Mишљење на Предлог стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији до 2024. године

бр. 021-02-00001/2017-02 датум: 7.3.2017.

 

Министарство за рад, запошљавање,

борачка и социјална питања

  Немањина 22-26

11000 Београд

Поштовани/е,

 

Вашим дописом бр. 021-02-132/2015-15-4, затражили сте мишљење Повереника за заштиту равноправности на Предлог стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији до 2024. године (у даљем тексту: Предлог стратегије) са Акционим планом за период од 2017. до 2020. године и образложењем (у даљем тексту: АП).

 

Пре улажења у анализу конкретних предлога садржаних у Предлогу стратегије и АП, Повереник поздравља израду овог стратешког документа и очекује да ће се његовим доношењем унапредити положај особа са инвалидитетом које су према пракси Повереника, као и према другим релевантним истраживањима једна од најдискриминисанијих друштвених група.

 

На основу праксе Повереника за заштиту равноправности као и на основу других релевантних доступних података за праћење појаве дискриминације и начина функционисања система правне заштите од дискриминације, Повереник је у свом Редовном годишњем извештају за 2015. годину дао препоруке мера за сузбијање дискриминације и унапређење равноправности. Неке од препорука су се односиле и на то да је:

– без одлагања потребно приступити изради докумената стратешког типа чије је важење истекло;

– интензивирати рад на спровођењу мера утврђених националним, покрајинским и локалним стратешким документима и акционим плановима, које треба да омогуће постизање пуне равноправности депривираних и маргинализованих друштвених група, укључујући жене и децу из ових група, уз обавезну партиципацију представника ових друштвених група;

– изменити прописе који се односе на лишење пословне способности у складу са савременим социјалним моделом инвалидитета и међународним стандардима у овој области, како би се обезбедило да особе са инвалидитетом, уз одговарајућу подршку, на равноправној основи уживају сва гарантована права;

– обезбедити једнаке могућности у приступу високом образовању младима из подзаступљених група, укључујући и особе са инвалидитетом, увођењем посебних мера и допуном стандарда за акредитацију високошколских установа у погледу приступачности простора, обезбеђивања асистивних технологија и одговарајућих сервиса за подршку студентима;

– изједначити Републику Србију као послодавца за директне и индиректне буџетске кориснике са осталим послодавцима у погледу начина испуњавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом;

– изменити и допунити Закон о забрани дискриминације у циљу постизања пуне усклађености са правним тековинама Европске уније, а посебно у погледу обима изузетака од начела једнаког поступања и обавезе да се обезбеди разумно прилагођавање радног места за особе са инвалидитетом.

 

Повереник изражава наду да ће доношење ове стратегија и реализација активности предвиђених АП дати значајан допринос унапређењу положаја особа са инвалидитетом.

 

Имајући у виду наведено, мишљења смо да су добро постављени циљеви које стратегија треба да испуни, али да би АП био значајно унапређен додавањем колоне индикатора, односно мерљивих показатеља резултата који се желе постићи. Такође, Повереник сугерише да би носиоце и учеснике требало дефинисати на нивоу активности, а не на нивоу мере како је наведено у АП.

 

У вези са мером 3.1.2. АПразвијање ефикасне правне заштите, уз развијање и спровођење планова превенције и спречавања дискриминације ОСИ, и њоме обухваћеним активностима, Повереник скреће пажњу на активност – обезбеђивање поштовања препорука ПР и ЗГ и у вези са тим, подсећамо да, у складу са Законом о забрани дискриминације, уколико препорука за отклањање акта дискриминације Повереника није испуњена, Повереник изриче меру опомене дискриминатору. Ако дискриминатор не отклони повреду права након изречене опомене, Повереник може о томе обавестити јавност. Повереник на располагању нема друге „механизме” обезбеђивања поштовања својих препорука. У складу са изнетим предлажемо да се још једном размотри формулација наведене активности.

 

У вези са активношћу – обезбеђивање суфинансирања и нових модела финансирања активности које за циљ имају поштовање права и подизање нивоа свести заједнице о правима ОСИ, која је предвиђена у оквиру мере 3.1.3. АП – подизање нивоа свести друштва о значају забране дискримианције и механизама заштите, а полазећи од делокруга рада Повереника, указујемо да се не може обавезати Повереник да учествује у процесу обезбеђивања суфинансирања и нових модела финансирања ових активности.

 

Мера 3.2.2. – спречавање тешких облика дискримианције ОСИ и предузимање мера за остваривање равноправности обухвата следеће активности:

  • сагледавање вишеструке, поновљене, продужене и сл. дискриминације ОСИ, статистичко праћење и анализа прикупљених података о поступцима пред ПР, ЗГ и у судским поступцима,
  • креирање механизама за спречавање вишеструке дискриминације ОСИ, посебно девојчица и жена са инвалидитетом,
  • јавно промовисање једнакости за поједине категорије тешко дискриминисаних ОСИ,

–  подстицање укључивања ОСИ и удружења ОСИ у спречавање облика вишеструке дискриминације.

 

Повереник за заштиту равноправности означен је као учесник у овим активностима (поред Заштитника грађана и ОЦД). Носилац ове активности су сви органи и организације.

 

Из овако конципиране мере и предвиђених активности намеће се питање мерљивости реализације посебно последње активности (подстицање укључивања ОСИ и удружења ОСИ у спречавање облика вишеструке дискриминације).

 

Такође, у другој активности ове мере Повереник може учествовати само у оквирима своје надлежности, што наглашавамо због чињенице да је креирање механизама ове врсте у надлежности других институција.

 

Из свега наведеног, сматрамо да треба преформулисати активности и резултате ове мере.

 

У вези са мером 5.2.4 – сузбијање дискриминација ОСИ у образовању и предложеном активности: сагледавање случајева и облика дискриминације у васпитању и образовању, указујемо да Повереник може дати свој допринос само на основу података којима располаже, односно на основу поднетих притужби и других података у вези са радом Повереника. С тим у вези предлажемо прецизније формулисање активности у оквиру ове мере и, у складу са тим, предлагање носилаца и учесника у активностима.

 

Такође, у вези са активношћу – развијање програма и услуга за превенцију свих облика насиља над децом са развојним сметњама, указујемо да Повереник не може бити носилац  ове активности, с обзиром на делокруг рада Повереника.

 

 

С поштовањем,

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Mишљење на Предлог стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији до 2024. године Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top