Akti poverenika

Strategija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 2016-2020. DOCX


Odluka o sprovođenju konkursa za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva DOCX


Poslovnik o radu
(„Sl. glasnik RS”, br. 34/2011) DOCX


Odluka o obrazovanju i radu Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
(„Sl. glasnik RS”, br. 8/2011) DOCX


Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
(Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik objavlјena u „Sl. glasniku RS“, br. 30/19)


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o obrazovanju i radu stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
(„Sl. glasnik RS”, br. 111/12) DOCX


Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javne nabavke Poverenika za zaštitu ravnopravnostiDOCX


Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja


Оdlukа о оdrеđivаnju licа zа zаštitu pоdаtаkа о ličnоsti


Оdlukа о imеnоvаnju оvlаšćеnоg licа zа pоstupаnjе о zаhtеvu zа slоbоdаn pristup infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја


Pravilnik o anonimizaciji podataka DOCX


Print Friendly, PDF & Email
back to top