маја 2013. године утврђено је да је њена садржина следећа: Одборници Скупштине града Чачка, свесни опасности која прети од систематског форсирања програмских садржаја који најдиректније утичу на стање колективног духа грађана, упућују Републичкој радиодифузној агенцији најоштрији протест против свих програмских садржаја телевизија са националном фреквенцијом, којима се вређа морал, пропагира педофилија, хомосексуализам, вређа достојанство Српске православне цркве, других традиционалних верских заједница и утиче негативно на формирање вредносних ставова младих генерација. У складу са тим Скупштина града Чачка упућује препоруку Републичкој радиодифузној агенцији да забрани емитовање риалити програма на телевизијама са националном фреквенцијом. Одборници Скупштине града Чачка доносе ову препоруку јер желе да стану у заштиту нације од „културног геноцида, који зарад лаке зараде форсирају телевизије са националном фреквенцијом, програмским садржајима попут „Фарме“, „Великог брата“, „Луде куће“, „Тренутка истине“, „Прељубника“ и свих осталих емисија којима се вређа људско достојанство и здрав разум“. У препоруци је наведено и да очекују подршку и реаговање Владе РС, Министарства културе и информисања, РРА, интелектуалне и културне јавности у заштити јавног морала, опште прихваћених стандарда понашања, заштити традиције, културе, верских осећања и достојанства.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, анализирала је наводе из притужбе и доказе који су достављени уз притужбу, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устав Републике Србије у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у чл. 2. ст. 1. тач. 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама чл. 5-14. Закона о забрани дискриминације дефинисани су различити облици повреде начела једнакости, односно дискриминаторног поступања. С обзиром на чињенице и околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантне су одредбе члана 12. Закона о забрани дискриминације којим је забрањено узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.

Анализа навода из притужбе са аспекта антидискриминационих прописа

3.5. Након утврђивања чињеничног стања и релевантног правног оквира, било је потребно испитати да ли је садржина препоруке Скупштине града Чачка дискриминаторна према особама хомосексуалне оријентације.

3.6. Скупштина града Чачка упутила је препоруку РРА у вези са програмским садржајима телевизија са националном фреквенцијом којима се вређа морал и нарушава људско достојанство и затражила подршку и реаговање свих надлежних институција како би се стало на пут свакој даљој деградацији и вређању јавног морала. Овом препоруком су одборници Скупштине града Чачка упутили протест против свих програмских садржаја телевизија са националном фреквенцијом „којима се вређа морал, пропагира педофилија, хомосексуализам.. и утиче негативно на формирање вредносних ставова младих генерација“.

3.7. Повереница за заштиту равноправности указује да је у надлежности Скупштине града Чачка да доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке и препоруке . У складу с тим, Скупштина града Чачка има право да у оквиру својих овлашћења упућује препоруке и то се право ни на који начин не доводи у питање. Међутим, сви општи акти, као и све одлуке органа локалне самоуправе морају бити у сагласности са законом, што је Статутом града Чачка изричито прописано . Сагледавајући изнете чињенице, Повереница за заштиту равноправности сматра да садржина препоруке коју је Скупштина града Чачка упутила РРА, није у сагласности са прописима о забрани дискриминације.

3.8. Пре свега, неприхватљиво да се хомосексуалност убраја у појаве које имају штетне утицаје на јавно мњење. Посебно је забрињавајуће довођење у везу хомосексуалне оријентације и педофилије, која је кривично дело. На овај начин, истополна сексуална оријентација је стављена у исти контекст са педофилијом, догађајима којима се вређају традиционалне верске заједнице, као и телевизијским садржајима који су у овој препоруци означени као кич, шунд и испод сваког културолошког нивоа. Стављање особа хомосексуалне оријентације у исти контекст са негативним и забрањеним појавама у друштву само по себи јесте акт дискриминације јер представља неприхватљиво етикетирање и вређа достојанство ових особа, стварајући у односу на њих понижавајуће и увредљиво окружење. Посебно отежавајућа околност је да је у питању орган јавне власти, односно, одборници који треба да представљају све грађане и грађанке и који су дужни да не крше Устав и законе Републике Србије и не дискриминишу становнике на основу било ког личног својства.

Повереница сматра да је повезивање хомосексуалности са негативним и забрањеним друштвеним појавама понижавајуће и увредљиво, да доприноси стварању и одржавању стереотипа и предрасуда, као и стигматизацији и нетолеранцији према особама истополне сексуалне оријентације. Ово посебно ако се има у виду екстремно негативна друштвена перцепција особа које су истополне сексуалне оријентације и висок ниво хомофобије, која није урођена, нити нужна људска одлика, већ представља вредносну, односно, идеолошку позицију која се усваја социјализацијом, а репродукује кроз праксе утемељене на незнању, замагљивању и сакривању чињеница. О томе скупштински одборници, као и сви други који својим радом и ауторитетом утичу на формирање ставова јавног мњења, свесни одговорности за јавно изговорену реч, морају посебно да воде рачуна. Због тога је њихова обавеза да својим актима не подржавају и подстичу стереотипе и предрасуде према особама истополне сексуалне оријентације још наглашенија.

3.9. Одредбом члана 46. Устава РС јемчи се слобода мишљења и изражавања, као и слобода да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје, а ставом 2. овог члана прописано је да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то неопходно ради заштите права и угледа других, чувања ауторитета и непристрасности суда и заштите јавног здравља, морала демократског друштва и националне безбедности Републике Србије. У складу са Уставом, управо ради заштите права и угледа других, одредбама члана 12. Закона о забрани дискриминације изричито је забрањено узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, као један од посебних облика дискриминације. Саме радње којима се лице или група лица узнемирава и понижава на основу њиховог личног својства могу бити разноврсне, укључујући и јавно саопштавање одређених идеја, ставова и мишљења.

3.10. На крају, Повереница за заштиту равноправности указује да су особе хомосексуалне оријентације једна од маргинализованих и стигматизованих друштвених група, као и да се свакодневно сусрећу са бројним претњама, узнемиравањем и другим проблемима. Имајући све ово у виду, Повереница за заштиту равноправности сматра да сви друштвени актери морају да пруже подршку и предузму све мере, свако у оквиру својих надлежности, како би особе хомосексуалне оријентације уживале сва права која су грађанима и грађанкама Србије гарантована, без дискриминације, као и да предузму адекватне мере против свих оних који својим поступцима крше антидискриминационе прописе. При томе, органи јавне власти имају посебну одговорност и изузетно важну улогу у ширењу толеранције и подстицању права на слободу од дискриминације.

4. МИШЉЕЊЕ

Препорука Скупштине града Чачка бр. 06-93/13-I од 29. и 30. маја 2013. године, која је упућена Републичкој радио-дифузној агенцији у вези са програмским садржајима телевизија са националном фреквенцијом представља акт који узнемирава, понижава и вређа достојанство особа хомосексуалне оријентације, па је њеним усвајањем извршена дискриминација забрањена чл. 12. закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује Скупштини града Чачка да:

5.1. Уклони из препоруке бр. 06-93/13-I од 29. и 30. маја 2013. године делове у којима се „пропагирање хомосексуализма“ набраја у негативне и забрањене друштвене појаве које се пласирају на телевизијама са националном фреквенцијом у одређеним програмским садржајима.

5.2. Упути јавно извињење грађанкама и грађанима Србије хомосексуалне оријентације , у року од 15 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

5.3. Убудуће води рачуна да приликом доношења општих правних аката и одлука из своје надлежности поштује прописе о забрани дискриминације.

Потребно је да Скупштина града Чачка обавести Повереницу за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно чл. 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Скупштина града Чачка не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужбa oргaнизaциje Л. прoтив Скупштинe грaдa Чачка збoг дискриминaциje пo oснoву сeксуaлне oријентације у oблaсти jaвнoг инфoрмисaњa Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top