Предлог за оцену уставности и законитости члана 1. Правилника о допуни Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије

бр. 011-00-6/2013-02 датум: 9. 4. 2014.

 

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД
Булевар краља Александра 15

 

На основу члана 168. став 1. Устава Републике Србије (“Службени гласник РС“, бр. 98/06), члана 29. став 1. тачка 1. и члана 50. став 1. Закона о Уставном суду (“Службени гласник РС“, бр. 109/07, 99/2011 и 18/13- одлука УС), Повереник за заштиту равноправности подноси

 

ПРЕДЛОГ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ

Члана 1. Правилника о допуни Правилника о регистрацији,
статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије
(„Службени лист ФСС „Фудбал“, бр. 48/2013)

О б р а з л о ж е њ е

Одбор за хитна питања Фудбалског савеза Србије је на седници одржаној 22. новембра 2013. године донео Правилник о допуни Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије, којим је у чл. 1. прописано да се у Правилнику о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије („Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 3/2011, број 50/2012 и ванредни број 3/2013), после члана 78. додаје члан 79. који гласи:

„Уколико је клуб из којег играчица одлази клуб женског фудбала, укупна накнада се утврђује у износу од 15% од накнаде прописане чл. 77. и чл. 78. овог Правилника.

Одредбом члана 2. прописано је да овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу ФСС „Фудбал“.
Правилник је објављен у броју 48, Службеног листа „Фудбал“, 27. новембра 2013. године.

Доказ: Фотокопија Правилника о допуни Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије.

Одредба члана 1. Правилника о допуни Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије није у сагласности са Уставом Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006), и то:

– са одредбом члана 21. којим је забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу;
– са одредбом члана 15. којим је прописано да држава јемчи равноправност полова и развија политику једнаких могућности.

Ова одредба је у супротности је и са Законом о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/2009), и то:

– са одредбом члана 4. којом је прописано да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства и да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације,
– са одредбом члана 6. којом је прописано да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем стављају или су стављени у неповољнији положај ли би могли бити стављени у неповољнији положај,

– са одредбом члана 20. којом је прописано да дискриминација на основу пола постоји ако се поступа противно начелу равноправности полова, односно начелу поштовања права и слобода жена и мушкараца у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота, а ставом 2. овог члана забрањено ускраћивање права или јавно или прикривено признавање погодности у односу на пол.

Одредба члана 1. Правилника о допуни Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије у супротности је и са Законом о равноправности полова („Службени гласник РС“, број 104/2009), и то:

– са одредбом члана 4. која прописује да је дискриминација на основу пола свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa) кoje имa зa циљ или пoслeдицу дa лицу или групи oтeжa, угрoзи, oнeмoгући или нeгирa признaњe, уживaњe или oствaривaњe људских прaвa и слoбoдa у пoлитичкoj, eкoнoмскoj, друштвeнoj, културнoj, грaђaнскoj, пoрoдичнoj и другoj oблaсти,

– са одредбом члана 34. којом је прописано да су спортске организације и удружења дужне да обезбеде равноправан третман полова у развијању и финансирању спортских активности.

Оспорена одредба Правилника, као општег правног акта, која је објављена у Службеном листу „Фудбал“, несагласна је са наведеним уставним и законским одредбама, јер су прописивањем оваквог правила, по коме се у случају преласка играчице из једног у други женски фудбалски клуб накнада коју клуб плаћа износи 15% од накнаде која је прописана за мушки фудбалски клуб, непосредно дискриминисани клубови женског фудбала у односу на клубове мушког фудбала и то на основу пола њихових играчица.

Наиме, у поглављу X Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије прописан је начин одређивања висине накнаде трошкова уложених у обуку и развој играча у случају преласка играча из једног клуба у други. Тако је чл. 71. утврђено да право на накнаду трошкова уложених у обуку и развој играча припада клубовима приликом преласка њихових играча у клубове Супер и Прве лиге пре краја такмичарске сезоне у којој играч пуни 23 године живота, при чему ови трошкови обухватају трошкове улагања у развој играча у периоду од њихове 12-21 године живота. Накнада за обуку и развој играча припада последњем клубу за који је играч био регистрован, као и клубовима за које је наступао, односно био регистрован последњих 30 месеци, ако приликом њихових ранијих прелазака нису имали право на накнаду. Према ст. 2. овог члана, плаћање накнаде за обуку и развој играча је обавезно, без обзира на чињеницу да ли се трансфер реализује током или на крају важења уговора. У ст. 3. прописано је да је једном остварено право на накнаду трошкова уложених у развој играча коначно и то право се не може поново остварити.
Oдредбама чл. 72. утврђено је да се статус клуба у који играч прелази утврђује према степену такмичења у којем ће се клуб такмичити у наредној такмичарској сезони, а статус клуба из којег играч одлази према степену такмичења у којем се такмичио у претходној такмичарској сезони. Кад је реч о висини накнаде трошкова уложених у обуку и развој играча, одредбом чл. 72. прописано је да се она утврђује писаним споразумом заинтересованих клубова, а ако клубови нису сачинили писани споразум о висини накнаде, према чл. 74. она се утврђује на начин који је прописан одредбама Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС. У чл. 75. дефинисани су критеријуми за утврђивање накнаде трошкова уложених у обуку и развој играча: узраст играча, временски период који је играч провео у клубу из којег одлази, статус играча у клубу из којег одлази, да ли је клуб из које играч одлази матични клуб играча и наступање играча на званичним утакмицама „А“ репрезентације ФСС. Одредбом члана 76. прописано је да је основица за обрачун накнаде просечна нето зарада по запосленом у Републици Србији, према званичним подацима надлежног органа.

Сам начин утврђивања висине накнаде трошкова уложених у обуку и развој играча регулисан је у чл. 77. тако што је прописано да клуб из којег играч одлази, за сваки месец дана који је његов играч провео у одговарајућем статусу, има право на накнаду трошкова улагања у обуку и развој играча, при чему она зависи од статуса играча (професионални фудбалер, играч стипендиста и играч-аматер), као и од узраста играча (12-15, 15-18 и 18-21 година), и то:

  • за професионалне фудбалере у узрасту од 15-18 година – две просечне зараде, а за оне у узрасту 18-21 године – четири просечне зараде
  • за играче стипендисте у узрасту од 15-18 година – једна просечна зарада, а за оне у узрасту од 18-21 године – две просечне зараде;
  • за играче аматере у узрасту од 12-15 година – о,4 просечне зараде, оне у узрасту 15-18 година – 0,6 просечних зарада, а за оне од 18-21 године – о,8 просечни зарада.

Чланом 78. Правилника је прописано да ова накнада може да се увећа и то: 1) 20% ако је клуб из којег играч одлази његов матични клуб;2) 30% ако је играч у последње две године наступао на званичној утакмици „А“ репрезентације ФСС.

Све наведене одредбе о накнади трошкова уложених у обуку и развој играча под једнаким условима важе за све фудбалске клубове. Такође, сва остала правила садржана у Правилнику које се тичу регистрације фудбалских клубова, регистрације играча, издавања пасоша играчу, брисања играча и сл., примењују и на мушке и женске фудбалске клубове, односно фудбалске играче и играчице, укључујући и правила којима је утврђена висина такси које се ФСС плаћају. У том погледу Правилник не прави разлику између мушких и женских фудбалских клубова, односно фудбалских играча и играчица, изузев одредбе о начину утврђивања висине ове накнаде. Наиме, допуном Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије, којом се додаје члана 79., прописан је изузетак од правила о начину утврђивања висине накнаде тако што је прописано да „уколико је клуб из којег играчица одлази клуб женског фудбала, укупна накнада се утврђује у износу од 15% од накнаде прописане чл. 77. и 78. овог Правилника“.

На тај начин се цитираном одредбом, која је унета у општи акт Фудбалског савеза Србије врши непосредна (директна) дискриминација женских фудбалских клубова на основу пола његових играчица, коју забрањују Устав и антидискриминациони прописи Републике Србије.

Повереница истиче да је ФСС јединствен, односно да су чланови Фудбалског савеза Србије клубови и женског и мушког фудбала (чл. 7. Статута Фудбалског савеза Србије), па се прописи Фудбалског савеза Србије не могу селективно примењивати. И чланом. 4. Статут ФСС забрањена је дискриминација било које врсте против неке земље, приватног лица или групе људи по етничкој, расној, полној, језичкој, политичкој или било којој другој основи и кажњава се одговарајућом дисциплинском казном.

Околност да у оквиру ФСС постоје мушке и женске фудбалске лиге са различитим нивоима такмичења потпуно је ирелевантна с аспекта утврђивања висине накнаде коју фудбалски клубови плаћају у случају преласка играча. Ово стога што право на накнаду трошкова уложених у обуку и развој играча припада клубовима свих степена такмичења приликом преласка њихових играча у клубове Супер и Прве лиге, што је изричито прописано чл. 71. ст. 1. Правилника. Према томе, неважно је да ли играч прелази у нпр. клуб Прве лиге из мушког фудбалског клуба који је у Српској лиги или у Првој лиги Србије.

Осим тога, треба имати у виду да је сам начин одређивања висине накнаде коју плаћају клубови мушког фудбала, прописан чл. 77. Правилника, заснован на критеријумима статуса играча (професионални фудбалер, играч стипендиста и играч аматер) и узраста играча (12-15 година, 15-18 година и 18-21 године), а обрачун висине накнаде врши према просечној нето заради по запосленим у Републици Србији, која се множи са бројем месеци које је играч провео у одређеном статусу. Према томе, сам начин обрачуна висине накнаде је такав да се њиме не утврђују стварни и реални трошкови који су уложени у развој сваког појединачног играча, већ се они утврђује искључиво према објективним критеријумима. У светлу ових околности очигледно је да је сама природа наведених критеријума таква да су они у потпуности применљиви и када су у питању фудбалске играчице. Сагласно томе, правило које је прописано додатим чл. 79. супротно је прописима о забрани дискриминације и с аспекта циља и с аспекта последица које изазива, а за неједнако третирање клубова женскoг фудбалa у односу на клубове мушког фудбала, када је у питању плаћање накнаде трошкова за обуку и развој играча/играчица, не постоји објективно и разумно оправдање.

На основу свега наведеног, користећи своја законска овлашћења да поднесе предлог за оцену уставности и законитости, према члану 50. став. 1. Закона о Уставом суду, Повереница за заштиту равноправности предлаже да Уставни суд, након спроведеног поступка, донесе следећу

 

О Д Л У К У

Утврђује се да одредба члана 1. Правилника о допуни Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије („Службени лист ФСС „Фудбал“, број 48/2013) није у сагласности са Уставом Републике Србије, Законом о забрани дискриминације и Законом о равноправности полова.

Имајући у виду чињеницу да ова дискриминаторна одредба која је у примени погађа све женске фудбалске клубове са територије Републике Србије, да је питање дискриминације женских фудбалских клубова од ширег друштвеног значаја, те како би се хитно предупредио сваки вид дискриминације у спорту по основу пола, Повереник за заштиту равноправности предлаже да Уставни суд, до доношења коначне одлуке, сходно чл. 56. Закона о уставном суду донесе

 

Р Е Ш Е Њ Е

Обуставља се извршење појединачног акта или радње предузете на основу Правилника о допуни Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије, објављеног у броју 48, у Службеном листу „Фудбал“, 27. новембра 2013. године.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Предлог за оцену уставности и законитости члана 1. Правилника о допуни Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top