Препорука мера Заштитнику грађана

бр.  021-01-410/2021-02      датум: 12.10.2021. године

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује Заштитнику грађана

 

ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује Заштитнику грађана да:

  • измени Одлуку број 363-401/21 од 9. јуна 2021. године тако што ће уместо речи „мајке“ употребити израз „родитељ“ и тиме обухватити све запослене који имају децу узраста до две године без обзира на пол запосленог.

Заштитник грађана обавестиће Повереника за заштиту равноправности о предузетим мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема препоруке мера за остваривање равноправности.

Против ове препоруке мера за остваривање равноправности, у складу са законом, није допуштена жалба нити било које друго правно средство.

 

Образложење

 

Повереник за заштиту равноправности је примио притужбу против Заштитника грађана због дискриминације на основу пола доношењем Одлуке бр. 363-401/21 од 9. јуна 2021. године. Према наводима притужбе у одлуци је наведено да се мајкама деце узраста до две године омогућава рад ван пословних просторија. У притужби је наведено да су овом одлуком дискриминисани очеви. Како у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о забрани дискриминације[2] нису отклоњени недостаци у притужби, Повереник је поступак по притужби обуставио.

Одередбама члана 33. став 1. тач 7. и 9. Закона о забрани дискриминације прописано је да Повереник, поред осталог, прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа, као и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности и заштите од дискриминације

Законом о забрани дискриминације[3] дискриминација је дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама члана 6. овог закона прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај.

Имајући у виду да је у питању општи акт послодавца који се односи на све запослене, Повереник је у складу са чланом 33. став 1. тачка 9) Закона о забрани дискриминације и надлежностима Повереника за заштиту равноправности да упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности, затражио од Заштитника грађана да достави информације о наведеној одлуци.

Након добијеног одговора Заштитника грађана, Повереник је извршио анализу Одлуке бр. 363-401/21 од 9. јуна 2021. године и утврдио да је овом одлуком прописано да се мајкама деце узраста до две године омогућава рад ван пословних просторија. У образложењу Одлуке је наведено да је Упутством о мерама и активностима за спречавање ширења заразне болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 прописано да послодавац има обавезу да идентификује ризичне категорије запоселних лица (старији од 60 година и запоселни са хроничним обољењима) и родитеље са децом до 12 година, уколико је други родитељ радно ангажован као и да из оправданих разлога у циљу превенције ширења вируса, осим ризичних категорија и родитеља са децом до 12 година, послодавац може да упути на рад од куће и друге запослене.

У допису Заштитника грађана број 363-401/21 дел. број 24002 од 7. септембра 2021. године, између осталог је наведено да у тренутку доношења наведене одлуке у Стручној служби Заштитника грађана није било запослених очева деце старости до две године. Такође је наведено да су техничком омашком, током израде Нацрта одлуке, као идентификована ризична група наведене мајке деце старости до две године, уместо родитеља деце старости до две године, као и да није постојала намера Заштитника грађана да се неоправдано прави разлика или неједнако поступа, противно начелу родне равноправности, у односу на запослене очеве, већ је уместо свеобухватнијег израза „родитељ“ погрешно употребљен израз „мајке“, због брзине израде одлуке. Заштитник грађана је навео и да ће, у најкраћем року, приступити измени Одлуке број 363-401/21, дел. број 15511 од 9. јуна 2021. године и ускладити је са Упутством о мерама и активностима за спречавање ширења заразне болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. У прилогу изјашњења, као ни накнадно, Поверенику није достављена измењена одлука.

Имајући у виду све наведено, Повереник за заштиту равноправности, сагласно члану 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, упућује препоруку мера за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације Заштитнику грађана.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09 и 52/21), члан 33. став 1. тaч. 9.

[2] „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21

[3] Закон о забрани дискриминације, члан 2.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-iconПрепорука мера Заштитнику грађана Download


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top