Мишљење на Предлог одлуке о изменама Стратегије за реформу јавне управе у Републици Србији са Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018. – 2020. године

   

дел. бр. 021-02-20/2018-02  датум:  27.4.2018.

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

МИШЉЕЊЕ

на Предлог одлуке о изменама Стратегије за реформу јавне управе у Републици Србији са Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе за  период 2018. – 2020. године

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број 021-02-403/2017-06 од 16.4.2018. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Предлог одлуке о изменама Стратегије за реформу јавне управе у Републици Србији са Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе за  период 2018. – 2020. године (у даљем тексту: Предлог одлуке са АП), ради давања мишљења.

Повереник за заштиту равноправности у Редовном годишњем извештају о стању у области заштите равноправности за 2017. годину, дао је препоруке за сузбијање дискриминације и унапређење равноправности, међу којима су и препоруке које се односе на потребу израде стратешких докумената и акционих планова чије је важење истекло у претходном периоду или истиче у 2018. години. Повереник истиче да нови стратешки документи треба да буду базирани на евалуацији и сагледаној имплементацији претходно важећих  докумената уз уважавање тренутног стања у областима за које се доносе. Такође, потребно је реално дефинисати циљеве и активности, обезбедити изворе финансирања и спровести широк консултативни процес са свим релевантним актерима.

Поводом појединих решења садржаних у Предлогу акционог плана, Повереник за заштиту равноправности је мишљења да је неопходно извршити допуну недостајућих података (нпр. навести партнере у реализацији у активностима 1.1.3, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.3. итд.). Код мере 1.2. на страни 5, као и код мере 3.1. на страни 18, потребно је насловити колону „Институција одговорна за реализацију” уместо наслова „Рок за реализацију”, који је већ наведен. Даље, у вези са утврђеним роковима за реализацију појединих активности, Повереник сматра да је потребно још једном размотрити рок „2. квартал 2018.” код свих активности код којих је утврђен (нпр. 1.3.1, 1.3.2, 3.4.2, 4.1.1, 4.1.2. итд.) имајући у виду да је овај квартал у току и да се  поставља питање могућности реализације активности у задатом року.

 

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број  22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7.)

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Мишљење на Предлог одлуке о изменама Стратегије за реформу јавне управе у Републици Србији са Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018. – 2020. годинеDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top