Pritužba organizacije RCM protiv JKP Gradska čistoća zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti i veroispovesti u oblasti rada i zapošlјavanja

br. 07-00-207/2016-02 datum: 25.7.2016.

MIŠLjENјE

Mišlјenje je doneto u postupku po pritužbi RCM, koja je podneta u ime i uz saglasnost B.M. iz B. protiv JKP „Gradska čistoća sa sedištem u Beogradu, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti i veroispovesti. U pritužbi je navedeno da je B.M. angažovan u JKP „Gradska čistoća od 2009. godine, i da sa njim još uvek nije zaklјučen ugovor o radu, već se njegov angažman zasniva na nekom od ugovora van radnog odnosa, zbog čega ostvaruje i manju zaradu. Više puta je pokretao pitanje svog radnopravnog statusa kod rukovodilaca ali je ostao bez odgovora pa smatra da je razlog zbog čega još uvek nema ugovor o radu, to što je romske nacionalnosti i islamske veroispovesti. U izjašnjenju na navode iz pritužbe, direktor JKP „Gradska čistoća” naveo je da B.M. nije primlјen u radni odnos zbog nemogućnosti prijema svih izvršilaca koji su radno angažovani, usled mera štednje i racionalizacije koje su propisane zakonima koji obavezuju poslodavca, kao i da je, od trenutka angažovanja B.M. samo sa jednim izvršiocem zaklјučen ugovor o radu, ali da je on bio duže radno angažovan i ostvarivao bolјe rezultate rada. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je konstatovala da su navodi iz pritužbe i izjašnjenja međusobno protivurečni a da se iz činjenica i dokaza koji su ponuđeni ne može utvrditi da je razlog zbog koga sa B.M. nije zaklјučen ugovor o radu, u uzročnoj vezi sa njegovom nacionalnom pripadnošću i veroispovešću. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišlјenja da u konkretnom slučaju nije utvrđeno da je JKP „Gradska čistoća” izvršilo akt diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti i verosipovesti B.M.

 1. TOK POSTUPKA
 • Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratio RCM iz B. u ime i uz saglasnost B.M. protiv JKP „Gradska čistoća” Beograd.
 • U pritužbi i dopuni pritužbe je navedeno:
 • da je B.M. rođen u Gnjilanu 1991. godine, i da je završio Mašinsku školu (..) u Beogradu, obrazovnog profila – automehaničar;
 • da je od 15. maja 2009. godine član omladinske zadruge, i da je od tog trenutka angažovan u JKP „Gradska čistoća” na poslovima opravke i održavanja vozila, i to putem ugovora o upućivanju na rad kod drugog poslodavca, ili direktno kod JKP „Gradska čistoća” na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima;
 • da naknada za rad B.M. iznosi 120 dinara po času za rad u dnevnoj smeni i 150 dinara za rad u noćnoj smeni, što na mesečnom nivou iznosi oko 22.000 dinara;
 • da je od stupanja na rad bio uzoran radnik, da se zbog osnova po kome je angažovan ne ocenjuje njegov rad, ali da njegovi rukovodioci nikada nisu imali primedaba na njegov rad;
 • da je u okviru organizacione jedinici u kojoj radi, angažovano oko 15 električara. Zaposleni uglavnom bivaju angažovani preko omladinske zadruge, a nakon kraćeg vremena zaklјučuju ugovor sa poslodavcem;
 • da je B.M. jedini koji nema zaklјučen ugovor o radu, iako je jedan od radnika sa najdužim stažom kod poslodavca JKP „Gradska čistoća”;
 • da je više puta pokušavao da pokrene pitanje svog radno-pravnog statusa, ali je nalazio samo na verbalnu podršku od strane neposrednih rukovodilaca;
 • da cena rada zaposlenih po osnovu ugovora na određeno vreme iznosi 220 dinara po satu;
 • da je, osim A.A. on jedino lice romske nacionalne pripadnosti u okviru svoje organizacione jedinice, da je atmosfera među zaposlenima skladna, međutim, kada je hteo da ispita zbog čega ne napreduje, jedan od rukovodilaca, S.K. mu je rekao da je problem u njegovom imenu i prezimenu;
 • da smatra da je razlog zbog kojeg ne napreduje, diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti i etničkog porekla
 • da je pitao nadređene o mogućnosti da zaklјuči ugovor o radu, ali se svaki pokušaj završio neuspešno i da je dobio informaciju kako je neko od nadređenih protiv toga;
 • da je pitao svog nadređenog M.S. da li će doći do zaklјučenja ugovora o radu, na šta mu je on rekao da do zaklјučenja ugovora neće doći i da može samo „da se opaše eksplozivom i da se raznese”.
  • Uz pritužbu su dostavlјeni pisani dokazi, diploma B.M. o stečenom srednjem obrazovanju, fotokopija članske karte B.M. u omladinskoj zadruzi, ugovor o radu sa (…) d.o.o, ugovor o upućivanju kod poslodavca od 19. novembra 2015. godine, ugovor o obavlјanju privremenih i povremenih poslova sa JKP „Gradska čistoća” br. 8602, 19540 i 22371 sa aneksom.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavlјeno izjašnjenje JKP „Gradska čistoća”.
  • U izjašnjenju direktora JK „Gradska čistoća”, i dopuni izjašnjenja od 14. jula 2016. godine, između ostalog, navedeno je:
 • da je opštepoznata činjenica da je u JKP „Gradska čistoća” na različitim poslovima angažovano više pripadnika romske nacionalne manjine;
 • da je JKP „Gradska čistoća” ponosna na činjenicu da svojim zaposlenima obezbeđuje nastavak školovanja i stručno usvaršavanje, kao i da imaju aktivnu ulogu u inkluziji i unapređenju položaja Roma u društvu;
 • da je u okviru projekta „EU podrška za zapošlјavanje Roma” u saradnji sa Kancelarijom UN za projektne usluge, radno angažovano preko 30 lica;
 • da je B.M. radno angažovan preko omladinske zadruge PD „SAT – kadrovske usluge” d.o.o. počev od 16. maja 2009. godine, pa zaklјučno sa 1. julom 2014. godine, na poslovima: komunalni radnik na pogonu do 22. maja 2011. godine, komunalni radnik na sektoru održavanja do 15. marta 2012. godine, automehaničar u sektoru održavanja do 1. jula 2014. godine;
 • da su usled mera štednje sačinjena dva programa rešavanja viška zaposlenih tokom 2014. i 2015. godine, prema kojima je prestao radni odnos 117 zaposlenih;
 • da su zbog zabrane zapošlјavanja u javnom sektoru, počev od 2. jula 2014. godine, zaklјučivani ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa svim izvršiocima koji nisu bili u radnom odnosu sa JKP „Gradska čistoća”;
 • da je počev od 19. novembra 2015. godine, B.M. radno angažovan preko PD „SAT – kadrovske usluge” d.o.o, na radnom mestu pomoćni radnik, ostvarujući tako sva prava iz radnog odnosa;
 • da je B.M. dana 20. aprila 2016. godine, i to pre nego što su primili pritužbu, promenjeno radno mesto i povećana cena rada;
 • da će prednost prilikom prijema u radni odnos imati lica koja su najduže bila angažovana u JKP „Gradska čistoća”, i lica koja imaju najbolјe rezultate, kada se budu stekli uslovi;
 • da je u organizacionoj jedinici u kojoj je od 2009. godine radno angažovan B.M. bilo preko 1000 zaposlenih;
 • da je u 2014. godini bilo angažovano 60 izvršilaca a u 2015. godini 82 izvršioca putem ugovora o privremenim i povremenim poslovima;
 • da je samo jedno lice koje je bilo angažovano na privremenim i povremenim poslovima, zaklјučilo ugovor o radu sa JKP „Gradska čistoća”;
 • da je u organizacionoj jedinici u kojoj je angažovan B.M. angažovano 88 lica posredstvom (…) d.o.o;
 • da je nakon zaklјučenja ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ukupno 20 izvršilaca zaklјučilo ugovor o radu sa JKP „Gradska čistoća”, i to ona koja su bila radno angažovana više godina;
 • da je kriterijum za prijem u radni odnos, radni učinak, ostvarivanje najbolјih rezultata rada i dužina trajanja radnog angažovanja;
 • da B.M. nije ponuđeno zaklјučenje ugovora o radu zbog nemogućnosti prijema u radni odnos svih izvršilaca koji su radno angažovani u JKP „Gradska čistoća”. Naime, pored činjenice da je ranije bila potrebna saglasnost osnivača za prijem u radni odnos novih izvršilaca, Zakonom o budžetskom sistemu propisana je zabrana zasnivanja radnog odnosa sa novim izvršiocima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta do 31. decembra 2015. godine, uz određene izuzetke i uz posebnu saglasnost Komisije Vlade Republike Srbije. Takođe, Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, utvrđen je, između ostalog obim i rokovi smanjenja broja zaposlenih na neodređeno vreme;
 • da je od trenutka angažovanja B.M. na poslovima automehaničara, odnosno radnika na opravci vozila, samo jedno lice zaklјučilo ugovor o radu sa poslodavcem za isto radno mesto, i to 20. jula 2015. godine. Lice koje je primlјeno u radni odnos, bilo je angažovano u dužem periodu od B.M. i ostvarivalo bolјe rezultate.
  • Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno odredbama člana stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije, zatražila je izjašnjenje o relevantnim činjenicama o kojima imaju saznanja od svedoka S.K. M.S. i J.M.
  • U iskazu S.K. šefa smene, navedeno je:
 • da nema saznanja o drugačijem tretmanu B.M. u odnosu na druge zaposlene, niti da je njegova nacionalna pripadnost, etničko poreklo ili veroispovest bila od uticaja na to što mu nije ponuđeno zaklјučenje ugovora o radu;
 • da B.M. u sektoru održavanja angažovan od 2011. godine, a jedini razlog zbog koga mu nije ponuđeno zaklјučenje ugovora o radu, to što ne postoji mogućnost prijema svih izvršilaca u radni odnos;
 • da B.M. pokazuje zalaganje, redovnost i izvesno poznavanje posla na održavanju vozila;
 • da nije u potpunosti samostalan na poslu, i da nije predviđeno ocenjivanje lica koja su angažovana preko PD „SAT – kadrovske usluge” d.o.o.
  • U iskazu M.S. šefa smene, navedeno je:
 • da se B.M. više puta obraćao ali isklјučivo u vezi sa povećanjem cene rada, a ne u vezi sa zaklјučenjem ugovora na neodređeno vreme;
 • da je apsolutno netačno da je u bilo kom trenutku rekao da nije moguće da dobije ugovor jer je neko od nadređenih koji o tome odlučuju bio protiv toga;
 • da se dogodila situacija u kojoj ga je B.M. pitao za povećanje naknade za rad, na šta mu je on odgovorio da je zahtev prosleđen direktoru i potpisan i da više ništa ne zavisi od njega. Neko od prisutnih radnika je rekao da „treba da radi bomba” na šta je on odgovorio u šali da se u tom slučaju baci na livadu da ne povredi nekog. Napominje da je vladala opuštena atmosfera, da je B.M. vredan i pošten radnik i da su od početka rada imali korektne odnose zasnovane na uzajamnom poštovanju;
 • da B.M. radi u sektoru „Održavanja” na poslovima automehaničara na opravci vozila. Pokazuje zanimanje, stručnost, kvalitet i zalaganje na radnom mestu kao i redovnost i poslušnost;
 • da većinu poslova može da obavlјa sam, dok za neke poslove mu je potrebna pomoć starijih kolega, i kada su složeniji poslovi u pitanju, pridodaje se kolegama kao ispomoć;
 • da nije predviđeno ocenjivanje radnika koji su angažovani posredstvom (…) d.o.o, niti je to od uticaja na platu, s obzirom da se oni plaćaju po satu provedenom na radu.
  • U iskazu J.M. poslovođe, navedeno je:
 • da se B.M. koji radi u sektoru „Održavanja” na poslovima radnika na opravci vozila, pokazuje stručnost, kvalitet i zalaganje na radnom mestu kao i redovnost;
 • da većinu poslova obavlјa sam, dok mu je za neke poslove potrebna pomoć kolega;
 • da nije predviđeno ocenjivanje radnika koji su angažovani posredstvom PD „SAT – kadrovske uluge” d.o.o. niti je to od uticaja na platu, s obzirom da se oni plaćaju po satu provedenom na radu.
 1. ČINјENIČNO STANјE
 • Između strana u postupku nesporno je da je B.M. angažovan u JKP „Gradska čistoća” od 2009. godine, posredstvom omladinske zadruge (…) d.o.o. ugovorom o upućivanju na rad kod drugog poslodavca, ili ugovorom o privremenim i povremenim poslovima kod JKP „Gradska čistoća”, i da do momenta podnošenja pritužbe nije bio angažovan po osnovu ugovora o radu.
 • Uvidom u fotokopiju diplome o stečenom srednjem obrazovanju, utvrđeno je da je B.M. stekao srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, obrazovnog profila automehaničar;
 • Uvidom u fotokopiju članske karte broj 9742, utvrđeno je da je B.M. član omladinske zadruge (…) d.o.o, sa upisom od 15. juna 20019. godine;
 • Uvidom u ugovor o radu od 19. novembra 2015. godine, između (…) d.o.o. i B.M. utvrđeno je da je B.M. zaklјučio ugovor o radu na određeno vreme u trajanju od šest meseci;
 • Uvidom u fotokopiju ugovora o upućivanju kod drugog poslodavca od 19. novembra, utvrđeno je da je B.M. radnik (…) d.o.o. upućen na rad u JKP „Gradska čistoća” za obavlјanje posla pomoćni radnik na održavanju u periodu od šest meseci.
 • Uvidom u ugovor o obavlјanju privremenih i povremenih poslova broj 8602, utvrđeno je da je skloplјen između JKP „Gradska čistoća” i B.M. za period od 1. jula 2014. godine do 15. decembra 2014. godine.
 • Uvidom u ugovor o obavlјanju privremenih i povremenih poslova broj 19540, utvrđeno je da je skloplјen između JKP „Gradska čistoća” i B.M. za period od 3. decembra 2014. godine do 31. decembra 2014. godine.
 • Uvidom u ugovor o obavlјanju privremenih i povremenih poslova broj 22371, utvrđeno je da je skloplјen između JKP „Gradska čistoća” i B.M. za period od 1. janura 2015. godine do 17. juna 2015. godine.
 • Uvidom u aneks br. 1 ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova broj 22371 utvrđen je iznos naknade za za troškove ishrane i prevoza.
 • Uvidom u ugovor o obavlјanju privremenih i povremenih poslova broj 13/618, utvrđeno je da je skloplјen između JKP „Gradska čistoća” i B.M. za period od 11. juna 2015. godine do 25. novembra 2015. godine.
 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA
 • Prilikom odlučivanja u ovom predmetu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti cenila je navode iz pritužbe i izjašnjenja, dokaze koji su priloženi, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.[2]
 • Evropska konvencije za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda[3] u članu propisuje da se uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj konvenciji obezbeđuje, bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišlјenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza s nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status. Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije[4] u članu 1. definiše rasnu diskriminaciju kao svako razlikovanje, isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva koji se zasniva na rasi, boji, precima, nacionalnom ili etničkom poreklu i koje ima za cilј ili za rezultat da naruši ili da ugrozi priznavanje, uživanje ili vršenje, pod jednakim uslovima, lјudskih prava i osnovnih sloboda u političkoj, privrednoj, socijalnoj, kulturnoj ili bilo kojoj drugoj oblasti javnog života.
 • Poverenica za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da je Republika Srbija 1998. godine ratifikovala Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina[5] , koja u članu stav 1. zabranjuje bilo kakvu diskriminaciju na osnovu pripadnosti nacionalnoj manjini. Stavom 2. ovog člana propisana je obaveza država da putem odgovarajućih mera obezbede punu i stvarnu jednakost pripadnika nacionalne manjine i pripadnika većinskog naroda.
 • Uredbom o ratifikaciji konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) br. 111 o diskriminaciji (zaposlenje i zanimanje)[6], propisano je da diskriminacija predstavlјa i svako pravlјenje razlike, isklјučenje ili davanje prvenstva koje ima za posledicu ukidanje ili narušavanje jednakosti mogućnosti ili tretmana u zaposlenju ili zanimanju koje utvrdi zainteresovana članica nakon savetovanja sa reprezentativnim organizacijama poslodavaca i radnika, ukoliko postoje, i drugih odgovarajućih tela.
 • Ustav Republike Srbije u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u članu stav 1. tačka 1. propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima. Odredbama člana 4. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno, zabranu diskriminacije. Prema odredbi člana 6. ovog zakona neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavlјaju ili su stavlјeni u nepovolјniji položaj, ili bi mogli biti stavlјeni u nepovolјniji položaj. Odredbama čl. 15-27. Zakona o zabrani diskriminacije propisani su posebni slučajevi diskriminacije, pa je tako u članu 16. stav 1. propisana zabrana diskriminacija u oblasti rada, odnosno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, kao što su pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na napredovanje u službi, na stručno usavršavanje i profesionalnu rehabilitaciju, na jednaku naknadu za rad jednake vrednosti, na pravične i zadovolјavajuće uslove rada, na odmor, na obrazovanje i stupanje u sindikat, kao i na zaštitu od nezaposlenosti. Zaštitu od diskriminacije iz stava 1. ovog člana uživa lice u radnom odnosu, lice koje obavlјa privremene i povremene poslove ili poslove po ugovoru o delu ili drugom ugovoru, lice na dopunskom radu, lice koje obavlјa javnu funkciju, pripadnik vojske, lice koje traži posao, student i učenik na praksi, lice na stručnom osposoblјavanju i usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa, volonter i svako drugo lice koje po bilo kom osnovu učestvuje u radu.
 • Zakon o radu[7] u članu 18. propisuje zabranu diskriminacije lica koja traže zaposlenje kao i zaposlenih s obzirom na pol, rođenje jezik, rasu boju, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invaliditet, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredelјenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo.
 • Zakon o budžetskom sistemu[8] u članu 27e stav 34. propisuje da korisnici budžetskih sredstava ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima radi popunjavanja slobodnih odnosno upražnjenih radnih mesta do 31. decembra 2015. godine.
 • Zakonom o određivanjau maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru[9] utvrđen je način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru kao i obim i rokovi smanjenja broja zaposlenih do dostizanja utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih.

Analiza dokaza dostavlјenih uz pritužbu i navoda iz izjašnjenja

 • Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju potrebno je ispitati da li je B.M. pretrpeo diskriminaciju na taj način što od početka njegovog angažmana u JKP „Gradska čistoća” pa do momenta podnošenja pritužbe, sa njim nije zaklјučen ugovor o radu.
 • Iz priloženih dokaza, i izjašnjenja na navode iz pritužbe, u kojima poslodavac ne osporava činjenične navode iz pritužbe u pogledu pravnog osnova po kome je B.M. radno angažovan, proizlazi da je B.M. od 2 godine angažovan na različitim poslovima u JKP „Gradska čistoća” i to najpre na osnovu ugovora o upućivanju na rad kod drugog poslodavca, koji je zaklјučio sa (…) d.o.o, a zatim na osnovu ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova, kod kojih je naručilac posla JKP „Gradska čistoća”. Takav angažman podrazumeva i nižu cenu rada, što za posledicu ima, pored ostalog, i to da B.M. za jednak rad prima manju nadoknadu u odnosu na zaposlenog koji je na istim poslovima angažovan na osnovu ugovora o radu. Međutim, predmet analize u konkretnom slučaju je da li razlog zbog koga sa B.M. nije zaklјučen ugovor o radu, leži u činjenici da je osoba romske nacionalnosti i islamske veroispovesti.
 • U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je B.M. jedan od radnika sa najdužim stažom provedenim u JKP „Gradska čistoća”, i da jedini, u organizacionoj jedinici u kojoj je angažovan, nema ugovor o radu, iako njegovi neposredni rukovodioci nisu imali primedbi na njegov rad i ostvarene rezultate. Takođe, navedeno je da je više puta pokretao pitanje svog radno-pravnog statusa, ali mu je jedan od šefova, S.K. rekao da neće dobiti ugovor o radu, zato što je „problem njegovo ime i prezime”. U dopuni pritužbe je navedeno i da mu je jedan od rukovodilaca M.S. rekao da do zaklјučenja ugovora neći doći, i da može samo „da se opaše eksplozivom i da se raznese” ali da se prethodno udalјi. Navedene okolnosti podnositelј pritužbe smatra očiglednim dokazom diskriminacije.

Imajući u vidu navedeno, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti zatražila je detalјno izjašnjenje od direktora JKP „Gradska čistoća” na sve relevantne okolnosti kao i izjašnjenje od svih rukovodilaca koji su navedeni u pritužbi. Posebno je zatraženo izjašnjenje na one okolnosti koje će rasvetliti razloge zbog kojih sa B.M. nije zaklјučen ugovor o radu, kao i da li je sa nekim drugim licem, koje je angažovano na isti način kao i B.M. i na istom radnom mestu, ipak zaklјučen ugovor o radu. Zatraženo je takođe i izjašnjenje neposrednih rukovodilaca B.M. da se, pored navedenih okolnosti, izjasne i o kvalitetu njegovog rada, kako bi se uzeo u obzir uticaj svih činilaca koji su značaja za radno-pravni status B.M. i mogućnost da se sa njim zaklјuči ugovor o radu.

 • Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, analizirala je navode iz izjašnjenja, posebno u vezi sa pisanim iskazima svedoka. Naime, u izjašnjenju nije osporeno da sa B.M. nije zaklјučen ugovor o radu, međutim, ta činjenica je, prema navodima iz izjašnjenja, povezana sa procesom racionalizacije u ovom preduzeću. Navedeno je da B.M. nije jedini zaposleni sa takvim statusom, i da je u 2014. godini bilo angažovano 60 izvršilaca na privremenim i povremenim poslovima, a tokom 2015. godine, 82 izvršioca. Takođe, prema navodima iz izjašnjenja, od trenutka kada je B.M. angažovan na poslovima automehaničara, samo je jedno lice primlјeno u radni odnos, dana 20. jula 2015. godine, ali imalo je duži staž angažovanja kod poslodavca i ostvarivalo bolјe rezultate rada, što predstavlјa jedini kriterijum za prijem u radni odnos. Pored toga, navedeno je da Zakon o budžetskom sistemu kao i Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih, propisuje zbranu zapošlјavanja novih lica u javnom sektoru.

Navedeno izjašnjenje JKP „Gradska čistoća” nije u suprotnosti sa iskazima svedoka, kao ni sa zakonskim regulativama koje se odnose na optimizaciju broja zaposlenih u javnim preduzećima, a koje su na snazi u relevantnom periodu za odlučivanje o pravima iz radnog odnosa B.M.

Poverenica je prihvatila iskaze svedoka, s obzirom da su međusobno saglasni a nisu suprotnosti sa drugim dokazima. Iz saglasnih pisanih iskaza proizlazi da svedoci nemaju saznanja o drugačijem tretmanu B.M. u odnosu na druge zaposlene u istoj ili sličnoj situaciji. Svedok M.S. osporio je da je izjavio da je neko od nadređenih, koji odlučuju o zaklјučenju ugovora o radu protiv toga da B.M. bude primlјen u radni odnos u JKP „Gradska čistoća”, kako je to navedeno u pritužbi. Potvrdio je da je neko od radnika pomenuo „da će da radi bomba” pa je zbog toga on rekao da se u tom slučaju „baci u livadu da ne povredi nekoga”, ali da se izvinio B.M. nakon toga. Naglasio je da je za vreme razgovora vladala opuštena atmosfera, kao i da je njihov odnos zasnovan na međusobnom poverenju i poštovanju. Svi svedoci, koji su ujedno neposredni rukovodioci B.M. pozitivno su se izjasnili o njegovom radu i zalaganju na radnom mestu, a šef smene održavanja S.K. navodi da je jedini razlog zbog koga B.M. nije ponuđeno zaklјučenje ugovora o radu, to što ne postoji mogućnost prijema u radni odnos.

 • Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da su navodi iz pritužbe i izjašnjenja, međusobno protivurečni. Sa druge strane pisani dokazi potvrđuju nespornu činjenicu je B.M. angažovan u JKP „Gradska čistoća“ na osnovu ugovora van radnog odnosa ali ne ukazuju na razloge zbog kojih sa B.M. nije zaklјučen ugovor o radu. Takođe, svedoci koji su dali međusobno saglasne pisane iskaze, nemaju saznanja o diskriminatornom odnosu prema B.M. Svedok S.K. njegov neposredni rukovodilac, naveo je čak da smatra da jedini razlog zbog koga B.M. nije primlјen u radni odnos leži u zakonskim ograničenjima za prijem u radni odnos. Ipak, iz izjašnjenja JKP „Gradska čistoća“ utvrđeno je da je u spornom periodu zaklјučen ugovor o radu sa jednim licem i to za istu poziciju na kojoj je B.M. obavlјao poslove na osnovu ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova. Ova činjenica, odnosno prijem drugog lica u radni odnos za istu poziciju, može poslužiti kao uporednik za analizu eventualno diskriminatornog odnosa prema B.M. imajući u vidu činjenicu da su Zakon o budžetskom sistemu kao i Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sekstoru, bili na snazi u relevantom periodu u kome se odlučivalo o radno-pravnom statusu oba zaposlena. Međutim, u izjašnjenju na ovu okolnost, navedeno je da je zaposleni koji je primlјen u radni odnos imao duži radni staž i pokazivao bolјe rezulatate rada, što su ujedno i jedini kriterijumi za prijem u radni odnos.

S obzirom da ne postoje dokazi koji bi osporili navode iz izjašnjenja JKP „Gradska čistoća” u pogledu razloga zbog kojih sa B.M. nije zaklјučen ugovor o radu, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nije mogao u konkretnom slučaju da utvrdi da je razlog zbog koga sa B.M. nije zaklјučen ugovor o radu u vezi sa njegovom nacionalnom pripadnošću i veroispovešću.

 • Na kraju, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da zbog posebnog socijalnog i ekonomskog položaja u kojem se nalaze Romi u Srbiji, javna preduzeća imaju pojačanu ulogu i obavezu da svim zaposlenima, a posebno marginalizovanim grupama, pruže jednake mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa i napredovanje, kao i mogućnosti da ostvaruju sva prava bez diskriminacije i omalovažavanja. Pored toga, imaju obavezu da pruže zaštitu zaposlenima od svih oblika diskriminacije, kao i da podstiču razumevanje i prihvatanje različitosti, i razvijaju duh tolerancije i socijalne kohezije.
 • Imajući sve ovo u vidu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je mišlјenja da u konkretnom slučaju nije utvrđeno da sa B.M. nije zaklјučen ugovor o radu u JKP „Gradska čistoća“ zbog njegove nacionalne pripadnosti i veroispovesti.
 1. MIŠLjENјE

U postupku koji je sproveden po pritužbi RCM iz B. koja je podneta u ime i uz saglasnost B.M. podnete protiv JKP „Gradska čistoća”, nije utvrđeno da B.M. nije primlјen u radni odnos zbog svoje nacionalne pripadnosti i(ili) verosipovesti.

Protiv ovog mišlјenja nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 

 

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09

[2] Član 33. Zakona o zabrani diskriminacije

[3] „Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, br. 9/03, 5/05 i 7/05 – ispr. i „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 12/10

[4] Službeni list SFRJ”, broj 31/67

[5] Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 6/98)

[6] „Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori”, broj 3/61

[7] „Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14

[8] „Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15

[9] „Službeni glasnik RS”, broj 68/15

 


microsoft-word-iconPritužba organizacije RCM protiv JKP Gradska čistoća zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti i veroispovesti u oblasti rada i zapošlјavanjaDownload


Print Friendly, PDF & Email
back to top