Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09),  član 61. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka,116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), član 17. stav 3. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i člana 4. stav 3. Pravilnika o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti („Službeni glasnik RS“, broj 61/15), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti oglašava

 

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

 

 

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra br. 84

 

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 

  1. Rukovodilac Grupe za informatičke poslove, Sektor za opšte poslove, u zvanju samostalnog savetnika – 1 izvršilac.

 

Opis poslova: Organizuje i rukovodi radom Grupe, planira, koordinira i organizuje rad u Grupi i obavlјa najsloženije poslove iz delokruga rada Grupe; upravlјa informacionim sistemom i zaštitom podataka u Stručnoj službi; razvija tehnološke standarde za operativne sisteme za aplikacije, mrežne konfiguracije, desktop konfiguracije; priprema planove informatizacije upravnih poslova u organu, održavanja i unapređenja postojeće opreme; projektuje i analizira radne procese u organu i predlaže rešenja za njihovu automatizaciju; razvija i održava bazu podataka i aplikativni softver neophodan za rad Poverenika i Stručne službe; razvija sistem za nesmetan i kvalitetan protok informacija između unutrašnjih jedinica; razvija i održava standarde najvišeg nivoa kontrole kvaliteta svih elektronskih podataka i obezbeđuje njihovu zaštitu; izrađuje statističke izveštaje o aktima koje donosi Poverenik i druge izveštaje po nalogu pomoćnika Poverenika; ostvaruje saradnju sa spolјnim konsultantima pri radu na dizajniranju i održavanju Veb-sajta Poverenika i isporučiocima hardvera i softvera radi zadovolјavanja postavlјenih tehnoloških standarda; obavlјa i druge poslove po nalogu pomoćnika Poverenika.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti organizacione nauke (informatički smer), matematičke nauke, računarske nauke, ili iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,  najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, napredno znanje rada na računaru.

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, propisa o organizaciji i radu državnih organa, poznavanje mrežne administracije i administracije baze podataka usmeno; znanje engleskog  jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; veština  komunikacije – usmeno.

 

  1. Radno mesto za podršku poslovima zastupanja, u zvanju savetnika, Odsek za poslove zastupanja, Sektor za zaštitu ravnopravnosti – 1 izvršilac

 

Opis poslova: Izrađuje nacrte tužbi i prekršajnih prijava Poverenika zbog povrede prava iz Zakona; priprema  i analizira predmete u kojima se pokreće sudski postupak; učestvuje u obavlјanju poslova pripreme za zastupanje i zastupanja pred sudom Poverenika zbog povrede prava iz Zakona; učestvuje u obavlјanju poslova prikuplјanja, sistematizovanja i analize podataka o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti iz delokruga rada Odseka; učestvuje u pripremi i izradi godišnjeg i posebnog izveštaja Poverenika; obavlјa i druge poslove  po nalogu šefa Odseka.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen pravosudni odnosno državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika, znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, propisi kojima se uređuju prekršajni, parnični i krivični postupak, propisa o organizaciji i radu državnih organa –  usmeno – razgovorom; znanje engleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno – razgovorom.

 

  1. Radno mesto za stručnu podršku analitičkim poslovima i poslovima izrade izveštaja, u zvanju savetnika, Grupa za istraživanje, analitiku i izveštavanje, Sektor za unapređenje ravnopravnosti – 1 izvršilac.

 

Opis poslova: Prikuplјa informacije i podatke koje se odnose na oblast diskriminacije; učestvuje u praćenju izdavačke delatnosti u zemlјi i inostranstvu kojom se promoviše značaj ostvarivanja ravnopravnosti i poštovanja lјudskih prava; učestvuje u prikuplјanju izveštaja i analiza drugih domaćih i stranih institucija, istraživačkih organizacija i organizacija koje se bave zaštitom ravnopravnosti i lјudskih prava, i izrađuje analize; pomaže u analizi izveštaja nastalih u radu ostalih organizacionih jedinica Stručne službe i pruža stručnu pomoć u pripremi pojedinačnih izveštaja organizacionih jedinica;  učestvuje u pripremi i izradi godišnjeg i posebnog izveštaja Poverenika; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti društveno-humanističkih na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika i znanje rada na računaru (MS Office paket i internet)..

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, propisa o organizaciji i radu državnih organa, poznavanje lјudskih i manjinskih prava i sloboda –  usmeno – razgovorom; znanje engleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština  komunikacije – usmeno- razgovorom.

 

III Mesto rada: Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra br. 84

 

IV Adresa na koju se podnose prijave za javni konkurs: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Nemanjina br. 22-26 (zajednička pisarnica republičkih organa), sa naznakom „Za  javni konkurs”.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Davorka Jovičić, broj telefona: 011/243 64 64, u vremenu od 10.00-14.00 časova.

 

VI Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

 

VII Opšti uslovi za zaposlenje: državlјanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: Prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kontakt adresom i brojem telefona; izjava u kojoj se kandidat opredelјuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega; original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; originali ili overene fotokopije dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci); original ili overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o znanju engleskog jezika (za radno mesto pod rednim brojem 1) odnosno engleskog ili drugog svetskog jezika (sertifikat, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci). Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

 

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odrebom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilјu efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

 

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat  činiti sam. Primer izjave je moguće preuzeti se na zvaničnoj internet strani Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: http://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalјe da postupa.

 

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

 

Strane visokoškolske isprave moraju biti priznate u skladu sa važećim  Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – dr. propis, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – dr. propis, 68/15, 87/16 ).

 

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

 

X Mesto, dan i vreme kada će se izvršiti provera osposoblјenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, potpune i razumlјive, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta provera osposoblјenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se počev od 7. februara 2018. godine, u Beogradu, u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnost, Bulevar kralјa Aleksandra 84.

O tačnom datumu i vremenu učesnici konkursa će biti blagovremeno obavešteni telegramom na adrese ili brojeve telefona koje navedu u svojim prijavama.

 

Napomene: Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, podnose pojedinačne prijave u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.
Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene zaklјučkom konkursne komisije. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

 

Ovaj konkurs se oglašava na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: www.ravnopravnost.gov.rs; na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima: www.suk.gov.rs; na portalu e-uprave; na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

 

Svi pojmovi upotreblјeni u ovom konkursu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

 

 

 

Broj: 119-01-1/4/2018-04

U Beogradu, 18. januar 2018. god.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-iconJavni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnostiPreuzmi


microsoft-word-iconIZJAVA – prilog konkursnoj dokumentacijiPreuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top