Mišlјenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani

  1. 011-00-65/2017-01 datum: 1. decembar 2017. godine

 

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje

 

Mišlјenje

na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani

 

 

Ministarstvo odbrane je dopisom broj: 1909-45 od 23. novembra 2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, radi davanja mišlјenja.

S tim u vezi, obaveštavamo vas da smo razmotrili navedeni nacrt zakona i sa aspekta delokruga rada ovog organa ukazujemo na sledeće.

Ustav Republike Srbije[2] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

 

Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u članu 2. stav 1. tačka 1) propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima.

 

Odredbom člana 29. Nacrta zakona dodaje se član 108a kojim se određuje da se odredbe ovog zakona o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Ministarstvu odbrane jednako odnose na žene i muškarce. Imajući u vidu da navedena odredba suštinski označava zabranu diskriminacije, smatramo da je neophodno uskladiti je sa Zakonom o zabrani diskriminacije i to u pogledu ličnih svojstava, odnosno propisati da se odredbe tog zakona o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Ministarstvu odbrane jednako odnose na sve zaposlene bez obzira na njihova lična svojstva.

Pored toga, Zakon o odbrani[3] ne sadrži odredbu o rodno diferenciranom jeziku, odnosno u navedenom zakonu upotreblјene su reči u muškom rodu (npr. pripadnik, ministar, inspektor, izaslanik), kao generički neutralni termini i za muški i ženski rod, čime se narušava princip ravnopravnosti polova. Upotreba jezika, u kojem se prisustvo, jednak status i uloge žena i muškaraca u društvu ravnopravno odražavaju i tretiraju sa jednakom vrednošću i dostojanstvom, suštinski je aspekt rodne ravnopravnosti i od značaja je za postizanje faktičke ravnopravnosti polova. Ovaj stav je izražen u mnogim međunarodnim dokumentima koji se odnose na nediskriminatornu upotrebu jezika. Imajući u vidu navedeno, predlažemo  da se Nacrtom zakona obuhvati i ova dopuna Zakona o odbrani i propiše da svi pojmovi koji se koriste u tom zakonu u muškom rodu obuhvataju iste pojmove u ženskom rodu.

Odredbom člana 7. Nacrta zakona vrše se izemene i dopune člana 23a stav 1. Zakona o odbrani. Imajući u vidu navedeno, predlažemo da se Nacrtom zakona izmeni i stav 2. člana 23a Zakona o odbrani tako što će se posle reči: „nacionalnost“ dodati reči: „u skladu sa zakonom”. Naime, članom 47. Ustava Republike Srbije utvrđuje se pravo na slobodno izražavanje nacionalne pripadnosti i da niko nije dužan da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Ovde ukazujemo i na odredbu člana 5. stav 2. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina[4] kojom je zabranjena svaka registracija pripadnika nacionalnih manjina koja ih protivno njihovoj volјi obavezuje da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Na kraju, a u cilјu unapređenja predloženog zakonskog teksta, želimo da ukažemo da je odredbom člana 17. Nacrta zakona, kojom se menja odredba člana 60a Zakona o odbrani, propisano „da način obučavanja i kategoriju građana koju će za potrebe odbrane zemlјe obučavati Ministarstvo odbrane uređuje Vlada, na predlog ministra odbrane.” Polazeći od toga da se navedena odredba nalazi u Glavi V koja uređuje prava i dužnosti građana u oblasti odbrane, mišlјenja smo da je određivanje kategorije građana koji će biti obuhvaćeni navedenom obukom, zakonska materija a ne materija podzakonskog akta, s obzirom da se na ovaj način ustanovlјavaju obaveze za kategoriju građana koja nije definisana.

U tom smislu ukazujemo i na odredbu član 20. Nacrta zakona kojim se menja član 76. Zakona o odbrani, tako da se propisuje da „udruženje koje deluje na teritoriji Republike Srbije, a svoje delovanje težišno zasniva u oblastima od značaja za odbranu i svojim programom i praktičnim delovanjem, masovnošću i organizovanošću doprinosi jačanju sistema odbrane može steći status udruženja od posebnog značaja za odbranu”. Takođe, određuje se da ministar odbrane propisuje „kriterijume i postupak za sticanje statusa udruženja od posebnog značaja za odbranu i dodelu sredstava u finansiranju projekata i aktivnosti udruženja u oblastima od značaja za odbranu”. Smatramo da je predloženu izmenu potrebno još jednom preispitati, kako sa aspekta odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, tako i u pogledu ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata koje je sa Vlade (uredba), preneto na ministra (pravilnik).

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj 22/09, član 1. i član 33. tačka 7)

[2] Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/06, član 21)

[3] „Službeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15

[4] „Službeni list SRJ”, broj 11/02, „Službeni glasnik RS“, br. 72/09 – dr. Zakon i 97/13 – US

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-iconMišlјenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbraniDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top