ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

На основу члана 32. став 6. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09),  члана 61. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка,116/08, 104/09 и 99/14), члан 7. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и члана 3. став 2. Правилника о попуњавању радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности („Службени гласник РС“, број 61/15), Повереник за заштиту равноправности оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

 

I Орган у коме се попуњавају радна места:

Повереник за заштиту равноправности, Београд, Булевар краља Александра бр. 84

 

II Радна места која се попуњавају:

 

  1. Радно место за унапређење аналитичких послова и послове израде извештаја у звању вишег саветника – Група за истраживање, аналитику и извештавање, Сектор за унапређење равноправности – 1 извршилац

 

Опис послова: Анализира и прати примену домаћих и међународних прописа у области заштите од дискриминације, односно заштите равноправности и заштите људских права, као и примену општеприхваћених правила међународног права, ратификованих међународних уговора, и докумената међународних организација и институција чији је Република Србија члан или које одсликавају европске принципе и вредности, и припрема извештај о утврђеном стању спровођења прописа; израђује појединачне извештаје о стању заштите равноправности и координира прикупљање и анализу извештаја других унутрашњих јединица Стручне службе; учествује у припреми стручних упутстава за припрему појединачних извештаја организационих јединица Стручне службе; учествује у изради годишњег и посебних извештај Повереника; израђује нацрт извештаја о раду Групе; обавља и друге послове  по налогу руководиоца Групе.

 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског или другог светског језика и знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, прописа о организацији и раду државних органа и познавања права Европске уније – усмено – разговором; знање енглеског или другог светског језика – увидом у сертификат или други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено – разговором

 

  1. Руководилац Групе за информатичке послове, Сектор за опште послове, у звању самосталног саветника – 1 извршилац.

 

Опис послова: Организује и руководи радом Групе, планира, координира и организује рад у Групи и обавља најсложеније послове из делокруга рада Групе; управља информационим системом и заштитом података у Стручној служби; развија технолошке стандарде за оперативне системе за апликације, мрежне конфигурације, десктоп конфигурације; припрема планове информатизације управних послова у органу, одржавања и унапређења постојеће опреме; пројектује и анализира радне процесе у органу и предлаже решења за њихову аутоматизацију; развија и одржава базу података и апликативни софтвер неопходан за рад Повереника и Стручне службе; развија систем за несметан и квалитетан проток информација између унутрашњих јединица; развија и одржава стандарде највишег нивоа контроле квалитета свих електронских података и обезбеђује њихову заштиту; израђује статистичке извештаје о актима које доноси Повереник и друге извештаје по налогу помоћника Повереника; остварује сарадњу са спољним консултантима при раду на дизајнирању и одржавању Веб-сајта Повереника и испоручиоцима хардвера и софтвера ради задовољавања постављених технолошких стандарда; обавља и друге послове по налогу помоћника Повереника.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области организационе науке (информатички смер), математичке науке, рачунарске науке, или из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, напредно знање рада на рачунару.

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, прописа о организацији и раду државних органа, познавање мрежне администрације и администрације базе података усмено; знање енглеског  језика – увидом у сертификат или други доказ; вештина  комуникације – усмено.

 

  1. Радно место за подршку пословима заступања, у звању саветника, Одсек за послове заступања, Сектор за заштиту равноправности – 2 извршиоца

 

Опис послова: Израђује нацрте тужби и прекршајних пријава Повереника због повреде права из Закона; припрема  и анализира предмете у којима се покреће судски поступак; учествује у обављању послова припреме за заступање и заступања пред судом Повереника због повреде права из Закона; учествује у обављању послова прикупљања, систематизовања и анализе података о стању у области заштите равноправности из делокруга рада Одсека; учествује у припреми и изради годишњег и посебног извештаја Повереника; обавља и друге послове  по налогу шефа Одсека.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен правосудни односно државни стручни испит, знање енглеског или другог светског језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, прописи којима се уређују прекршајни, парнични и кривични поступак, прописа о организацији и раду државних органа –  усмено – разговором; знање енглеског или другог светског језика – увидом у сертификат или други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено – разговором.

 

  1. Радно место за кадровске и друге правне послове, у звању саветника, Група за кадровске послове, Одељење за људске ресурсе и финансије, Сектор за опште послове – 1 извршилац.

 

Опис послова: Припрема предлоге општих аката Стручне службе и уговора које закључује Повереник са другим правним и физичким лицима; израђује појединачна акта о правима, обавезама и дужностима запослених из радног односа; припрема одговоре на жалбе запослених из области радних односа; учествује у припреми и изради кадровског плана и обавља послове аналитичара радних места; учествује у праћењу и анализи кадровске оспособљености запослених у Стручној Служби; учествује у припреми програма стручног усавршавања запослених у Стручној служби и праћењу његове реализације; пружа стручну помоћ у поступку оцењивања државних службеника; обавља стручне и административне послове за потребе конкурсне комисије Стручне службе; обавља послове из области безбедности и здравља на раду; обавља послове јавних набавки; обавља и друге послове из делокруга рада Одсека по налогу руководиоца Групе.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског или другог светског језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, прописа о јавним набавкама, прописа о организацији и раду државних органа –  усмено – разговором; знање енглеског или другог светског језика – увидом у сертификат или други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина  комуникације – усмено- разговором.

 

III Место рада: Београд, Булевар краља Aлександра бр. 84

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс: Повереник за заштиту равноправности, Београд, Немањина бр. 22-26 (заједничка писарница републичких органа), са назнаком „За  интерни конкурс”.

 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Даворка Јовичић, број телефона: 011/243 64 64, у времену од 10.00-14.00 часова.

 

VI Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на интернет презентацији Повереника. Рок почиње да тече 14. новембра 2017. године и истиче 21. новембра 2017. године.

 

VII Право учешћа на интерном конкурсу:  на интерни конкурс  могу да учествују државни службеници из свих органа државне управе и служби Владе и државни службеници из Стручне службе Повереника за заштиту равноправности.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: диплома којом се потврђује стручна спрема; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци); уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту; доказ о знању енглеског односно другог светског језика (сертификат, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци); решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

 

Садржина пријаве: Пријава за конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању, податке о посебним областима знања и контакт адреса и број телефона.

 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одребом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

 

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

 

Пример изјаве је могуће преузети се на званичној интернет страни Повереника за заштиту равноправности: http://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/.

 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

 

Стране високошколске исправе морају бити признате у складу са важећим  Законом о /високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – др. пропис, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – др. пропис, 68/15,87/16 ).

 

IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

 

X Место, дан и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 12. децембра 2017. године, у Београду, у просторијама Повереника за заштиту равноправност, Булевар краља Александра 84.

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефоном или телеграмом, на бројеве телефона или адресе које наведу у својим пријавама.

 

Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене закључком конкурсне комисије. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Повереника за заштиту равноправности: www.ravnopravnost.gov.rs.

 

Сви појмови употребљени у овом конкурсу у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

 

 

 

Број: 111-00-58/4/2017-04

У Београду, 13. новембар 2017. год.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

 

Бранкица Јанковић, с.р.


microsoft-word-iconИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА И ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИPreuzmi


microsoft-word-iconИЗJAВA – прилoг кoнкурснoj дoкумeнтaциjиPreuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top