Притужба групе народних посланица против Удружења Д.Д.К. у Н. због дискриминације по основу пола у области рада удружења

бр. 07-00-638/2016-02   датум: 27.3.2017.

 

 

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе народних посланица О.П, Г.Ч, Н.Л, М.Т, а поводом календара које је за 2017. годину издало Удружење Д.Д.К. у Н. Подноситељке притужбе навеле су да су у календару које је за 2017. годину издало Удружење Д.Д.К. у Н. објављене слике са коментарима који вређају и омаловажавају жене. У току поступка утврђено је да се календар састоји од слика и изрека које гласе: „Колико је белих врана, толико је добрих жена“, „Лепу жену и виноград поред пута не треба имати“ и „Кафа наливена и жена откривена не могу чекати“. Повереница констатује да је наведени садржај у стоном календару овог удружења, дат у овом контексту, омаловажавајући за жене и да се њиме промовише инфериорност жена, њихова објективизација и стереотипи. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да су  изрекама праћеним сликама у стоном календару овог удржења за 2017. годину: „Колико је белих врана, толико је добрих жена“; „лепу жену и виноград поред пута не треба имати“ и „кафа наливена и жена откривена не могу чекати“, изражене идеје и ставови који су увредљиви и омаловажавајући и којима се вређа достојанство жена, чиме је Удружење Д.Д.К. у Н. прекршило одредбе Закона о забрани дискриминације. Удружење Д.Д.К. у Н. препоручено је да не дистрибуира стони календар удружења за 2017. годину, да на интернет страници Удружење Д.Д.К. у Н. објави извињење поводом дискриминаторног садржаја објављеног у овом календару, те да убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности не крши законске прописе о забрани дискриминације.

 

 

 

 

 

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Повереници за заштиту равноправности притужбом су се обратиле народне посланице О.П, Г. Ч, Н. Л, и М. Т, а поводом календара које је за 2017. годину издало Удружење Д.Д.К. у Н.
  • У притужби је, између осталог, наведено:

– да су у календару које је за 2017. годину издало Удружење Д.Д.К. у Н. објављене слике са коментарима који вређају и омаловажавају жене,

– да испод слике за јули месец пише: „Колико је белих врана, толико је добрих жена“, да је за август наведено: „Лепу жену и виноград поред пута не треба имати“, а за октобар: „Кафа наливена и жена откривена не могу чекати“.

 • Уз притужбу је достављен календар који је за 2017. годину издало Удружење Д.Д.К. у Н..
 • Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење председника извршног одбора Удружење Д.Д.К. у Н. М.В.
 • У изјашњењу на притужбу, између осталог, М.В. је навео:

– да Удружење Д.Д.К. у Н. није издало стони календар за 2017. годину, већ је од штампарије Г. из Н.С. набавило већ урађени календар,

– да је, као одговоран човек који се бави хуманитарним радом и који помаже активистима удружења да на акцијама добровољног давања крви прикупе што већи број јединица крви, био затечен захтевом Повереника за заштиту равноправности да се изјасни на наводе из притужбе.

 • Уз изјашњење достављено је: 1) електронско писмо од 18. новембра 2016. године којим Удружење Д.Д.К. у Н. наручује стоне календаре од штампарије Г. из Н.С. и 2) преписка електронском поштом између удружења и штампарије од 20. и 25. јануара 2017. године којим Удружење Д.Д.К. у Н. обавештава штампарију Г. да је поводом стоних календара поднета притужба Поверенику за заштиту равноправности и одговор штампарије да нису имали намеру да икога омаловаже и повреде понос жена, те да народне пословице нико није измислио, већ оне постоје у народу већ стотинама година.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • У току поступка утврђено је да је Удружење Д.Д.К. у Н. наручило стоне календаре за 2017. годину са називом и логом удружења.

 

 • Увидом у стони календар утврђено је да се он састоји од изрека и пословица праћеним сликама. Тако, изрека везана за јул месец гласи: „Колико је белих врана, толико је добрих жена“, док за август је наведена изрека: „Лепу жену и виноград поред пута не треба имати“, а за октобар: „Кафа наливена и жена откривена не могу чекати“. Изреке везане за остале месеце у години гласе: „Боље своје јаје него туђа кокош“ (јануар); „бивши пријатељ гори је него непријатељ“ (фебруар); „где нема вола орача, ту нема ни колача“ (март); „боље је с мудрим орати, него са лудим вино пити“ (април); „не ваља јарца за баштована наместити“ (мај); „не лаје кера ради села, него ради себе“ (јун); „најгоре је када паднеш у њеним очима“ (септембар), „у коло кад хоћеш, из кола кад те пусте“ (новембар) и „слобода је не да радиш шта хоћеш, нег’ да не радиш шта нећеш“ (децембар).

 

 

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и достављене прилоге.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.[2]

3.4. Устав Републике Србије[3] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Такође, Устав Републике Србије јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје[4] и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то, поред осталог, неопходно и ради заштите права и угледа других.[5]

3.5.      Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом члана 12. Закона о забрани дискриминације забрањено је узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење. Такође, чланом 20. став 2. овог закона забрањено је […] изражавање мржње, омаловажавање, уцењивање и узнемиравање с обзиром на пол, као и јавно заговарање, подржавање и поступање у складу са предрасудама, обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или надређености полова, односно стереотипних улога полова.

3.6.      Одредбама члана 41. став 1. Закона о равноправности полова[6]  прописано је да информације путем средстава јавног информисања не смеју подржавати нити подстицати дискриминацију засновану на полу, а одредбом става 2. овог члана прописано је да се одредбе става 1. односе и на све видове реклама и пропагандног материјала.

3.7. Законом о оглашавању прописано је начело забране дискриминације[7], односно, прописано је да оглашавање не може, непосредно или посредно, да подстиче на дискриминацију по било ком основу, а нарочито по основу расе, боје коже, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог убеђења, имовинског стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.

Анализа стоног календара Удружење Д.Д.К. у Н. за 2017. годину са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду предмет притужбе, потребно је утврдити да ли је Удружење Д.Д.К. у Н, кориштењем изрека праћеним сликама за јул, август и октобар месец, који су објављени у стоном календару за 2017. годину, које је наручило ово удружење, а који гласе: „Колико је белих врана, толико је добрих жена“; „лепу жену и виноград поред пута не треба имати“ и „кафа наливена и жена откривена не могу чекати“ прекршило одредбе Закона о забрани дискриминације.
 • На почеку, Повереница за заштиту равноправности разматрала је навод из изјашњења да Удружење Д.Д.К. у Н. није издало стони календар за 2017. годину, већ је од штампарије Г. из Н.С. набавило већ урађени календар. Повереница сматра да чињеница да је удружење набавило готов календар од штампарије са којом сарађује, односно, да није само сачинило наведени календар ни на који начин не умањује одговорност Удружење Д.Д.К. у Н, имајући у виду у чињеницу да је удружење наручилац календара и да је могло да се супротстави избору садржаја за ове потребе и да затражи од штампарије њихову измену. Наиме, Законом о облигационим односима прописано је да наручилац који је уредно обавестио посленика да извршени рад има неки недостатак може захтевати од њега да недостатак уклони у примереном року који му је одредио[8].
 • У циљу давања одговора на питање да ли је садржај календара дискриминаторан, Повереница за заштиту равноправности ценила је навод из прилога који је достављен уз изјашњење, односно, навод штампарије Г. из Н.С. да ни удружење ни штампарија нису измислили народне пословице, већ да су оне у народу стотинама годинама.

Међутим, Повереница констатује да иако је неспорно да су овакве изреке део народног предања, то ипак не значи да оне нису омаловажавајућа за жене. Наиме, свест о положају жене у друштву се значајно променио током претходних деценија, те су тако ратификовани међународни документи и усвојени домаћи прописи који прописују родну равноправност. Стога, у савременом и демократском друштву недопустиво је да се користе садржаји који промовишу инфериорност жена, њихову објективизацију и стереотипе на шта указују изреке праћене сликама коришћене у стоном календару: „Колико је белих врана, толико је добрих жена“; „лепу жену и виноград поред пута не треба имати“ и „кафа наливена и жена откривена не могу чекати“. Стога, Повереница указује да је промовисање оваквих стереотипа и предрасуда везаних за родну улогу жене у друштву у супротности са домаћим антидискриминационим прописима, односно, оваквим садржајем стоног календара Удружење Д.Д.К. у Н. се вређају и омаловажавају жене.

3.12. Поводом навода из прилога изјашњења да аутор календара није имао намеру да вређа понос и осећања жена, те да жали уколико су изреке схваћене као омаловажавање, потребно је указати да у случајевима дискриминације намера није правно релевантна, односно, да за утврђивање да ли је неко извршио акт дискриминације, није од значаја да ли је постојала намера да се друго лице дискриминише. Дискриминација се може извршити и без постојања намере, дакле и у незнању да је акт који се врши дискриминаторан и без постојања свести да се неко дискриминише. То значи да приликом испитивања да ли је одређен акт супротан императивним прописима о забрани дискриминације, намера извршиоца дискриминаторног акта није правно релевантна, што произлази и из одредбе члана 12. Закона о забрани дискриминације, којом је забрањено узнемиравање и понижавајуће поступање, не само када је циљ таквог понашања повреда достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, већ и када такво понашање објективно представља повреду достојанства лица или групе лица.

3.13. Додатно, у погледу навода из прилога изјашњења да је аутор календара велики уметник чије слике на шаљив начин илуструју традицију, Повереница констатује да слобода сваког вида изражавања, укључујући и уметничко, јесте од кључне важности за развој демократског друштва, али ова слобода не сме бити стављена у контекст изговора за било који вид дискриминације и омаловажавање по било којем личном својству. Због тога је потребно напоменути да су сви који обликују јавни живот у Србији, међу којима су удружења грађана, компаније и други облици организовања, дужни да поштују прописе и професионалне стандарде и да се уздрже од увредљивих, сексистичких и дискриминаторских садржаја, a да своју креативност изразе на примерен начин, поштујући достојанство жена, као и прописе о забрани дискриминације.

3.13. На крају, Повереница за заштиту равноправности поздравља навод из елекронског писма штампарије Г. из Н.С, достављено у прилогу изјашњења Удружење Д.Д.К. у Н, да су дошли на идеју да за тему од неких следећих тематских календара изаберу садржаје који ће афирмисати жене. Повереница за заштиту равнопраности констатује да повреда равноправности није увек резултат свесне намере, већ да је често последица недовољног познавања правних стандарда у домену заштите од дискриминације. Због тога Повереница сматра да ће и Удружење Д.Д.К. у Н. кроз будуће оглашавање свог удружења, које неспорно постиже завидне резултате у оквиру својих акција везаних за добровољно давање крви, поштовати достојанство жена, као и свих других друштвених група, без подржавања стереотипних и дискриминаторних образаца.

МИШЉЕЊЕ

 

Изрекама праћеним сликама у стоном календару Удружење Д.Д.К. у Н. за 2017. годину: „Колико је белих врана, толико је добрих жена“; „лепу жену и виноград поред пута не треба имати“ и „кафа наливена и жена откривена не могу чекати“, изражене су идеје и ставови који су увредљиви и омаловажавајући и којима се вређа достојанство жена, чиме је Удружење Д.Д.К. у Н. прекршило одредбе Закона о забрани дискриминације.

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереница за заштиту равноправности препоручује Удружење Д.Д.К. у Н:

5.1. Да не дистрибуира стони календар овог удружења за 2017. годину.

5.2. Да на интернет страници Удружење Д.Д.К. у Н. објави извињење поводом дискриминаторног садржаја објављеног у стоном календару овог удружења за 2017. годину.

5.3. Да убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности не крши законске прописе о забрани дискриминације.

Потребно је да Удружење Д.Д.К. у Н. обавести Повереницу за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

 

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Удружење Д.Д.К. у Н. не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, број 22/09

[2] „Службени гласник РС“, број 109/07

[3] Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06)

[4] члан 46. став 1. Устава Републике Србије

[5] члан 46. став 2. Устава Републике Србије

[6] „Службени гласник РС“, број 104/09

[7] Закон о оглашавању („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 83/14 – др. закон), члан 7. став 1. и члан 8.

[8] Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ“, број 1/03 – Уставна повеља), члан 618. став 1.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Притужба групе народних посланица против Удружења Д.Д.К. у Н. због дискриминације по основу пола у области рада удружењаDownload


Print Friendly, PDF & Email
back to top