Jaвни кoнкурс зa пoпуњaвaњe извршилaчких рaдних мeстa у Стручнoj служби Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти

На основу члана 32. став 6. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09),  члан 61. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка,116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члан 17. став 3. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и члана 4. став 3. Правилника о попуњавању радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности („Службени гласник РС“, број 61/15), Повереник за заштиту равноправности оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

 

 

I Орган у коме се попуњавају радна места:

Повереник за заштиту равноправности, Београд, Булевар краља Александра бр. 84

 

II Радна места која се попуњавају:

 

  1. Руководилац Групе за информатичке послове, Сектор за опште послове, у звању самосталног саветника – 1 извршилац.

 

Опис послова: Организује и руководи радом Групе, планира, координира и организује рад у Групи и обавља најсложеније послове из делокруга рада Групе; управља информационим системом и заштитом података у Стручној служби; развија технолошке стандарде за оперативне системе за апликације, мрежне конфигурације, десктоп конфигурације; припрема планове информатизације управних послова у органу, одржавања и унапређења постојеће опреме; пројектује и анализира радне процесе у органу и предлаже решења за њихову аутоматизацију; развија и одржава базу података и апликативни софтвер неопходан за рад Повереника и Стручне службе; развија систем за несметан и квалитетан проток информација између унутрашњих јединица; развија и одржава стандарде највишег нивоа контроле квалитета свих електронских података и обезбеђује њихову заштиту; израђује статистичке извештаје о актима које доноси Повереник и друге извештаје по налогу помоћника Повереника; остварује сарадњу са спољним консултантима при раду на дизајнирању и одржавању Веб-сајта Повереника и испоручиоцима хардвера и софтвера ради задовољавања постављених технолошких стандарда; обавља и друге послове по налогу помоћника Повереника.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области организационе науке (информатички смер), математичке науке, рачунарске науке, или из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, напредно знање рада на рачунару.

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, прописа о организацији и раду државних органа, познавање мрежне администрације и администрације базе података усмено; знање енглеског  језика – увидом у сертификат или други доказ; вештина  комуникације – усмено.

 

  1. Радно место за подршку пословима заступања, у звању саветника, Одсек за послове заступања, Сектор за заштиту равноправности – 1 извршилац

 

Опис послова: Израђује нацрте тужби и прекршајних пријава Повереника због повреде права из Закона; припрема  и анализира предмете у којима се покреће судски поступак; учествује у обављању послова припреме за заступање и заступања пред судом Повереника због повреде права из Закона; учествује у обављању послова прикупљања, систематизовања и анализе података о стању у области заштите равноправности из делокруга рада Одсека; учествује у припреми и изради годишњег и посебног извештаја Повереника; обавља и друге послове  по налогу шефа Одсека.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен правосудни односно државни стручни испит, знање енглеског или другог светског језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, прописи којима се уређују прекршајни, парнични и кривични поступак, прописа о организацији и раду државних органа –  усмено – разговором; знање енглеског или другог светског језика – увидом у сертификат или други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено – разговором.

 

  1. Радно место за стручну подршку аналитичким пословима и пословима израде извештаја, у звању саветника, Група за истраживање, аналитику и извештавање, Сектор за унапређење равноправности – 1 извршилац.

 

Опис послова: Прикупља информације и податке које се односе на област дискриминације; учествује у праћењу издавачке делатности у земљи и иностранству којом се промовише значај остваривања равноправности и поштовања људских права; учествује у прикупљању извештаја и анализа других домаћих и страних институција, истраживачких организација и организација које се баве заштитом равноправности и људских права, и израђује анализе; помаже у анализи извештаја насталих у раду осталих организационих јединица Стручне службе и пружа стручну помоћ у припреми појединачних извештаја организационих јединица;  учествује у припреми и изради годишњег и посебног извештаја Повереника; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског или другог светског језика и знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)..

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, прописа о организацији и раду државних органа, познавање људских и мањинских права и слобода –  усмено – разговором; знање енглеског или другог светског језика – увидом у сертификат или други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина  комуникације – усмено- разговором.

 

III Место рада: Београд, Булевар краља Aлександра бр. 84

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс: Повереник за заштиту равноправности, Београд, Немањина бр. 22-26 (заједничка писарница републичких органа), са назнаком „За  јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Даворка Јовичић, број телефона: 011/243 64 64, у времену од 10.00-14.00 часова.

 

VI Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

VII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са контакт адресом и бројем телефона; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинали или оверене фотокопије доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о знању енглеског језика (за радно место под редним бројем 1) односно енглеског или другог светског језика (сертификат, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одребом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  чинити сам. Пример изјаве је могуће преузети се на званичној интернет страни Повереника за заштиту равноправности: http://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

 

Стране високошколске исправе морају бити признате у складу са важећим  Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – др. пропис, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – др. пропис, 68/15, 87/16 ).

 

IX Трајање радног односа:

За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

 

X Место, дан и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 7. фебруара 2018. године, у Београду, у просторијама Повереника за заштиту равноправност, Булевар краља Александра 84.

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телеграмом на адресе или бројеве телефона које наведу у својим пријавама.

 

Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене закључком конкурсне комисије. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

 

Овај конкурс се оглашава на огласној табли и интернет презентацији Повереника за заштиту равноправности: www.ravnopravnost.gov.rs; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs; на порталу е-управе; на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

Сви појмови употребљени у овом конкурсу у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

 

 

 

Број: 119-01-1/4/2018-04

У Београду, 18. јануар 2018. год.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић

 


microsoft-word-iconJaвни кoнкурс зa пoпуњaвaњe извршилaчких рaдних мeстa у стручнoj служби Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoстиPreuzmi


microsoft-word-iconИЗJAВA – прилoг кoнкурснoj дoкумeнтaциjиPreuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top