Mišlјenje na Nacrt zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

  1. 011-00-52/2017-01 datum: 22. septembar  2017.godine

 

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje

 

MIŠLjENјE

na Nacrt zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

 

Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je dopisom broj: 119-01-00353/1/2016-07 od 6. septembra 2017. godine, dostavila Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (u dalјem tekstu: Nacrt zakona), radi davanja mišlјenja.

 

S tim u vezi, obaveštavamo vas da smo razmotrili Nacrt zakona i da sa aspekta delokruga rada ovog organa ukazujemo na sledeće.

 

Član 40. Nacrta zakona uređuje način dostave rešenja, odnosno odluka koje Služba za katastar nepokretnosti donosi bilo po službenoj dužnosti (član 24), bilo po zahtevu stranke (član 25). Članom 40 stav 3. određeno je da se odluka dostavlјa javnim saopštenjem na internet stranici Zavoda ako je adresa prebivališta, boravišta, odnosno sedišta stranke nepoznata ili ako dostava na adresu navedenu u zahtevu nije mogla biti izvršena, dok je u stavu 4. predviđeno da se rešenje (odluka) smatra dostavlјenim protekom roka od osam dana od dana isticanja na internet stranici Zavoda.

 

Poverenik ukazuje da je predloženi način dostavlјanja odluka (rešenja) uređen na način koji bi mogao da dovede u nejednak položaj pojedina lica koja, između ostalog, i zbog svojih ličnih svojstava nemaju pristup elektronskim komunikacijama (siromaštvo, pojedine marginalizovane grupe, starosno doba, invaliditet i sl.). U tom smislu bi bilo potrebno uskladiti rešenja predviđena Nacrtom zakona koja se odnose na dostavlјanje sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku[2]. Naime, članom 78. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da se javno dostavlјanje sastoji od objavlјivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način. Stavom 3. istog člana Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da se smatra da je javno dostavlјanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavlјeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa, a da organ može iz opravdanih razloga da produži rok.

 

Imajući u vidu navedeno, potrebno je član 40. Nacrta zakona uskladiti sa antidiskriminacionim propisima i Zakonom o opštem upravnom postupku kako bi se izbegla mogućnost diskriminatornog postupanja prema pojedinim licima zbog njihovih ličnih svojstava.

 

Takođe ukazujemo da je odredbu člana 58. Nacrta zakona, prema kojoj će se postupak održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova koji nije okončan do dana stupanja na snagu tog zakona okončati po odredbama tog zakona, potrebno posebno preispitati i obrazložiti imajući u vidu da ima povratno dejstvo. Naime, članom 197. Ustava Republike Srbije propisano je da zakoni i svi drugi opšti akti ne mogu imati  povratno dejstvo, a izuzetno samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno dejstvo, ako to nalaže opšti interes utvrđen pri donošenju zakona.

 

Pored navedenog Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nema drugih primedaba na Nacrt zakona iz delokruga svoje nadležnosti.

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj  22/09, član 1. i član 33. stav 1. tačka 7)

[2] „Službeni glasnik RS“, broj 18/16

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Mišlјenje na Nacrt zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodovaDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top