Mišlјenje po pritužbi A.D. protiv M. d.o.o. NS zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije u oblasti javnog informisanja i medija

 1. 07-00-00336/2017-02 datum: 29.12. 2017.

 

MIŠLjENјE

 

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.D. iz Š. protiv „M.“d.o.o. iz N.S. , a zbog kasnije isporuke robe, koju je A.D. kupila u prodajnom objektu megamarketa „R.“u Š. za potrebe projekta „……“ misije OEBS-a u Srbiji. U pritužbi je između ostalog navedeno da je A.D. uplatu po fakturi u korist računa „M“ d.o.o. iz N.S. izvršila dana …… godine u petak, elektronskim putem, a da je roba preuzeta tek ….. godine, u ponedelјak, odnosno tri dana nakon izvršene uplate sredstava. Podnosilac pritužbe smatra da je do odlaganja u isporuci robe došlo iz razloga što je kupovina izvršena za potrebe projekta koji se odnosi na pripadnike LGBT zajednice. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je tokom postupka pribavio izjašnjenje „M“ d.o.o. iz N.S., u kojem je navedeno da roba od strane potrošača A.D. nije preuzeta istog dana kada je izvršena uplata jer je uplata izvršena u petak …..2017. godine, tačnije u 20:58, odnosno poslednjeg radnog dana u nedelјi službi centrale „M“ d.o.o. iz N.S.  i nakon završetka radnog vremena za zaposlene u upravnoj zgradi, u skladu sa Odlukom o radnom vremenu. Potvrda da su uplaćena sredstva legla na račun se mogla dobiti ili do kraja istog dana kada je izvršeno plaćanje ili tek narednog radnog dana, što je u konkretnom slučaju bio ponedelјak ….. godine. Takođe je navedeno da se u ovom slučaju radilo o virmanskom plaćanju koje podrazumeva preuzimanje kuplјene robe nakon što se dobije potvrda da su uplaćena sredstva legla na račun. Pojašnjavajući proceduru plaćanja virmanom, u izjašnjenju je navedeno, da prodavac da bi predao kupcu robu, mora da ima evidentiranu uplatu nastalu prenosom sredstava sa kupčevog računa na račun prodavca. U suprotnom radilo bi se o kupovini uz odloženo plaćanje koje podrazumeva zaklјučenje ugovora u pisanoj formi, što ovde nije bio slučaj. U toku postupka Poverenik je analizirao samo one navode koji su od značaja za utvrđivanje diskriminacije, a ne i navode koji se odnose na eventualne druge propuste u radu ili postupanju „M“ d.o.o. iz N.S. a koji spadaju u nadležnost drugih državnih organa. Uvidom u priloge dostavlјene uz pritužbu i izjašnjenje, a saglasno odredbama člana 2. stav 1. Zakona o obavlјanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavlјaju delatnost, člana 35. Zakona o platnim uslugama i čl. 454. i 475. Zakona o obligacionim odnosima, utvrđeno je da su razlozi zbog kojih je došlo do odlaganja isporuke robe bili objektivni i opravdani i nisu u uzročno-posledičnoj vezi sa bilo kojim stvarnim ili pretpostavlјenim ličnim svojstvom podnosioca pritužbe. S toga je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao mišlјenje da u postupku po pritužbi A.D. iz Š. protiv „M“ d.o.o. iz N.S. nisu prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Međutim, Poverenik smatra da bi u cilјu upoznavanja svih zaposlenih sa načelom ravnopravnosti „M“ d.o.o kao trgovinski lanac sa dugom tradicijom i sa razgranatom mrežom objekata, koji posluje sa velikim brojem, kako fizičkih tako i pravnih lica, trebao da donese Kodeks ravnopravnosti.

 

 

 1. TOK POSTUPKA

 

 • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratila D. iz Š. protiv „M“ d.o.o. iz N.S. (u dalјem tekstu: „M“ d.o.o.), a povodom postupanja „M“ d.o.o. prilikom isporuke robe po plaćenoj fakturi A.D. U pritužbi i dopuni pritužbe je navedeno:
 • da se u nedelјu …. godine, na sajtovima nekih udruženja, medija i na društvenim mrežama, pojavio tekst pod nazivom „Vučić oslobodio homoseksualce plaćanja PDV-a“, a nakon obavlјene kupovine u megamarketu „R“ u Š.;
 • da se u tekstu pominje A.D. iz Š. i njihova narudžbina za potrebe projekta Misije OEBS-a u Srbiji za koju je A.D. Š. oslobođena plaćanja PDV-a u skladu sa zakonom;
 • da se u pomenutom tekstu navodi: „da je radnica R. izjavila da su kupovinu obavila dva muškarca čudnog izgleda i još čudnijeg ponašanja i da je koleginici rekla da smo homoseksualci, iako se ni u jednom trenutku, ni kolega koji je sa mnom kupovao robu, ni ja nismo deklarisali“;
 • da se navedenim tekstom šire dezinformacije o oslobođanju od PDV-a pripadnika LGBT populacije, na osnovu seksualne orijentacije, a ne u skladu sa zakonom;
 • povodom objavlјenog teksta, 7. avgusta 2017. godine, podnosilac pritužbe obratio se „R.“ u Š. , sa zahtevom da se pronađe osoba koja je iznela ove podatke i dezinformacije;
 • da su predsednik omladine A.D. i predsednik A.D.  ….. godine za potrebe realizacije projekta naručili robu u megamarketu „R“ u Š. i tom prilikom odvojili robu koja je prokucana na kasi;
 • da je potvrda o oslobađanju od PDV-a dobijena 20. jula 2017. godine;
 • da je ….. godine po dobijanju potvrde o oslobađanju od PDV-a u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorom između Vlade Srbije i OEBS-a, A.D. izvršila uplatu bez PDV-a za naručenu robu. Posle provere i potvrde da je uplata na računu „R“ podnosilac pritužbe je pozvao megamarket „R“ međutim, zaposleni u „R“ nisu mogli da utvrde da je uplata legla na račun „R“ pa su postavili pitanje da li je uplata izvršena sa PDV-om ili uz oslobađenje i koji je razlog oslobađanja;
 • da je roba mogla biti podignuta tek ….. godine i da je stajala 5 dana na neadekvatnom mestu u magacinu gde je za jedan deo proizvoda temperatura bila iznad propisane, usled čega su se pojedini proizvodi rastopili, što je utvrđeno tek nakon prijema robe u magacin A.D. ali da podnosilac pritužbe nije uložio  reklamaciju;
 • da je istog dana, ….. godine prilikom preuzimanja robe, odnosno tri dana posle uplate sredstava preuzet i račun i predata potvrda o oslobađanju od PDV-a na kojoj se mogao videti naziv projekta: „………“. Naziv projekta su mogli da vide samo zaposleni megamarketa „R“ koji su imali pristup potvrdi o oslobađanju od PDV-a,
 • da je A.D. i ranije kupovala u ovom prodajnom objektu, na isti način, uzimanjem predračuna, plaćanjem i preuzimanjem robe, nekada uz plaćanje PDV-a, a nekada ne;
 • da je prvi put u potvrdi o oslobađanju od PDV-a stajala skraćenica LGBT, te da do tada podnositelј pritužbe nije imao problema prilikom kupovine i da je roba preuzimana na vreme;
 • da je uplata po predračunu izvršena …… 2017. godine, a isplata sredstava izvršena ….. 2017. godine, dok je roba podignuta ….. 2017. godine;
 • da je ovo prvi put da je roba preuzeta nekoliko dana kasnije, ….. 2017. godine. Prilikom ranije kupovine roba je uvek mogla da se preuzme istog dana ukoliko je uplata izvršena do 12:00 časova ili sutradan, čak i u situacijama kada je bio vikend, a imajući u vidu da podnosilac pritužbe plaćanje obavi putem usluge internet bankarstva, na koji način je uplata odmah vidlјiva primaocu uplate, u konkretnom slučaju „M.“
  • U prilogu pritužbe dostavlјeni su: 1) fotokopija teksta sa naslovom „Vučić oslobodio homoseksualce plaćanja PDV-a“, sa sajta ( http://www.vaseljenska.com/ ); 2) fotokopija facebook profila autora teksta; 3) potvrda o poreskom oslobođenju; 4) izvod o stanju i promeni sredstava na dan ….. godine na računu A.D. iz Š.; 5) faktura za međunarodne organizacije „M“ „R“, Š.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavlјeno izjašnjenje „M“ d.o.o. N.S. .U izjašnjenju „M“ d.o.o. navedeno je:
 • da je podnosilac pritužbe bez rezerve, iz teksta koji se pojavio na internetu, zaklјučio da „R“ pravi razliku između homoseksualaca i osoba koje to nisu, iako je autor spornog teksta lice koje nema apsolutno nikakve veze sa „R“
 • da je nije bilo nikakvih problema, niti diskriminacije od strane zaposlenih u megamarketu „R“ prilikom kupovine i preuzimanja robe što je evidentno i iz navoda podnosioca pritužbe;
 • da je podnosilac pritužbe predao potvrdu o oslobađanju od PDV-a na info pultu, prometnom mestu gde se zadržavaju ne samo potrošači, već i druga lica koja su u prolazu, i da zato postoji velika verovatnoća da je bilo ko od njih mogao neposrednim opažanjem da se upozna sa sadržinom potvrde;
 • da su prilikom predaje potvrde od strane podnosioca pritužbe sa sadržinom potvrde o oslobađanju od PDV-a bili upoznati šef blagajne, prodavac kasir i prodavac specijalista koji su na info pultu u megamarketu primili predmetnu potvrdu, a potom i menadžer megamarketa;
 • da je menadžerka megamarketa „R“ Š., nakon što je informisana od strane A.D. o objavlјenom spornom tekstu, odmah izvršila provere kod zaposlenih o navedenom događaju i tom prilikom je utvrđeno da niko od zaposlenih koji su bili upućeni u predmetnu kupovinu nije imao saznanje o objavlјenom tekstu;
 • da predmetna roba od strane potrošača A.D. nije preuzeta istog dana kada je izvršena uplata iz sledećih razloga: 1) uplata je izvršena u petak 21. jula 2017. godine poslednjeg radnog dana u nedelјi za službe centrale „M“ d.o.o. 2) potvrda o uplati sredstava na račun mogla je biti dobijena ili do kraja tog istog dana kada je izvršeno plaćanje ili tek narednog dana, što je u konkretnom slučaju bio ponedelјak ….. 2017. godine 3) svako virmansko plaćanje podrazumeva preuzimanje kuplјene robe tek nakon što se dobije potvrda da su uplaćena sredstva legla na račun i u tom slučaju se roba koja je sklona odmrzavanju čuva u specijalnim komorama sa minusnim režimom sve do preuzimanja i da se 4) megamarket „R“ prvi put susreo sa kupovinom uz oslobađanje od PDV-a, te je bilo neophodno da kontaktira službe u centrali „M“ d.o.o. N.S. i proveri na koji način se postupa po potvrdi i vrši oslobađanje od PDV-a;
 • da je A.D. i pre kupovine u ….. 2017. godine u više navrata obavlјala kupovine u „R“ megamarketu i kojom prilikom nije bilo nikakvih pritužbi i reklamacija;
 • da u konkretnom slučaju A.D. kao potrošaču, od strane zaposlenih u „R“ nisu uskraćena prava, niti slobode, ili nametnute bilo kakve obaveze, zbog čega ne može biti govora o diskriminaciji, u smislu Zakona o zabrani diskriminacije;
 • da su sredstva uplaćena od strane potrošača A.D. evidentirana na računu „M.“ d.o.o. dana ….. 2017. godine u večernjim satima (20:58 časova);
 • da je zbog veoma kasne evidencije u večernjim satima u ….. 2017. godine, koji je poslednji radni dan za službe iz centrale, predmetna uplata mogla biti knjižena tek prvog sledećeg radnog dana što je u konkretnom slučaju bio ….. 2017. godine, kada je prodajnom objektu „R“ data potvrda o predmetnoj uplati. Odmah po prijemu potvrde o uplati, kupac, A.D. iz Š. preuzela je poručenu robu;
 • da je virmansko plaćanje vrsta bezgotovinskog plaćanja koje se vrši nalogom za prenos, pri čemu se sredstva sa kupčevog (nalogodavčevog) računa prenose na račun prodavca, a kupac preuzima kuplјenu robu po evidentiranju – autorizaciji virmanskog plaćanja nakon knjiženja predmetne uplate;
 • da, kada kupac izvrši virmansko plaćanje, da bi prodavac predao kupcu robu, mora da ima evidentiranu uplatu nastalu prenosom sredstava sa kupčevog računa na račun prodavca, a svako drugačije postupanje podrazumevalo bi preuzimanje robe od strane kupca pre uplate, odnosno radilo bi se o kupovini uz odloženo plaćanje koja se drugačije reguliše, zaklјučivanjem ugovora u pisanoj formi u kojoj su ugovorne strane dogovorile odloženo plaćanje, te da ovde svakako nije bilo reči o kupovini sa odloženim plaćanjem.

1.5. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je u cilјu potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja uputio zahtev „M“ d.o.o. da dostavi dokaze o tome kada su uplaćena sredstva legla na račun (dan i čas); odnosno, da dostavi potvrdu o momentu kada su uplaćena sredstva legla na račun; da li postoji interni akt kojim je propisan postupak isporuke robe u slučajevima virmanskog plaćanja; da li postoji neki interni akt kojim je regulisana kupovina uz oslobađanje od PDV-a, i na koji način je postupano u slučajevima takve kupovine. U dopuni izjašnjenja navedeno je sledeće:

 • da je u konkretnom slučaju naknadno preuzimanje robe bilo razumno i opravdano, te apsolutno nije imalo nikakve veze sa ličnim svojstvom potrošača, u konkretnom slučaju, seksualnom orijentacijom;
 • da se prodajne jedinice „M“ d.o.o. retko susreću sa kupovinom uz oslobađanje od PDV-a, uglavnom kada robu kupuju ambasade, i da je u tim slučajevima postupano u skladu sa Obaveštenjem za predstavnike diplomatskih i konzularnih predstavništva i međunarodnih organizacija;
 • da je A.D. i pre konkretne kupovine obavlјala kupovine u prodajnom objektu megamarket „R“ u Š. i da nikad od navedenog potrošača nije imala reklamacije niti pritužbe u bilo kom pogledu;
 • da iz svega navedenog proizlazi da u konkretnom slučaju „M“ d.o.o. ni jednom radnjom, niti propuštanjem svojih zaposlenih nije doveo do povrede prava podnosioca pritužbe u smislu Zakona o zabrani diskriminacije, te da je sa navedenim potrošačem postupano apsolutno jednako kao i sa svim ostalim potrošačima. Istaknuto je da prodavac „M“ d.o.o. nastoji da svima izlazi maksimalno u susret, imajući u vidu da je zadovolјstvo potrošača njihovom uslugom uvek na prvom mestu.

1.6. U prilogu izjašnjenja i dopune izjašnjenja dostavlјeno je: 1) izvod o uplati sa računa A.D. iz Š. na račun „M“ d.o.o.; 2) pregled prometa na računu „M“ d.o.o.; 3) odluka o radnom vremenu „M“ d.o.o.; 4) Obaveštenje za predstavnike diplomatskih i konzularnih predstavništva i međunarodnih organizacija za kupovinu uz oslobođenje od PDV-a u „M“ d.o.o. N.S.

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

 

 • Uvidom u Potvrdu o poreskom oslobođenju za obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga odnosno uvoz dobara uz poresko oslobođenje, broj 1701 od ….. godine, utvrđeno je da je izdavalac potvrde A.D. iz Š., na osnovu Memoranduma o razumevanju između Savezne Vlade SRJ i Organizacije za Evropsku Bezbednost i saradnju (OEBS) o uspostavlјanju Misije OEBS-a u Saveznoj Republici Jugoslaviji iz 2001. godine, za potrebe projekta „…..“ da je poreski obveznik PDV-a u konkretnom slučaju „M“ i da je navedena potvrda overena od strane Poreske uprave.
 • Uvidom u Izvod o stanju i promeni sredstava na ….. dan ….. godine na računu A.D. iz Š. otvorenom kod „BI“ utvrđeno da je evidentiran određeni iznos, kao zaduženje u korist „M“ d.o.o. N.S. Takođe je utvrđeno da je datum prijema naloga ….. 2017. godine, a da je datum knjiženja ….. 2017. godine.
 • Uvidom u Fakturu za međunarodne organizacije od 2017. godine utvrđeno je da je izdavalac fakture „M“ d.o.o. N.S. organizaciona jedinica Roda Šabac. Faktura na određeni iznos je izdata A.D. Š. , u kojoj je naznačen i iznos PDV-a.
 • Uvidom u Elektronski izvod o uplati banke „BI“ A.D. utvrđeno je da je platilac A.D. iz Š.  iz Šapca u 20:55 izvršio uplatu ….. 2017. godine u određenom iznosu u korist računa primaoca „M“ d.o.o. a koja uplata je proknjižena u 20:58, ….. 2017. godine.
 • Uvidom u pregled prometa na računu „M“ otvorenog kod „BI“ od ….. 2017. godine, utvrđeno je da je A.D. izvršila ulatu u korist računa „M“ d.o.o, ….. 2017. godine, i da je istog dana uplata proknjižena.
 • Uvidom u Odluku o radnom vremenu od februara 2015. godine utvrđeno je da je radno vreme zaposlenih u upravnoj zgradi „M“ d.o.o. od 8:00 časova do 16:30 časova, kao i da su subota i nedelјa neradni dani.
 • Uvidom u Obaveštenje za predstavnike diplomatskih i konzularnih predstavništva i međunarodnih organizacija za kupovinu uz oslobođenje od PDV-a u „M“ d.o.o. utvrđeno je da su navedenim obaveštenjem predviđeni uslovi za realizaciju poreskog oslobođenja. U uslovima je, između ostalog navedeno, da je potrebno da predstavnici međunarodnih organizacija jedan dan pre prve kupovine dostave podatke o instituciji (naziv, adresa, PIB broj, poštanski broj, mesto, kontakt osoba i telefon), da prilikom dolaska na kasu, a pre skeniranja prvog artikla obaveste prodavca/kasira o nameri da ostvare poresko oslobođenje, i da prodavcu/kasiru podnesu tri originalna primerka obrasca SNPDV overena i potpisana od strane ovlašćenog lica. Takođe je utvrđeno da je ista procedura predviđena u slučaju da se realizacija poreskog osolobođenja vrši za lične potrebe.
 • Uvidom u web stranicu „BI“ a.d. banke „Banca Intesa“ d. utvrđeno je da je vreme prijema naloga za prenos putem e-bankinga u slučaju plaćanja u korist računa u „BI“ a.d. (Interni platni promet) do 19:30 časova, u kom slučaju je datum izvršenja naloga isti dan.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja kao i antidiskriminacione propise

 

Pravni okvir

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.
 • Ustav Republike Srbije[3] u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.[4]
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, tako što je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima.[5] Takođe, odredbama člana 8. propisano je da do povrede načela jednakih prava i obaveza dolazi ako se licu ili grupi lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva, neopravdano uskraćuju prava i slobode ili nameću obaveze koje se u istoj ili sličnoj situaciji ne uskraćuje ili ne nameću drugom licu ili grupi lica, ako su cilј ili posledica preduzetih mera neopravdani, kao i ako ne postoji srazmera između preduzetih mera i cilјa koji se ovim merama ostvaruje.

3.4. Zakonom o obavlјanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavlјaju delatnost[6] u članu 2. stav 1. propisuje da su pravna lica dužna da otvore tekući račun kod pružaoca platnih usluga koji, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge, može da vodi tekući račun (banka, odnosno Uprava za trezor), da vode novčana sredstva na tom računu i vrše platne transakcije preko tog računa.

3.5. Zakonom o platnim uslugama[7], u članu 4. stav 1. tačka 3. propisano je da platne usluge obuhvataju usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun, i to transferom odobrenja, dok je stavom 2. istog člana propisano da se pod transferom odobrenja podrazumeva platna usluga kod koje platilac kod svog pružaoca platnih usluga inicira izvršenje jedne ili više platnih transakcija, uklјučujući i izdavanje trajnog naloga. Takođe, članom 35. stav 1. ovog zakona propisano je da se smatra da je pružalac platnih usluga primio platni nalog kada mu je taj nalog dostavlјen na način utvrđen ugovorom o platnim uslugama, bez obzira na moguće prethodno učešće pružaoca platnih usluga u procesu izrade i izdavanja tog platnog naloga. Stavom 2. ovog člana propisano je da vreme prijema platnog naloga označava momenat kada je platiočev pružalac platnih usluga primio platni nalog koji je izdao platilac, primalac plaćanja ili platilac preko primaoca plaćanja. Stavom 3. ovog člana propisano je da ako platni nalog nije primlјen u toku poslovnog dana pružaoca platnih usluga – smatra se da je primlјen narednog poslovnog dana. Stavom 4. ovog člana propisano je da pružalac platnih usluga može utvrditi momenat pred kraj poslovnog dana tako da se za sve platne naloge koje primi nakon tog momenta smatra da su primlјeni narednog poslovnog dana tog pružaoca.

3.6. Zakonom o obligacionim odnosima[8], u članu 454. stav 1. propisano je da se ugovorom o prodaji obavezuje prodavac da prenese na kupca pravo svojine na prodatu stvar i da mu je u tu svrhu preda, a kupac se obavezuje da plati cenu u novcu i preuzme stvar. Članom 475. stav 1. ovog zakona propisano je da u slučaju da nije nešto drugo ugovoreno ili uobičajeno, prodavac nije dužan predati stvar ako mu kupac ne isplati cenu istovremeno, ili nije spreman da to istovremeno učini, ali kupac nije dužan isplatiti cenu pre nego što je imao mogućnost da pregleda stvar.

 

Analiza navoda pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 

3.7. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da je u konkretnom slučaju pritužba podneta protiv „M“ d.o.o., zbog čega je predmet analize u ovom postupku bilo postupanje ovog privrednog društva u vezi sa kupovinom A.D. u megamarketu „R“ Š. A.D. u megamarketu „R“ Š. , za potrebe projekta „…..“, sa aspekta antidiskriminacionih propisa.

 

3.8. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, analizirao je da li je „M“ d.o.o. diskriminisao A.D. odnosno da li je isporukom robe nakon nekoliko dana u odnosu na dan poručivanja robe i uplate stavio podnosioca pritužbe u neopravdano nejednak položaj samo iz razloga što je u pitanju organizacija koja se bavi zaštitom prava LGBT populacije. Naime, potrebno je utvrditi da li je tom prilikom povređeno načelo jednakih prava i obaveza ili su postojali opravdani razlozi za kasniju isporuku robe, odnosno da li je takvo postupanje „M“ d.o.o.  u uzročno-posledičnoj vezi sa stvarnim ili pretrpostavlјenim ličnim svojstvom podnosioca pritužbe.

 

3.9. Da bi se odgovorilo na pitanje da li je u konkretnom slučaju postupanje „M“ d.o.o. bilo diskriminatorno, od klјučne važnosti je pravilna primena pravila o preraspodeli i prebacivanju tereta dokazivanja, iz člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije. Prema ovom pravilu, u konkretnom slučaju, podnositelј pritužbe treba da učini verovatnim da je „M“ d.o.o. izvršio akt diskriminacije, a ukoliko u tome uspe, teret dokazivanja da usled tog akta nije došlo do povrede načela jednakih prava i obaveza leži na „M“ d.o.o.

 

3.10. Predstavnici A.D. u pritužbi su istakli da nisu mogli da preuzmu robu ….. 2017. godine u megamarketu „R“ u Š. odmah po uplati sredstava po fakturi za kuplјenu robu, kao i da su tom prilikom vršili kupovinu uz oslobađanje od plaćanja PDV-a, o čemu su dostavili potvrdu o poreskom oslobođenju, u kojoj je mogao da se vidi naziv projekta, a koji se odnosi na pripadnike LGBT zajednice. Imajući u vidu navedeno, A.D. je učinila verovatnim akt diskriminacije, zbog čega je teret dokazivanja da u ovom slučaju nije povređeno načelo jednakosti snosi „M“ d.o.o, a u skladu sa članom 45. Zakona o zabrani diskriminacije. Saglasno tome, mora se oceniti da li činjenice i dokazi koje je „M“ d.o.o. N.S. ponudio u prilog tvrdnje da nije izvršio akt diskriminacije pružaju dovolјno osnova za zaklјučak da postoje objektivni razlozi zbog kojih A.D. nije bilo omogućeno da preuzmu robu istog dana kada su izvršili  uplatu po fakturi.

 

3.11. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u konkretnom slučaju najpre konstatuje da  među stranama u postupku nije sporno da je A.D. uplatila iznos po fakturi ….. 2017. godine, odnosno da je isplatu izvršila uz oslobađanje od PDV-a. Takođe je nesporno da je oslobađanje u konkretnom slučaju izvršeno uz odgovarajuću potvrdu koju je izdala nadležna Poreska uprava, kao i da je roba isporučena ….. 2017. godine. Takođe je nesporno da je A.D. i ranije kupovala u prodajnom objektu u Š. bez ikakvih problema.

 

3.12. A.D. je elektronskim putem uplatila određeni iznos, koji je proknjižen u ….. petak  ….. 2017. godine, a koji iznos je u večernjim časovima u 20:58 bio prenet na račun „M“ d.o.o.  što je utvrđeno uvidom u elektronski izvod računa otvorenog kod „BI“ A.D. Takođe je prema Odluci o radnom vremenu zaposlenih u upravnoj zgradi „M“ d.o.o. T.p. br… radno vreme zaposlenih je od 8:00-8:30 do 16-16:30, da radna nedelјa traje pet radnih dana, a da su subota i nedelјa neradni dani. Dakle, iz navedenog se može konstatovati da je uplata A.D. legla na račun u petak ….. 2017. godine nakon završetka radnog vremena, kao i da je uplata bila zaposlenima vidlјiva na računu „M“ tek u ponedelјak, ….. 2017. godine, kada je roba i preuzeta. Takođe je utvrđeno da je A.D. prilikom kupovine predala i Potvrdu o oslobođenju od PDV-a. Uvidom u Obaveštenje „M“ d.o.o. za predstavnike doplomatskih i konzularnih predstavništva i međunarodnih organizacija za kupovinu uz oslobađanje od PDV-a propisana je procedura u slučajevima kada se kupovina vrši uz oslobađanje od PDV-a. Prema proceduri organizacija, dan pre obavlјanja kupovine, obaveštava prodajni objekat, a pre otpočinjanja kupovine kupac obaveštava prodavca/kasira o nameri da kupuje uz oslobađanje od PDV-a, kojom prilikom kupac je u obavezi da dostavi tri originalna obrasca koja su overena i potpisana od strane ovlašćenog lica, u svakom slučaju prilikom kupovine uz poresko oslobođenje, i to bez obzira o kojoj organizaciji ili diplomatskom predstavništvu je reč, kao i bez obzira na namenu same kupovine.  Dakle, imajući u vidu navedeno, neophodno je da kupac, u ovom slučaju A.D. izvesti prodavca o nameri da kupuje uz oslobođenje od plaćanja PDV-a, pre otpočete kupovine, a kako bi od ukupne vrednosti kupovine mogao da se odbije deo koji predstavlјa PDV, a koje odbijanje se vrši na osnovu potvrde o oslobođenju od PDV-a, na posebno propisanom obrascu koga izdaje poreska uprava u skladu sa propisima koji regulišu poresku oblast.

 

3.13. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti cenio je navode iz izjašnjenja „M“ d.o.o.. da se u konkretnom slučaju radi o virmanskoj prodaji, odnosno o vrsti bezgotovinskog plaćanja koje se vrši nalogom za prenos, pri čemu se sredstva sa kupčevog računa prenose na račun prodavca, a kupac preuzima kuplјenu robu po evidentiranju autorizacije virmanskog plaćanja, a nakon knjiženja predmetne uplate, kao i da virmansko palaćanje nije uređeno nekim posebnim internim aktom, neko se radi o načinu plaćanja i preuzimanja robe koji su opšte poznati i kao takvi se primenjuju svuda na isti način. Transfer novca se vrši posredstvom pružaoca usluga platnog prometa, banke, koja, u skladu sa članom 35. stav 4. Zakona o platnom prometu može da utvrdi momenat pred kraj poslovnog dana tako da za sve platne naloge koje primi nakon tog momenta smatra da su primlјeni narednog radnog dana. Uvidom u web stranicu „BI“ a.d.  utvrđeno je da je vreme prijema naloga za prenos putem e-bankinga u slučaju plaćanja u korist računa u „BI“ (Interni platni promet) do 19:30 časova, u kom slučaju je datum izvršenja naloga isti dan, odnosno da je do 19:30 momenat do kog će svi primlјeni platni nalozi biti izvršeni istog dana. Takođe, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje na to da se u konkretnom slučaju radi o kupovini i prodaji između udruženja i pravnog lica, u kom slučaju se transakcije među tim pravnim subjektima vrše isklјučivo bezgotovinski, odnosno uplatom sredstava na račun prodavca od strane kupca, a kako je propisano članom 2. stav 1. Zakona o obavlјanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavlјaju delatnost, kao i da momenat knjiženja, odnosno vidlјivosti transfera na računu zavisi i od trećeg lica, odnosno pružaoca usluga platnog prometa, banke, na čije poslovanje „M“ d.o.o. ne može da utiče. Takođe, kod ugovora o prodaji kupac se obavezuje da prodavcu plati cenu, a prodavac da stvar preda kupcu, u trenutku isplate cene, ako ugovorom nije drugačije određeno, odnosno da ukoliko se kupcu daje mogućnost da prvo preuzme robu, a da isplatu cene izvrši kasnije, neće biti reči o ovom ugovoru, nego o drugoj vrsti ugovora – prodaji sa odloženim plaćanjem. Analizom je utvrđeno da se u konkretnom slučaju radi o pravima i obavezama koji proističu iz ugovornog odnosa strana u postupku i koja su za njih obavezujuća, a imajući u vidu da svaki ugovor predstavlјa saglasnost volјa ugovornih strana. Sa druge strane, obaveze u pogledu načina plaćanja između pravnih lica propisana su zakonom i obavezujuća su za sve pravne subjekte jednako.

 

3.14. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, na osnovu ocene dokaza i dostavlјenih priloga konstatuje da je uplata A.D. proknjižena na računu „M“ d.o.o.  ….. godine u večernjim satima, tačnije u 20:58, nakon završetka radnog vremena upravne zgrade „M“ d.o.o. , dok je isporuka robe izvršena u ponedelјak ….. 2017. godine, odnosno prvog radnog dana kada su zaposleni u upravnoj zgradi „M“ d.o.o. imali uvid u izvršenu uplatu sredstava od strane A.D. na svom računu. Imajući u vidu navedeno, a naročito polazeći od člana 2. stav 1. Zakona o obavlјanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavlјaju delatnost, člana 35. Zakona o platnim uslugama i čl. 454. i 475. Zakona o obligacionim odnosima, razlozi zbog kojih je došlo do odlaganja isporuke robe, su bili objektivni i opravdani i nisu u uzročno-posledičnoj vezi sa bilo kojim stvarnim ili pretpostavlјenim ličnim svojstvom podnosioca pritužbe.

 

3.15. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti cenio je i navode iz pritužbe i dopune pritužbe da je isporučena roba bila rastoplјena. S tim u vezi, Poverenik je ocenio da podnosioci pritužbe nisu učinili verovatnim da im je roba u takvom stanju zaista bila i isporučena, pri čemu je naročito cenjena činjenica da nakon isporuke robe nisu uložili reklamaciju prodavcu. U skladu sa članom 481. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da je kupac dužan da primlјenu stvar na uobičajeni način pregleda ili da je da na pregled čim je to prema redovnom toku stvari moguće i da o vidlјivim nedostacima obavesti prodavca u roku od osam dana, a kod ugovora u privredi bez odlaganja inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.

 

3.16. Poverenik za za zaštitu ravnopravnosti cenio je i navode iz pritužbe koji se odnose na to da je neko od zaposlenih u prodajnom objektu u Š., otkrio podatke iz potvrde o oslobađanju od PDV-a licu koje je objavilo tekst ….. na društvenoj mreži Facebook, ali ukazuje na to da je eventualno otkrivanje podataka iz Potvrde o oslobađanju od PDV-a koju je A.D. podnela prilikom obavlјene kupovine u prodajnom objektu u Š., u nadležnosti organa koji se bavi zaštitom podataka o ličnosti. Članom 1. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti[9] propisano je da je predmet zakona uređenje uslova za prikuplјanje i obradu podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikuplјaju i obrađuju, ograničenja zaštite podataka o ličnosti, postupak pred nadležnim organom za zaštitu podataka o ličnosti, obezbeđenje podataka, evidencija, iznošenje podataka iz Republike Srbije i nadzor nad izvršavanjem ovog zakona. U stavu 2. ovog člana propisano je da Zaštita podataka o ličnosti obezbeđuje se svakom fizičkom licu, bez obzira na državlјanstvo i prebivalište, rasu, godine života, pol, jezik, veroispovest, političko i drugo uverenje, nacionalnu pripadnost, socijalno poreklo i status, imovinsko stanje, rođenje, obrazovanje, društveni položaj ili druga lična svojstva, dok je u stavu 3. propisano da poslove zaštite podataka o ličnosti obavlјa Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

 

3.17. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, ovom prilikom ukazuje na položaj LGBT zajednice, kao jedne od najmarginalizovanih i najstigmatizovanijih društvenih grupa. Na osnovu istraživanja javnog mnjenja „Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji“[10] koje je sproveo Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, kao jedna od grupa prema kojoj još uvek postoji socijalna distanca izdvaja se upravo i LGBT populacija.[11] U cilјu unapređenja ravnopravnosti u poslovnom okruženju, kako među zaposlenima tako i prema trećim licima Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo je Smernice za izradu Kodeksa ravnopravnosti[12], koji predstavlјa operativni priručnik namenjen poslodavcima u Republici Srbiji. Poverenik je preporučio poslodavacima u Srbiji izradu kodeksa ravnopravnosti, kao primera dobre poslovne prakse. Iako ne postoji zakonom propisana obaveza poslodavaca u Republici Srbiji da usvoje ovakav akt, uspostavlјanje ovakvog mehanizma naglašava opredelјenost i posvećenost kreiranju radnog okruženja, kao i odnosa prema klijentima, zasnovanog na načelima ravnopravnosti i tolerancije, kao osnovnih načela lјudskih prava, garantovanih međunarodnim i domaćim pravom. S tim u vezi Poverenik smatra da bi u cilјu upoznavanja svih zaposlenih sa načelom ravnopravnosti i zabranom diskriminacije „M“ d.o.o. kao trgovinski lanac sa dugom tradicijom i sa razgranatom mrežom objekata, koji posluje sa velikim brojem, kako fizičkih tako i pravnih lica, trebao da donese Kodeks ravnopravnosti.

 

 1. MIŠLjENјE

 

U postupku po pritužbi A.D. iz Š. protiv „M“ d.o.o. iz N.S., Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nije utvrdio da je „M“ d.o.o. N.S. prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

Protiv ovog mišlјenja nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09

[2] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09), član 1. stav 2.

[3] „Službeni glasnik RS“, broj 98/06

[4]  Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/06), član 21.

[5] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09), član 2. stav 2.

[6] Zakon o obavlјanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavlјaju delatnost („Službeni glasnik RS“, broj 68/15)

[7] Zakon o platnim uslugama („Službeni glasnik RS“, broj 139/14)

[8] „Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Službeni list SRJ“, br. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99

[9] Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 104/09, 68/12 – Odluka Ustavnog suda, 107/12)

[10] Izveštaj o istraživanju javnog mnjenja „Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji“ , Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, decembar 2016. godine, str.48

[11] Izveštaj o istraživanju javnog mnjenja, „Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji“, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, decembar 2016. godine, Beograd

[12] http://ravnopravnost-5bcf.kxcdn.com/wp-content/uploads/2017/06/kodeks-ravnopravnosti-smernice-za-izradu-kodeksa-antidiskriminacione-politike-poslodavaca-u-srbiji-pojmovnik.pdf

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-iconMišlјenje po pritužbi A.D. protiv M. d.o.o. NS zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije u oblasti javnog informisanja i medijaDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top