Pritužba UOS protiv CPM zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u obalsti pružanja usluga

 1. 07-00-193/2017-02 datum: 14.9.2017.

 

MIŠLjENјE

 

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe UOS protiv pravnog lica CPM, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je navedeno da je UOS podneo molbu da im se odobri korišćenje platoa ispred TC U. radi održavanja manifestacije povodom Međunarodnog dana sećanja na preminule od HIV/AIDS-a. Nјihova molba je odbijena bez adekvatnog obrazloženja, pa UOS smatra da je u pitanju diskriminacija osoba koje žive sa HIV-om. U izjašnjenju, CPM je naveo da je plato ispred TC U. u traženom terminu već bio zauzet, ali i da se održavanje manifestacije koja ima elemente komemorativnog skupa, ne uklapa u markteniški plan ovog pravnog lica. Tokom potstupka, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti utvrdio je da  je u terminu koji je tražen za obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na preminule od HIV/AIDS-a, plato ispred TC U. već bio rezervisan za održavanje druge manifestacije. Ipak, Poverenik je ukazao i na to da je prvenstveni cilј održavanja navedene manifestacije, promocija zdravih stilova života i unapređenje položaja jedne stigmatizovane grupe, i kao takva, ne može biti u suprotnosti sa principima društveno odgovornog poslovanja. Imajući u vidu da održavanje manifestacije nije bilo moguće iz objektivnih razloga koji nisu u vezi sa ličnim svojstvom podnositelјa pritužbe, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je doneo mišlјenje da tokom postupka nije došlo do povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, ali je u skladu sa članom 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije dao preporuku pravnom licu CPM da inicira sastanak sa predstavnicima UOS-a na kojem će bliže pojasniti razloge zbog kojih je njihova molba odbijena i razmotriti mogućnost saradnje na aktivnostima koje se odnose na unapređenja javnog zdravlјa i promocije lјudskih prava osoba koje žive sa HIV/AIDS-om.

 

 

 1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je pritužbu UOS, koja je podneta protiv pravnog lica CPM Beograd (C.).

1.2. U pritužbi je, između ostalog, navedeno:

 • da je 4. maja 2017. godine UOS podneo molbu pravnom licu CPM da im se odobri korišćenje platoa ispred TC U. u terminu od 18 do 22 časa, kako bi se obeležio Međunarodni dan sećanja na preminule od side;
 • da se svake godine taj dan obeležava na javnom mestu ali se lokacije menjaju zbog većeg obuhvata građana;
 • da je cilј skupa bio podizanje svesti građana o tome da je potrebno zajednički raditi na prevenciji i brinuti o zdravlјu, kao i smanjenje stigmatizacije osoba koje žive sa HIV-om;
 • da dugo nisu dobili odgovor, nakon čega su pozvali N.M, koja im je saopštila da sumnja da će dobiti dozvolu jer, kako su oni razumeli, „HIV nije nešto što je ok za TC U.“;
 • da nisu tražili unutrašnji deo objekta, već javnu površinu na svega 4 sata;
 • da uprkos obećanju ni sutradan nisu dobili odgovor, pa su uputili još jedan mejl sa pojašnjenjem da se radi o podizanju svesti građana kako bi se epidemija zaustavila, promociji zdravih stilova života i smanjenju stigme nad ranjivim grupama. Takođe navedeno je da su se slične manifestacije odigravale na raznim lokacijama u gradu, između ostalog i u TC U, TC D, i da žele nove lokacije radi šireg obuhvata populacije;
 • da su potom razgovarali sa M.M. i zamolili za odgovor zbog približavanja roka, nakon čega su dobili mejl kojim je njihova molba odbijena;
 • da je u mejlu N.M. pisalo da je na nivou investitora odlučeno da ovakav sadržaj ne ide tematikom uz tržni centar;
 • da smatraju da je molba odbijena isklјučivo jer se radi o aktivnostima organizacija koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om, i da je to oblik diskriminacije.
  • Uz pritužbu je dostavlјena korespondencija putem elektronske pošte sa N.M, kao i molba UOS-a upućena pravnom licu CPM .
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je u toku postupka pribavlјeno izjašnjenje privrednog društva CPM .
  • U izjašnjenju direktorke I.M. i PR asistentkinje N.M. na pritužbu, između ostalog je navedeno:
 • da plato ispred TC U. predstavlјa deo zemlјišta koji je privatna svojina u javnoj upotrebi, čijim upravlјanjem i održavanjem se bavi C, u skladu sa ugovorom zaklјučenim sa vlasnikom platoa;
 • da vrši sve radnje koje su mu ugovorom poverene, kako bi u potpunosti dostigao komercijalne i operativne cilјeve vlasnika platoa i objekta koji se nalazi na platou;
 • da je tekući marketinški plan definisan radi postizanja specifičnih cilјeva utvrđenih u poslovnom planu, i obuhvata izdavanje reklamnog prostora i izdavanje dozvola za događaje trećih lica, kao i širu komercijalizaciju TC U. radi ostvarivanja profita;
 • da odluke o izdavanju prostora donosi marketing odelјenje, a imajući u vidu tekući marketinški plan, kao i vrednosti koje podržava TC U;
 • da je do sada, u praksi ustupanja platoa ispred TC U. za organizaciju aktivnosti koje imaju za cilј promociju lјudskih prava i javnog zdravlјa pokazao senzibilnost za probleme različitih društvenih grupa;
 • da je uslov za ustupanje platoa ispred TC U. da je prostor slobodan i da se uklapa u tekući marketinški plan;
 • da se plato i drugi delovi TC U. ustupaju sa cilјem promocije javnog zdravlјa, kroz akcije raznih udruženja koje treba da doprinesu bolјoj prevenciji teških bolesti;
 • da je bilo akcija kojima se pomaže ugroženima (deci, obolelima od tumora kroz akciju prikuplјanja kose), do akcija kojima se povećava vidlјivost neke ranjive grupe koja je stigmatizovana zbog zdravstvenog stanja;
 • da je plato ispred TC U. bio rezervisan zbog održavanja drugog događaja, još 9. marta 2017. godine, znatno pre nego što se UOS obratio;
 • da plato ispred TC U, nije adekvatan za održavanje skupa koji ima elemente pomena na stradale;
 • da su ostali elementi događaja, koji se odnose na prevenciju bolesti, u potpunosti u skladu sa politikom i vrednostima koje C. zastupa;
 • da prilikom davanja dozvole za organizaciju događaja, marketinški tim vodi računa o tome da li se događaj uklapa u marketinški plan, tj. da li promoviše društveno odgovorno poslovanje (socijalno preduzetništvo, lјudska prava, promocija javnog zdravlјa) ili da li obezbeđuje visok stepen vidlјivosti za TC U; drugi uslov je da prostor bude slobodan;
 • da je u okviru TC U. u poslednjih nekoliko godina organizovan veliki broj događaja koji za cilј imaju zaštitu lјudskih prava i promociju javnog zdravlјa, i da u tom smislu molba podnosioca pritužbe nije bila neuobičajena;
 • da je N.M. odmah po prijemu mejla proverila kalendar događaja i utvrdila da je na platou u periodu 21-22. maj bio zakazan događaj „B”.
 • da događaj koji ima elemente pomena na stradale od AIDS-a ne bi bio u skladu sa tekućim marketinškim planom, i da ne bi bio u duhu tržnog centra kao mesta zabave i da bi mogao da se protumači kao nepoštovanje prema žrtvama HIV-a/AIDS-a;
 • da N.M. ni u jednom trenutku u razgovoru sa V.A. nije pominjala da će ishod odluke biti negativan, kao i da nikada nije odgovorila da „HIV/AIDS nije nešto što je OK za TC U.“;
 • da je konačan odgovor saopšten mejlom od 11. maja 2017. godine rečenicom „Ipak, na nivou investitora, odlučeno je da ovaj sadržaj ne ide tematikom uz tržni centar“;
 • da u je takvom odgovoru nedostajalo objašnjenje ali da je njen smisao to da događaj koji u sebi ima elemente komemorativnog skupa nije u skladu sa tekućim marketinškim planom, i ne ide tematikom uz ono što tržni centar predstavlјa a to je promocija zabave i u tom smislu može da se protumači kao nepoštovanje prema žrtvama HIV/AIDS-a;
 • da je u svakom slučaju prostor ispred plato već bio zauzet, ali da o tome ne obaveštavaju druga lica koja se interesuju za prostor ukoliko ne mogu da obezbede alternativni prostor;
 • da izjava N.M. nije u sebi sadržala diskriminatornu nameru i da je UOS pozvan na dalјu saradnju u vezi sa drugim aktivnostima;
 • da ne postoji negativan stav prema osobama koje žive sa HIV-om i da će rado razmotriti predlog za svaku narednu saradnju;

 

1.6. Uz izjašnjenje dostavlјen je marketing plan za 2017. godinu, fotokopije novinskih članaka o događajima koji su organizivani na platou ispred TC U, kao i elektronska korespondencija između N.M. i S.U. od 28. februara 2017. godine i 9. marta 2017. godine.

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

 

 

2.1. Među stranama u postupku, nesporno je da privredno društvo C. upravlјa platoom ispred TC U, i da je ovo pravno lice odbilo molbu UOS-a da im se dozvoli korišćenje platoa za obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na preminule od AIDS-a.

 

2.2.  Uvidom u Marketing plan za 2017. godinu, utvrđeni su elementi identiteta brenda TC U. i vrednosti koje se promovišu. Komunikaciona platforma orijentisana je prema aktivnim, komunikativnim lјudima koji brinu o sebi i prate savremene trendove. Podstiče se optimizam, neguje duh mladosti, otvoren duh i vitalnost, otvoren pogled na svet, stvara osećaj prihvaćenosti i odgovornosti.

 

2.3.  Uvidom u fotokopije novinskih članaka utvrđeno je da je na platou TC U. organizovano više događaja koji su promovisali javno zdravlјe. Naslovi članaka u koje je izvršen uvid su: Prvo savetovalište za borbu protiv oksidativnog stresa u U, Akcija podrške za decu obolelu od raka „zalјubi se u našu decu“, Drvo pozitivnih misli, podrška obolelima od retkih bolesti, Vrhunac cvetanja ambrozije, krajem avgusta, Humanitarna utakmica života, prodaja ulaznica u U. šoping centru i TC D, Obeležen nacionalni dan donora, Plavi krug, povodom obeležavanja svetskog dana dijabetesa organizuje besplatno merenje nivoa šećera u krvi u TC U, Bolesti srca dnevno ubiju 15 lјudi u Srbiji, 5 minuta za kontrolu ispred šoping centra U, Ispred U. organizovana akcija 5 minuta za vaše srce, Besplatna spirometrija i saveti pulmologa povodom Svetskog dana hronične opstruktivne bolesti pluća, Obeležavanje nedelјe cistične fibroze.

 

2.4.  Uvidom u elektronsko pismo upućeno CPM, N.M, PR asistentkinji, utvrđeno da je 28. februara 2017. godine S.U. pisanim putem potvrdila dogovor o održavanju manifestacije „B“ dana 20. i 21. maja 2017. godine.

 

2.5.  Uvidom u elektronsko pismo N.M, PR asistentkinje CPM  koje je upućeno S.U, utvrđeno je da je dana 9. marta 2017. godine, CPM potvrdio termin za događaj ispred TC U, za 20. i 21. maj, u terminu koji je naknadno tražen za održavanje manifestacije od strane UOS-a.

 

2.6. Uvidom u elektronsko pismo od 4. maja 2017. godine, koje je upućeno CPM, N.M, utvrđeno je da je V.A. iz UOS-a dostavio molbu za korišćenje površine ispred TC U. za održavanje manifestacije povodom Međunarodnog dana sećanja na preminule od HIV/AIDS-a.

 

2.7. Uvidom u elektronsko pismo od 10. maja 2017. godine, utvrđuje se da se V.A. ponovo obratio N.M, tražeći informaciju o tome da li je razmotrena molba UOS-a da se održi manifestacija povodom Međunarodnog dana sećanja na obolele od HIV/AIDS-a dana 21. maja 2017. godine na platou ispred TC U. U pismu je navedeno da to nije novina, da su se slične manifestacije održavale na takvim lokacijama i da je njihova svrha smanjenje stigme i diskriminacije prema ranjivim društvenim grupama i promocija zdravih stilova života.

 

2.8.  Uvidom u elektronsko pismo od 11. maja 2017. godine, koje je upućeno CPM , N.M, utvrđeno je da je V.A. iz UOS-a dostavio molbu UOS-a za podršku prilikom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na preminule od AIDS-a, sa fotografijama ranije održanih besplatnih testiranja na HIV.

 

2.9.  Uvidom u elektronsko pismo od 11. maja 2017. godine, utvrđeno je da je N.M. u ime CPM dala sledeći odgovor: „Hvala vama na predlogu za saradnju i veliko izvinjenje na čekanju odgovora. Ipak, na nivou investitora odlučeno je da ovaj sadržaj ipak ne ide tematikom uz tržni centar. Nadam se da ćemo imati saradnje na nekim drugim zajedničkim aktivnostima. Veliki pozdrav.

 

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, dokaze koji su dostavlјeni tokom postupka, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije[1] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti[2].

 

3.3. Evropska konvencija za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine[3], u članu 14. zabranjuje diskriminaciju, odnosno, propisuje da se uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj Konvenciji obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišlјenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

3.4. Odredbom člana 2. stav 2. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima[4] garantovano je da će sva prava koja su u njemu formulisana biti ostvarivana bez ikakve diskriminacije zasnovane na rasi, boji kože, polu, jeziku, političkom ili kakvom drugom mišlјenju, nacionalnom ili socijalnom poreklu, imovnom stanju, rođenju ili kakvoj drugoj okolnosti. U Generalnom zapažanju o nediskriminaciji[5] Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava uklјučio je zdravstveno stanje, a naročito HIV status u „drugu okolnost“ iz člana 2. stav 2. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. U Generalnom zapažanju izričito je navedeno da HIV status ne može da bude osnov za različit tretman u pogledu pristupa obrazovanju, zaposlenju, zdravstvenoj nezi […].

3.5. Ustav Republike Srbije[6] u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.6. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u članu 2. stav 1. tačka 1. propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima. Odredbom člana 8. definisana je povreda načela jednakih prava i obaveza. Član 17. stav 2. propisuje da svako ima jednak pristup objektima u javnoj upotrebi kao i javnim površinama u skladu sa zakonom. Član 27. propisuje zabranu diskriminacije lica ili grupe lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje.

 

Analiza navoda iz izjašnjenja i dokaza dostavlјenih uz pritužbu

3.7. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je u konkretnom slučaju potrebno utvrditi da li je CPM CPM uskraćivanjem prava na korišćenje platoa ispred TC U. za održavanje manifestacije povodom Međunarodnog dana sećanja na preminule od HIV/AIDS-a, diskriminisao UOS. Naime, potrebno je utvrditi da li je tom prilikom povređeno načelo jednakih prava i obaveza ili su postojali opravdani razlozi za uskraćivanje održavanja ove manifestacije, odnosno da li je uskraćivanje prava na korišćenje platoa ispred TC U. u uzročnoj vezi sa ličnim svojstvom lica čije interese UOS zastupa (osobe koje žive sa HIV-om/AIDS-om).

3.8. S tim u vezi, Poverenik je analizirao izjašnjenje CPM-a, u kojem je navedno da zdravstveno stanje lica čije interese predstavlјa UOS nije bilo od uticaja na odbijanje molbe za održavanje manifestacije na platou ispred TC U. Naime, prema njihovim navodima, postoje dva preduslova za održavanje bilo kog događaja: 1) da je plato ispred TC slobodan, i 2) da se događaj uklapa u aktuelni marketinški plan, a da u konkretnom slučaju nijedan od uslova nije bio ispunjen.

3.9. Dakle, prema navodima iz izjašnjenja, razlog zbog kojeg je CPM doneo odluku da uskrati UOS-u mogućnost održavanja manifestacije povodom Međunarodnog dana preminulih od HIV/AIDS-a leži u činjenici da traženi termin nije bio slobodan. Kao dokaz, CPM podneo je odštampanu elektronsku prepisku između osobe zadužene za odnose sa javnošću N.M. i S.U. Iz njihove elektronske komunikacije, u koju je Poverenik imao uvid, utvrđeno je da je povodom manifestacije „B“, 28. februara poslato prvo elektronsko pismo u kome se pominje usmeni dogovor o održavanju ove manifestacije, te je pismom od 9. marta 2017. godine održavanje manifestacije i konačno potvrđeno. Kao datum održavanja navodi se 20. i 21. maj 2017. godine.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti prihvatio je ove pisane dokaze, posebno imajući u vidu da se iz dostupnih elektronskih medija može utvrditi da se navedeni događaj i odigrao na platou ispred TC U. u istom terminu kada je UOS tražio korišćenje platoa ipred TC U. za održavanje manifestacije. Postavlјa se pitanje zbog čega u komunikaciji sa UOS-om, CPM nije izneo navedenu činjenicu. U izjašnjenju je pojašnjeno da nije praksa da se druga zainteresovana lica obaveštavaju o tome da je plato zauzet ukoliko ne može da se obezbedi alternativni prostor. Međutim, bez obzira na neubedlјivost ovakvog objašnjenja, ostaje činjenica da je u periodu kada je UOS podneo molbu, plato ispred TC U. već bio rezervisan za datum 20. i 21. maj 2017. godine u istom terminu.

3.10.  Drugi razlog zbog kojih je CPM odbio održavanje manifestacije UOS-a odnosi se na navodnu koncepcijsku neusklađenost marketinškog plana TC U. i cilјeva manifestacije UOS-a povodom Međunarodnog dana sećanja na preminule od HIV/AIDS-a. Naime, u izjašnjenju je navedeno da Marketinški plan TC U. podržava događaje koji predstavlјaju promociju javnog zdravlјa i lјudskih prava ili obezbeđuju veliki stepen medijske vidlјivosti za TC U. Takođe, u izjašnjenju je navedeno da je brend TC U. takav da promoviše zabavu pa bi bilo neprimereno organizovati manifestaciju koja ima elemente komemorativnog skupa, i moglo bi da se protumači kao nepoštovanje prema žrtvama HIV/AIDS-a. Ostali elementi događaja, prema navodima iz izjašnjenja ovog pravnog lica, a koji se odnose na besplatno testiranje, su u skladu sa vrednostima i politikom TC U. U prilog ovoj tvrdnji, CPM dostavio je više novinskih članaka u kojima se izveštava o događajima koji su organizovani na platou TC U, a koji su imali za cilј promociju javnog zdravlјa.

3.11. Ipak, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da zaštita poslovnih interesa privrednog društva mora takođe biti i u skladu sa imperativnim propisima koji zabranjuju diskriminaciju. Drugim rečima, TC U. ima opravdanih razloga da neguje određeni imidž koji će mu omogućiti prepoznatlјivost na tržištu i uspeh u poslovanju i ostvarivanju komercijalnih cilјeva. Pa tako, ovo pravno lice smatra da je karakter tržnog centra takav da promoviše zabavu i da je u tom smislu nespojiv sa obeležavanjem Međunarodnog dana sećanja na preminule koji ima elemente, kako se navodi u izjašnjenju, komemorativnog skupa. Međutim, iz navoda pritužbe UOS-a kao i iz molbe koja je upućena CPM, u koju je Poverenik izvršio uvid, utvrđeno je da je podnositelј molbe objasnio da je planirano da se na platou ispred TC U. crvenom kredom iscrta mašna – simbol borbe protiv AIDS-a, da se unutar mašne upale lampioni, i da aktivisti i građani puste ka nebu oko stotinu balona sa ispisanim porukama podrške za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om. Tom prilikom bi se organizovalo dobrovolјno i poverlјivo besplatno testiranje na HIV. U molbi je naglašeno da je cilј manifestacije, pored sećanja na osobe koje su umrle od AIDS-a, iskazivanje solidarnosti sa osobama koje boluju od AIDS-a, podizanje svesti o HIV-u u društvu, i smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje žive sa HIV-om. Dakle, akcenat manifestacije je upravo na promociji zdravih stilova života, unapređenju javnog zdravlјa i promociji lјudskih prava, za šta se može reći da nije u suprotnosti sa marketinškim planom TC U, posebno kada se ima u vidu da je CPM u ranijem periodu ustupio plato ispred TC U. za održavanje više humanitarnih akcija i manifestacija koje su promovisale unapređenje javnog zdravlјa. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da su u više navrata u pitanju bile manifestacije koje su upozoravale na izuzetno teška obolјenja, uklјučujući i maligna obolјenja kod kojih procenat smrtnosti nije zanemarlјiv.

3.12. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti podseća da su osobe koje žive sa HIV/AIDS-om jedna od najviše marginalizovanih i stigmatizovanih društvenih grupa u Srbiji, što dovodi do njihove izolacije i diskriminacije. Osobe koje žive sa HIV/AIDS-om svakodnevno se susreću sa odbacivanjem, isklјučivanjem, osudom i drugim problemima. Istraživanje koje je 2016. godine sproveo Poverenik za zaštitu ravnopravnosti pokazalo je da u Srbiji postoji velika socijalna distanca prema osobama koje žive sa HIV-om. Primera radi, 9,9% ispitanika bi imalo protiv da osobe koje žive sa HIV-om budu stalno naselјene u Srbiji, 17,9% ih ne želi da im ove osobe budu komšije, 19,5% ih ne želi među kolegama, 40,4% ne želi da osobe koje žive sa HIV-om budu vaspitači njihovoj deci, 27,8% ispitanih ne želi da se druži sa ovim osobama, dok 61% ispitanih ne želi da oni ili njihova deca budu sa njima u braku.[7]

Sveobuhvatna studija o stigmi prema različitim društveno marginalizovanim grupama u Srbiji sprovedena je i 2006. godine[8], a rezultati su ukazali na visok stepen stigme prema osobama koje žive sa HIV-om. Oko 65% ispitanih ne bi ugostilo osobu koja živi sa HIV-om, 35% smatra da osobe koje žive sa HIV-om treba otpustiti sa posla čak iako su dobri radnici, 32% lјudi bi prekinulo prijatelјstvo ukoliko bi njihov prijatelј oboleo od AIDS-a, dok 49% ispitanih ne bi delilo kancelariju sa osobom koja živi sa HIV-om.

3.13. Imajući u vidu rezultate istraživanja, i navedene statističke podatke, sasvim je izvesno da je socijalna distanca stanovništva kada je u pitanju HIV/AIDS, neuporedivo veća u odnosu na ona obolјenja za koja je, u cilјu prevencije, CPM dopuštao organizovanje manifestacija na platou ispred TC U.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti podseća na presudu Evropskog suda za lјudska prava u predmetu Kiyutin protiv Rusije, u kojoj sud navodi da, uprkos znatnom napretku u prevenciji HIV-a i bolјem pristupu tretmanu u vezi sa virusom poslednjih godina, stigma i diskriminacija osoba koje žive sa HIV/AIDS-om ostala je predmet velike zabrinutosti svih međunarodnih organizacija koje su aktivne u ovom domenu. U obrazloženju presude navedeno je da je u Deklaraciji o posvećenosti borbi protiv HIV/AIDS-a naznačeno da je stigma pogoršala posledice epidemije za pojedince, porodice, zajednice i nacije, te da sud smatra da su osobe koje žive sa HIV-om osetlјiva grupa koja je već dugo vremena žrtva predrasuda i stigmatizacije[9].

3.14. Svestranom analizom dokaza tokom sprovedenog postupka, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je našao da je u terminu koji je bio zahtevan, plato ispred TC U. već bio rezervisan i samim tim nedostupan za istovremeno održavanje druge manifestacije. Samim tim, C. je pružio dovolјno dokaza da uskraćivanje prava na korišćenje platoa ispred TC U, nije u uzročnoj vezi sa zdravstvenim stanjem osoba koje žive sa HIV-om, već je proizvod objektivnih okolnosti koje su bile smetnja za održavanje manifestacije. Ali takođe, Poverenik je ukazao i da nema mesta uskraćivanju održavanja ovakve manifestacije, čiji je prvenstveni cilј promocija zdravih stilova života i unapređenje položaja jedne ranjive i marginalizovane društvene grupe, zbog nekog drugog razloga, kao što je navodna zaštita komercijalnih interesa. Zbog toga je, a u cilјu unapređenja ravnopravnosti Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao preporuku pravnim licu CPM.

 

 

 1. MIŠLjENјE

U postupku po pritužbi UOS, protiv pravnog lica CPM. zbog odbijanja molbe UOS-a da im se odobri pravo na korišćenje platoa ispred TC U. za obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na preminule od HIV/AIDS-a, utvrđeno je da je molba odbijena iz objektivnih razloga, koji nisu u vezi sa zdravstvenim stanjem osoba koje žive sa HIV/AIDS-om, zbog čega nije utvrđeno da je došlo do povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. PREPORUKA

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa članom 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, preporučuje pravnom licu CPM:

5.1.  Da inicira sastanak sa predstavnicima UOS-a na kojem će bliže pojasniti razloge zbog kojih je njihova molba odbijena i razmotriti mogućnost saradnje na aktivnostima koje se odnose na unapređenja javnog zdravlјa i promocije lјudskih prava osoba koje žive sa HIV/AIDS-om.

CPM obavestiće Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u roku od 30 dana od dana prijema mišlјenja sa preporukom, o preduzetim merama u cilјu postupanja po preporuci.

Protiv ovog mišlјenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09), član 1. stav 2.

[2] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09), član 33.

[3] „Službeni list SCG- Međunarodni ugovori“, broj  9/03

[4] Član 33. Zakon o ratifikaciji Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima („Službeni glasnik SFRJ“, broj 7/71)

[5] Broj 20/09.

[6] „Službeni glasnik RS“, broj 98/06

[7] Istraživanje dostupno na: http://ravnopravnost.gov.rs/rs/izvestaj-o-istrazivanju-javnog-mnjenja/

[8] Strategic marketing research, Stigmatizacija, Beograd, 2006. godina

[9] Case of Kiyutin v. Russia, application no. 2700/10, 10. mart 2011. godine

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Pritužba UOS protiv CPM zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u obalsti pružanja uslugaDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top