Podrška programu za pobolјšanje dobre uprave i socijalne uklјučenosti na lokalnom nivou

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa menadžerom Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) Gremom Tindalom, povodom učešća institucije Poverenika u implementaciji programa “Pobolјšanje dobre uprave i socijalne uklјučenosti na lokalnom nivou u Srbiji (Svis Pro)”. Cilј programa je da se kroz  unapređenje znanja i veština zaposlenih u organima lokalne samouprave doprinese odgovornijem, transparentnijem i efikasnijem delovanju lokalnih samouprava, što će se odraziti na povećanje obima i kvaliteta javnih usluga, kao i života građana, a naročito pripadnika osetlјivih društvenih grupa koji su izloženi različitim vidovima diskriminacije.

 

Poverenica Janković i koordinator Tindel razgovarali su o problemima sa kojima se pripadnici najugroženijih društvenih grupa susreću u svakodnevnom životu, kao i formulisanju mera za njihovo prevazilaženje kroz realizaciju ovog programa.

 

Poverenica je navela da su, prema podacima o pritužbama podnetim Povereniku za zaštitu ravnopravnosti u protekloj godini, građani najviše bili diskriminisani zbog invaliditeta, starosnog doba i pola, dok su kao oblasti diskriminacije najčešće navođeni rad i zapošlјavanje, postupci pred organima javne vlasti, pružanje javnih usluga i korišćenja javnih objekata i površina. Ona je istakla značaj koordiniranih aktivnosti programa sa klјučnim institucijama na nacionalnom nivou i izrazila podršku institucije Poverenika ovom programu.

 

„Svis Pro“ ima za cilј pobolјšanje lokalnih kapaciteta u 99 opština u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji,  dok će regioni južne i istočne Srbije primeniti principe dobre uprave  u lokalnim politikama i propisima. Realizaciju programa je podržala Vlada Švajcarske, dok je za njegovu implementaciju odgovorna Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top