Pritužba M.M. protiv JKP Z zbog diskriminacije po osnovu članstva u udruženju u oblasti pružanja usluga

 1. 07-00-186/2017-02 datum: 12.10.2017. godine

 

MIŠLjENјE

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe M.M. iz N. koja je podneta protiv Javnog komunalnog preduzeća „Z.ˮ i direktora A.B. zbog diskriminacije na osnovu članstva u udruženju. U pritužbi je navedeno da je podnositelјka pritužbe članica Udruženja „HMMˮ iz N, čiji je jedan od osnovnih cilјeva delovanja zaštita dobrobiti životinja, te da je želela da poseti Prihvatilište za životinje koje posluje u sklopu JKP „Z.ˮ, budući da je zainteresovana za uslove u kojima borave napušteni psi i mačke. O svojoj nameri je sms-om obavestila direktora A.B, koji joj je odgovorio da mora u pismenoj formi da ga obavesti o nameri dolaska u prihvatilište. Uprkos tome što je pismeno najavila svoj dolazak, podnositelјki pritužbe je 16. marta 2017. godine onemogućen pristup Prihvatilištu za životinje. Javno komunalno preduzeće „Z.ˮ, odnosno direktor A.B. se nisu izjasnili na navode iz pritužbe, pa su Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, bili dostupni samo navodi iz pritužbe i dokazi koje je dostavila podnositelјka pritužbe. U toku postupka utvrđeno je da Javno komunalno preduzeće „Z.ˮ prilikom obavlјanja svojih delatnosti, uklјučujući i one koje se odnose na upravlјanje prihvatilištom, dužno da postupa u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja i Odlukom o obavlјanju delatnosti zoohigijene Grada N, te da oba akta propisuju obavezu preduzeća koja se bave zaštitom životinja da sarađuju sa udruženjima i građanima po pitanjima zaštite života, zdravlјa i dobrobiti životinja. Takođe, utvrđeno je da na sajtu ovog preduzeća ne postoje podaci o proceduri vezanoj za posetu prihvatilištu, dok su svedokinje, čije je izjave dostavila podnositelјka pritužbe, a koje nisu članice Udruženja „HMMˮ iz N. potvrdile da su nesmetano posećivale prihvatilište, bez prethodne najave. Utvrđeno je, takođe, da je direktor Javnog komunalnog preduzeća „Z.ˮ, u izjavi za dnevni list Blic, naveo da je „na istoj strani sa udruženjima za zaštitu životinja, ali da neki preteruju, poput sagovorniceˮ, ukazujući na podnositelјku pritužbe, kojoj će, kako je dalјe naveo „lično da zabrani ulazak u prihvatilišteˮ. Imajući u vidu navedeno, a na osnovu izvedenih dokaza utvrđeno je da je postupanje Javnog komunalnog preduzeća „Z.ˮ i direktora A.B. prema podnositelјki pritužbe zasnovano na njenom ličnom svojstvu – članstvu u udruženju, koje je u određenim prilikama kritikovalo rad ovog preduzeća. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao je mišlјenje da su Javno preduzeće „Z.ˮ i direktor A.B, onemogućavanjem M.M. da 16. marta 2017. godine pristupi Prihvatilištu za životinje, kojim upravlјa Javno preduzeće „Z.ˮ i zahtevanjem da pismeno najavi posetu ovom prihvatilištu, prekršili odredbe člana 6. i člana 17. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije. Direktoru Javnog komunalnog preduzeća „Z.ˮ A.B. je preporučeno da pismenim putem uputi izvinjenje podnositelјki pritužbe M.M. u roku od 15 dana od dana prijema mišlјenja sa preporukom, da omogući da M.M. i ostali članovi Udruženja „HMMˮ iz N. imaju pristup prihvatilištu, u skladu sa zakonom, kao i da ubuduće vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti, ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

 

 1. TOK POSTUPKA

 

1.1. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je 9. maja 2017. godine pritužbu, a 8. juna i 24. avgusta 2017. godine dopune pritužbe M.M. iz N, koja je podneta protiv Javnog komunalnog preduzeća „Z.ˮ i direktora A.B, zbog diskriminacije na osnovu ličnog svojstva – članstva u udruženju.

 • U pritužbi je, između ostalog, navela:
 • da je članica Udruženja „HMMˮ iz N, čiji je jedan od osnovnih cilјeva delovanja zaštita dobrobiti životinja;
 • da je 11. marta 2017. godine sistemom kratkih poruka (sms-om) obavestila direktora A.B. da 12. marta 2017. godine želi da poseti prihvatilište koje posluje u sklopu JKP „Z.ˮ, budući da je zainteresovana za uslove prihvatilišta u kojima borave napušteni psi i mačke;
 • da je direktor preduzeća obavestio da za nju, koleginicu N.V. iz organizacije L. i koleginicu V. iz Fondacije D, važe posebni uslovi te da moraju u pismenoj formi da ga obaveste o nameri dolaska u prihvatilište;
 • da je 14. marta 2017. godine direktoru poslala imejl kojim ga je obavestila da 16. marta 2017. godine u 16 časova namerava da dođe u prihvatilište, uz navođenje imena aktivistkinja koje će doći sa njom, ali na ovaj imejl nije dobila odgovor;
 • da je sa aktivistkinjom i staratelјkom napuštenih pasa i mačaka, B, u najavlјeno vreme došla do kapije prihvatilišta, predstavila se i rekla da su svoj dolazak najavile direktoru putem imejla, ali ih je radnica prihvatilišta nakon obavlјenog telefonskog razgovora obavestila da je šef prihvatilišta razgovarao sa direktorom i da joj je rečeno da im ne dozvoli ulazak u prihvatilište;
 • da smatra da je ovakav vid najave u njihovom slučaju neprihvatlјiv jer pravila moraju biti ista za sve građane i organizacije, a rad javnog komunalnog preduzeća transparentan, ali da je uprkos svom stavu po tom pitanju ipak najavila svoj dolazak, a ulaz joj i pored toga nije bio dozvolјen;
 • da smatra da je kao članica i pravna zastupnica organizacije koja se bavi zaštitom dobrobiti životinja diskriminisana u odnosu na ostale građane i mnoge druge aktiviste kojima nije neophodan ovaj vid najave, a ulazak u prihvatilište dozvolјen u toku radnog vremena;
 • da pretpostavlјa da je njen angažman u okviru organizacije, javno istupanje i kritika rada ovog preduzeća, razlog diskriminatornog postupanja prema njoj;
 • da u prihvatilištu ne postoji termin određen za posete, niti je istaknut na kapiji prihvatilišta, tako da su tokom radnog vremena posete dozvolјene građanima;
 • da joj nije poznato da se bilo ko od građana u pismenoj formi najavlјuje direktoru preduzeća, što je od nje zahtevano, dok joj je ulazak na kraju bio onemogućen;
 • da je direktoru, 24. marta 2017. godine na pisarnici preduzeća dostavila dopis kojim ga je pitala o razlozima zabrane pristupa prihvatilištu, te u kojim terminima bi mogla da dolazi kako bi nesmetano obavlјala svoje aktivnosti, ali da odgovor nije dobila;
 • da je cilј njene pritužbe da se nepravilnosti u radu ovog preduzeća uklone i otkloni očigledno prisutna diskriminacija.
  • Uz pritužbu su dostavlјeni sledeći dokazi: 1) kopija sms prepiske kojom podnositelјka pritužbe najavlјuje svoj i dolazak svojih koleginica u prihvatilište, i odgovor kojim je obaveštena da je za njen i dolazak gospođe P. neophodna najava u pisanoj formi, na način na koji je to učinila gospođa V; 2) kopija imejla od 14. marta 2017. godine kojim podnositelјka pritužbe najavlјuje direktoru A.B. da će sa M.B. i V.B. 16. marta 2017. godine u 16 časova posetiti prihvatilište i 3) dopis br. 03-800/2017 koji je podnositelјka pritužbe 24. marta 2017. godine uputila JKP „Z.ˮ i direktoru A.B, a koji sadrži obaveštenje da joj u najavlјeno vreme, 16. marta 2017. godine, nije bio dozvolјen ulaz u prihvatilište, kao i upit o razlozima zabrane pristupa prihvatilištu, te u kojim terminima bi mogla da dolazi kako bi nesmetano obavlјala svoje aktivnosti.

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, zatražio je od podnositelјke pritužbe da dostavi izjave svedoka koji mogu da potkrepe navode iznete u pritužbi. Podnositelјka pritužbe je pritužbu dopunila dostavlјanjem izjava sledećih svedokinja: M.B, S.K, T.P, J.B, T.R. i B.K.

 

 • Podnositelјka pritužbe je u svojoj drugoj dopuni, upućenoj Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, dostavila članak objavlјen 24. avgusta 2017. godine na sajtu dnevnog lista Blic, pod naslovom „Z. razbacuje pare na pansion za životinje, 22 boksa koštaju 27 miliona dinaraˮ. U ovom članku, podnositelјka pritužbe kao članica organizacije „HMMˮ ukazuje na loše uslove u kojima životinje borave u prihvatilištu, dok direktor JKP „Z.ˮ A.B, između ostalog, navodi da je „na istoj strani sa udruženjima za zaštitu životinja, ali da neki preteruju, poput sagovorniceˮ, ukazujući na podnositelјku pritužbe, kojoj će, kako je dalјe naveo „lično da zabrani ulazak u prihvatilišteˮ.

1.6. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka od Javnog komunalnog preduzeća „Z.ˮ (u dalјem tekstu: JKP „Z.ˮ) i direktora A.B. zatraženo izjašnjenje o navodima i osnovanosti pritužbe. Kako je JKP „Z.ˮ zahtev za izjašnjenje primilo 18. jula 2017. godine, a u ostavlјenom roku od 15 dana se nije izjasnilo, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti bili su dostupni navodi iz pritužbe i dokazi koje je dostavila podnositelјka pritužbe.

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

 

2.1. Uvidom u Registar udruženja na sajtu Agencije za privredne registre utvrđeno je da je Udruženje „HMMˮ registrovano kao aktivno udruženje, te da je kao jedna od oblasti ostvarivanja cilјeva ovog udruženja navedena i zaštita dobrobiti životinja. Takođe, uvidom u Registar udruženja Agencije za privredne registre, utvrđeno je da je podnositelјka pritužbe M.M. jedna od zastupnica Udruženja „HMMˮ.

2.2. Uvidom u Registar privrednih društava na sajtu Agencije za privredne registre utvrđeno je da je zakonski zastupnik JKP „Z.“, direktor A.B.

2.3. Iz navoda pritužbe i uvidom u priloženu prepisku putem sms-a i elektronske pošte, utvrđeno je da je podnositelјka pritužbe najavila svoju posetu prihvatilištu JKP „Z.ˮ za dan 12. mart 2017. godine, ali joj je predočeno da posetu mora da najavi pismenim putem. U sms prepisci navedeno je sledeće: „Naravno da je neophodno da se najavite i to u pisanoj formi, kako je to učinila gđa N. V. prošli put. Ista pravila važe i za gđu P.ˮ. Podnositelјka pritužbe je po tom nalogu i postupila, odnosno, svoju posetu je putem elektronske pošte najavila za 16. mart 2017. godine, a kada je navedenog dana, u pratnji M.B, došla do kapije prihvatilišta, ulaz im nije bio dozvolјen.

2.4. Uvidom u dopis od 24. marta 2017. godine, upućen JKP „Z.ˮ i direktoru A.B, koji je zaveden na prijemnoj pisarnici ovog preduzeća pod brojem 03-800/2017, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti utvrdio je da je podnositelјka pritužbe ukazala na nemogućnost da u najavlјeno vreme, 16. marta 2017. godine, poseti prostorije prihvatilišta, upitala za razloge zabrane i mogućnost da joj se pristup ubuduće omogući.

 

2.5. Uvidom u pisanu izjavu svedokinje M.B. utvrđeno je da je navela da je 16. marta 2017. godine sa podnositelјkom pritužbe pokušala da poseti prihvatilište. Kada su došle do kapije, predstavile su se i rekle da su se najavile direktoru. Radnica je rekla da mora da proveri sa šefom i ubrzo im saopštila da joj je rečeno da ih ne pušta da uđu.

 

2.6. Uvidom u pisanu izjavu svedokinje S.K. utvrđeno je da je u svojoj izjavi navela da je prihvatilište „Z.ˮ posetila 26. januara 2017. godine, a prethodno se nije najavila niti tražila dozvolu za posetu. U naknadnoj izjavi dostavlјenoj Povereniku, svedokinja je izjavila da nije članica nijednog udruženja za zaštitu životinja.

 

2.7. Uvidom u pisanu izjavu svedokinje T.P, utvrđeno je da je svedokinja navela da prilikom posete prihvatilištu JKP „Z.ˮ, 27. septembra 2016. godine, nije bila prethodno najavlјena niti je tražila dozvolu za posetu. U naknadnoj izjavi dostavlјenoj Povereniku, svedokinja je izjavila da nije članica nijednog udruženja za zaštitu životinja.

 

2.8. Svedokinja J.B. je u svojoj izjavi navela da je u poslednjih godinu dana nekoliko puta posetila prihvatilište JKP „Z.ˮ. Uglavnom se najavlјivala usmenim putem, a jednom je otišla i nenajavlјena. Uvek je bila sa najmanje još jednom osobom koja se nije posebno najavlјivala. Prisutni veterinari su poslednjih nekoliko puta tražili na uvid njihove lične karte i upisivali podatke pre nego što bi ih pustili da uđu. U naknadnoj izjavi dostavlјenoj Povereniku, svedokinja je izjavila da je poslednjih nekoliko godina članica Udruženja za zaštitu životinja N.-SPANS, ali da je u prihvatilište išla kao građanka, a ne članica udruženja.

 

2.9.  Uvidom u pisanu izjave svedokinje T.R, utvrđeno je da je svedokinja navela da je tokom marta 2017. godine posetila prihvatilište JKP „Z.ˮ i istakla da se prethodno nije najavlјivala ili tražila dozvolu za posetu prihvatilištu, niti ju je iko od zaposlenih poučio o takvoj proceduri najavlјivanja. Naprotiv, svedokinja je navela da su joj zaposleni naglasili da može doći kad god poželi da vidi psa za kojeg je zainteresovana.

 

2.10.    Svedokinja B.K. je u svojoj izjavi je navela da je prihvatilište JKP „Z.ˮ posetila 11. avgusta 2016. godine, a prethodno se nije najavila niti tražila dozvolu za posetu prihvatilištu.

 

2.11. Uvidom u članak objavlјen 24. avgusta 2017. godine na sajtu dnevnog lista Blic, pod nazivom „Z. razbacuje pare na pansion za životinje, 22 boksa koštaju 27 miliona dinaraˮ, utvrđeno je da je podnositelјka pritužbe, predstavlјena kao članica Udruženja „HMM“, i da je u ovom tekstu kritikovala rad prihvatilišta. Naime, podnositelјka pritužbe je u tekstu dala svoj komentar u vezi investicije za izgradnju pansiona za čuvanje kućnih lјubimaca kada njihovi vlasnici nisu u mogućnosti da to čine, tako što je ukazala da njena organizacija godinama upozorava na loše uslove u prihvatilištu, te da smatra da će proširivanjem delatnosti preduzeća napušteni psi pasti u još veću nemilost i nebrigu. Istakla je, takođe, da ukoliko postoji višak novca, trebalo bi ga uložiti u edukaciju i obuku zaposlenih, kao i u pobolјšanje postojećih uslova u prihvatilištu. Tom prilikom, u istom članku, objavlјena je i izjava direktora JKP „Z.ˮ A.B, koji je izjavio da životinje u prihvatilištu imaju adekvatnu brigu, te je dodao „da je na istoj strani sa udruženjima za zaštitu životinja, ali da neki preteruju, poput naše sagovorniceˮ, ukazujući na podnositelјku pritužbe, kojoj će „lično da zabrani ulazak u prihvatilišteˮ.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

3.1. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i dopuna pritužbe, kao i priloge koje je dostavila podnositelјka pritužbe, uklјučujući izjave svedoka.

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti[2].

3.3. Ustav Republike Srbije[3]  u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.4. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, kojim je regulisana opšta zabrana diskriminacije, i to tako što je propisano da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti. Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1, diskriminacija je svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koje se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima. Odredbom člana 6. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavlјaju ili su stavlјeni u nepovolјniji položaj, ili bi mogli biti stavlјeni u nepovolјniji položaj. Pored toga, odredbom člana 17. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da svako ima pravo na jednak pristup objektima u javnoj upotrebi (objekti u kojima se nalaze sedišta organa javne vlasti, objekti u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, turizma, objekti koji se koriste za zaštitu životne sredine, za zaštitu od elementarnih nepogoda i sl.), u skladu sa zakonom.

3.5. Odredbama člana 3. stav 1. Zakona o dobrobiti životinja[4] propisano je da su državni organi, naučnoistraživačke organizacije, ustanove u oblasti obrazovanja, veterine, polјoprivrede, zdravstva, informisanja, kulture, kao i druge ustanove i organizacije i pravna i fizička lica, odnosno preduzetnici, koji obavlјaju delatnosti, odnosno poslove u vezi sa životinjama, dužni da obezbeđuju, usmeravaju i podstiču jačanje svesti o značaju dobrobiti životinja. Odredbama stava 2. ovog člana propisano je da su lica iz stava 1. ovog člana, organi jedinica lokalne samouprave, kao i građani i udruženja, dužni da brinu o životu i zaštiti zdravlјa i dobrobiti životinja i međusobno sarađuju, koordiniraju i usklađuju donošenje i sprovođenje odluka u oblasti dobrobiti životinja. Odredbama člana 67. stav 1. istog zakona propisano je da se u prihvatilište koje obezbeđuje organ jedinice lokalne samouprave smeštaju: napuštene i izgublјene životinje; životinje čiji vlasnici, odnosno držaoci ne mogu više da se brinu o njima; životinje koje Ministarstvo oduzme vlasnicima, odnosno držaocima; životinje koje su u opasnosti. Odredbama stava 2. istog člana propisana je dužnost vlasnika prihvatilišta iz stava 1. ovog člana da sarađuje sa nadležnim veterinarskim službama i organizacijama za zaštitu životinja.

3.6.  Odredbama člana 6. stav 2. Odluke o obavlјanju delatnosti zoohigijene[5] propisana je dužnost preduzeća, vlasnika, odnosno držaoca životinje i udruženja da brinu o životu i zaštiti zdravlјa i dobrobiti životinja i međusobno sarađuju, koordiniraju i usklađuju donošenje i sprovođenje propisa u oblasti dobrobiti životinja. Članom 8. ove odluke propisano je da  se u prihvatilište smeštaju životinje: 1) koje su napuštene i izgublјene, 2) čiji vlasnik, odnosno držalac ne može više da se brine o njima, 3) koje nadležni organ oduzme vlasniku, odnosno držaocu, i 4) koje su u opasnosti. Preduzeće je dužno da sarađuje sa nadležnim veterinarskim službama i organizacijama za zaštitu životinja, kao i da redovno obaveštava javnost i druge vlasnike prihvatilišta o životinjama koje se nalaze u prihvatilištu, u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja.

 

Analiza navoda pritužbe i dostavlјenih dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 

3.7. Imajući u vidu sadržinu pritužbe, kao i nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, zadatak Poverenika u ovom predmetu bio je da ispita da li su JKP „Z.ˮ i direktor A.B. diskriminisali podnositelјku pritužbe na osnovu njenog ličnog svojstva – članstva u udruženju, time što su joj 16. marta 2017. godine onemogućili da pristupi Prihvatilištu za zaštitu životinja kojim upravlјa ovo preduzeće, prethodno zahtevajući da pismeno najavi svoju posetu.

3.8. Da bi se odgovorilo na pitanje da li je u konkretnom slučaju postupanje JKP „Z.ˮ i direktora A.B. bilo diskriminatorno, važna je primena pravila o preraspodeli i prebacivanju tereta dokazivanja iz člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije. Prema ovom pravilu, u konkretnom slučaju, podnositelјka pritužbe treba da učini verovatnim da su JKP „Z.ˮ i direktor A.B. prema njoj izvršili akt diskriminacije, a ukoliko u tome uspe, teret dokazivanja da usled tog akta nije došlo do povrede načela jednakosti, odnosno načela jednakih prava i obaveza leži na JKP „Z.ˮ i direktoru A.B.

3.9. U ovom predmetu podnositelјka pritužbe učinila je verovatnim akt diskriminacije, u smislu člana 45. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije. Naime, u toku postupka utvrđeno je da je od podnositelјke pritužbe zatraženo da se pre posete prihvatilištu za životinje, kojim upravlјa JKP „Z.“, najavi pismenim putem, što je ona i učinila, te najavila svoj dolazak za 16. mart 2017. godine. Međutim, kada se sa M.B. navedenog datuma pojavila ispred kapije prihvatilišta, nije im bilo omogućeno da pristupe prihvatilištu, sa obrazloženjem da je zaposlenima rečeno „da ih ne puštaju da uđu“. Ove navode podnositelјke pritužbe potvrdila je svedokinja M.B, koja je prisustvovala ovom događaju. Takođe, svedokinje koje su dostavile svoje iskaze istakle su da su posećivale prihvatilište bez prethodne pismene ili usmene najave. Stoga, podnositelјka pritužbe učinila je verovatnim da se ovakvo postupanje JKP „Z.ˮ i direktora A.B. prema njoj zasniva na njenom članstvu u Udruženje „HMMˮ koje u svom delovanju kritički izjašnjavalo na način rada ovog javnog komunalnog preduzeća. U prilog tome govori i izjava direktora A.B, navedena u članku objavlјenom na sajtu Blic, da neka udruženja za zaštitu životinja preteruju sa kritikama, te da će lično podnositelјki pritužbe zabraniti ulaz u prihvatilište. Međutim, kako se JKP „Z.“ i direktor A.B. nisu izjasnili na pritužbu, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti su, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, bili su na raspolaganju samo navodi iz pritužbe i izvedeni dokazi. Drugim rečima, JKP „Z.“ nije ponudilo činjenice i dokaze kojima bi dokazalo da podnositelјku pritužbe nije stavilo u nejednak položaj zbog njenog ličnog svojstva – članstva u udruženju.

3.10. Stoga, da bi se utvdilo da li je pritužilјa diskriminisana na osnovu svog ličnog svojstva – članstva u udruženju, potrebno je utvrditi da li JKP „Z.ˮ ima određenu proceduru za posetu prihvatilištu kojim upravlјa, te ukoliko procedura postoji, potrebno je utrditi da li se ona razlikuje u zavisnosti od toga da li je posetilac član udruženja za zaštitu životinja ili građanin. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, najpre, konstatuje da je Zakonom o dobrobiti životinja propisana dužnost vlasnika prihvatilišta da sarađuje sa nadležnim veterinarskim službama i organizacijama za zaštitu životinja. Pored toga, Odlukom o obavlјanju delatnosti zoohigijene, kojom se između ostalog uređuje način i uslovi obavlјanja komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji Grada N. i obaveze javnog komunalnog preduzeća osnovanog za obavlјanje delatnosti zoohigijene, izričito je propisana dužnost preduzeća, vlasnika, odnosno držaoca životinje i udruženja da brinu o životu i zaštiti zdravlјa i dobrobiti životinja i međusobno sarađuju, koordiniraju i usklađuju donošenje i sprovođenje propisa u oblasti dobrobiti životinja. Takođe, ovom odlukom je propisana dužnost preduzeća da sarađuje sa nadležnim veterinarskim službama i organizacijama za zaštitu životinja, kao i da redovno obaveštava javnost i druge vlasnike prihvatilišta o životinjama koje se nalaze u prihvatilištu, u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja. Takođe, relevantna je i odredba člana 65. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Z.ˮ[6] od 19. oktobra 2016. godine, kojom je propisano da je rad preduzeća javan, te da se javnost rada obezbeđuje redovnim izveštavanjem javnosti o dugoročnom i srednjeročnom planu poslovne strategije i razvoja i godišnjem, odnosno trogodišnjem programu poslovanja i njihovoj realizaciji, kao i o drugim činjenicama koje mogu biti od interesa za javnost, a naročito o revidiranim finansijskim godišnjim izveštajima, kao i o mišlјenju ovlašćenog revizora na taj izveštaj, izveštaju o posebnim ili vanrednim revizijama, o organizacionoj strukturi Preduzeća, kao i o načinu komunikacije sa javnošću. Informisanje javnosti vrši Direktor ili lice koje on ovlasti. Takođe, članom 67. Statuta propisano je da je preduzeće dužno da putem sredstava javnog informisanja (elektronskih medija, štampe) korisnike usluga, blagovremeno obaveštava o planiranim i očekivanim smetnjama u vršenju usluga, kao i o prekidima koji mogu nastati ili će nastati u pružanju usluga.

Uvidom u internet prezentaciju JKP „Z.ˮ[7] utvrđeno je da se na sajtu ovog preduzeća ne nalaze podaci o tome kako posetilac može da pristupi njihovom Prihvatilištu za životinje. Uvidom u naslovnu stranu prezentacije[8] može se uočiti da su vrednosti koje JKP „Z.ˮ propagira: kvalitet, saradnja i edukacija. Tako se pod saradnjom navodi: „Trudimo se da razvijemo i unapredimo saradnju sa svim ustanovama i organizacijama koje takođe brinu o dobrobiti životinja“, dok se pod edukacijom ističe sledeće: „Uz kontinuiranu i plansku komunikaciju želimo da obezbeđuje adekvatan odnos prema građanima, državi, nevladinim organizacijama koje se bave brigom o životinjama, kao i prema privredi“.

3.11. Nakon dosadašnje analize, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje na nekoliko činjenica. Naime, JKP „Z.ˮ je javno komunalno preduzeće koje je u obavezi je da vrši delatnost iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave u oblasti veterine i komunalne delatnosti zoohigijene, obezbeđivanjem prihvatilišta i karantina, te je u skladu sa tim JKP „Z.ˮ poveren na upravlјanje objekat Prihvatilište za životinje[9]. Prilikom obavlјanja svojih delatnosti, uklјučujući i one koje se odnose na upravlјanje prihvatilištom, JKP „Z.ˮ dužna je da postupa u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja i Odlukom o obavlјanju delatnosti zoohigijene Grada N, a oba ova akta propisuju obavezu preduzeća koja se bave zaštitom životinja da sarađuju sa udruženjima i građanima po pitanjima zaštite života, zdravlјa i dobrobiti životinja. Poverenik konstatuje da navodi sa sajta ovog preduzeća ne odstupaju od navedenih principa, odnosno na sajtu se izričito proklamuju vrednosti međusobne saradnje i komunikacije ovog preduzeća sa udruženjima i građanima koji su zainteresovani za dobrobit životinja, iz čega se može zaklјučiti da je cilј JKP „Z.ˮ da bude pristupačno što širem krugu saradnika i građana. Konačno, imajući u vidu da je odredbama Statuta ovog preduzeća propisano da je preduzeće dužno da putem sredstava javnog informisanja korisnike usluga blagovremeno obaveštava o planiranim i očekivanim smetnjama u vršenju usluga, kao i o prekidima koji mogu nastati ili će nastati u pružanju usluga, te činjenicu da se uvidom u sajt preduzeća ne nalazi procedura posete prihvatilištu, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti zaklјučuje da se prihvatilištu može nesmetano pristupiti, ukoliko u sredstvima javnog informisanja izričito nije navedeno drugačije. Ovom zaklјučku u prilog govore i izjave svedokinja koje su istakle da su u različitim vremenskim intervalima nesmetano i bez prethodne najave posetile prihvatilište, kao i da one nisu članice Udruženja. Primera radi, svedokinja T.R. je istakla da je tokom marta 2017. godine posetila prihvatilište JKP „Z.ˮ, a da se prethodno nije najavila ni tražila dozvolu za posetu, niti ju je iko od zaposlenih poučio o takvoj proceduri najavlјivanja. Kako je istakla: „Čak naprotiv, zaposleni su mi naglasili da mogu doći kad god želim da vidim psa za kojeg sam se interesovala“. Međutim, od podnositelјke pritužbe je zatražena pisana najava dolaska u prihvatilište, ali i nakon što se najavila, nije joj dozvolјeno da pristupi prihvatilištu.

3.12. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uočio je da je u sms poruci upućenoj podnositelјki pritužbe, u kojoj se od nje zahteva da se najavi u pisanoj formi pre nego što poseti prihvatilište, navedeno da ista obaveza važi i za V.P, koja je prema navodima podnositelјke pritužbe članica Fondacije D. Imajući i tu činjenicu u vidu, Poverenik konstatuje da nije sasvim jasno koji su razlozi za selektivno uvođenje pravila pismene najave za članove pojedinih udruženja, dok, prema dokazima prikuplјenim u ovom postupku, građani kao i članovi drugih udruženja mogu nesmetano i bez prethodne najave da posete prihvatilište kojim upravlјa JKP „Zˮ. U prilog tvrdnji podnositelјke pritužbe da je „angažman u okviru njene organizacije“, odnosno to što je „javno istupala i kritikovala rad ovog preduzeća i organizovala proteste“ razlog zbog kojeg joj je tražena pismena najava dolaska i onemogućen pristup prihvatilištu, govori i izjava direktora JKP „Z.ˮ, navedena u tekstu „Z. razbacuje pare na pansion za životinje, 22 boksa koštaju 27 miliona dinaraˮ, koji je objavlјen na sajtu dnevnog lista Blic. U ovom tekstu, reagujući na kritike podnositelјke pritužbe u vezi sa radom preduzeća kojim rukovodi, navedeno je da je direktor JKP „Z.ˮ A.B. odgovorio da je na istoj strani sa udruženjima za zaštitu životinja, ali da neki preteruju, poput sagovornice lista Blic, kojoj će lično da zabrani ulazak u prihvatilište. Imajući u vidu ovu izjavu direktora A.B, može se zaklјučiti da za rukovodstvo JKP „Z.ˮ postoje „podobna“ i „nepodobna“ udruženja za zaštitu životinja, te da u zavisnosti od njihovog stava prema radu ovog preduzeća zavisi da li će moći da posete prihvatilište ravnopravno sa članovima drugih udruženja i građanima koji nisu članovi udruženja. Na navedeno ukazuje i činjenica da je podnositelјka pritžbe ispunila sve uslove koje su od nje traženi, odnosno svoju posetu je najavila pismenim putem, ali joj je i pored toga onemogućen pristup prihvatilištu. Ni nakon ulaganja dodatnog napora i pokušaja da takvu situaciju prevaziđe neposrednim obraćanjem direktoru A.B, dopisom br. 03-800/2017, njenim zahtevima se nije izašlo u susret, već joj je direktor „Z.ˮ javno „poručio“ da će joj zabraniti ulazak u prihvatilište upravo zbog toga što zastupa stavove udruženja, odnosno kritikuje njegov rad, a uprkos zakonskoj obavezi preduzeća da sarađuje sa organizacijama za zaštitu životinja.

3.13. Stoga, na osnovu navoda pritužbe i dostavlјenih dokaza, a u izostanku izjašnjenja lica protiv kojih je pritužba podneta, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je mišlјenja da su JKP „Z.ˮ i direktor A.B. diskriminisali M.M. na osnovu njenog članstva u Udruženju „HMMˮ.

 

 1. MIŠLjENјE

Onemogućavanjem M.M. da 16. marta 2017. godine pristupi Prihvatilištu za životinje, kojim upravlјa Javno preduzeće „Z.ˮ i zahtevanjem da pismeno najavi posetu ovom prihvatilištu, Javno komunalno preduzeće „Z.ˮ i direktor A.B. prekršili su odredbe člana 6. i člana 17. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. PREPORUKA

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, na osnovu člana 33. stava 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, preporučuje direktoru Javnog komunalnog preduzeća „Z.ˮ A.B. da:

 • Pismenim putem uputi izvinjenje podnositelјki pritužbe M.M. u roku od 15 dana od dana prijema ovog mišlјenja sa preporukom.
 • Omogući da M.M. i ostali članovi Udruženja „HMMˮ iz N. imaju pristup prihvatilištu u skladu sa zakonom.
 • Ubuduće vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti, ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

Potrebno je da Javno komunalno preduzeće „Z.ˮ i direktor A.B. obavesti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o planiranim merama u cilјu sprovođenja ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišlјenja sa preporukom.

Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko Javno komunalno preduzeće „Z.ˮ i direktor A.B. ne postupe po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

 

Protiv ovog mišlјenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

 

[1] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09

[2] Zakon o zabrani diskriminacije, član 33.

[3] Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/06)

[4] „Službeni glasnik RS”, broj 41/09

[5] „Službeni list Grada N.”, broj 65/13

[6]http://pretraga2.apr.gov.rs/enterprisepublicsearch/GenericError.html?aspxerrorpath=/EnterprisePublicSearch/Details/EnterprisePublishedDocuments/2281163

[7] http://www.zoohigijenans.co.rs/

[8] http://www.zoohigijenans.co.rs/o-nama/

[9] http://www.zoohigijenans.co.rs/o-nama/

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Pritužba M.M. protiv JKP Z zbog diskriminacije po osnovu članstva u udruženju u oblasti pružanja uslugaDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top