INTERNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09),  člana 61. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka,116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), član 7. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i člana 3. stav 2. Pravilnika o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti („Službeni glasnik RS“, broj 61/15), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti oglašava

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

 

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra br. 84

 

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 

  1. Radno mesto rukovodioca Grupe za pritužbe – privatni sektor, u zvanju višeg savetnika, Grupa za pritužbe – privatni sektor, Odelјenje za postupanje po pritužbama, Sektor za zaštitu ravnopravnosti – 1 izvršilac

 

Opis poslova: Rukovodi radom Grupe, planira, koordinira i nadzire rad izvršilaca u Grupi, i obavlјa najsloženije poslove iz delokruga rada Grupe; evidentira pritužbe i predlaže prioritet rešavanja pritužbi iz nadležnosti Grupe; analizira i prati primenu domaćih i međunarodnih propisa u oblasti zaštite od diskriminacije iz delokruga rada Grupe, i izrađuje izveštaje za Poverenika o utvrđenom stanju; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama Stručne službe i drugim organima; izrađuje pojedinačne izveštaje o stanju zaštite od diskriminacije u oblastima iz delokruga rada Grupe; izrađuje nacrte akata za davanje mišlјenja i preporuka, kao i za izricanje mera Poverenika; izrađuje nacrte akata za davanje preporuka Poverenika za sprovođenje postupka mirenja; izrađuje izveštaje o radu Grupe; obavlјa i druge poslove  po nalogu načelnika Odelјenja.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 7 godina radnog iskustva u struci, položen pravosudni,odnosno državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika, znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, propisi kojima se uređuju prekršajni, parnični i krivični postupak, propisa o organizaciji i radu državnih organa –  usmeno – razgovorom; znanje engleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno – razgovorom.

 

  1. Radno mesto savetnika za publikacije, izveštaje i uređivanje sajta, u zvanju savetnika, Grupa za informisanje – 1 izvršilac.

 

Opis poslova: Svakodnevno priprema, uređuje i administrira vesti za internet prezentaciju Poverenika; učestvuje u izradi publikacija i vodiča i njihovoj distribuciji; učestvuje u izradi Informatora o radu; učestvuje i pruža pomoć u izradi izveštaja iz delokruga Grupe; prikuplјa podatke od značaja za rad Grupe korišćenjem svih raspoloživih resursa (biblioteka, internet, publikacije); pruža pomoć u pripremi materijala za izradu izveštaja i analiza iz delokruga Grupe; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe ili šefa Kabineta.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika – usmeno; poznavanje propisa o organizaciji i radu državnih organa – usmeno; znanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština  komunikacije – usmeno.

 

 

III Mesto rada: Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra br. 84

 

IV Adresa na koju se podnose prijave za javni konkurs: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Nemanjina br. 22-26 (zajednička pisarnica republičkih organa), sa naznakom „Za  interni konkurs”.

 

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Davorka Jovičić, broj telefona: 011/243 64 64, u vremenu od 10.00-14.00 časova.

 

VI Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavlјivanja na internet prezentaciji Poverenika. Rok počinje da teče 22. maja 2018. godine i ističe 29. maja 2018. godine.

 

VII Pravo učešća na internom konkursu:  na interni konkurs  mogu da učestvuju državni službenici iz svih organa državne uprave i službi Vlade i državni službenici iz Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

 

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci); uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno pravosudnom ispitu; dokaz o znanju engleskog odnosno drugog svetskog jezika (sertifikat, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci); rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

 

Sadržina prijave: Prijava za konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju, podatke o posebnim oblastima znanja i kontakt adresa i broj telefona.

 

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbama čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilјu efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

 

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da organ pribavi po službenoj dužnosti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno izjasni o davanju saglasnosti za korišćenje ličnih podataka u svrhu prikuplјanja podataka o navedenom dokazu i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave I).

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da će sam pribaviti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno o tome izjasni i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave II).

 

Primer izjave je moguće preuzeti se na zvaničnoj internet strani Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: http://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/.

 

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalјe da postupa.

 

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

 

Strane visokoškolske isprave moraju biti priznate u skladu sa važećim  Zakonom o /visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – dr. propis, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – dr. propis, 68/15, 87/16).

 

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

 

X Mesto, dan i vreme kada će se izvršiti provera osposoblјenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, potpune i razumlјive, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta provera osposoblјenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se počev od 4. juna 2018. godine, u Beogradu, u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnost, Bulevar kralјa Aleksandra 84.

O tačnom datumu i vremenu učesnici konkursa će biti blagovremeno obavešteni telefonom ili telegramom, na brojeve telefona ili adrese koje navedu u svojim prijavama.

 

Napomene: Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, podnose pojedinačne prijave u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.
Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene zaklјučkom konkursne komisije. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

 

Ovaj oglas objavlјuje se na internet prezentaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: www.ravnopravnost.gov.rs.

 

Svi pojmovi upotreblјeni u ovom konkursu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

 

Broj: 111-00-14/4/2018-04

U Beogradu, 21. maj 2018. god.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-iconINTERNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTIiPreuzmi


microsoft-word-iconIZJAVA – prilog konkursnoj dokumentacijiPreuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top