Preporuka mera Zaštitniku građana

br. 021-01-410/2021-02 datum: 12.10.2021. godine

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Zaštitniku građana

 

PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Zaštitniku građana da:

  • izmeni Odluku broj 363-401/21 od 9. juna 2021. godine tako što će umesto reči „majke“ upotrebiti izraz „roditelj“ i time obuhvatiti sve zaposlene koji imaju decu uzrasta do dve godine bez obzira na pol zaposlenog.

Zaštitnik građana obavestiće Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o preduzetim merama u cilju sprovođenja ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema preporuke mera za ostvarivanje ravnopravnosti.

Protiv ove preporuke mera za ostvarivanje ravnopravnosti, u skladu sa zakonom, nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo.

 

Obrazloženje

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je primio pritužbu protiv Zaštitnika građana zbog diskriminacije na osnovu pola donošenjem Odluke br. 363-401/21 od 9. juna 2021. godine. Prema navodima pritužbe u odluci je navedeno da se majkama dece uzrasta do dve godine omogućava rad van poslovnih prostorija. U pritužbi je navedeno da su ovom odlukom diskriminisani očevi. Kako u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 2) Zakona o zabrani diskriminacije[2] nisu otklonjeni nedostaci u pritužbi, Poverenik je postupak po pritužbi obustavio.

Oderedbama člana 33. stav 1. tač 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da Poverenik, pored ostalog, prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa, kao i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije

Zakonom o zabrani diskriminacije[3] diskriminacija je definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, nivoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Odredbama člana 6. ovog zakona propisano je da neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavljaju ili su stavljeni u nepovoljniji položaj, ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj.

Imajući u vidu da je u pitanju opšti akt poslodavca koji se odnosi na sve zaposlene, Poverenik je u skladu sa članom 33. stav 1. tačka 9) Zakona o zabrani diskriminacije i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da upućuje preporuke mera organima javne vlasti i drugim licima za ostvarivanje ravnopravnosti, zatražio od Zaštitnika građana da dostavi informacije o navedenoj odluci.

Nakon dobijenog odgovora Zaštitnika građana, Poverenik je izvršio analizu Odluke br. 363-401/21 od 9. juna 2021. godine i utvrdio da je ovom odlukom propisano da se majkama dece uzrasta do dve godine omogućava rad van poslovnih prostorija. U obrazloženju Odluke je navedeno da je Uputstvom o merama i aktivnostima za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 propisano da poslodavac ima obavezu da identifikuje rizične kategorije zaposelnih lica (stariji od 60 godina i zaposelni sa hroničnim oboljenjima) i roditelje sa decom do 12 godina, ukoliko je drugi roditelj radno angažovan kao i da iz opravdanih razloga u cilju prevencije širenja virusa, osim rizičnih kategorija i roditelja sa decom do 12 godina, poslodavac može da uputi na rad od kuće i druge zaposlene.

U dopisu Zaštitnika građana broj 363-401/21 del. broj 24002 od 7. septembra 2021. godine, između ostalog je navedeno da u trenutku donošenja navedene odluke u Stručnoj službi Zaštitnika građana nije bilo zaposlenih očeva dece starosti do dve godine. Takođe je navedeno da su tehničkom omaškom, tokom izrade Nacrta odluke, kao identifikovana rizična grupa navedene majke dece starosti do dve godine, umesto roditelja dece starosti do dve godine, kao i da nije postojala namera Zaštitnika građana da se neopravdano pravi razlika ili nejednako postupa, protivno načelu rodne ravnopravnosti, u odnosu na zaposlene očeve, već je umesto sveobuhvatnijeg izraza „roditelj“ pogrešno upotrebljen izraz „majke“, zbog brzine izrade odluke. Zaštitnik građana je naveo i da će, u najkraćem roku, pristupiti izmeni Odluke broj 363-401/21, del. broj 15511 od 9. juna 2021. godine i uskladiti je sa Uputstvom o merama i aktivnostima za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2. U prilogu izjašnjenja, kao ni naknadno, Povereniku nije dostavljena izmenjena odluka.

Imajući u vidu sve navedeno, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, upućuje preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije Zaštitniku građana.

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj 22/09 i 52/21), član 33. stav 1. tač. 9.

[2] „Službeni glasnik RS“, br. 22/09 i 52/21

[3] Zakon o zabrani diskriminacije, član 2.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-iconPreporuka mera Zaštitniku građana Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top