Притужбa Н.Г. прoтив JКП збoг дискриминaциje пo oснoву рeлигиjскoг увeрeњa у oбaлсти пружaњa услугa

бр. 07-00-129/2017-02    датум: 7.7.2017.

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Н.Г. против Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Нови Пазар У притужби је наведено да Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа” није дозволило постављање надгробног споменика у облику пирамиде за покојног оца и за живота мајци притужиље на гробљу код .. цркве у Новом Пазару јер је за ово гробље, у складу са уговором који Град Нови Пазар има закључен са ..црквом, одређено пет типова-облика споменика и да су сви у  облику крста. Подноситељка притужбе је навела да су за њену породицу споменици у облику крста били неприхватљиви, јер је њен покојни отац био члан Савеза комуниста, партијски руководилац и у том смислу атеиста, због чега су желели да поставе споменик у облику „пирамиде” уместо „крста”. У изјашњењу Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Нови Пазар наведено је да је ..црквена општина за Рашку област у Новом Пазару, уговором број 226 од 13. јула 2013. године, Граду Нови Пазар дала у закуп на неодређено време непокретности уписане у поседовни лист број …. КО Н.П. за формирање .. гробља без накнаде, али под одређеним условима. У току поступка је утврђено да је условљавањем подноситељке притужбе да изабере један од пет типова надгробних споменика у облику крста, Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа” Нови Пазар извршило акт дискриминације на основу личног својства члана њене породице – верског убеђења. Због тога је Јавноm комуналном предузећу „Градска чистоћа” Нови Пазар препоручено да подноситељки притужбе упути писано извињење због дискриминаторног поступања према њој, да предузме све потребне мере у циљу отклањања дискриминаторног поступања, односно да јој омогући да постави надгробни споменик у складу са верским убеђењима њеног покојног оца, као и да убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности, не крши законске прописе о забрани дискриминације.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Повереник за заштиту равноправности примиo је притужбу Н.Г, против Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Нови Пазар, због дискриминације на основу верских убеђења.
  • У притужби је, између осталог, наведено:
 • – да је подноситељка притужбе, након сахране оца, отишла у Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа” Нови Пазар, како би измирила обавезе, када јој је саопштено да су за гробље код … цркве одређени типови надгробних споменика (сви у облику крста) који се могу поставити и да је то прописано од стране Завода за заштиту споменика културе у Краљеву;
 • – да је покојни отац подноситељке притужбе био комуниста, партијски руководилац и у том смислу атеиста, те да би постављање споменика у облику крста било супротно његовој жељи и уверењу, као и уверењу породице;
 • – да су јој у Заводу за заштиту споменика културе у Краљеву рекли да они нису надлежни и да им није јасно зашто их је Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа” Нови Пазар упутило на њих;
 • – да је добила обавештење од Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд, да Републички завод није прописао типове споменика нити је учествовао у њиховом обликовању;
 • – да између Града и … цркве постоји закључен Уговор о закупу из 2013. године, којим је регулисано да се постављање надгробних споменика врши према типовима које доставља Црквена општина,
 • – да је наведени уговор у супротности са Уставом Републике Србије, Законом о забрани дискриминације и Одлуци о сахрањивању/покопавању и гробљима/мезарјима Скупштине Града Нови Пазар,
 • – да Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа” Нови Пазар покушава да јој наметне верско обележје, „обележавајући“ је спомеником у облику крста,
 • – да директор Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Нови Пазар види решење у есхумирању покојног оца подноситељке притужбе, што је за њу апсолутно неприхватљиво,
 • – да је тим поводом поднела и захтев за постављање надгробног споменика Градској управи, али је захтев одбијен уз образложење да је парцела на којој се налази гробље у власништву …цркве са којом Град има закључен уговор о закупу, а којим је регулисано да се постављање надгробних споменика врши према типовима које доставља Црквена општина, те да надгробни споменик који је подноситељка притужбе тражила да се постави не одговара типу споменика који је Црквена општина предвидела,
 • – да је 13. марта 2017. године, покушала да постави споменик, али је управник гробља позвао полицију и инспекцију, и да је била приведена и задржана око два сата у полицијској станици,
 • – да ју је на њено инсистирање примио градоначелника Новог Пазара, који је потврдио њене ставове и констатовао да би Град Нови Пазар требало да предвиди посебну парцелу за све оне који не желе да имају споменике са верским обележјима на гробовима најмилијих.

1.3. Уз притужбу су поднети следећи докази: 1) Одлука о сахрањивању/покопавању и гробљима/мезарјима Скупштине Града Нови Пазар („Службени лист града Нови Пазар број, 7/15); 2) Обавештење Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд 0401 број 136/23; 3) Фотокопија уговора  о давању у  закуп непокретности закљученог између СПЦ Епархија Рашко-призренска и Косовско-метохијска и Града Нови Пазар од 11. јула 2013. године 4) Притужба на рад градског органа управе и јавног предузећа од  22. марта 2017. године; 5) Захтев за одобрење постављања надгробног споменика од 13. децембра 2016. године; 6) Решење Одељења за комуналне, стамбене и послова саобраћаја Градске управе за изворне и поверене послове Града Нови Пазар број 352-410/16 од 6. јануара 2017. године, којим је одбијен захтев за постављање надгробног споменика од 13. децембра 2016. године; 7) Обавештење одељења за комуналне, стамбене и послове саобраћаја 09 бр: 352-410/16 од 27. децембра 2016. године 8) Записник Одељења за инспекцијске послове 011 број: 355-сл од 31. марта 2017. године; 9) Решење Одељења за комуналне, стамбене и послове саобраћаја Градске управе за изворне и поверене послове Града Нови Пазар  број 352-74/17 од 11. априла 2017. године, којим се усваја захтев за постављање надгробног споменика; 10) Записник о саслушању странке од 12. априла 2017. године, којим се  подноситељка притужбе одриче права на жалбу.

1.4. Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење Емина Омеровића, директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Нови Пазар (у даљем тексту: ЈКП „Градска чистоћа“).

1.5. У изјашњењу, између осталог, наведено је:

 • да је .. црквена општина за Рашку област у Новом Пазару, уговором број 226 од 13. јула 2013. године, Граду Нови Пазар дала у закуп на неодређено време непокретности уписане у поседовни лист број … КО Нови Пазар за формирање .. гробља без накнаде;
 • да се чланом 4. овог уговора Град Нови Пазар обавезао да гробље уреди под условима које је Републички завод за заштиту споменика културе уредио према акту 0401 бр. 2/2248 од 29. септембра 2010. године и записнику од 27. августа 2010. године као и графичким прилозима 1, 2, 3, и 4. који су саставни делови уговора. Из наведеног произилази да је Српска православна црквена општина за Рашку област у Новом Пазару дала у закуп парцелу за формирање .. гробља под одређеним условима;
 • да је пословођа .. гробља, Р.Л, пре самог чина сахране, упознао чланове породице покојног Т.В. са чињеницом да су облици споменика на гробљу код .. цркве типски и да они на то нису имали примедбе;
 • да чланови породице покојног Т.В. нису били сагласни са овим правилом, постојала је могућност сахрањивања на неком од сеоских гробаља, као и на .. гробљу „Шестово” уколико је постојала резервација гробног места;
 • да на првославном гробљу код .. цркве постоји још неколико гробних места оних чије породице нису желеле да их сахране у складу са православним обичајима, те да је у таквим случајевима, као и у случају покојног Т.В, где породица не жели постављање надгробног споменика у складу са православним обичајима, Српска православна црквена општина за Рашку област у Новом Пазару дозвољава постављање надгробне хоризонталне плоче над гробним местом, али је породица покојног Т.В. захтевала постављање плоче вертикално;
 • да решење Одељења за комуналне, стамбене и  послове Града Нови Пазар број 352-74/2017 од 11. априла 2017. године, на које се подноситељка притужбе позива, није постало извршно, јер је Српска православна црквена општина за Рашку област у Новом Пазару на ово решење уложила жалбу другостепеном органу тј. Градском већу града Нови Пазар;
 • да ће након доношења решења другостепеног органа по изјављеној жалби, ЈКП „Градска чистоћа” Нови Пазар по њему и да поступи.

1.6. Уз изјашњење је достављен 1) Допис Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд 0401 број 2/2248  од 20. септембра 2010. године, 2) Допис Министарства културе бр: 06-00-145/2010-03 од 22. јула 2010. године, упућен  Републичком заводу за заштиту споменика културе, којим их обавештавају да је  оформљена Комисија за усаглашавање предлога локације новог .. гробља у Новом Пазару на предложеној локацији западно од .. цркве, 3) Допис .. црквене општине за Рашку област број 216 од 15. јуна 2015. године, упућен Јавном комуналном предузећу „Градска чистоћа” Нови Пазар, у чијем прилогу су достављени нацрти и димензије брачног надгробног споменика на новом гробљу код .. цркве.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 

 • Увидом у притужбу и прилоге који су достављени уз притужбу, утврђено је да је 25. новембра 2016. године, правник ЈКП „Градска чистоћа” телефоном обавестио притужиљу Н.Г. да јој није дозвољено да постави споменик у облику у којем је желела. Након тога, подноситељка притужбе обратила се Одељењу за комуналне, стамбене и послове саобраћаја Градске управе за изворне и поверене послове Града Нови Пазар, захтевом 09 број 352-410/16 од 13. децембра 2016. године, ради одобрења за постављање надгробног споменика покојном оцу Т.В. и за живота мајци Р.В, на гробљу код .. цркве у Нови Пазар У захтеву је наведено да је породица измирила све своје обавезе у вези сахране према ЈКП „Градска чистоћа” Нови Пазар, а да им је пре почетка радова око постављања споменика речено да су за гробље код .. цркве у Новом Пазару одређени типови надгробних споменика који се могу постављати. Даље је наведено да су за породицу били неприхватљиви наведени облици споменика (сви су били у облику крста) из разлога што је њихов покојни отац био члан Савеза комуниста и атеиста, те да су стога израдили споменик у облику „пирамиде”, чију су скицу и фотографију доставили уз захтев.

 

 • Увидом у обавештење Одељења за за комуналне, стамбене и послове саобраћаја 09 бр. 352-410/16 утврђено је да је, поводом захтева за одобрење за постављање надгробног споменика од 13. децембра 2016. године, породица подноситељке притужбе упућена да успостави сарадњу са ЈКП „Градска чистоћа” Нови Пазар, као надлежним предузећем.

 

 • Увидом у решење Одељења за комуналне, стамбене и послове саобраћаја Градске управе за изворне и поверене послове града Нови Пазар, број 352-410/16 од 06. јануара 2017. године, утврђено је да је ово одељење одбило захтев подноситељке притужбе, са образложењем да парцела, на којој је лоцирано гробље код .. цркве, није у јавној својини града Нови Пазар, већ у власништву ..цркве, те да је град био принуђен да закључи уговор са ..црквеном општином за Рашку област број 464-3/13 од 11. јула 2013. године. Одредба члана 3. став 3. овог уговора прописује да се постављање надгробних споменика врши искључиво према типовима које доставља црквена општина, а да надгробни споменик који би поставила подноситељка притужбе не одговара ни једном типу надгробних споменика које Српска православна црквена општина за Рашку област (у даљем тексту: црквена општина) предвидела за постављање на новом .. гробљу код .. цркве.

 

 • На наведено решење подноситељка притужбе уложила је жалбу Градском већу  града Нови Пазар, које је на седници одржаној 23. марта 2017. године донело решење  бр. 352-74/17, којим је поништило Решење Одељење за комуналне, стамбене и послове саобраћаја Градске управе за изворне и поверене послове града Нови Пазар, број 352-410/16 од 06. јануара 2017. године, и предмет вратило првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање. Поступајући по примедбама Градског већа, првостепени орган је  поновно размотрио списе предмета и усвојио захтев подноситељке притужбе за постављање надгобног споменика покојном оцу Т.В. и за живота мајци Р.В. на гробљу код .. Цркве у Новом Пазару.

 

 • Увидом у изјашњење и прилоге који су достављени уз изјашњење, утврђено је да је црквена општина, уговором број 226 од 13. јула 2013. године, Граду Нови Пазар дала у закуп на неодређено време непокретност уписану у поседовни лист број .. КО Нови Пазар за формирање .. гробља без накнаде. Утврђено је, такође, да се чланом 3. став 1. тачка 2. наведеног уговора Град Нови Пазар обавезао да гробље уреди по условима које је Републички завод за заштиту споменика културе из Београда уредио према акту 0401 бр. 2/2248 од 29. септембра 2010. године и записнику од 27. августа 2010. године.

 

 • Републички завод за заштиту споменика културе – Београд, дописом 0401 Број/Реф. 2/2248 од 20. септембра 2010. године, обавестио је Град Нови Пазар да је Комисија у области заштите културних добара од изузетног значаја и добара српског порекла у иностранству, на 14. седници одржаној 29. јуна 2010. године, разматрала захтев Града Нови Пазар упућен овом заводу за издавање мера техничке заштите за изградњу .. гробља на предложеној локацији. Такође, град је обавештен да је формирана Комисија за усаглашавање предлога локације новог .. гробља у Новом Пазару на предложеној локацији западно од .. цркве, која је обавила увид на лицу места и сачинила записник.  У прилогу дописа налази се Записник са састанка Комисије за усаглашавање предлога локације новог .. гробља у Новом Пазару, одржаног 6. јула 2010. године, а тема састанка је решавање питања локације новог .. гробља.

 

 • Црквена општина је, дописом број 216 од 15. јуна 2015. године, доставила ЈКП „Градска чистоћа” Нови Пазар нацрте типова надгробних споменика које је предвидела за постављање на новом .. гробљу код .. цркве и замолила да буду доступни сродницима покојника сахрањених на овом гробљу, када се буду обратили за постављање споменика.

 

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету ценио је наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су приложени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

 

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равоправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности[2].

3.3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода[3] у члану 9. став 1. прописује да свако има право на слободу мисли, савести и вероисповести. Ово право укључује слободу промене вере или уверења и слободу човека да, било сам или заједно с другима, јавно или приватно, испољава веру или уверење молитвом, проповеди, обичајима и обредом, а ставом 2. истог члана прописано је да слобода исповедања вере или убеђења може бити подвргнута само оним ограничењима која су прописана законом и неопходна у демократском друштву у интересу јавне безбедности, ради заштите јавног реда, здравља или морала, или ради заштите права и слобода других. Општа забрана дискриминације прописана је чланом 14. тако да се уживања права и слобода предвиђена Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода обезбеђују без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус. Потребно је напоменути да се Протоколом бр. 12 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, успоставља општија забрана дискриминације и да овај Протокол обезбеђује додатну заштиту од дискриминаторног поступања у државама које су ратификовале овај уговор.

3.4. Устав Републике Србије[4] прописује чланом 11. да је Република Србија световна држава и да су цркве и верске заједнице одвојене од државе, као и да се ниједна религија не може успоставити као државна или обавезна. Надаље, у члану 21. став 3. прописује да је забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Слобода мисли, савести и вероисповести прописана је чланом 43. и то ставом 1. да се јемчи слобода мисли, савести, уверења и вероисповести, право да се остане при свом уверењу или вероисповести или да се они промене према сопственом избору, а став 2. да нико није дужан да се изјашњава о својим верским и другим уверењима. Важан је и члан 44. Устава Републике Србије, којим је прописано да су цркве и верске заједнице равноправне и одвојене од државе, као и да су цркве и верске заједнице равноправне и слободне да самостално уређују своју унутрашњу организацију, верске послове, да јавно врше верске обреде, да оснивају верске школе, социјалне и добротворне установе и да њима управљају у складу са законом.

3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 2. став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредба члана 18. прописује забрану верске дискриминације,  и истовремено прецизира да дискриминација постоји ако се поступа противно начелу слободног испољавања вере или уверења, односно ако се лицу или групи лица ускраћује право на стицање, одражавање, изражавање и промену вере или уверења, као и право да приватно или јавно изнесе или поступи сходно својим уверењима.

3.6. Чланом 20. став 5. Закона о локалној самоуправи[5] прописано је да општина преко својих органа, у складу с Уставом и законом уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање.

3.7. Законом о комуналним делатностима[6] одређују се комуналне делатности и уређују општи услови и начини њиховог обављања. Чланом 13 ставом 1. Закона је прописано да скупштина јединице локалне самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на својој територији, укључујући и начин плаћања цене комуналне услуге, начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге и овлашћења вршилаца вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле и мере које су контролори овлашћени да предузимају. Чланом 32. овог закона је прописано да инспекцијиски надзор над спровођењем прописа јединице локалне самоуправе донетих на основу овог закона врши јединица локалне самоуправе, преко комуналних инспектора, а да надзор над радом вршилаца комуналне делатности врши јединица локалне самоуправе.

3.8. Одредбом члана 22. став 1. Закона о сахрањивању и гробљима[7] прописано је да се изградња односно реконструкција гробнице, или другог спомен обележја, као и подизање, преправка или уклањање споменика и другог предмета на гробу врши сагласно условима које одлуком утврђује Скупштина општине и ако је за то претходно прибављено одобрење надлежног општинског органа.

3.9. Одлуком о сахрањивању/покопавању и гробљима/мезарјима, у члану 6. прописано је да управљање гробљима/мезарјима и погребне услуге/услуге џеназе на градским гробљима у Новом Пазару врши јавно комунално предузеће, коме је поверено обављање ове комуналне делатности. Чланом 39. прописано је да се изградња гробница, оквира гробних места/мезара и надгробних споменика нишана, врши у складу са планом уређења гробља/мезарја, а по одобрењу предузећа које управља гробљима/мезарјима. Затим, чланом 40. ове одлуке прописано је да о облику надгробних споменика/нишана одлучује лице које их поставља и израђује с тим да се споменици/нишани и други знакови по димензијама и начину изградње уклапају у урбанистичко решење гробља/мезарја или плана гробља/мезарја који замењује урбанистичко решење на постојећем гробљу/мезарју. Такође, чланом 44. Одлуке прописано је да лица која желе да изграде гробнице, гробно место/мезар или надгробни споменик /нишан, дужна су да пре почетка извођења радова, поднесу захтев предузећу које управља гробљем/мезарјем, за добијање сагласности за извођење радова, док је чланом 46. прописано да се о одржавању реда на гробљима/мезарјима у граду Нови Пазар стара Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа” Нови Пазар.

 

Анализа навода из притужбе, изјашњења и доказа достављених уз притужбу и навода из изјашњења

3.10 Повереник за заштиту равноправности, најпре, констатује да према Закону о комуналним делатностима, скупштина јединице локалне самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на својој територији. У складу са тим, Одлуком о сахрањивању/покопавању и гробљима/мезарјима, коју је усвојила Скупштина града Нови Пазар, прописано је да управљање гробљима/мезарјима и погребне услуге/услуге џеназе на градским гробљима у Новом Пазару, врши јавно комунално предузеће коме је поверено обављање ове комуналне делатности. Такође, овом одлуком прописано је да су лица која желе да изграде гробнице, гробно место/мезар или надгробни споменик/нишан, дужна да пре почетка извођења радова поднесу захтев предузећу које управља гробљем/мезарјем, како би добила сагласност за извођење радова. Повереник за заштиту равноправности констатује да из наведеног јасно произлази да је Град Нови Пазар поверио ЈКП „Градска чистоћа” да обавља комуналну делатност која се односи на управљање гробљима/мезарјима, као и да особе које желе да изграде надгробни споменик/нишан, пре него што почну са радовима, морају да добију сагласност овог предузећа за извођење радова. У конкретном случају, подноситељка притужбе обратила се ЈКП „Градска чистоћа” и затражила да постави споменик у облику пирамиде, јер јој је отац био атеиста, међутим, запослени у овом јавном предузећу су је одбили са образложењем да су за гробље код .. цркве одређени типови надгробних споменика који се могу постављати, те да су сви у облику крста. Породица притужиље се, незадовољна овим образложењем, обратила градској управи, где им је указано да успоставе сарадњу са ЈКП „Градска чистоћа”, јер је ово предузеће надлежно за ту врсту посла. Међутим, из чињеница наведених у притужби и достављених доказа, основано се може претпоставити да притужиља није успела да оствари било какав вид сарадње са ЈКП „Градска чистоћа”, имајући у виду да је о њеном захтеву за постављањем надгробног споменика у облику пирамиде одлучивала градска управа.

3.11. Стога, имајући у виду наведено, Повереник за заштиту равноправности имао је задатак да испита да ли је поступањем ЈКП „Градска чистоћа” повређено начело једнаких права и обавеза у односу на подноситељку притужбе. Стога, Повереник је разматрао да ли су подноситељки притужбе ускраћена права, односно, наметнуте обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи лица, те да ли постоји објективно и разумно оправдање да се подноситељки притужбе онемогући да постави надгробни споменик у облику пирамиде за покојног оца и за живота њеној мајци, на гробљу код .. цркве у Новом Пазару.

3.12. Стога, први задатак Повереника био је да размотри да ли постоји објективно и разумно оправдање да се особама које не желе да поставе надгробни споменик у облику крста јер се то коси са њиховим верским уверењима, ускрати могућност да поставе споменик у облику и положају којем желе. Другим речима, потребно је испитати да ли је оправдано да се подноситељка притужбе условљава да изабере један од пет типова-облика споменика који су сви у облику крста, уколико жели да постави надгробни споменик на гробљу код .. цркве, те да јој је, у супротном, једина алтернатива да постави споменик хоризонтално или да есхумира посмртне остатке оца. То подразумева испитивање: a) да ли су циљ или последица који се постижу овом мером оправдани и б) да ли се циљ могао постићи само прописаном мером, односно да ли постоји сразмера између предузетих мера и циљева који се том мером остварују.

3.13. Када је у питању циљ предузетих мера, Повереник за заштиту равноправности посебно је имао у виду чињеницу да .. црква представља најстарији споменик црквене архитектуре и да се од 1979. године, налази на Унесковој листи светске баштине у склопу споменика средњег века обједињеног под заштићеном целином Стари Рас и Сопоћани. Такође, треба имати у виду и да из уговора о закупу, склопљеног између црквене општине и Града Нови Пазар, произилази да је црквена општина дала граду у закуп парцелу за формирање .. гробља под одређеним условима. Један од тих услова формулисан је у допису Граду Нови Пазар, у којем је ова црквена општина затражила да све особе које постављају надгробне споменике изаберу један од пет понуђених надгробних споменика са крстом. Стога, Повереник констатује да се може претпоставити да циљ који је ЈКП „Градска чистоћа“ желело да оствари, условљавањем подноситељке притужбе да изабере један од пет типова-облика споменика који су сви у облику крста, био да, као предузеће којем је Град поверио обављање ове комуналне делатности, испоштује договор који је град постигао са црквеном општином приликом склапања уговора о закупу. На основу изнетог, а сагледавајући изнете чињенице, Повереник за заштиту равноправности сматра да је циљ којим се ЈКП „Градска чистоћа” руководио допуштен и оправдан.

3.14. Међутим, да би се испитало да ли је у конкретном случају извршена дискриминација, било је потребно утврдити и да ли је последица предузетих мера – онемогућавање подноситељке притужбе да постави вертикалан споменик у облику пирамиде оправдана, као и да ли постоји сразмера између предузетих мера и циљева који се том мером остварују.

3.15. Да би се одговорило на ово питање, Повереник најпре констатује да је ЈКП „Градска чистоћа” дужно да приликом обављања послова и задатака из своје надлежности поштује релевантне правне прописе, који представљају правни основ за одлучивање по појединим захтевима. Тако је Одлуком о сахрањивању/покопавању и гробљима/мезарјима, коју је усвојила Скупштина града Нови Пазар, прописано да о облику надгробних споменика/нишана одлучује лице које их поставља и израђује, с тим да се споменици/нишани и други знакови по димензијама и начину изградње уклапају у урбанистичко решење гробља/мезарја или плана гробља/мезарја који замењује урбанистичко решење на постојећем гробљу/мезарју.

3.16. Поред тога, Повереник за заштиту равноправности нарочито је ценио наводе из изјашњења да се Град Нови Пазар, чланом 4. Уговора о закупу број 226 од 13. јула 2013. године, обавезао да гробље уреди по условима које је Републички завод за заштиту споменика културе из Београда уредио према акту 0401 бр. 2/2248 од 29. септембра 2010. године и записнику од 27. августа 2010. године, као и да из уговора произилази да је црквена општина дала у закуп парцелу за формирање .. гробља под одређеним условима. Међутим, увидом у наведени акт, као и записник Комисије за усаглашавање предлога локације новог .. гробља у Новом Пазару, који је достављен у прилогу овог акта, Повереник за заштиту равноправности утврдио је да се ови акти односе на решавање питања локације новог .. гробља, а да не регулишу типове споменика који се могу подизати на гробљу код .. цркве у Новом Пазару. Такође, из дописа Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд 0401 број/реф 136/23 од 9. октобра 2016. године, који је упућен подноситељки притужбе, јасно произилази да Републички завод није прописао типове споменика, нити је учествовао у њиховом обликовању, односно о постојању пет типова споменика сазнао је из дописа подноситељке притужбе, док је увидом на лицу места констатовао да постоје нацрти за „обавезне типове надгробних споменика” који су истакнути на огласној табли на улазу у гробље.

3.17. Сагласно свему томе, Повереник за заштиту равноправности стоји на становишту да је приликом одлучивања о појединачним захтевима било потребно узети у обзир све чињенице конкретног случаја, односно, ситуацију подноситеља захтева, околности под којима је захтев поднет, релевантне прописе и сл. У конкретном случају, ЈКП „Градска чистоћа“ требало је да узме у обзир чињеницу да је подноситељка притужбе затражила да постави надгробни споменик у облику пирамиде, јер је њен покојни отац био атеиста, те је, стога, за њену породицу неприхватљиво да поставе надгробни споменик у облику крста, јер се то коси са њиховим верским уверењима. С тим у вези, Повереник указује да се правним прописима, по природи ствари, не може прописати шта чини вероисповест и верско убеђење, као и да право на правну заштиту од дискриминације по основу верског убеђења, која је забрањена чланом 21. Устава Републике Србије и чланом 18. Закона о забрани дискриминације, припада и атеистима, агностицима, скептицима и неопредељенима. Овакав став је изражен у многим одлукама Европског суда за људска права[8].

 

3.18. Иако је предмет одлучивања у конкретном случају везан за испитивање да ли је ЈКП „Градска чистоћа”, условљавањем Н.Г. да постави надгробни споменик који је у облику крста, дискриминисао подноситељку притужбе на основу личног својства члана њене породице – верског убеђења, Повереник сматра да је важно да укаже на још неколико чињеница. Наиме, током поступка, утврђено је, такође, да је Одељење за комуналне, стамбене и послове саобраћаја Градске управе за изворне и поверене послове града Нови Пазар, решавајући у поновном поступку, а поступајући по примедбама другостепеног органа – Градског већа, у којима је наведено да су у првостепеном решењу повређене одредбе члана 21. а у вези са чланом 18. Устава Републике Србије, чланом 40. Одлуке о сахрањивању/покопавању и гробљима/мезарјима, као и да су одредбе Уговора о закупу непокретности бр. 464-3/13 од 12. јануара 2015. године у супротности са Уставом и законом, увојио захтев подноситељке  притужбе  за постављање надгробног споменика покојном оцу притужиље и за живота њеној мајци, у облику пирамиде. Иако ово решење није постало извршно, оно указује да је условљавање подноситељке притужбе да постави надгробни споменик у облику крста у супротности са Уставом Републике Србије и Одлуком о сахрањивању/покопавању и гробљима/мезарјима. Такође, Повереник констатује да је у решењу градске управе указано да је уговор о закупу непокретности, на који се ЈКП „Градска чистоћа“ позива, у супротности са Уставом и законом, што последицу предузетих мера – онемогућавање подноситељке притужбе да постави вертикалан споменик у облику пирамиде чини неоправданом.

3.19. Стога, Повереник за заштиту равноправности је става да не постоји објективно и разумно оправдање да се подноситељка притужбе чији је отац био атеиста третира различито у односу на особе које су православне вероисповести и/или чији су чланови породице православне вероисповести, а којима крст представља симбол вере. Имајући све ово у виду, Повереник за заштиту равноправности сматра да је условљавањем подноситељке притужбе да постави надгробни споменик у облику крста повређено начело једнаких права и обавеза, као и да је ЈКП „Градска чистоћа“ у обавези да омогући постављање надгробних споменика у складу са Одлуком о сахрањивању/покопавању и гробљима/мезарјима, односно у складу са верским уверењима и жељама особе која поставља надгробни споменик.

3.20. На крају, Повереник за заштиту равноправности подсећа и на пресуду Европског суда за људска права у случају Бускарини, где су се подносиоци представке, изабрани посланици у парламенту Сан Марина, обратили суду позивајући се на члан 9. Европске конвенције о људским правима, јер су према изборном закону били дужни да се закуну над Библијом да ће поштовати Устав и да ће своју посланичку дужност обављати професионално и часно. Њихов захтев да се изостави помињање Библије није био услишен, па су они под претњом да ће изгубити посланички мандат, поднели дату заклетву. Поступајући по представци, Европски суд за људска права је установио повреду члана 9. и закључио да је заклињање над Библијом, равно захтеву да се изрази вера одређеној религији[9]. Другим речима слободе нема тамо где држава присиљава грађане, на посредан или непосредан начин, да врше одређене акте који представљају неко веровање или неверовање.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку спроведеном по притужби Н.Г. из Н. П, утврђено је да је Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа” Нови Пазар, условљавајући подноситељку притужбе да изабере један од пет типова надгробних споменика у облику крста, извршило акт дискриминације на основу личног својства члана њене породице – верског убеђења.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује Јавном комуналном предузећу „Градска чистоћа” Нови Пазар, да:

 • Упути писано извињење Н.Г. због дискриминаторног поступања према њој, у року од 15 дана од дана пријема мишљења.

 

 • Предузме све потребне мере у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања према Н.Г, односно да јој омогући да постави надгробни споменик у складу са верским убеђењима њеног покојног оца.

 

 • Убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности, не крши законске прописе о забрани дискриминације.

 

 

Потребно је да Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа” Нови Пазар обавести Повереника за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

 

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

 

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа” Нови Пазар не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

[1] „Службени гласник РС“, број 22/09

[2] Члан 33. Закона о забрани дискриминације.

[3] Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људским права и основних слобода („Сл. лист СЦГ – Међународни уговори“, бр. 9/2003, 5/2005 и 7/2005 – испр. и „Сл. гласник РС – Међународни уговори „ бр 12/2010)

[4] Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06)

[5] „Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон

[6] „Службени гласник РС”, број 88/11

[7] „Службени гласник РС”, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 – др. закон, 120/2012 – одлука УС и 84/2013 – одлука УС)

[8] Видети одлуке Европског суда за људска права у предметима: Cаsе оf thе Моscоw brаnch оf thе Sаlvаtiоn Аrmy v. Russiа, (Аpplicаtiоn nо. 72881/01), од 5. 10. 2006, ставови 57-58; Cаsе оf Меtrоpоlitаn Church оf Bеssаrаbiа аnd оthеrs V. Моldоvа (Аpplicаtiоn nо. 45701/99) од 13. 12. 2001, став 114; Cаsе оf Hаsаn аnd Chаush v. Bulgаriа, (Аpplicаtiоn nо. 30985/96) од 26. 10. 2000, ставови 60. и 62.

[9] Buscarini and others v. San Marino, представка бр. 24645/94, пресуда од 18. фебруара 1999

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Притужбa Н.Г. прoтив JКП збoг дискриминaциje пo oснoву рeлигиjскoг увeрeњa у oбaлсти пружaњa услугaDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top