Мишљење на Нацрт закона о просветној инспекцији

бр.  011-00-36/2017-02  датум: 25. јул 2017.

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје

 

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о просветној инспекцији

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број: 011-00-118/2017-12 од 3. јула 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о просветној инспекцији (у даљем тексту: Нацрт закона), ради давања мишљења.

 

Размотрили смо наведени нацрт закона и начелно указујемо на потребу преиспитивања прелазних и завршних одредаба Нацрта закона. Чланом 51. став 4. утврђено је, поред осталог, да „доношењем акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, запослени у општинској, односно градској управи, на пословима просветног инспектора, преузима се и распоређује да обавља послове просветног инспектора у Просветном инспекторату, односно покрајинској просветној инспекцијиˮ. Оваква изричита одредба о преузимању запослених који обављају послове просветног инспектора према важећим прописима није прописана у погледу запослених на извршилачким радним местима у унутрашњој организационој јединици Министарства надлежној за инспекцијске послове, односно запослених у покрајинској просветној инспекцији, те се поставља питање њиховог једнаког третмана. Наиме, према члану 51. Нацрта закона они настављају да обављају послове у Просветном инспекторату (став 2), односно покрајинској просветној инспекцији (став 3) са истим правима, обавезама и овлашћењима које имају, односно настављају да обављају послове радног места на које су распоређени до дана доношења акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Поставља се питање какав статус ће имати наведена лица након тога, односно да ли ће и запослени из ст. 2. и 3. члана 51. Нацрта закона доношењем акта о унутрашњем уређењу и систематизацији сви без разлике бити преузети и распоређени да обављају послове просветног инспектора у Просветном инспекторату, односно покрајинској просветној инспекцији.

Посебно у том смислу треба преиспитати одредбу члана 54. Нацрта закона која је нејасна, поред осталог и због позивања на одредбе члана 51.

 

Поједине одредбе Нацрта закона, према нашем мишљењу, требало би прецизирати што би допринело јасноћи законског текста и олакшало његову примену.

 

  1. Чл. 3. и 5. Нацрта закона који, поред просветног инспектора говоре и о „другом овлашћеном службеникуˮ, односно „службенику овлашћеном за вршење службеног надзораˮ, требало би допунити с обзиром на то да из текста Нацрта закона није у потпуности јасно који службеници би се, поред просветних инспектора, могли сврстати у наведену категорију (други овлашћени службеници, односно службеници овлашћени за вршење службеног надзора). Посредно би се могло закључити да се ради о службеницима који у органима аутономне покрајине обављају послове просветне инспекције као поверене, а који су у члану 10. одређени као „покрајинска просветна инспекцијаˮ.

 

  1. Такође, чланом 4. став 4. одређено је да се инспекцијским надзором обезбеђује остваривање јавног и приватног интереса, у складу са законом утврђеним надлежностима просветне инспекције. Наведену одредбу потребно је преформулисати, имајући у виду да се законом остварује јавни интерес, између осталог, и кроз заштиту права и слобода сваког грађанина и грађанке.

 

  1. Чланом 20. Нацрта закона уређено је питање притужбе на рад службених лица (односно просветних инспектора). Ставом 4. наведеног члана утврђено је да подносилац притужбе, који је незадовољан одлуком о притужби, може тим поводом да се обрати Координационој комисији, која предузима одговарајуће активности из делокруга послова које обавља. Међутим, Нацртом закона није уређен, поред осталог, положај, састав, начин одлучивања Координационе комисије која има значајно овлашћење, нити се врши позивање на одредбе другог прописа којим су евентуално, уређена наведена питања. Стога је и у том делу Нацрт закона потребно допунити.

 

  1. У делу Нацрта закона којим су предвиђени услови за обављање послова главног просветног инспектора и просветног инспектора, поред осталог, као један од услова одређено девет (члан 22. Нацрта закона), односно пет (члан 23. Нацрта закона) година радног искуства на пословима образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима. Наведени услов је алтернативно постављен, те произлази да су послови образовања и васпитања изједначени са (другим) инспекцијским пословима, што не произлази из смисла наведених одредаба и самог Нацрта закона. Стога би наведену одредбу требало преформулисати, односно правнотехнички уредити.

 

С поштовањем,

 

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09, члан 1. и члан 33. тачка 7)

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Мишљење на Нацрт закона о просветној инспекцијиDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top