Мишљење на Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана

бр. 011-00-44/2017-03    датум: 7. август 2017.

 

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана

 

Министарство унутрашњих послова, у прилогу дописа број: 01-3667/17-5 од 27. јула 2017. године, доставило je Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана (у даљем тексту: Нацрт закона), ради давања мишљења. Поступајући по овом захтеву, дајемо мишљење на Нацрт закона, са аспекта делокруга рада Повереника за заштиту равноправности.

Пре анализе одредаба Нацрта закона указујемо да Повереник за заштиту равноправности остаје при неким примедбама, које су изнете на претходни текст Нацрта закона о јединственом матичном броју грађана, у нашем мишљењу Број: 110-00-23/2016-04 од 10. октобра 2016. године. У том смислу, поновно наглашавамо да је Нацртом закона дефинисан јединствени матични број грађана као индивидуална и непоновљива ознака идентификационих података о грађанима, као и да се састоји од 13 цифара сврстаних у шест група, и то: I група: дан рођења, II група: месец рођења, III група: година рођења, IV група: број регистра, V група: комбинација пола и редног броја лица рођеног истог датума (мушкарци од 000-499, жене од 500-999) и VI група: контролни број.

 

Јединствени матични број грађана на начин како је дефинисан у Нацрту закона по својој структури открива велики број података о личности, који су у широкој употреби и који могу представљати узрок евентуалне дискриминације. Поред тога, с обзиром да јединствени матични број грађана садржи податке који се односе на лична својства, свака грешка или евентуална промена ових података нужно се одражава и на јединствени матични број грађана, тако да се већ одређен матични број који је додељен грађанину пасивизира и одређује нови. Имајући у виду да овакав начин одређивања матичног броја може бити један од предуслова који воде дискриминацији, али свесни чињенице да потпуно другачији начин одређивања матичног броја захтева огромне финансијске и друге ресурсе, мишљења смо да би у наредном периоду требало размотрити могућност другачијег одређивања матичног броја грађана, као броја сачињеног од цифара које не би откривале податке о личности лица на које се број односи.

Поводом конкретних решења која су предложена у Нацрту закона указујемо на одредбе члана 9. Нацрта закона којима је прописано да ако се подаци о грађанину из I, II, III и V групе матичног броја промене у поступку предвиђеном законом, надлежни орган управе у чијој евиденцији је извршена промена дужан је да, у року од 15 дана од настале промене, надлежном органу који је одредио матични број достави један примерак извода из матичне књиге рођених у коме је констатовано извршење промене (став 1), на основу којег, надлежни орган решењем пасивизира већ одређен и одређује нови матични број (став 2). Важећим Законом о јединственом матичном броју грађана[2] прописано је да државни орган који одлучи, односно пред којим је извршена промена личног имена, или исправка дана, месеца и године рођења или пола, дужан је да у року од три дана од дана правноснажности решења, којим је одлучено, односно акта у коме је констатовано извршење промене, достави један примерак решења, односно другог акта надлежном органу који је одредио матични број (члан 10. Закона). С обзиром на другачију процедуру промене матичног броја, под претпоставком да се предложеним начином неће отежати поступак промене матичног броја грађана, односно смањење достигнутог нивоа људских права како у случају када су предмет промене подаци који се односе на дан, месец и годину рођења, тако и на пол лица, при чему указујемо на проблеме са којима се сусрећу транс особе приликом уписа ове промене у матичну књигу рођених, немамо примедаба на наведени члан.

С поштовањем,

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

[2] „Службени гласник СРС”, бр. 53/78, 5/83, 24/85 и 6/89, „Службени гласник СРС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05-др. закон

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Мишљење на Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top