INTERNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09),  člana 61. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka,116/08, 104/09 i 99/14), član 7. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i člana 3. stav 2. Pravilnika o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti („Službeni glasnik RS“, broj 61/15), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti oglašava

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

 

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra br. 84

 

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 

  1. Radno mesto za unapređenje analitičkih poslova i poslove izrade izveštaja u zvanju višeg savetnika – Grupa za istraživanje, analitiku i izveštavanje, Sektor za unapređenje ravnopravnosti – 1 izvršilac

 

Opis poslova: Analizira i prati primenu domaćih i međunarodnih propisa u oblasti zaštite od diskriminacije, odnosno zaštite ravnopravnosti i zaštite lјudskih prava, kao i primenu opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava, ratifikovanih međunarodnih ugovora, i dokumenata međunarodnih organizacija i institucija čiji je Republika Srbija član ili koje odslikavaju evropske principe i vrednosti, i priprema izveštaj o utvrđenom stanju sprovođenja propisa; izrađuje pojedinačne izveštaje o stanju zaštite ravnopravnosti i koordinira prikuplјanje i analizu izveštaja drugih unutrašnjih jedinica Stručne službe; učestvuje u pripremi stručnih uputstava za pripremu pojedinačnih izveštaja organizacionih jedinica Stručne službe; učestvuje u izradi godišnjeg i posebnih izveštaj Poverenika; izrađuje nacrt izveštaja o radu Grupe; obavlјa i druge poslove  po nalogu rukovodioca Grupe.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 7 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika i znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, propisa o organizaciji i radu državnih organa i poznavanja prava Evropske unije – usmeno – razgovorom; znanje engleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno – razgovorom

 

  1. Rukovodilac Grupe za informatičke poslove, Sektor za opšte poslove, u zvanju samostalnog savetnika – 1 izvršilac.

 

Opis poslova: Organizuje i rukovodi radom Grupe, planira, koordinira i organizuje rad u Grupi i obavlјa najsloženije poslove iz delokruga rada Grupe; upravlјa informacionim sistemom i zaštitom podataka u Stručnoj službi; razvija tehnološke standarde za operativne sisteme za aplikacije, mrežne konfiguracije, desktop konfiguracije; priprema planove informatizacije upravnih poslova u organu, održavanja i unapređenja postojeće opreme; projektuje i analizira radne procese u organu i predlaže rešenja za njihovu automatizaciju; razvija i održava bazu podataka i aplikativni softver neophodan za rad Poverenika i Stručne službe; razvija sistem za nesmetan i kvalitetan protok informacija između unutrašnjih jedinica; razvija i održava standarde najvišeg nivoa kontrole kvaliteta svih elektronskih podataka i obezbeđuje njihovu zaštitu; izrađuje statističke izveštaje o aktima koje donosi Poverenik i druge izveštaje po nalogu pomoćnika Poverenika; ostvaruje saradnju sa spolјnim konsultantima pri radu na dizajniranju i održavanju Veb-sajta Poverenika i isporučiocima hardvera i softvera radi zadovolјavanja postavlјenih tehnoloških standarda; obavlјa i druge poslove po nalogu pomoćnika Poverenika.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti organizacione nauke (informatički smer), matematičke nauke, računarske nauke, ili iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,  najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, napredno znanje rada na računaru.

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, propisa o organizaciji i radu državnih organa, poznavanje mrežne administracije i administracije baze podataka usmeno; znanje engleskog  jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; veština  komunikacije – usmeno.

 

  1. Radno mesto za podršku poslovima zastupanja, u zvanju savetnika, Odsek za poslove zastupanja, Sektor za zaštitu ravnopravnosti – 2 izvršioca

 

Opis poslova: Izrađuje nacrte tužbi i prekršajnih prijava Poverenika zbog povrede prava iz Zakona; priprema  i analizira predmete u kojima se pokreće sudski postupak; učestvuje u obavlјanju poslova pripreme za zastupanje i zastupanja pred sudom Poverenika zbog povrede prava iz Zakona; učestvuje u obavlјanju poslova prikuplјanja, sistematizovanja i analize podataka o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti iz delokruga rada Odseka; učestvuje u pripremi i izradi godišnjeg i posebnog izveštaja Poverenika; obavlјa i druge poslove  po nalogu šefa Odseka.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen pravosudni odnosno državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika, znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, propisi kojima se uređuju prekršajni, parnični i krivični postupak, propisa o organizaciji i radu državnih organa –  usmeno – razgovorom; znanje engleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno – razgovorom.

 

  1. Radno mesto za kadrovske i druge pravne poslove, u zvanju savetnika, Grupa za kadrovske poslove, Odelјenje za lјudske resurse i finansije, Sektor za opšte poslove – 1 izvršilac.

 

Opis poslova: Priprema predloge opštih akata Stručne službe i ugovora koje zaklјučuje Poverenik sa drugim pravnim i fizičkim licima; izrađuje pojedinačna akta o pravima, obavezama i dužnostima zaposlenih iz radnog odnosa; priprema odgovore na žalbe zaposlenih iz oblasti radnih odnosa; učestvuje u pripremi i izradi kadrovskog plana i obavlјa poslove analitičara radnih mesta; učestvuje u praćenju i analizi kadrovske osposoblјenosti zaposlenih u Stručnoj Službi; učestvuje u pripremi programa stručnog usavršavanja zaposlenih u Stručnoj službi i praćenju njegove realizacije; pruža stručnu pomoć u postupku ocenjivanja državnih službenika; obavlјa stručne i administrativne poslove za potrebe konkursne komisije Stručne službe; obavlјa poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu; obavlјa poslove javnih nabavki; obavlјa i druge poslove iz delokruga rada Odseka po nalogu rukovodioca Grupe.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika, znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, propisa o javnim nabavkama, propisa o organizaciji i radu državnih organa –  usmeno – razgovorom; znanje engleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština  komunikacije – usmeno- razgovorom.

 

III Mesto rada: Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra br. 84

 

IV Adresa na koju se podnose prijave za javni konkurs: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Nemanjina br. 22-26 (zajednička pisarnica republičkih organa), sa naznakom „Za  interni konkurs”.

 

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Davorka Jovičić, broj telefona: 011/243 64 64, u vremenu od 10.00-14.00 časova.

 

VI Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavlјivanja na internet prezentaciji Poverenika. Rok počinje da teče 14. novembra 2017. godine i ističe 21. novembra 2017. godine.

 

VII Pravo učešća na internom konkursu:  na interni konkurs  mogu da učestvuju državni službenici iz svih organa državne uprave i službi Vlade i državni službenici iz Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

 

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci); uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno pravosudnom ispitu; dokaz o znanju engleskog odnosno drugog svetskog jezika (sertifikat, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci); rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

 

Sadržina prijave: Prijava za konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju, podatke o posebnim oblastima znanja i kontakt adresa i broj telefona.

 

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odrebom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilјu efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

 

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da organ pribavi po službenoj dužnosti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno izjasni o davanju saglasnosti za korišćenje ličnih podataka u svrhu prikuplјanja podataka o navedenom dokazu i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave I).

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da će sam pribaviti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno o tome izjasni i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave II).

 

Primer izjave je moguće preuzeti se na zvaničnoj internet strani Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: http://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/.

 

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalјe da postupa.

 

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

 

Strane visokoškolske isprave moraju biti priznate u skladu sa važećim  Zakonom o /visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – dr. propis, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – dr. propis, 68/15,87/16 ).

 

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

 

X Mesto, dan i vreme kada će se izvršiti provera osposoblјenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, potpune i razumlјive, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta provera osposoblјenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se počev od 12. decembra 2017. godine, u Beogradu, u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnost, Bulevar kralјa Aleksandra 84.

O tačnom datumu i vremenu učesnici konkursa će biti blagovremeno obavešteni telefonom ili telegramom, na brojeve telefona ili adrese koje navedu u svojim prijavama.

 

Napomene: Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, podnose pojedinačne prijave u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.
Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene zaklјučkom konkursne komisije. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

 

Ovaj oglas objavlјuje se na internet prezentaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: www.ravnopravnost.gov.rs.

 

Svi pojmovi upotreblјeni u ovom konkursu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

 

 

 

Broj: 111-00-58/4/2017-04

U Beogradu, 13. novembar 2017. god.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

 

Brankica Janković, s.r.


microsoft-word-iconINTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA I IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU

RAVNOPRAVNOSTIPreuzmi


microsoft-word-iconИЗJAВA – прилoг кoнкурснoj дoкумeнтaциjиPreuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top