Oбaвeштeњe зa jaвнoст – Скупштинa oпштинe Сeнтa дискриминишe нa oснoву пoлa

Повереница за заштиту равноправности је, у поступку по притужби коју је поднела председница Одборничке групе Демократске странке, Мађарског покрета и Грађанског савеза Мађара, дала мишљење да је Скупштина општине Сента у поступку избора председника, заменика председника и чланова општинског већа починила акт дискриминације на основу пола и прекршила одредбе Закона о равноправности полова и Закона о забрани дискриминације.

Законом о равноправности полова прописано да се равноправност полова обезбеђује приликом кандидовања за изборе на све функције и именовања у органе јавне власти, финансијске и друге институције. Скупштина општине Сента није доказала да је у поступку избора чланова извршних органа општине поштовала начело равноправности полова и омогућила кандидатима оба пола да учествују у избору за носиоце функције извршне власти, тако да међу изабранима није било ни једне особе женског пола.

Скупштини општине Сента препоручено је да отклони последице дискриминаторног поступања у поступку избора чланова извршних органа општине и обезбеди равноправност полова и остваривање једнаких могућности, да у оквиру својих надлежности и послова везаних за равноправност полова подстиче равноправност полова, као и да убудуће води рачуна да у оквиру обављања послова из своје надлежности не крши антидискриминационе прописе.

С обзиром да Скупштина општине Сента није поступила по препорукама, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, у складу са Законом о забрани дискриминације, о томе обавештава јавност.

Print Friendly, PDF & Email
back to top