Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

 

Мишљење

на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-146/2021-01, од 10.08.2021. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, са образложењем (у даљем тексту: Нацрт закона), ради давања мишљења.

Поступајући по овом допису, дајемо мишљење на Нацрт закона, са аспекта делокруга рада Повереника за заштиту равноправности.

Одредбом члана 18. став 1.тачка 5) Нацрта закона, којом се мења члан 31. важећег Закона, као један од разлога за престанак дужности у ставу 1. тачка 5) овог члана наведено је да Поверенику престаје дужност ако му правноснажном судском одлуком буде ограничена пословна способност. Повереник за заштиту равноправности већ годинама уназад указује да је потребно унапредити прописе који се односе на лишавање пословне способности из разлога што ови прописи подржавају медицински приступ и нису у потпуности усклађени са међународним и европским стандардима. Имајући у виду наведено мишљења смо да постојећа формулација из сада важећег Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) је адекватнија и да је не треба мењати. Наиме у важећем закону, у члану 31. став 3. прописано је да је један од разлога за разрешење дужности Повереника трајни губитак радне способности. Ова формулација прописана је и у члану 176. Закона о раду[2], којим је утврђено да запосленом престаје радни однос независно од његове воље и воље послодавца ако је између осталог, на начин прописан законом, утврђено да је код запосленог дошло до губитка радне способности – даном достављања правноснажног решења о утврђивању губитка радне способности.

Чланом 23. Нацрта закона предложена је измена члана 38. важећег Закона, тако што је  између осталог предвиђено брисање ст. 4 – 8. овог члана. Повереник најпре указује да је чланом 38. ст. 4 – 8. важећег закона предвиђена заштита запосленог у органу јавне власти који омогући приступ информацији од јавног значаја за коју се не може ограничити приступ, односно да се запослени због тога не може позвати на одговорност, нити трпети штетне последице, уколико информација указује на постојање корупције, прекорачење овлашћења, нерационално располагање јавним средствима и незаконит акт или поступање органа јавне власти. Предлагач у Образложењу Нацрта закона, објашњавајући поједина законска решења, брисање ових ставова образлаже чињеницом да је ступањем на снагу Закона о заштити узбуњивача 2014. године, престала потреба за пружањем заштите запосленима на начин прописан у ст. 4. – 8. овог члана Закона.

Повереник сматра да ово образложење није адекватно, посебно имајући у виду предмет и одредбе Закона о заштити узбуњивача и чињеницу да запослени у органу власти из члана 38. став 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја није узбуњивач. Такође, запослени у органу власти из члана 38. став 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја не може се у потпуности уподобити ни дефиницији одговорног лица у складу са Законом о заштити узбуњивача, с обзиром на дефиницију узбуњивања, одговорног и овлашћеног лица, у складу са законом.  Запослени у органу власти јесте лице које омогућава приступ информацијама без намере да врши узбуњивање, већ поступа у складу са својим овлашћењима, те из тог разлога треба да буде заштићен у вршењу наведеног посла. Сагласно наведеном Повереник предлаже измену члана 23. Нацрта закона на начин којим ће бити обезбеђена заштита овлашћеног лица органа јавне власти, односно предлаже да се размотри да се Нацртом закона не бришу наведени ставови или да уколико се бришу, у том случају, пропише одговарајућа упућујућа норма на Закон о заштити узбуњивача.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број  22/09 и 52/21), члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

[2] Закон о раду („Службени гласник РС”, бр.  24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17)

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-iconМишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top