Mišlјenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

  1. 011-00-44/2017-03 datum: 11. avgust 2017.

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti  daje

 

MIŠLjENјE

 

na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

 

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u prilogu dopisa broj: 06-00-00164/2017-03 od 3. avgusta 2017. godine, dostavilo je Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (u dalјem tekstu: Nacrt zakona), radi davanja mišlјenja. Postupajući po ovom zahtevu, dajemo mišlјenje na Nacrt zakona, sa aspekta delokruga rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

 

Iz obrazloženja Nacrta zakona proizlazi da se izmenama i dopunama važećeg Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, pristupa prvenstveno radi neophodnog usklađivanja sa novim rešenjima koja su predviđena Nacrtom zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Imajući u vidu član 20. stav 2. Ustava Republike Srbije[2], ukazujemo da je pri tome neophodno voditi računa da se predloženim izmenama i dopunama dostignuti nivo lјudskih i manjinskih prava ne može smanjivati. U tom smislu ukazujemo na član 30. Nacrta zakona, kojim se menja član 36. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (u dalјem tekstu: Zakon). Naime, prema predloženoj izmeni, konkurs za upis učenika u srednju školu čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave sadrži i obaveštenje o jeziku na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, ali ne i informacije o prilagođenim uslovima za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Ne ulazeći pri tome u rešenja iz Nacrta zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koja eventualno uređuju i to pitanje na odgovarajući način, smatramo da se predloženim rešenjem umanjuje nivo dostignutih prava za lica sa smetnjama u razvoju, te da ga je potrebno preispitati.

 

Članom 31. Nacrta zakona predviđa se dodavanje novog člana 36a koji uređuje upis kandidata po posebnim uslovima. Prema stavu 1. predloženog člana određeno je da pojedina lica ili grupe lica mogu da se upišu u srednju školu pod povolјnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja. Smatramo da je potrebno zakonom precizirati kriterijume, odnosno uslove na osnovu kojih se može nedvosmisleno odrediti koja su to lica ili grupe lice koja mogu ostvariti upis na navedeni način.

 

Pored iznetih načelnih primedaba, predlažemo i da se odredba člana 8. Nacrta zakona još jednom razmatri kako bi se doprinelo potpunom ostvarenju Zakonom određenih cilјeva i opštih ishoda srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Članom 8. Nacrta zakona propisano je da se menja odredba člana 10. stav 2. Zakona tako da se školskim programom bliže određuje,

 

 

 

pored ostalog, povezivanje sa poslodavcima i udruženjima poslodavaca. Prema važećoj odredbi člana 10. Zakona, školski program je uklјučivao i povezivanje sa reprezentativnim sindikatima. Odredbama člana 6. Zakona o radu[3] propisano je da se u smislu tog zakona, sindikatom smatra samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovolјno udružuju radi zastupanja, predstavlјanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa. Imajući u vidu navedeno, da bi učenik mogao po završetku srednjoškolskog obrazovanja i vaspitanja preuzeti aktivnu ulogu, razvijati stručne kompetencije neophodne za uspešno zapošlјavanje, razvijati svest o važnosti zdravlјa i bezbednosti, uklјučujući i bezbednost i zdravlјe, biti osposoblјen za saradnju i preduzimlјivost na radu, bilo bi dobro da se školskim programom ostvari povezivanje ne samo sa poslodavcem i udruženjima poslodavaca, već i sa reprezentativnim sindikalnim organizacijama koje će omogućiti mladom čoveku upoznavanje sa pravima i obavezama zaposlenih i sa aspekta strane koja učestvuje u procesu rada.

 

Istovetna primedba se odnosi i na predloženu izmenu člana 14. Zakona. Prema navedenoj odredbi, škola je, pored ostalog, dužna radi razvijanja i negovanja drugarstva i prijatelјstva da realizuje slobodne aktivnosti, koje se, po pravilu, sprovode kroz rad u sekcijama. Članom 12. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 14. Zakona tako da se pored rada u sekcijama uvode i vannnastavne aktivnosti što će svakao doprineti ostavrenju cilјeva i opštih ishoda srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Međutim, istovremeno se iz navedenog člana briše da se sekcije i vannastavne aktivnosti organizuju radi razvijanja i negovanja drugarstva i prijatelјstva što, prema našem mišlјenju, otežava ostavrivanje cilјeva kao što je osposoblјavanje za rešavanje problema, komunikaciju i timski rad i poštovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanja različitosti, odnosno zabranu diskriminacije. Smatramo da se navedeni cilјevi najlakše i najdlotvornije postižu upravo putem rada u odgovarajućim sekcijama i kroz vannastavne aktivnosti razvijanjem duha prijatelјstva, drugarstva i zajedništva.

 

Takođe, članom 15. Zakona uređeno je pitanje karijernog vođenja i savetovanja učenika, a stavom 3. navedenog člana određeno da škola pomaže učenicima i roditelјima u istraživanju mogućnosti za dalјe učenje i zapošlјavanje, odnosno identifikovanje, izbor i korišćenje brojnih informacija o profesijama, karijeri, dalјem učenju i obrazovanju i objektivno razlikovanje i formiranje sopstvenog stava o tome. U tom cilјu škola prati razvoj učenika i informiše ih o zanimanjima, obrazovnim profilima, uslovima studiranja i potrebama na tržištu rada. Prema članu 13. Nacrta zakona, pored ostalog, predlaže se brisanje poslednje rečenice navedene odredbe Zakona, te se postavlјa pitanje koji je ratio takvog rešenja. Naime, brisanjem rečenice koja glasi: „U tom cilјu škola prati razvoj učenika i informiše ih o zanimanjima, obrazovnim profilima, uslovima studiranja i potrebama na tržištu rada.ˮ u značajnoj meri se otežava primena prethodnog dela odredbe člana 15. stav 3. i gubi se njen pun smisao.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

[2] „Службени гласник РС“, број 98/06

[3] „Службени гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – УС

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Mišlјenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanjuDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top