Poverenica na međunarodnoj viktimološkoj konferenciji

Rodno zasnovano nasilјe i zločin iz mržnje su oblici nasilјa koji su dominantno ukorenjeni i protiv kojih se najteže bori, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na otvaranju međunarodne konferencije „Novi i stari oblici viktimizacije:  Izazovi za viktimološku teoriju i praksu“ koju organizuje Viktimološko društvo Srbije.

Poverenica je navela da su koreni diskriminacije u rodnim stereotipima i predrasudama o prirodi i ulogama žena i muškaraca u društvu, a nažalost te predrasude, svesno ili nesvesno, utiču na lјude koji rade u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite i svim službama sa kojima počinioci i žrtve nasilјa dolaze u kontakt. Neznanje, moć, vaspitanje i konformizam nalaze se među uzrocima ovih predrasuda. Ona je istakla da muškarci imaju važnu ulogu u prevenciji i suzbijanju nasilјa nad ženama i da zato treba promovisati ravnopravne i nenasilne muške uloge, kao i činjenicu da jedino partnerski odnos gradi bolјu zajednicu. Neophodno je,  istovremeno pokrenuti više zakonskih vidova zaštite koji obuhvataju i nove oblike digitalnog nasilјa, unaprediti umrežavanje i multisektorsku saradnju institucija, uspostaviti usluge za pravovremenu prijavu nasilјa, kao i usluge pomoći žrtvama koje su pretrpele nasilјe, zaklјučila je Janković.

Na otvaranju konferencije govorili su i prof. dr Slobodan Savić, predsednik Viktimološkog društva Srbije, prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman,  prof. dr Robert Pikok, predsednik Svetskog viktimološkog društva i prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović,  direktorka Viktimološkog društva Srbije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top