Mišlјenje A.M. protiv PU R. zbog nemogućnosti upisa deteta u jaslenu grupu predškolske ustanove na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog doba

 1. 07-00-558/2017-02 datum: 16.3.2018.

 

 

MIŠLjENјE

 

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. M. iz B. protiv Predškolske ustanove R, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog doba. U pritužbi je navedeno da je njeno maloletno dete A.A. diskriminisan u oblasti obrazovanja jer mu je onemogućeno da učestvuje u vaspitnim aktivnostima zbog datuma rođenja, jer je grupa 2015 popunjena za upis, kao i da je prerano da se upiše u grupu 2016. Takođe je navedeno da smatra da nije upisan u vrtić i zato što ima zdravstvene smetnje, te da PU R. ne želi da prihvati dodatne obaveze i odgovornosti koje bi zahtevalo dete sa zdravstvenim smetnjama. U izjašnjenju PU R. navedeno je da su svi smeštajni kapaciteti vrtića popunjeni, kao i da prilikom upisa majka deteta nije navela da dete ima zdravstvene smetnje a da su u momentu kada je dostavila dokumentaciju kojom potvrđuje smetnje, sve vrtićke jaslene grupe su bile popunjene. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je u toku postupka utvrdio da u ovoj PU postoji 336 dece sa različitim zdravstvenim smetnja, dok u vrtiću „L.“, za koji je podnositelјka pritužbe konkurisala, ima 33-oje dece sa različitim zdravstvenim smetnjama. Stoga, Poverenik je zaklјučio da u PU R. postoje deca sa zdravstvenim smetnjama, te se konstatuje ova ustanova upisuje decu koja imaju zdravstvene smetnje. U odnosu na navode iz pritužbe da je neupisivanjem u vrtić, A.A, diskriminisan i na osnovu starosnog doba, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je i sama podnositelјka pritužbe u pritužbi ukazala da su se u vrtić upisala i deca mlađa od njenog sina, dok je u izjašnjenju navedeno da nisu postojali smeštajni kapaciteti i da su sa trenutnim brojem upisane dece prekršili normu broja dece propisanu zakonom, te je utvrđeno da okolnost da A.A. nije upisan u vrtić nije u vezi sa njegovim ličnim svojstvom – starosno doba. Analizom dokaza tokom sprovedenog postupka, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je utvrdio da neupisivanje A.A. u jaslenu grupu vrtića nije uzrokovano njegovim zdravstvenim stanjem i starosnim dobom, te se može zaklјučiti da PU R. nije diskriminisala sina A. M, A.A. zbog zdravstvenog stanja i starosnog doba, pa je zbog toga doneto mišlјenje da Predškolska ustanova R. nije prekršila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Pored toga, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa članom 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, preporučio je Predškolskoj ustanovi R. da preduzme potrebne mere na pravovremenom planiranju i pružanju podrške roditelјima prilikom upisa dece iz prioritetnih kategorija, a posebno dece sa zdravstvenim smetnjama i invaliditetom, kao i da vodi računa o broju dece u vaspitnim grupama u kojima su deca sa zdravstvenim smetnjama i deca sa invaliditetom.

 

 

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratila A. M. iz protiv Predškolske ustanove R, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog doba.
  • U pritužbi je, između ostalog, navela:
 • da je njeno maloletno dete A.A. diskriminisan u oblasti obrazovanja jer mu je onemogućeno da učestvuje u vaspitnim aktivnostima zbog datuma rođenja, jer je grupa 2015. popunjena za upis, kao i da je prerano da se upiše u grupu 2016;
 • da smatra da nije upisan u vrtić i zato što ima zdravstvene smetnje, te da PU R. ne želi da prihvati dodatne obaveze i odgovornosti oko brige takvog deteta;
 • da je 8. maja 2017. godine konkurisala za upis, i da se nakon prijave obratila upisnoj komisiji u vezi zdravstvenih smetnji deteta te je donela i potrebnu dokumentaciju;
 • da je nakon završetka konkursa obaveštena da nema slobodnih kapaciteta u vrtićima i da može da se informiše naknadno jer bi u septembru trebalo da bude slobodnih mesta;
 • da se od datuma prijave do danas nije našlo slobodno mesto za A.A, uz objašnjenje da nema više mesta u tom uzrastu, iako je u vrtiće upisano više dece tog godišta, čak i mlađih;
 • smatra da je ovakvim postupanjem njen sin, A.A, stavlјen u nejednak položaj.
  • Uz pritužbu je kao dokaz dostavila: 1) odgovor na žalbu PU R. br. 2532/2017 od 19. septembra 2017. godine, 2) odgovor na žalbu PU R. br. 2164/2017 od 14. juna 2017. godine i 3) prigovor na odgovor na žalbu od 25. avgusta 2017. godine.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka zatraženo izjašnjenje od Predškolske ustanove R.
  • U izjašnjenju na pritužbu A., direktorka PU R, između ostalog, navela je:
 • da je PU R. za radnu 2017/2018 godinu raspisala konkurs za upis 400 dece jaslenog uzrasta, i da se upis po ovom konkursu vršio od 8. do 19. maja 2017. godine kada se prijavilo 800 dece jaslenog uzrasta;
 • da je M. podnela zahtev za upis deteta, koji je obrađen i unet u aplikaciju za upis dece Grada B. Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu;
 • da u zahtevu za upis u polјu „zdravstveni problemi“ navodi da dete nema zdravstvenih problema, da polјe „specifičan način hranjenja“ nije popunjeno, u polјu „smetnje u razvoju deteta“ majka negira smetnje, a da polјe „specifični podaci o detetu“ nije popunjeno;
 • da su bliži uslovi za upis dece definisani u Pravilniku o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolske ustanove;
 • da je na osnovu predviđenih uslova formirana preliminarna rang lista upisane dece za radnu 2017/2018, te da se na osnovu raspoloživih podataka iz zahteva za upis dete A.A. nije mogao svrstati u prvu kategoriju dece iz društveno osetlјivih grupa i ostao je neupisan usled popunjenosti kapaciteta vrtića;
 • da je majka deteta blagovremeno uložila žalbu na preliminarnu listu, u kojoj prvi put navodi podatak da dete ima zdravstveni problem (poremećaj razvoja motoričkih funkcija), i dostavila je nalaz da joj je odobreno odsustvo sa rada radi nege deteta;
 • da je u žalbi majka deteta, dostavila i ličnu kartu oca deteta kao dokaz da ne žive na istoj adresi, mada nije dostavila dokaz da samostalno vrši roditelјsko pravo;
 • da je A. M. insistirala da dete bude upisano u vrtić „L.“ koji je primao osmoro dece u grupu kojem njeno dete pripada prema uzrastu, i da ovaj vrtić nije imao mesta;
 • da je u ovom vrtiću u tri jaslene grupe upisan sledeći broj dece: grupa 1 upisala 25-oro dece (normativ 16), grupa 2 upisala 25-oro dece (normativ 16), grupa 3 upisala 25-oro dece (normativ 16);
 • da je 10. avgusta 2017. godine A. M. dostavila izveštaj pedijatra da je dete alergično na kikiriki, ali i da po ovoj žalbi nisu mogli da postupe jer su svi vrtići popunili kapacitete;
 • da se trenutno na listi čekanja nalazi 251 dete jaslenog uzrasta, od čega 29 dece spada u prvu kategoriju dece iz društveno osetlјivih grupa;
 • da je u jaslenim i vrtićkim grupama PU R. upisano 336 dece sa zdravstvenim smetnjama, i to: sa smetnjama u razvoju 73 deteta u 53 vaspitne grupe sa izrađenim pedagoškim profilom, 88-oro dece sa alergijom na namirnice, 72-je dece sa febrilnim konvulzijama, troje dece sa epilepsijom, 12 -oro dece sa astmom, troje dece sa dermatitisom, dvoje sa hemangijom, 11-oro dece sa srčanim smetnjama, dvoje dece sa frasom, dvoje slabovide dece, dvoje dece sa cerebralnom paralizom, troje dece sa trombocitopenijom, i po jedno dete sa ulceroroznim kolitisom, sa spinom bifidom, artrozom jednjaka, prolaprsom rektuma, leukemijom, tumorom nadbubrežnih žlezda, hipertonijom muskulaturom, bolestima jetre i afektivnim spazmima;
 • da je 45-oro dece zbog zdravstvenih problema rešenjem Interresorne komisije vraćeno iz pripremnog predškolskog programa;
 • da vrtić „L.“, na kojem A. M. insistira, ima 33-oje dece sa različitim zdravstvenim problemima, i to: 12-oro dece sa alergijom na namirnice, 7-oro dece sa febrilnim konvulzijama, i još 9-oro dece sa različitim zdravstvenim smetnjama (kao što su leukemija, šum na srcu, smetnje u razvoju i drugo);
 • pored toga vrtić „L.“ ima dvoje dece sa pedagoškim profilom, dvoje dece koja se prate zbog kašnjenja u razvoju i dvoje dece koja se prate po preporuci Centra za socijalni rad;
 • da PU R. vrši upis dece tokom cele godine, odnosno kada dođe do oslobađanja mesta u odgovarajućoj uzrastnoj grupi, i na taj način će postupiti i kada se ispune uslovi za upis A.A. koji je prvi na listi čekanja za upis u vrtić „L.“.
  • Uz izjašnjenje PU R. dostavlјeno je: 1) zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu br. 306/17 od 8. maja 2017. godine, 2) žalba na konkurs br. 1626/17 od 13. juna 2017. godine, 3) nalaz i mišlјenje komisije Doma zdravlјa Z. br. 04/16 od 5. januara 2016. godine, 4) odgovor na žalbu PU R. br. 2164/2017 od 14. juna 2017. godine, 5) izveštaj lekara specijaliste, 6) prigovor na odgovor na žalbu od 25. avgusta 2017. godine, 7) odgovor na žalbu PU R. br. 2532/2017 od 19. septembra 2017. godine i 8) izveštaj lekara specijaliste od 22. novembra 2016. godine.

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

 

 • Uvidom u zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu br. 306/17 od 8. maja 2017. godine, utvrđeno je da je podnet zahtev za upis A.A. u jasle, kao radni status roditelјa navedeno je da su oboje zaposleni, u okviru polјa zdravstveni podaci o detetu navedeno je da nema zdravstvene smetnje, ne postoji specifičan način hranjenja i nema smetnje u razvoju. Dalјe je utvrđeno da je polјe pod nazivom specifični podaci o detetu ostalo nepopunjeno, odnosno ništa nije navedeno. Uvidom u žalbu na konkurs br. 1626/17 od 13. juna 2017. godine, utvrđeno je da je A. M. navela da nema mogućnost da sama organizuje čuvanje deteta i ukazala da kod deteta postoji poremećaj razvoja motoričkih funkcija, te da joj je zbog zdravstvene i materijalne situacije izuzetno važno da dete pohađa vrtić „L.“. Uvidom u odgovor na žalbu PU R. br. 2164/2017 od 14. juna 2017. godine, utvrđeno da žalba za upis A.A. u vrtić nije uvažena jer ne postoje slobodni smeštajni kapaciteti, kao i da će se vršiti sukcesivan prijem dece u skladu sa raspoloživim kapacitetima i kriterijumima za prijem. U prigovoru na odgovor na žalbu od 25. avgusta 2017. godine, A. M. je ponovila navode iz žalbe i dodatno istakla da je A.A. alergičan na kikiriki. U odgovoru na žalbu PU R. br. 2532/2017 od 19. septembra 2017. godine, ponovlјeni su navodi da žalba za upis A.A. u vrtić nije uvažena jer ne postoje slobodni smeštajni kapaciteti.
 • Uvidom u nalaz i mišlјenje Komisije za ocenu psihofizičke ometenosti deteta Doma zdravlјa Z. br. 04/16 od 5. januara 2016. godine, utvrđeno je da je u kategoriji zdravstvena anamneza i socijalni status navedeno DESM F 82, i da se roditelјu odobrava odsustvovanje sa rada. U izveštaju lekara specijaliste, navedeno je da je A.A. alergičan na kikiriki. Takođe, uvidom u izveštaj lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije od 22. novembra 2016. godine, utvrđeno je da A.A. ima dijagnozu P94.2, 6, F82 i zahteva negu, propisana je kontrola za dva meseca.

 

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, analizirao je navode iz pritužbe i izjašnjenja, dostavlјene priloge, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

 

 • Ustav Republike Srbije[3] u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

 

 • Evropska konvencija za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine[4], u članu 14. zabranjuje diskriminaciju, odnosno, propisuje da se uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj Konvenciji obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišlјenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

 

 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, kojim je regulisana opšta zabrana diskriminacije, i to tako što je propisano da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti. Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1. diskriminacija je svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima. U članu 23. propisana je zabrana diskriminacije lica na osnovu starosnog doba, dok je u članu 27. propisana zabrana diskriminacije lica na osnovu zdravstvenog stanja.

 

Analiza navoda pritužbe, izjašnjenja i dostavlјenih dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, najpre, konstatuje da su u toku postupka analizirani samo oni navodi iz pritužbe i izjašnjenja koji su od značaja za utvrđivanje diskriminacije. Navodi koji se odnose na eventualne propuste u radu ili postupanju za koje su nadležni drugi državni organi, nisu uzeti u razmatranje. Tako, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti se nije upuštao u razmatranje navoda iz pritužbe o eventualnom upisivanju dece u vrtić mimo formirane liste čekanja, s obzirom da ova pitanja ne spadaju u nadležnost Poverenika.

 

 • Imajući u vidu sadržinu pritužbe, kao i nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, zadatak Poverenika u ovom predmetu bio je da ispita da li je PU R. odbila da upiše A.A. u vrtić zbog njegovog ličnog svojstva – zdravstvenog stanja i starosnog doba.

 

 • U odnosu na navode iz pritužbe i izjašnjenja koji se odnose na zdravstveno stanje A.A. među stranama u postupku je nesporno da A.A. ima alergiju na kikiriki, poremećaj razvoja motoričkih funkcija, kao i da nije upisan u PU R. vrtić „L.“.

 

U odnosu na navode iz pritužbe da A.A. nije upisan u vrtić jer A. M. smatra da PU R. nije htela da preuzme brigu o detetu sa specifičnim zdravstvenim stanjem, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti analizirao je navode iz izjašnjenja. Naime, u izjašnjenju PU R. je navedeno da prilikom popunjavanja zahteva za upis deteta u okviru polјa koja se odnose na specifičnosti u vezi deteta, kao i njegovo zdravstveno stanje nisu navedeni podaci na koje je majka deteta kasnije ukazala, te u tom momentu A.A. nije razmatran kao dete sa zdravstvenim smetnjama, shodno utvrđivanju prioriteta za upis dece. Ova okolnost je potvrđena, uvidom u zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu br. 306/17 od 8. maja 2017. godine. Pored toga, u odnosu na navode da PU R. ne želi da upiše dete sa zdravstvenim smetnjama, u izjašnjenju je navedeno da u ovoj PU postoji 336 dece sa različitim zdravstvenim smetnja, i pojedinačno je navedeno sa kojim smetnjama. Takođe, u vezi vrtića „L.“, za koji je podnositelјka pritužbe konkurisala, navedeno je da ima 33-oje dece sa različitim zdravstvenim smetnjama, uz navođenje inicijala dece i zdravstvenom smetnjom koju imaju.

 

Na osnovu navedenog, Poverenik zaklјučuje da u PU R. postoje deca sa zdravstvenim smetnjama, te se konstatuje ova ustanova upisuje decu koja imaju zdravstvene smetnje.

 

 • U odnosu na navode iz pritužbe da je neupisivanjem u vrtić, A.A, diskriminisan i na osnovu starosnog doba, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je i sama podnositelјka pritužbe u pritužbi ukazala da su se u vrtić upisala i deca mlađa od njenog sina, dok je u izjašnjenju navedeno da nisu postojali smeštajni kapaciteti i da su sa trenutnim brojem upisane dece prekršili normu broja dece propisanu zakonom. Stoga, konstatuje se da okolnost da A.A. nije upisan u vrtić nije u vezi sa njegovim ličnim svojstvom – starosno doba.

 

 • Svestranom analizom dokaza tokom sprovedenog postupka, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je utvrdio da neupisivanje A.A. u jaslenu grupu vrtića nije uzrokovano njegovim zdravstvenim stanjem i starosnim dobom, te se može zaklјučiti da PU R. nije diskriminisala sina A. M, A.A. zbog zdravstvenog stanja i starosnog doba, što ne znači da nema drugih povreda prava koje nisu u nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

 

 1. MIŠLjENјE

U postupku koji je sproveden po pritužbi A. M. iz B, utvrđeno je da Predškolska ustanova R. neupisivanjem njenog sina, A.A. u jaslenu grupu vrtića, nije prekršila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. PREPORUKA

 

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa članom 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, preporučuje Predškolskoj ustanovi R:

 

5.1.  Da preduzme potrebne mere na pravovremenom planiranju i pružanju podrške roditelјima prilikom upisa dece iz prioritetnih kategorija, a posebno dece sa zdravstvenim smetnjama i invaliditetom, kao i da vodi računa o broju dece u vaspitnim grupama u kojima su deca sa zdravstvenim smetnjama i deca sa invaliditetom.

Predškolska ustanova R. obavestiće Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o merama koje su preduzete u cilјu sprovođenja ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema ovog mišlјenja.

 

Protiv ovog mišlјenja i preporuke nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09

[2] Zakon o zabrani diskriminacije, član 1. stav 2.

[3] „Službeni glasnik RS”, broj 98/06

[4] „Službeni list SCG- Međunarodni ugovori“, broj  9/03

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-iconMišlјenje A.M. protiv PU R. zbog nemogućnosti upisa deteta u jaslenu grupu predškolske ustanove na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog dobaDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top