INTERNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09),  čl. 4. stav 3. i čl. 5. st. 3. i 4.Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19) i člana 3. stav 2. Pravilnika o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti („Službeni glasnik RS“, broj 61/15), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti oglašava

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

 

I Organ u kome se popunjava radno mesto:

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra br. 84

 

II Radno mesto koja se popunjava:

 

  1. Radno mesto za informatičke poslove, u zvanju višeg savetnika, Sektor za opšte poslove – 1 izvršilac.

 

Opis poslova: Upravlјa informacionim sistemom i zaštitom podataka u Stručnoj službi; razvija tehnološke standarde za operativne sisteme za aplikacije, mrežne konfiguracije, desktop konfiguracije; priprema planove informatizacije upravnih poslova u organu, održavanja i unapređenja postojeće opreme; projektuje i analizira radne procese u organu i predlaže rešenja za njihovu automatizaciju; razvija i održava bazu podataka i aplikativni softver neophodan za rad Poverenika i  Stručne službe; razvija sistem za nesmetan i kvalitetan protok informacija između unutrašnjih jedinica; razvija i održava standarde najvišeg nivoa kontrole kvaliteta svih elektronskih podataka i obezbeđuje njihovu zaštitu; izrađuje statističke izveštaje o aktima koje donosi Poverenik i druge izveštaje iz delokruga  Grupe; ostvaruje saradnju sa spolјnim konsultantima pri radu na dizajniranju i održavanju Veb-sajta Poverenika i isporučiocima hardvera i softvera radi zadovolјavanja postavlјenih tehnoloških standarda i obavlјa druge poslove koje odredi pomoćnik Poverenika.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polјa društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje sedam godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i kompetencije za rad na radnom mestu.

 

 

U izbornom postupku proveravaju se: Posebne funkcionalne kompetencije: Zakon o zabrani diskriminacije, Odluka o obrazovanju Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti – usmeno razgovorom; sistem delјenja resursa; informaciona bezbednost; mrežna i bežična oprema – putem eseja.

 

III Mesto rada: Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra br. 84

 

IV Adresa na koju se podnose prijave za interni konkurs: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Nemanjina br. 22-26 (zajednička pisarnica republičkih organa), sa naznakom „Za  interni konkurs”.

 

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Davorka Jovičić, broj telefona: 011/243 64 64, u vremenu od 10.00-14.00 časova.

 

VI Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavlјivanja na internet prezentaciji Poverenika. Rok počinje da teče 6. juna 2019. godine i ističe 13. juna 2019. godine.

 

VII Pravo učešća na internom konkursu:  na interni konkurs  mogu da učestvuju državni službenici iz Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

 

VIII Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti na sledećem linku: http://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/.

 

Dokazi koji se prilažu: diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci); uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima; rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

 

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako                             stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

 

Potrebno je da učesnik konkursa, u obrascu prijave na konkurs navede za koju se od predviđenih mogućnosti opredelјuje, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

 

 

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

 

X Dan, mesto i vreme kada će se izvršiti provera osposoblјenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: O tačnom datumu, mestu i vremenu učesnici konkursa će biti blagovremeno obavešteni telefonom na brojeve telefona ili elektronskim putem  na mejl adrese koje navedu u svojim prijavama.

 

Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Ovaj oglas objavlјuje se na internet prezentaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: http://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/ i na oglasnoj tabli Poverenika.

 

Svi pojmovi upotreblјeni u ovom konkursu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

 

Broj: 111-00-1/1/2019-04

U Beogradu, 5. juna 2019. god.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-iconINTERNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTIPreuzmi


microsoft-word-iconObrazac konkursne prijavePreuzmi


PDFSpisak prijava po šiframaPreuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top