Мишљење на Предлог стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, са припадајућим акционим планом за спровођење Стратегије, за период од 2021. до 2023. године

бр. 021-01-156/2021-02 датум:   10.5.2021.године

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

на Предлог стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, са припадајућим акционим планом за спровођење Стратегије,

за период од 2021. до 2023. године

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, електронским дописом од 29. априла 2021. године, доставило је Поверенику за заштиту равноправности текст Предлога стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године (у даљем тексту: Предлог стратегије), са припадајућим акционим планом за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије.  Поступајући по овом допису, дајемо мишљење на Предлог стратегије и акционог плана, са аспекта делокруга рада Повереника за заштиту равноправности.

Устав Републике Србије[2] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

Такође, уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 2. став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Дискриминација у области образовања и стручног усавршавања посебан је случај дискриминације којим се утврђује да свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, у складу са законом. Забрањено је лицу или групи лица на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно – образовну установу или  искључити из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступати према њима.

С тим у вези, Повереник поздравља израду Предлога стратегије и  припадајућег акционог плана, и њихово брзо усвајање, посебно имајући у виду релевантне препоруке за остваривање равноправности Повереника, дате у редовним и посебним извештајима Повереника, чија реализација доприноси унапређењу образовања и васпитања у Републици Србији. Између осталог, препоруке се односе на важност унапређивања доступности образовања за рањиве групе деце са посебним фокусом на организацију наставе у кризним ситуацијама, с обзиром на искуство за време пандемије. Такође, нарочиту пажњу треба посветити деци са инвалидитетом и сметњама у развоју, ромској деци и „деци улице“, у циљу квалитетније подршке и унапређења инклузивног образовања, обезбеђивања личног пратиоца и педагошког асистента у потребном обиму. Стратешки циљеви треба да обухватају и унапређивање једнаких могућности у приступу високом образовању увођењем и/или унапређивањем посебних мера и програма, као и допуном стандарда за акредитацију високошколских установа нарочито у погледу приступачности простора, обезбеђивања асистивних технологија и одговарајућих сервиса за подршку студентима.

У вези са текстом Предлога стратегије, Повереник нема додатних сугестија, ни коментара.

Након анализе Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије, Повереник предлаже следеће:

– потребно је предвидети укључивање Повереника за заштиту равноправности као једног од органа партнера у спровођењу активности 1.1.3.2. Развијање и остваривање програма обуке и приручника за оснаживање представника ОВУ за спровођење превентивних и интервентних активности у области заштите од насиља, злостављања и занемаривања, дискриминације, родне равноправности, очувања менталног здравља, унапеђења репродуктивног здравља и превенције ризичних облика понашање деце и младих, која се налази у оквиру мере 1.1.3.Подршка образовно – васпитним установама у јачању васпитне функције. Имајући у виду надлежности и праксу Повереника, сматрамо да Повереник може значајно допринети развијању и остваривању програма обуке и приручника у делу који се односи на заштиту од дискриминације и унапређење родне равноправности.

Наведени предлог упућујемо и:

– у вези са тачком 2.1.1.9. Креирање и остваривање 3 обуке намењене јачању капацитета МПНТР за анализу резултата ОПВ и креирање мера на основу добијених резултата укључујући мере за смањење дискриминације, унапређење родне равноправности и заступљености представника из осетљивих друштвених група, у оквиру мере  2.1.1:Развој оквира за праћење и вредновање (ОПВ) квалитета високог образовања („индикатори квалитета“) и примена добијених резултата у формулацији политике ВО;

– као и у вези са тачком 1.5.1.18. Развијање и интеграција стандарда за акредитацију студијских програма за образовање наставника и васпитача који се односе на постојање садржаја о људским правима, правима детета, родној равноправности, недискриминацији и инклузивном образовању студијским програмима, у оквиру мере 1.5.1: Унапређивање квалитета студијских програма за иницијално образовања наставника и васпитача.

Такође, Повереник даје и предлог који се односи на активност:

1.1.3.2. Развијање и остваривање програма обуке и приручника за оснаживање представника ОВУ за спровођење превентивних и интервентних активности у области заштите од насиља, злостављања и занемаривања, дискриминације, родне равноправности, очувања менталног здравља, унапређења репродуктивног здравља и превенције ризичних облика понашања деце и младих, у оквиру мере 1.1.3: Подршка образовно – васпитним установама у јачању васпитне функције:

Повереник предлаже да као извор провере реализације ове активности треба додати и редовне и посебне извештаје Повереника за заштиту равноправности, узимајући у обзир праксу Повереника у сузбијању дискриминације у области образовања и васпитања, а посебно конкретне случајеве дискриминације из притужби по којима Повереник поступа. Такође, предлажемо да размотрите могућност да Повереник учествује у изради приручника за оснаживање представника образовно-васпитних установа за спровођење превентивних и интервентних активности у области заштите дискриминације. Сматрамо да би искуство Повереника у овом сегменту представљало значајан путоказ у креирању програма овог типа обука.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број  22/09), члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7

[2] Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06), члан 21.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење на Предлог стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, са припадајућим акционим планом за спровођење Стратегије, за период од 2021. до 2023. године Download


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top