Pritužba I K protiv D d o o zbog diskriminacije po osnovu članstva u udruženju u oblasti rada i zapošlјavanja

 1. 07-00-00555/2016-02 datum: 12.6.2017.

 

                                                 MIŠLjENјE

 

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe I.K. iz U. protiv kompanije PTP „D.“ DOO iz K. (u dalјem tekstu: PTP „D.“), zbog diskriminacije na osnovu članstva u sindikalnoj organizaciji. Podnosilac je u pritužbi, između ostalog, naveo da menadžment prodajnog objekta u K. u kojem je zaposlen, od trenutka njegovog imenovanja za poverenika sindikalne organizacije S.S.T.S. u kompaniji PTP „D.“, svakodnevno pretnjama i ucenama opstruira njegovo sindikalno delovanje sa obrazloženjem „da im je tako naređeno iz centrale“, te da je, od kada je imenovan za poverenika sindikalne organizacije, premešten na drugo radno mesto i uručeno mu je upozorenje pred otkaz ugovora o radu. U izjašnjenju na pritužbu direktor ogranka kompanije PTP „D.“, Z.Š, između ostalog, naveo je da nisu tačni navodi podnosioca pritužbe da je rukovodstvo prodajnog objekta u K. zabranilo kolegama i koleginicama I.K. da komuniciraju sa njim i da nema saznanja da se bilo ko u njegovom okruženju ponaša nekorektno, upućuje pretnje, sprečava rad sindikata ili na bilo koji drugi način vrši diskriminaciju. U izjašnjenju D.A, generalnog direktora kompanije PTP „D.“, negirane su tvrnje I.K. da se prema njemu i ostalim članovima sindikalne organizacije S.S.T.S. u kompaniji PTP „D.“ vrši bilo kakav vid pritiska zbog članstva u sindikalnoj organizaciji, te je, između ostalog, navedeno da je „odnos koji I.K. ima sa kolegama u marketu njegova lična stvar u koju on kao rukovodilac kompanije ne može i ne sme da se meša.“ U toku postupka je utvrđeno da je I.K. podneo dokaze kojim je učinio verovatnim akt diskriminacije, dok činjenice i dokazi koje je komapnija PTP „D.“ ponudila ne pružaju dovolјno osnova za zaklјučak da su upozorenje pred otkaz ugovora o radu i premeštaj na drugo radno mesto zasnovani na objektivnim i opravdanim razlozima koji nisu u vezi sa činjenicom da je I.K. pripadnik sindikalne organizacije. Takođe, kompanija PTP „D.“, u svojim izjašnjenjima, nije ponudila dokaze kojima bi osporila navode da je I.K. bio izložen brojnim uvredlјivim i ponižavajućim postupcima od strane rukovodstva prodajnog objekta navedene kompanije, među kojima su pretnje, ucene, pretresanja, zabrana prilaska i komuniciranja zaposlenima sa podnosiocem pritužbe. Imajući u vidu da su opisani postupci menadžmenta prodajnog objekta u K. usledili nakon imenovanja I.K. za poverenika sindikalne organizacije S.S.T.S. „D.“, a da kompanija nije ponudila dokaze kojima bi opovrgla tvrdnje I.K. navedene u pritužbi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je, po sprovedenom postupku, primenom pravila o preraspodeli tereta dokazivanja, doneo mišlјenje da je kompanija PTP „D.“ DOO iz K, svojim postupcima prema I.K, izvršila akt diskriminacije prema I.K. na osnovu njegovog ličnog svojstva – članstvo u sindikalnoj organizaciji, čime je prekršila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.  Zbog toga je kompaniji PTP „D.“ preporučeno da preduzme sve potrebne mere u cilјu otklanjanja posledica diskriminatornog postupanja prema I.K, da donese Kodeks ravnopravnosti u cilјu sprečavanja diskriminacije i unapređenja ravnopravnosti u radnom okruženju kolektiva kod poslodavca PTP „D.“, kao i da ubuduće, u okviru obavlјanja poslova iz svoje nadležnosti, ne krši antidiskriminacione propise.


TOK POSTUPKA

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je pritužbu I.K. iz U. protiv kompanije PTP „D.“ DOO iz K. ( u dalјem tekstu : PTP „D.“) u kojoj je zaposlen, zbog diskriminacije na osnovu članstva u sindikalnoj organizaciji.
 • U pritužbi je, između ostalog, navedeno :
 • da je podnosilac pritužbe radni odnos u kompaniji PTP „D.“ zasnovao 9. maja 2011. godine;
 • da je do momenta osnivanja sindikata važio za jednog od najodgovornijih i najbolјih radnika u marketu, što potvrđuje činjenicom da nije imao ni jednu usmenu ili pismenu prijavu pre osnivanja sindikata;
 • da je od momenta osnivanja sindikata rukovodstvo objekta svakodnevno, pretnjama i ucenama, opstruiralo rad u objektu podnosioca pritužbe i njegovo sindikalno delovanje;
 • da su sa oglasne table svakodnevno uklanjana sindikalna obaveštenja, a zatim je tabla za oglašavanje nestala, kao i to da se do danas ne zna ko je odgovoran za onemogućavanje objavlјivanja sindikalnih dešavanja;
 • da su, nakon što se u ime članova sindikata A.Dž. i T.M, 12. novembra 2014. godine, obratio inspekciji rada sa zahtevom za otklanjanje povrede zakona i opšteg akta, učestali pritisci rukovodstva kompanije, naročito poslovođe S.D. koja mu je javno, pred svedocima, pretila otkazom i potcenjivala lјudsko dostojanstvo, što se nastavilo do današnjih dana;
 • da mu je direktorka M.D. na pitanje ko skida sa table sindikalna obaveštenja odgovorila: „Ja, jer me nisi pitao šta smeš da okačiš. Kačićeš ono što ti ja dozvolim“;
 • da se više puta obraćao generalnom direktoru kompanije PTP „D.“, D.A, sa molbom da ga zbog svih dešavanja u marketu uzme u zaštitu i da je dobio usmeni odgovor da je to njegovo subjektivno mišlјenje;
 • da je 30. januara 2014. godine imenovan za poverenika sindikalne organizacije S.S.T.S. u kompaniji „D.“, a da je već februara 2014. godine dobio upozorenje broj HR/1788 kojim je konstatovano da su ispunjeni uslovi za otkaz ugovora o radu;
 • da je pozivan u kancelariju kod direktora ili poslovođe u kojoj mu je saopšteno da mu je radni učinak „1“, bez objašnjenja o razlozima i uputstvima na koji način da popravi svoj radni učinak, što je rezultiralo minimalnim iznosom zarade koju prima.

Uz pritužbu su dostavlјeni sledeći dokazi: 1) obraćanja I.K, kao poverenika S.S.T.S. sindikalne organizacije PTP „D.“, generalnom direktoru D.A. od 25. jula 2014. godine, 19. marta 2015. godine, 16. aprila 2015. godine, 13. novembra 2015. godine i 31. januara 2017. godine; 2) izjašnjenje na navode iz upozorenja broj HR/1788 od 10. februara 2014. godine; 3) mejl G.S, regionalne direktorke maloprodaje; 4) izjave kolega i koleginica sa potvrdom o zabrani prilaska i komunikacije sa I.K; 5) izjava članova sindikata trgovine Srbije, kojom potvrđuju da su pod pritiskom direktorke M.D. i poslovođe i u strahu zbog gubitka posla bili prinuđeni da se učlane u kompanijski sindikat; 6) izjava M.Č. i I.Č. od 11. jula 2016. godine i 7) elektronsko pismo predsednika S.S.T.S. R.T. upućeno D.A, generalnom direktoru kompanije.

 1.3.   Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, pa je u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije[1], u toku postupka zatraženo izjašnjenje Z.Š, direktora ogranka PTP „D.“ DOO iz K. i D.A, zakonskog zastupnika kompanije PTP „D.“ DOO K.

1.4.    U izjašnjenju Z.Š, direktora ogranka PTP „D.“, između ostalog, navedeno je:

 • da se prema I.K, kao ni prema drugim članovima sindikalne organizacije S.S.T.S. u PTP „D.“ ne vrši nikakav vid pritiska zbog članstva u sindikalnoj organizaciji;
 • da je komunikacija sa zaposlenima vezana isklјučivo za njihov rad kod poslodavca i ostvarivanje i poštovanje prava i obaveza po osnovu ugovora o radu i opštih akata poslodavca;
 • da nisu tačni navodi podnosioca pritužbe da je kolegama i koleginicama zabranjena komunikacija sa I.K. i da ukoliko postoji bilo kakav vid izbegavanja, on nije posledica naloga rukovodstva kompanije;
 • da je I.K. zaposlen u PTP „D.“ od 9. maja 2011. godine na poziciji prodavac izlagač robe, i da je na toj poziciji bio sve do 1. februara 2014. godine, kada je prebačen na poziciju magacioner paker na kojoj se i danas nalazi;
 • da je upozorenje br. HR/1788 od 8. februara 2014. godine posledica propusta u radu, a ne činjenice da je I.K. član sindikata;
 • da se I.K. obraćao u vezi sa pitanjima koja se odnose na sindikalna delovanja i da je tim povodom uvek upućivan na zakonske zastupnike koji mu mogu dati odgovor o svim pitanjima koja se odnose na sindikalno delovanje;
 • da mu nije poznato da je M.D. vršila bilo kakav pritisak na radnike zbog njihovog sindikalnog delovanja, niti da je S.D. pretila otkazom I.K;
 • da u okviru kompanije, prema saznanjima kojima raspolaže, postoje dve sindikalne organizacije „D.“ K. i S.S.T.S. „D.“ sa sedištem u K;
 • da su navodi zaposlenih, koji su se saglasili sa tvrdnjama I.K. o njegovom „šikaniranju, omalovažavanju, upućivanju pretnji i sprečavanju rada sindikata“, nepotpuni i nepotkreplјeni dokazima za navedene tvrdnje;
 • da nema saznanja da se bilo ko u radnom okruženju ponaša nekorektno i da bilo koga od zaposlenih šikanira, omalovažava, upućuje pretnje, sprečava rad sindikata i na bilo koji drugi način diskriminiše.

1.5.     U izjašnjenju D.A, generalnog direktora PTP „D.“ navedeno je :

– da se prema I.K, kao ni prema drugim članovima sindikalne organizacije S.S.T.S. u PTP „D.“ ne vrši nikakav vid pritiska zbog članstva u sindikalnoj organizaciji;

–   da su u okviru D. registrovana tri sindikata i to: sindikalna organizacija D; sindikalna organizacija S.S.T.S. „D.“ i sindikat radnika P.B.R.S. – D. S;

–   da je nejasna sintagma „kompanijski sindikat“ koja je upotreblјena u pritužbi, jer su zakonom jasno propisani uslovi za osnivanje sindikata, odnosno da kompanija ne može imati, niti ima svoj sindikat;

–    da svi sindikati u okviru kompanije D. imaju potpuno ravnopravan položaj, da su u skladu sa zakonom nezavisni u svom radu i da svi zaposleni slobodnom volјom odlučuju da li će i kom sindikatu pristupiti;

–     da je (..) sindikatu „D.“ i njegovom povereniku I.K, od osnivanja sindikata, omogućen slobodan pristup svim organizacionim delovima poslodavca radi ostvarivanja kontakta sa zaposlenima;

–      da je udovolјio zahtevu koji je uputio S.S.T.S. kojim je traženo da se sindikalnoj organizaciji „D.“ omogući isticanje obaveštenja na oglasnim tablama u svim prodajnim objektima kompanije o registraciji i načinu učlanjenja i pristup ovlašćenih predstavnika zaposlenim radnicima u kompaniji;

–      da je gospodina T, predsednika S.S.T.S, obavestio da za potrebe sindikalnih aktivnosti ovlašćeni predstavnici sindikata mogu dobiti pristup jednoj prostoriji u okviru objekta radi upoznavanja zaposlenih sa njihovima aktivnostima, uz molbu da se dostave imena predstavnika koji bi posetili objekte radi bolјe organizacije zaposlenih, kako se ne bi remetio proces rada;

–      da su tvrnje I.K. da on i svi članovi S.S.T.S. „D.“ rade za minimalnu platu netačne i da je kontrola zarada i prijava zaposlenih u PIO fondu vršena od strane inspekcijskih organa koji nisu uočili nikakave nepravilnosti;

–    da se ne može izjasniti na navode kolega koji su potvrdili navode I.K. da od trenutka imenovanja za poverenika sindikalne organizacije trpi diskriminaciju, da ga menadžment šikanira, omalovažava, upućuje pretnje, sprečava rad sindikata i onemogućuje zaposlenima komunikaciju sa njim „imajući u vidu da potpisnici tekstova priloženih uz pritužbu nisu naveli nijedan konkretan vid ponašanja prema gospodinu K. koji se može podvesti pod eventualnu diskriminaciju“;

–     da je I.K, na prvom mestu, zaposlen u kompaniji „D.“ i da u tom svojstvu ima obaveze kao i svi drugi zaposleni koje se odnose na poštovanje radnih obaveza i radne discipline i da je upozorenje koje je dobio „ukoliko je do sada dobio neko upozorenje“, izrečeno zbog povrede radne obaveze ili discipline, a ne zato što je član sindikata;

–      da postojanje više sindikata u okviru kompanije može dovesti do sindikalne borbe i da međusobni odnosi zaposlenih koji nisu vezani za obavlјanje radnih obaveza i ne remete proces rada i disciplinu „ne daju prostora za bilo kakvu intervenciju od strane poslodavca“;

–  da prema I.K. postoji visok stepen tolerancije i uvažavanja, pre svega kao zaposlenom, a onda i kao predstavniku sindikalne organizacije, i da od strane poslodavca nije ni na koji način diskriminisan, niti su mu ugrožena prava koja ima po zakonu, čemu u prilog govori činjenica da je već dugi niz godina deo kolektiva kompanije D.

1.6. Radi potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, a u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti zatražio je izjave svedoka I. i svedokinje M.Č, koji su u pritužbi navedeni kao lica koja su upoznata sa događajima opisanim u pritužbi.

1.7. U izjavi svedoka I.Č, između ostalog, navedeno je:

 

– da je bio član S.S.T.S. od njegovog osnivanja u kompaniji PTP „D.“;

 

– da ga je M.D, tadašnja direktorka marketa, po direktivi D.A, generalnog direktora kompanije PTP „D.“, pozvala u kancelariju i dala da potpiše iščlanjenje iz samostalnog sindikata uz napomenu da ne može da bude na poziciji na kojoj se nalazi ukoliko je član nezavisnog sindikata i da je izdvajanje novca za članarinu veliki izdatak imajući u vidu iznos plate;

 

– da mu je, tom prilikom, dato i da potpiše iščlanjenje i u ime svoje supruge M.Č, koja se u tom trenutku nalazila na odsustvu sa rada radi nege deteta;

 

– da su tačni navodi podnosioca pritužbe da konstantno trpi maltretiranja od rukovodstva kompanije PTP „D.“ i da „svako ko stane da razgovara sa njim trpi neko maltretiranje od strane rukovodioca i stavlјanje na teža radna mesta“;

 

– da svi članovi sindikata uklјučujući i I.K. rade za minimalnu platu, što je prema njegovom mišlјenju posledica članstva u (..) sindikatu i da je nakon otkaza ugovora o radu proverom u PIO fondu utvrdio da mu radni staž nije uplaćivan, iako je bio radnik pomenute kompanije punih sedam godina.

 

1.8. U izjavi svedokinje M.Č, između ostalog, navedeno je :

–  da je njenom suprugu I.Č. dato da potpiše ispisnicu iz S.S.T.S, što je on i učionio, da ne bi izgubio rukovodeće mesto u kompaniji;

 

– da je njenom suprugu tadašnja direktorka marketa M.D. dala da potpiše ispisnicu u njeno ime, budući da se ona u tom trenutku nalazila na odsustvu sa rada radi nege deteta;

 

– da je M.D. nije obavestila, niti tražila dozvolu za navedeni akt, kao i da je navedeni dokument priložila kao pravno ispravan bez obzira na činjenicu da se na njemu ne nalazi njen potpis;

 

– da je od S.S.T.S. tražila da joj se vrati članstvo u tom sindikatu, imajući u vidu neregularnosti njenog ispisivanja.

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

 

2.1.  Uvidom u pritužbu utvrđeno je da je I.K. zaposlen u kompaniji PTP „D.“ od 9. maja 2011. godine, najpre kao prodavac izlagač robe. Takođe je utvrđeno da je aneksom ugovora o radu broj HR/508 od 14. januara 2014. godine, koji je primio i potpisao 30. januara 2014. godine, raspoređen na radno mesto magacioner paker, na kojoj i dalјe radi. Dalјe je utvrđeno da je odlukom predsedništva S.S.T.S. br. 4 od 30. januara 2014. godine imenovan za poverenika sindikalne organizacije S.S.T.S. u kompaniji PTP „D.“, kao i da je 8. februara 2014. godine dobio upozorenje pred otkaz ugovora o radu br. HR/1788, kojim je konstatovano da su ispunjeni uslovi za otkaz ugovora o radu.

2.2. Uvidom u rešenje Ministarstva rada, zapošlјavanja i socijalne politike broj 110-00-23/2014-02 od 27. januara 2014. godine, utvrđeno je da je Sindikalna organizacija S.S.T.S. „D.“, sa sedištem u K, upisana u registar sindikata pod rednim brojem 23480.

 

2.3. Uvidom u potvrdu o podacima iz Registra sindikata, utvrđeno je da je Ministarstvo rada, zapošlјavanja i socijalne politike 24. februara 2014. godine konstatovalo da je S. o. „D.“ K, upisana u registar sindikata rešenjem Ministarstva za rad i zapošlјavanje broj 110-00-1812/2001-02 od 13. avgusta 2001. godine, pod rednim brojem 16818.

 

2.4. Uvidom u rešenje Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja broj 110-00-83/2014-02 od 22. jula 2014. godine, utvrđeno je da je S.R.P.B.R.S. – D. S, upisan u registar sindikata pod rednim brojem 23690.

 

2.5. Uvidom u odluku S.S.T.S, utvrđeno je da je Predsedništvo S.S.T.S, na sednici održanoj 30. januara 2014. godine, imenovalo I.K. za poverenika sindikalne organizacije S.S.T.S. „D.“, sa sedištem u K. Tom prilikom konstatovano je da imenovani poverenik ima sva prava i obaveze predsednika sindikalne organizacije.

 

2.6. Uvidom u dopis od 19. marta 2014. godine, koji je D.A. uputio predsedniku S.S.T.S, utvrđeno je da je odobreno isticanje obaveštenja o registraciji sindikalne organizacije i načinu učlanjenja u SSSS, na oglasnim tablama prodajnih objekata kompanije. Takođe je navedeno da ovlašćeni predstavnici ovog sindikata imaju na raspolaganju prostorije u okviru prodajnih objekata, koje su im neophodne radi upoznavanja zaposlenih u kompaniji „D.“ o aktivnostima sindikata, u trajanju od jednog ili dva sata u toku radnog dana, kao i da se dostavi spisak imena ovlašćenih predstavnika i teksta obaveštenja koji će biti okačeni na oglasnoj tabli. U istom dopisu istaknuto je da se buduća komunikacija održava sa koleginicama iz pravnog i sektora za lјudske resurse koje su ovlašćene za zastupanje,  D.V. i M.G.

 

2.7. Uvidom u izjašnjenje I.K. na navode iz upozorenja od 10. februara 2014. godine, utvrđeno je da je 8. februara 2014. godine podnosilac pritužbe dobio upozorenje broj HR/1788 kojim je konstatovano da su ispunjeni uslovi za otkaz ugovora o radu. U izjašnjenju na navode iz upozorenja I.K. je između ostalog naveo da nije uradio ništa što prevazilazi okvire dotadašnjeg načina rada, te je detalјno opisao situaciju od 7. februara 2014. godine u kojoj je, kako je naveo, „saslušavan“ od strane tadašnjeg direktora objekta, I.A, u prisustvu dva svedoka, a na temu sindikata i njegovog sindikalnog delovanja. Podnosilac pritužbe je u izjašnjenju na upozorenje pred otkaz ugovora o radu naglasio da je razgovor bio stresan i da mu je tom prilikom ponuđeno da potpiše sporazumni raskid radnog odnosa, što je on odbio. Ovo izjašnjenje upućeno je M.D. i D.A, generalnom direktoru.

 

2.8. Uvidom u mejl od 19. juna 2014. godine utvrđeno je da je regionalna direktorka maloprodaje, G.S, u ime zaposlene D.B, koja je prilikom posete podnosioca pritužbe marketu u P. potpisala pristupnicu (..) sindikatu, izjavila da D.B. odustaje od mesta poverenice S.S.T.S. Razlog odustanka je, kako je u mejlu navedeno, činjenica da je D.B. „bila obmanuta i nije znala o kom se sindikatu radi“.

 

2.9.  Uvidom u izjavu kolega i koleginica podnosioca pritužbe, koja je upućena (..) sindikatu, utvrđeno je da su M. S, P. Z, Š. J, S. S, M. V, N. J, I. Č, B. T, M. Z. i D. M. svojim potpisima potvrdili da menadžment marketa šikanira, omalovažava i upućuje pretnje I.K. zbog sindikalnog delovanja, kao i da sprečava rad sindikata. U ovoj izjavi je, takođe, navedeno da je zaposlenima, kolegama i koleginicama, zabranjen prilazak i svaki vid komunikacije sa I.K.

 

2.10. Uvidom u izjavu članova S.S.T.S. „D.“ utvrđeno je da su Z.P, M.L, N.J, I.Č. i D.M. svojim potpisima potvrdili da su pod „pritiskom“ direktorke M.D. morali da se učlane u „kompanijski sindikat“. U izjavi je navedeno da im je direktorka M.D. sugerisala „da se odmah učlane u kompanijski sindikat“ i da su, kako je navedeno, protiv svoje volјe u strahu od gubitka posla, morali da prihvate ponuđeno.

 

2.11. Uvidom u dopise koje je podnosilac pritužbe u svojstvu poverenika sindikalne organizacije S.S.T.S. „D.“ upućivao generalnom direktoru kompanije PTP „D.“, D.A, utvrđeno je da je I.K. ukazivao na probleme sa kojima se od trenutka osnivanja sindikata suočavao, a koji su se prevashodno odnosili na odnos rukovodstva u prodajnom objektu u K, prema njemu i njegovom sindikalnom delovanju, sa molbom za preduzimanje odgovarajućih mera kako bi se sprečio nastavak kontinuiranih pretnji. U obraćanjima upućenim 25. jula 2014. godine, 19. marta 2015. godine, 16. aprila 2015. godine, 13. novembra 2015. godine i 31. januara 2017. godine, utvrđeno je da je  između ostalog ukazao na: svakodnevna skidanje i uništavanje sindikalnih obaveštenja sa oglasne table uz opasku tadašnje direktorke M.D.: „kačićeš ono što ti ja dozvolim“, a zatim i uklanjanje oglasne table; pretnje otkazom od strane poslovođe S.D. zbog istupanja u ime članova sindikata pred inspekcijom rada; česta pretresanja podnosioca pritužbe i njegovih ličnih stvari od strane obezbeđenja prodajnog objekta u K; „saslušavanje“ podnosioca pritužbe uz prisustvo dva svedoka na temu sindikata i njegovog sindikalnog delovanja uz konstataciju da je „pošteno i lјudski“ da potpiše sporazumni prestanak radnog odnosa i da je „lud ili na teškim drogama“ što im „kači sotonu na vrat“; pretnje od strane direktora bezbednosti kompanije, M. R., koji mu se obratio rečima: „Šta ti to pišeš A.? Mani se pisanja i sindikata, ostaćeš bez glave, skinućemo ti tu ludu glavu. Razmišlјaj malo šta sve može da ti se desi“.

 

2.12. Uvidom u dopis broj 16 koji je predsednik S.S.T.S, R.T, uputio 2. avgusta 2016. godine generalnom direktoru kompanije PTP „D.“, utvrđeno je da je D.A. ukazano na drastično kršenje slobode sindikalnog organizovanja od strane rukovodilaca u kompaniji „D.“, pre svega direktorke marketa M.D. U prilog tome priložene su izjave I. i M.Č. sa zahtevom za aktiviranje njihovih pristupnica (..) sindikatu i odbijanje iznosa zarade na ime sindikalne članarine.

 

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imala je u vidu činjenične navode iz pritužbe, izjašnjenje, izjave svedoka, kao i podnete dokaze.

 

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.[2]

3.3.  Evropska konvencija za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda[3] u članu 11. propisuje da svako ima pravo na slobodu mirnog okuplјanja i slobodu udruživanja s drugima, uklјučujući i pravo da osniva sindikat i učlanjuje se u njega radi zaštite svojih interesa. Za vršenje ovog prava neće se postavlјati nikakva ograničenja, osim onih koja su propisana zakonom i neophodna u demoratskom društvu u interesu nacionalne bezbednosti ili javne bezbednosti, radi sprečavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlјa ili morala ili zaštite prava i sloboda drugih.

3.4. Uredbom o ratifikaciji konvencije Međunarodne organizacije rada broj 87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava[4] propisano je da radnici i poslodavci, bez ikakvih izuzetaka, imaju pravo da bez prethodnog odobrenja obrazuju organizacije po svom izboru, kao i da pristupaju ovim organizacijama, pod isklјučivim uslovima koji se odnose na obavezu pridržavanja statuta organizacija.

3.5.  Uredbom o ratifikaciji konvencije Međunarodne organizacije rada broj 98 o primeni principa organizovanja i kolektivnog pregovaranja[5] propisano je da radnici treba da koriste odgovarajuću zaštitu protiv svih dela diskriminacije u materiji zaposlenja koja bi mogla da bude štetna po sindikalne slobode. Dalјe je propisano da se takva zaštita može naročito primeniti ukoliko se radi o delima koja bi imala za cilј da se zaposlenje radnika podredi uslovu da se on ne učlanjuje u sindikat ili da prestane da pripada sindikatu, da se otpusti radnik ili da mu se svim ostalim sredstvima nanese šteta zbog toga što je član sindikata ili što učestvuje u sindikalnim delatnostima izvan radnih časova ili sa pristankom poslodavca za vreme radnih časova.

3.6. Ustav Republike Srbije[6] u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Odredbom člana 55. stav 1. jemči se sloboda političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja.

3.7. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije[7], kojim je propisano da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima.

3.8.  Članom 12. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da je zabranjeno uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilј ili predstavlјa povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara strah ili neprijatelјsko, ponižavajuće i uvredlјivo okruženje.

3.9.  Članom 16. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da je zabranjena diskriminacija u oblasti rada, odnosno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, među kojima je i stupanje u sindikat.

 • Zakon o radu u članu 18. zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju lica koja traže zaposlenje kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualnu orijentaciju, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovno stanje, članstvo u političkim organizacijama i sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. Odredbom člana 20. diskriminacija je zabranjena, između ostalog, i u odnosu na uslove rada i sva prava iz radnog odnosa. Članom 206. jamči se sloboda sindikalnog organizovanja i delovanja, bez odobrenja, uz upis u registar.

 

Analiza navoda iz pritužbe, izjašnjenja i dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 

3.11. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, najpre, konstatuje da su u toku postupka analizirani samo oni navodi iz pritužbe i izjašnjenja koji su od značaja za utvrđivanje diskriminacije. Navodi koji se odnose na propuste u radu ili postupanju za koje su nadležni drugi državni organi, nisu uzeti u razmatranje.

3.12. Imajući u vidu predmet ove pritužbe, kao i nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u konkretnom slučaju potrebno je utvrditi da li je kompanija PTP „D.“ diskriminisala I.K. zbog njegovog ličnog svojstva – članstvo u sindikalnoj organizaciji.

3.13. Stoga, da bi se odgovorilo na pitanje da li je u konkretnom slučaju postupanje PTP „D.“ bilo diskriminatorno, od klјučne važnosti je pravilna primena pravila o preraspodeli i prebacivanju tereta dokazivanja iz člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije. Prema ovom pravilu, u konkretnom slučaju podnosilac pritužbe, I.K, treba da učini verovatnim da je kompanija PTP „D.“ izvršila akt diskriminacije zbog njegovog ličnog svojstva – članstvo u sindikalnoj organizaciji, a ukoliko u tome uspe, teret dokazivanja da usled tog akta nije došlo do povrede načela jednakosti, odnosno, načela jednakih prava i obaveza, leži na na kompaniji PTP „D.“.

3.14.  S tim u vezi, prvi zadatak Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je da utvrdi da li je podnosilac pritužbe učinio verovatnim da ga je kompanija PTP „D.“ diskriminisala na osnovu njegovog ličnog svojstva – članstvo u sindikalnoj organizaciji. Na početku, Poverenik ukazuje da među stranama nije sporno da je I.K. zaposlen u kompaniji PTP „D.“ od 9. maja 2011. godine, najpre kao prodavac izlagač robe, a potom, od 30. januara 2014. godine, na poziciji magacioner paker, na kojoj i dalјe radi. Među stranama je takođe nesporno i da je podnosilac pritužbe odlukom predsedništva S.S.T.S. br. 4 od 30. januara 2014. godine imenovan za poverenika sindikalne organizacije S.S.T.S. „D.“ u kompaniji PTP „D.“, kao i da je 8. februara 2014. godine dobio upozorenje pred otkaz ugovora o radu br. HR/1788 kojim je konstatovano da su ispunjeni uslovi za otkaz ugovora o radu.

3.15. Detalјnom analizom hronologije događaja, koji su izloženi u dopisima koje je I.K. slao generalnom direktoru  PTP „D.“ D.A, u vidu žalbi na ponašanje menadžmenta prodajnog objekta PTP „D.“ u K, a koji su dostavlјeni uz pritužbu, utvrđeno je da je nakon njegovog imenovanja za poverenika sindikalne organizacije S.S.T.S. „D.“, usledio niz aktivnosti poslodavca koje su se negativno odrazile na položaj podnosioca pritužbe na radnom mestu, uklјučujući i premeštaj na drugo radno mesto i upozorenje pred otkaz ugovora o radu. Naime, uvidom u dopise koji su u vidu priloga dostavlјeni uz pritužbu, može se konstatovati da je podnosilac pritužbe opisao konkretne postupke menadžmenta prodajnog objekta u K. prema njemu, kao što su: svakodnevna skidanje i uništavanje sindikalnih obaveštenja sa oglasne table uz opasku tadašnje direktorke M.D.: „kačićeš ono što ti ja dozvolim“, a zatim i uklanjanje oglasne table; pretnje otkazom od strane poslovođe S.D. zbog istupanja u ime članova sindikata pred inspekcijom rada; česta pretresanja podnosioca pritužbe i njegovih ličnih stvari od strane obezbeđenja prodajnog objekta u K; „saslušavanje“ podnosioca pritužbe uz prisustvo dva svedoka na temu sindikata i njegovog sindikalnog delovanja uz konstataciju da je „pošteno i lјudski“ da potpiše sporazumni prestanak radnog odnosa i da je „lud ili na teškim drogama“ što im „kači sotonu na vrat“; pretnje od strane direktora bezbednosti kompanije M. R. koji mu se obratio rečima: „Šta ti to pišeš A.? Mani se pisanja i sindikata, ostaćeš bez glave, skinućemo ti tu ludu glavu. Razmišlјaj malo šta sve može da ti se desi“. Navode iz pritužbe I.K. koji se odnose na omalovažavanje, upućivanje pretnji i sprečavanje rada sindikata potvrdili su i zaposleni u prodajnom objektu u B, i to: S.M, Z.P, J. Š, S. S, M. V, N.J, I.Č, B. T, M. Z, D.M. i M.L. u svojoj izjavi koju su uputili (..) sindikatu. U ovoj izjavi imenovani su, između ostalog, naveli i da im je zabranjen prilazak i komunikacija sa I.K. i da su pod pritiskom direktorke M.D, u strahu od gubitka posla, morali da se učlane u, kako su naveli, tzv. „gazdin sindikat“.

3.16. Pored toga, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti cenio je i navode I. i M.Č. koji su u svojstvu svedoka naveli da su su bili prinuđeni da se iščlane iz S.S.T.S. Naime, I.Č. je, potvrđujući navode I.K. da je svako ko stane da razgovara sa njim izložen nekom vidu maltretiranja od strane rukovodioca i raspoređivanju na teža radna mesta, naveo da je, da bi zadržao poziciju poslovođe marketa, po direktivi D.A. koje mu je prenela tadašnja direktorka marketa M.D, bio prinuđen da u svoje, ali i u ime svoje supruge M.Č, koja se u tom trenutku nalazila na odsustvu sa rada radi nege deteta, potpiše ispisnicu iz S.S.T.S. „D.“. Ove navode I.Č. potvrdila je i njegova supruga, svedokinja M.Č.

3.17. Stoga, imajući u vidu prethodno navedene navode iz pritužbe, ali i iskaze svedoka,    Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je akt diskriminacije učinjen verovatnim u smislu člana 45. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, te stoga teret dokazivanja da u ovom slučaju nije došlo do povrede načela jednakosti, odnosno, načela jednakih prava i obaveza, snosi kompanija PTP „D.“. Saglasno tome, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti cenio je da li činjenice i dokazi koje je kompanija PTP „D.“ ponudila u svojim izjašnjenjima, pružaju dovolјno osnova za zaklјučak da postupanje rukovodstva PTP „D.“ nije zasnovano na ličnom svojstvu I.K. – članstvo u sindikalnoj organizaciji.

3.18. Ceneći navode iz izjašnjenja generalnog direktora kompanije PTP „D.“, D.A, da je kompanija PTP „D.“ udovolјila svim zahtevima S.S.T.S, te da se na rad sindikata ne vrši nikakav uticaj u vidu gušenja i suzbijanja njihovog delovanja, kao i da je u konkretnom slučaju reč o ličnom odnosu I.K. sa zaposlenima koji ne zahtevaju intervenciju poslodavca, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je u dopisima koje je upućivao direktoru kompanije, podnosilac pritužbe jasno opisao situacije i probleme koje je, kao sindikalni poverenik, imao sa menadžmentom prodajnog objekta kompanije PTP „D.“ u K, iz čega se može zaklјučiti da je I.K. doživlјavao brojne neprijatnosti na radu upravo zbog činjenice da je predstavnik sindikata. Takođe, što se tiče navoda iz izjašnjenja direktora kompanije PTP „D.“ da je I.K. „ukoliko je do sada dobio neko upozorenje, isto dobio zbog povrede radne obaveze ili discipline, a ne zato što je član sindikata“; Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da izjava, odnosno upozorenje koje je direktor bezbednosti kompanije M. R. uputio podnosiocu pritužbe, rečima da se „mane pisanja i sindikata“ jer će „ostati bez glave“, a o kojoj je I.K. obavestio direktora kompanije D.A. dopisom od 16. aprila 2015. godine, se ne mogu se podvesti pod upozorenje koje se odnosi na povredu radne obaveze/discipline i u direktnoj su vezi sa sindikalnim delovanjem podnosioca pritužbe.

Stoga, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti smatra da je nesporno da I.K, kao i svi drugi zaposleni u kompaniji, ima obavezu da poštuje radne obaveze i radnu disciplinu, ali isto tako, kao i ostali zaposleni, ima pravo da mu se obezbede uslovi rada u kojem neće biti izložen uznemiravanju i ponižavajućem postupanju od strane poslodavca, odnosno odgovornih lica ili zaposlenih kod poslodavca.

3.19. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti cenio je, takođe, i navode iz izjašnjenja direktora kompanije PTP „D.“ koji je, između ostalog, naveo da je cilј svake uspešne kompanije da u kolektivu vladaju dobri međulјudski odnosi, jer se na taj način doprinosi uspehu i pozitivnim rezultatima kompanije, ali i da „međusobni odnosi zaposlenih koji nisu vezani za obavlјanje radnih obaveza i nemaju negativan uticaj na kvalitet rada, niti remete proces rada i disciplinu ne daju povoda za bilo kakvu intervenciju od strane poslodavca“. Takođe, Poverenik je imao u vidu i izjašnjenje Z.Š, direktora prodajnog objekta u K, u kome je navedeno da je I.K. upućivan da se za sva pitanja koja se odnose na sindikalno delovanje obrati zakonskom zastupniku. S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da su se I.K, ali i predsednik S.S.T.S, R.T, više puta obraćali direktoru D.A. i ukazivali na probleme sa kojima se suočava podnosilac pritužbe u svojstvu poverenika sindikalne organizacije. S tim u vezi, Poverenik konstatuje da ostaje nejasno da li je politika kompanije da neguje dobre međulјudske odnose ili da ostane pasivna na prijave zaposlenih da su izloženi ponižavanju i uznemiravanju, sve dok procenjuje da takva ponašanja nisu u vezi sa „procesom rada i disciplinom“. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, takođe, ističe da se iz dopisa I.K, upućenih direktoru kompanije, može utvrditi da su se oni upravo odnosili na obavlјanje radnih zadataka na radnom mestu u prodajnom objektu u B. Tačnije, u ovim dopisima je I.K. do detalјa ukazivao na pritiske kojima je bio izložen od strane menadžmenta marketa, što je moralo uticati i na njegov rad i obavlјanje svakodnevnih radnih zadataka.

3.20. Što se tiče navoda iz izjašnjenja direktora kompanije PTP „D.“, D.A, da „potpisnici tekstova priloženih uz pritužbu nisu naveli nijedan konkretan vid ponašanja prema gospodinu K. koji se može podvesti pod eventualnu diskriminaciju zbog čega se rukovodstvo o istim ne može izjasniti“, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je podnosilac pritužbe vrlo detalјno i konkretno opisao sve situacije u kojima je bio izložen uvredlјivom i ponižavajućem postupanju, i zbog kojih je zatražio pomoć i podršku direktora kompanije. Naime, u svakom od obraćanja koje je uputio direktoru kompanije PTP „D.“, jasno je izneo molbu sa zahtevom za preduzimanje adekvatnih mera na koje je ovlašćen, a kojima bi se sprečilo kontinuirani vršenje pritisaka na njega zbog njegovog sindikalnog delovanja. Imajući u vidu sve napred navedeno, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da Zakon o zabrani diskriminacije pod izrazom diskriminacija i diskriminatorno postupanje osim aktivnih radnji koje se ogledaju u neopravdanom pravlјenju razlika ili nejednakom postupanju, podrazumeva i pasivne radnje, koje se ogledaju u aktima propuštanja, u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovoh porodica ili njima bliska lica lica na osnovu njihovog ličnog svojstva. Stoga, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je stava da rukovodstvo kompanije PTP „D.“, u slučaju I.K, nije preduzelo ništa kako bi bar ispitalo navode na koje je podnosilac pritužbe ukazivao u svojim obraćanjima rukovodstvu kompanije, što ukazuje da PTP „D.“ ima negativan odnos prema sindikalnom delovanju I.K.

3.21. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti naročito je cenio činjenicu da su sve promene u radnopravnom statusu I.K. (premeštaj na drugo radno mesto, uručenje upozorenja pred otkaz ugovora o radu), kao i navedena uznemiravanja koje je doživeo od menadžmenta marketa u kojem radi, usledile nakon njegovog imenovanja za poverenika sindikalne organizacije S.S.T.S. u PTP „D.“, te da je, kako je istakao u pritužbi, a što u izjašnjenju nije osporeno, do momenta osnivanja sindikata bio cenjen i uvažavan na svom radnom mestu, te da nije imao ni jednu usmenu ili pismenu opomenu. S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti smatra da ovakvo postupanje rukovodstva prema podnosiocu pritužbe, a imajući u vidu i izjave svedoka kojima su potvrđeni navodi iz pritužbe, navodi na zaklјučak da rukovodstvo kompanije nema pozitivan stav prema sindikalnom organizovanju i delovanju zaposlenih, te je na ovaj način svim zaposlenima u PTP „D.“ poslata poruka da će biti izloženi istom tretmanu ukoliko odluče da pristupe sindikatu čiji je poverenik I.K.

3.22. Imajući u vidu da je teret dokazivanja da diskriminacija nije izvršena prebačen na kompaniju PTP „D.“, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da činjenice i dokazi koje je komapnija PTP „D.“ ponudila, ne pružaju dovolјno osnova za zaklјučak da su upozorenje pred otkaz ugovora o radu i premeštaj na drugo radno mesto zasnovani na objektivnim i opravdanim razlozima koji nisu u vezi sa činjenicom da je I.K. pripadnik sindikalne organizacije. Takođe, komapnija PTP „D.“, u svojim izjašnjenjima, nije ponudila dokaze kojima bi osporila navode da je I.K. bio izložen brojnim uvredlјivim i ponižavajućim postupcima od strane rukovodstva prodajnog objekta navedene kompanije, među kojima su pretnje, ucene, pretresanja, zabrana prilaska i komuniciranja zaposlenima sa podnosiocem pritužbe. Imajući u vidu da su opisani postupci menadžmenta prodajnog objekta u K. usledili nakon imenovanja I.K. za poverenika sindikalne organizacije S.S.T.S. „D.“, sa obrazloženjem „da im je tako naređeno iz centrale“, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je stava da je kompanija PTP „D.“ diskriminisala I.K. na osnovu njegovog ličnog svojstva – članstvo u sindikalnoj organizaciji.

Zbog svega navedenog, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti smatra da je rukovodstvo kompanije PTP „D.“ izvršilo akt diskriminacije prema I.K. na osnovu njegovog ličnog svojstva – članstvo u sindikalnoj organizaciji.

3.23. U odnosu na navode iz pritužbe da svi članovi S.S.T.S. primaju minimalnu zaradu, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da podnosilac pritužbe nije pružio dokaze kojima bi potkrepio ove navode, te u skladu sa članom 35. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, nije razmatrao ovu tvrdnju podnosioca pritužbe.

3.24. Na kraju, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti naglašava da biznis i lјudska prava nisu na različitim, već na istoj strani. Naime, u slučajevima diskriminacije na radu, pored kršenja lјudskih prava zaposlenih, neminovno dolazi i do socijalnih tenzija koje mogu rezultirati poremećajem radnog okruženja i smanjenjem produktivnosti zaposlenih, što se svakako odražava i na poziciju poslodavca na tržištu, koji time može biti ugrožen. Nasuprot tome, društveno odgovorno poslovanje i prihvatanje načela ravnopravnosti, tolerancije i nediskriminacije kao standarda poslovanja, ne predstavlјaju poslodavcima teret, već priliku da višestruko prosperiraju, što bi trebalo da bude krajnji cilј svake racionalne i održive poslovne politike.

 

 1. MIŠLjENјE

 

Kompanija PTP „D.“ DOO iz K, svojim postupcima prema I.K, izvršila je akt diskriminacije prema I.K. na osnovu njegovog ličnog svojstva – članstvo u sindikalnoj organizaciji, čime je prekršila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 1. PREPORUKA

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, na osnovu člana 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, preporučuje kompaniji PTP „D.“ da:

5.1.  Preduzme sve potrebne mere u cilјu otklanjanja posledica diskriminatornog postupanja prema I.K;

5.2. Donese Kodeks ravnopravnosti u cilјu sprečavanja diskriminacije i unapređenja ravnopravnosti u radnom okruženju kolektiva kod poslodavca PTP „D.“.

5.3. Ubuduće, u okviru obavlјanja poslova iz svoje nadležnosti, ne krše antidiskriminacione propise.

Potrebno je da kompanija PTP „D.“, obavesti Poverenik za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju ove preporuke u roku od 30 dana od dana prijema mišlјenja sa preporukom.

Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko PTP „D.“ DOO iz K. ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

Protiv ovog mišlјenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09

[2] Član 33. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj  22/09)

[3]  Zakon o ratifikacije Evropske konvencije za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda(„Sl. list SCG – Međunarodni ugovori“, br.9/2003,5/2005 i 7/2005 i „ Sl.glasnik RS-Međunarodni ugovori“, br. 12/2010 i 10/2015)

[4] Uredba o ratifikaciji konvencije MOR-a broj 87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava („Sl. list FNRJ – međunarodni ugovori i drugi sporazumi“, broj 8/58)

[5] Uredba o ratifikaciji konvencije MOR-a broj 98 o primeni principa organizovanja i kolektivnog pregovaranja („Sl. list FNRJ – međunarodni ugovori i drugi sporazumi“, broj 11/58)

[6] Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj  98/06)

[7] Član 2. stav 1. tačka. 1. Zakona o zabrani diskriminacije

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-iconPritužba I K protiv D d o o zbog diskriminacije po osnovu članstva u udruženju u oblasti rada i zapošlјavanja
Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top