Mišljenje po pritužbi B. L. protiv JP „P.S.“ zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina

 1. 07-00-00512/2018-02 datum: 29.8.2018.

 

                                                 MIŠLjENјE

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe B.L. iz B. protiv JP „P.S“. U pritužbi je navedeno da je objekat u kojem se nalazi pošta, u ulici G. u Z, nepristupačan za osobe sa invaliditetom, jer se na ulazu u objekat nalazi sedam stepenika i ne postoji izgrađena rampa za savladavanje te arhitektonske barijere. U izjašnjenju JP „P.S“ između ostalog je navedeno da se pošta u ulici G. u Z. nalazi u objektu „starom gotovo dva veka“ koji je deo prostorno kulturno-istorijske celine – Staro jezgro Zemuna i da je kao takav pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. U izjašnjenju je takođe navedeno da je u prethodnom periodu u JP „P.S“ razmatrana mogućnost izgradnje rampe ili pokretne platforme kako bi se obezbedila pristupačnost ovog objekta, ali da bi za savladavanje spolјašnjeg stepeništa (tri stepenika visine 48cm) bilo potrebno da se na javnoj površini – trotoaru, postavi kosa rampa maksimalnog nagiba od 8%, dužine 6m, sa podestom za manipulaciju čija širina ne sme biti manja od 150cm, mereno od otvorenog krila ulaznih vrata, tako da bi širina zauzeća javne površine iznosila 2m od objekta, odnosno od linije regulacije, i da takvo tehničko rešenje nije u skladu sa propisima koji su na snazi. Takođe, u izjašnjenju je istaknuto da tehnički nije moguće obezbediti ni pristupačnost unutar samog objekta, jer visinsku razliku od 60cm (četiri stepenika visine 60cm) nije moguće savladati postavlјanjem koso podizne platforme čija je standardna dužina 140cm, a širina 90cm, jer su dimenzije ulaznog predprostora i dispozicija unutrašnjeg stepeništa na samo 100cm od ulaznih vrata. Tehničke proračune i utvrđivanje postojanja tehničkih mogućnosti za postavlјanje kose rampe za osobe sa invaliditetom, izvršila su stručna lica zaposlena u JP „P.S.“, odnosno diplomirani inženjer arhitekture koji poseduje licencu odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije izdatu od strane Inženjerske komore Srbije, o čemu su dostavlјeni dokazi. Tokom postupka je utvrđeno da je JP „P.S“ u cilјu prevazilaženja problema nastalih zbog nepristupačnosti objekta u ulici G. u Z. zaklјučilo Ugovor o poslovnoj saradnji br. 2015-17862/1 od 5. februara 2015. godine sa O. Z. i otvorilo dva isturena šaltera P. 11080 B. 80 u prizemlјu objekta O.Z, ulaz iz P. ulice, koji su pristupačni osobama sa invaliditetom, a koji se nalaze na udalјenosti 200m od objekta u ulici G. u Z., na kojima se pružaju iste usluge koje se pružaju i u P.11080 B. 80. Nakon sprovedenog postupka Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je dao mišlјenje da JP „P.S“ nije povredilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je primio pritužbu L. iz B. protiv JP „P.S“. U pritužbi je navedeno da je objekat u kojem se nalazi pošta, u ulici G. u Z, nepristupačan za osobe sa invaliditetom, jer se na ulazu u objekat nalazi sedam stepenika i ne postoji izgrađena rampa za savladavanje te arhitektonske barijere.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa članom stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je od JP „P.S“ zatraženo da se izjasni o navodima pritužbe.
  • U izjašnjenju i dopunama izjašnjenja JP „P.S“ između ostalog je navedeno:
 • da je JP „P.S“ u više navrata razmatrana mogućnost izgradnje rampe ili pokretne platforme za objekat pošte u ulici G. u Z.;
 • da se radi o objektu „starom gotovo dva veka“ koji je u okviru prostorno kulturno-istorijske celine – Staro jezgro Zemuna i da je pod zaštitom Zavoda zaštitu spomenika kulture grada Beograda;
 • da bi za savladavanje tri spolјašnja stepenika preko kojih se pristupa objektu i visinske razlike od 48m bilo potrebno da se na javnoj površini – trotoaru, postavi kosa rampa maksimalnog nagiba od 8%, dužine 6m sa podestom za manipulaciju čija širina ne sme biti manja od 150cm mereno od otvorenog krila ulaznih vrata, tako da bi širina zauzeća javne površine iznosila 2m od objekta, odnosno od linije regulacije, a da to prema propisima koji su na snazi – nije dozvolјeno;
 • da i unutar samog objekta postoje četiri stepenika i da bi bilo potrebno postaviti koso podiznu platformu dužine 140 cm i širine 90 cm, ali da dimenzije ulaznog pretprostora i dispozicija unutrašnjeg stepeništa na samo 100 m od ulaznih vrata to onemogućavaju;
 • da na samom ulazu i unutar objekta JP „P.S“ u ulici u Z. postoje izuzetno velike visinske razlike koje onemogućavaju pronalaženje odgovarajućeg arhitektonskog rešenja, odnosno dimenzije ulaznog pretprostora i dispozicija unutrašnjeg stepeništa na samo 100m od ulaznih vrata ne omogućavaju smeštaj platforme koji bi bio u skladu sa standardima propisanim Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama;
 • da su za utvrđivanje postojanja tehničkih mogućnosti za postavlјanje kose rampe za osobe sa invaliditetom ovlašćena stručna lica zaposlena u JP „P.S“, odnosno diplomirani inženjeri arhitekture koji poseduju licencu odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije izdatu od strane Inženjerske komore Srbije;
 • da su tehnički proračuni zasnovani na čl. 7 tač. 1 i 4., čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 13 st. 1. i st. 2. tač. 1. i slikama 7. i 8. koje su sastavni deo Pravilnika o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama;
 • da je u cilјu prevazilaženja postojećih barijera, JP „P.S“ sa O. Z. zaklјučilo Ugovor o poslovnoj saradnji br. 2015-17862/1 od 5. februara 2015. godine i otvorilo dva izdvojena šaltera, u prizemlјu objekta u kojem se nalazi opština, koja su pristupačna osobama sa invaliditetom;
 • da se u deo objekta u kome su smešteni istureni šalteri ulazi iz P. ulice direktno sa trotoara i da su vrata dvokrilna-asimetrična sa većim krilom koje se otvara i koje je opremlјeno automatom za samozatvaranje i manjim krilom koje je fiksirano i ima mogućnost otvaranja;
 • da je u pretprostoru izgrađena rampa za osobe sa invaliditetom kojom se savladava denivelacija poda unutar samog objekta, ukupne visine 32 cm odnosno dva stepenika;
 • da je rampa obložena keramičkim pločicama preko kojih su postavlјene protivklizne trake, a opremlјena je i rukohvatom od aluminijumskih profila u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama;
 • da deo prostora O. Z. koji JP „P. S.“ koristi za svoja dva izdvojena šaltera predstavlјa zasebnu prostornu celinu, koja je odvojena zastaklјenom aluminijumskom pregradom sa dvokrilnim vratima, od kojih se jedno krilo otvara i opremlјeno je automatom za samozatvaranje, a drugo je fiksirano i ima mogućnost otvaranja;
 • da su korisnicima poštanskih usluga na izdvojenom šalteru u objektu S. O. Z. (ulaz iz P.) dostupne iste usluge kao i u pošti u ulici i to: 1) platne usluge – uplata gotovog novca na platni račun, isplata gotovog novca potrošačima na teret računa koji se vode kod poslovnih banaka, usluge za Banku Poštansku štedionicu a.d. Beograd (tekući računi građana i isplata štednje), usluga Keš ekspres (isplata gotovine na adresi, po zahtevu vlasnika tekućeg računa kod Banke poštanska štedionica a.d. Beograd), prijem i naplata čekova po tekućim računima potrošača, uplata i isplata poštanskih, postnet i međunarodnih poštanskih uputnica, poslovi u vezi sa besplatnim akcijama; 2) prijem poštanskih pošilјaka; 3) prodaja poštanskih maraka i koverata; 4) prijem telegrama.

1.4. U prilogu izjašnjenja i dopuna izjašnjenja dostavlјeni su: 1) fotodokumentacija P. 11080 B. 80 u ulici G. u Z.; 2) skica ulaznog prostora – osnova- P. 11080 B. 80 u ulici G. u Z; 3) mapa udalјenosti P. 11080 B. 80 u ulici G. u Z. u od isturenog šaltera u objektu Skupštine O. Z. ulaz iz P.; 4) fotodokumentacija isturenog šaltera P. 11080 B. 80 u Skupštini o.Z.- ulaz iz P.; 4) dopis Radne jedinice „Z.“ JP „P.S“ br. 2018-92110/7 od 16. avgusta 2018. godine; 5) dokumentacija sa sajta Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda za objekat JP „P.S.“ u ulici G. u Z.; 6) kopija Pravilnika o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama .

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

2.1. Među strankama nije sporno da je objekat pošte u ulici G. u Z. nepristupačan za osobe sa invaliditetom.

2.2. Uvidom u fotografije koje su dostavlјene uz izjašnjenje utvrđeno je, da na ulazu u zgradu pošte u ulici G. u Z. postoje arhitektonske barijere u vidu tri stepenika na samom ulazu i još četiri stepenika u ulaznom pretprostoru koji onemogućavaju osobama sa invaliditetom da nesmetano uđu u zgradu pošte.

2.3. Uvidom u fotografije dostavlјene uz izjašnjenje utvrđeno je, da je istureni šalter P. 11080 B. 80 koji se nalazi u objektu S. O. Z. i u koji se ulazi iz P. ulice pristupačan za osobe sa invaliditetom.

2.4. Uvidom u dokumentaciju sa sajta Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda utvrđeno je da je Zemunska pošta, odnosno objekat JP „P.S“  u ulici G. u Z. spomenik kulture.

2.5. Uvidom u mapu utvrđeno je da udalјenost P. 11080 Beograd 80 u ulici G. u Z. od isturenog šaltera u objektu S. O. Z., ulaz iz P. ulice, iznosi 200m.

2.6. Uvidom u dopis Radne jedinice „Z.“ JP „P. S.“ br. 2018-92110/7 od 16. avgusta 2018. godine utvrđeno je da su korisnicima poštanskih usluga na šalteru koji se nalazi u objektu S. O. Z. (ulaz iz P. ulice)  dostupne sledeće usluge: 1) platne usluge – uplata gotovog novca na platni račun, isplata gotovog novca potrošačima na teret računa koji se vode kod poslovnih banaka, usluge za Banku Poštansku štedionicu a.d. Beograd (tekući računi građana i isplata štednje), usluga Keš ekspres (isplata gotovine na adresi, po zahtevu vlasnika tekućeg računa kod Banke poštanska štedionica a.d. Beograd), prijem i naplata čekova po tekućim računima potrošača, uplata i isplata poštanskih, postnet i međunarodnih poštanskih uputnica, poslovi u vezi sa besplatnim akcijama; 2) prijem poštanskih pošilјaka; 3) prodaja poštanskih maraka i koverata; 4) prijem telegrama.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je prilikom odlučivanja u ovom predmetu imao u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, dokaze koji su priloženi, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

 

Pravni okvir  

 • Ustav Republike Srbije[2] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.
 • Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom[3] pod diskriminacijom po osnovu invaliditeta podrazumeva svaku razliku, isklјučivanje ili ograničavanje po osnovu invaliditeta, što ima za cilј ili efekat narušenja ili poništenja priznavanja, uživanja ili vršenja, ravnopravno sa drugima, svih lјudskih prava i osnovnih sloboda u političkoj, ekonomskoj, društvenoj, kulturnoj, civilnoj ili bilo kojoj drugoj oblasti. Ona obuhvata i sve oblike diskriminacije, uklјučujući uskraćivanje razumnog prilagođavanja. Države strane ugovornice će zabraniti svaku diskriminaciju po osnovu invalidnosti i garantovaće osobama sa invaliditetom jednaku i efikasnu pravnu zaštitu od diskriminacije po bilo kom osnovu. Članom 9. Konvencije između ostalog je propisano da će u cilјu omogućavanja samostalnog života i punog učešća osoba sa invaliditetom u svim sferama života, države ugovornice preduzeti odgovarajuće mere da osobama sa invaliditetom obezbede pristup, ravnopravno sa drugima fizičkom okruženju, prevozu, informacijama i komunikacijama, uklјučujući informacione i komunikacione tehnologije i sisteme, kao i drugim pogodnostima i uslugama koje stoje na raspolaganju javnosti. Mere koje uklјučuju identifikovanje i uklanjanje barijera za pristup, odnose se između ostalog i na zgrade.
 • Zakon o zabrani diskriminacije[4] definiše diskriminaciju kao svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima. Pored toga, članom 26. Zakona propisano je da diskriminacija osoba sa invaliditetom postoji ako se postupa protivno načelu poštovanja jednakih prava i sloboda osoba sa invaliditetom u političkom, ekonomskom, kulturnom i drugom aspektu javnog, profesionalnog, privatnog i porodičnog života, dok se način ostvarivanja i zaštita prava osoba sa invaliditetom uređuje posebnim zakonom.
 • Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom[5], pored toga što uređuje opšti režim zabrane diskriminacije na osnovu invaliditeta, propisuje i poseban slučaj diskriminacije u vezi sa pružanjem usluga i korišćenjem objekata i površina. Odredbama člana 13. stav 1. izričito je zabranjena diskriminacija na osnovu invaliditeta u pogledu dostupnosti usluga i pristupa objektima u javnoj upotrebi i javnim površinama, dok je stavom 2. istog zakona propisano da se pod uslugom, u smislu ovog zakona, smatra svaka usluga koju, uz naknadu ili bez nje, pravno ili fizičko lice pruža u okviru svoje delatnosti, odnosno trajnog zanimanja. Pored toga, odredbom člana 16. stav 1. ovog zakona propisano je da je vlasnik objekta u javnoj upotrebi, dužan da obezbedi pristup objektu u javnoj upotrebi svim osobama sa invaliditetom, bez obzira na vrstu i stepen njihovog invaliditeta, dok je stavom 2. propisano da ovu obavezu ima i drugo lice na koje je preneto pravo korišćenja, osim ako je sa vlasnikom, odnosno nadležnim organom ugovoreno drugačije.
 • Zakonom o planiranju i izgradnji[6], propisano je da se zgrade javne i poslovne namene, kao i drugi objekti za javnu upotrebu moraju projektovati, graditi i održavati tako da se svim korisnicima, a naročito osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama omogući nesmetan pristup, kretanje i boravak, odnosno korišćenje u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima čiji su sastavni deo standardi koji definišu obavezne tehničke mere i uslove projektovanja, planiranja i izgradnje, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.
 • Propis koji bliže utvrđuje tehničke standarde pristupačnosti za nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom jeste Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama[7]. Ovim pravilnikom se detalјno propisuju uslovi za planiranje prostora i projektovanje objekata za osobe sa invaliditetom. Pristupačnost, u smislu ovog pravilnika, rezultat je primene tehničkih rešenja u projektovanju i građenju građevina, kojima se osobama sa invaliditetom omogućava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim građevinama na jednakoj osnovi kao i ostalim osobama. Odredbom člana 2. Pravilnika regulisano je koji se objekti mogu smatrati objektima za javno korišćenje, pa je između ostalog propisano da tu spadaju pošte. Pravilnikom su definisani obavezni elementi pristupačnosti, pa je član 5. propisano da je jedan od ovih elemenata pristupačnost za savlađivanje visinskih razlika. Dalјe, Pravilnikom je objašnjeno na koje načina prevazići određene barijere (rampa, kosa ravan, vizuelna i zvučna najava i druge).

Analiza navoda iz pritužbe, priloga i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da su u toku postupka analizirani samo oni navodi iz pritužbe i izjašnjenja koji su od značaja za utvrđivanje diskriminacije. Navodi koji se odnose na eventualne propuste u radu ili postupanju za koje su nadležni drugi državni organi, nisu uzeti u razmatranje.
 • Imajući u vidu sadržinu pritužbe, kao i nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u konkretnom slučaju potrebno je ispitati da li je JP „P. S.“ neobezbeđivanjem pristupačnosti objekta u kojem se nalazi pošta u ulici u Z., diskriminisalo podnositelјa pritužbe na osnovu njegovog ličnog svojstva – invaliditeta.
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je analizirajući navode iz pritužbe i izjašnjenja utvrdio da među stranama nije sporno da je ulaz u objekat u kojem se nalazi pošta u ulici u Z. nepristupačan za osobe sa invaliditetom. Naime, u pritužbi je navedeno da na samom ulazu u poštu u ulici G. u Z. postoji sedam stepenika i ne postoji izgrađena rampa za savladavanje te arhitektonske barijere. Potvrđujući navode iz pritužbe, u izjašnjenju JP „P. S.“ je između ostalog navedeno da je u ovom javnom preduzeću u više navrata razmatrana mogućnost izgradnje rampe ili pokretne platforme kojom bi se obezbedila pristupačnost objekta u kojem se nalazi pošta u ulici G. u Z.
 • U toku postupka je na osnovu dostavlјenih dokaza utvrđeno da je u JP „P. S.“ pre podnošenja pritužbe razmatrana mogućnost adaptacije objekta u kojem se nalazi pošta u ulici G. u Z. u cilјu obezbeđivanja pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. Naime uz izjašnjenje su dostavlјeni dokazi da su ovlašćena stručna lica zaposlena u JP „P. S.“. Diplomirani inženjer arhitekture koji poseduje licencu: Odgovorni projektant arhitektonskih projekata uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije izdatu od strane Inženjerske komore Srbije, utvrđivao je postojanje tehničkih mogućnosti za postavlјanje kose rampe za osobe sa invaliditetom i prevazilaženje arhitektonskih barijera na objektu. Naime, u toku postupka utvrđivanja mogućnosti adaptacije objekta u skladu sa standardima pristupačnosti, razmatrana je mogućnost izgradnje rampe ili pokretne platforme kako bi se savladala arhitektonska barijera na spolјašnjem stepeništu (tri stepenika visine 48cm), za šta bi bilo potrebno da se na javnoj površini – trotoaru, postavi kosa rampa maksimalnog nagiba od 8%, dužine 6m, sa podestom za manipulaciju čija širina ne sme biti manja od 150cm, mereno od otvorenog krila ulaznih vrata, tako da bi širina zauzeća javne površine iznosila 2m od objekta, odnosno od linije regulacije. Imajući u vidu navedeno utvrđeno je da takvo tehničko rešenje nije u skladu sa propisima koji su na snazi. Takođe, u toku postupaka je utvrđeno da tehnički nije moguće obezbediti ni pristupačnost unutar samog objekta, jer visinsku razliku od 60cm (četiri stepenika visine 60cm) nije moguće savladati postavlјanjem koso podizne platforme čija je standardna dužina 140cm, a širina 90cm, jer su dimenzije ulaznog predprostora i dispozicija unutrašnjeg stepeništa na samo 100cm od ulaznih vrata.
 • S obzirom da nisu postojali tehnički uslovi da se izvrši adaptacija u skladu sa propisanim standardima pristupačnosti, JP „P. S.“ je u cilјu obezbeđivanja dostupnosti poštanskih usluga osobama sa invaliditetom, zaklјučila Ugovor o poslovnoj saradnji br. 2015-17862/1 od 5. februara 2015. godine, sa O. Z. i otvorila dva „isturena“ šaltera u prizemlјu objekta u kojem se nalazi opština, a koja se nalaze u neposrednoj blizini objekta u ulici G. u Z. i koji su njegov sastavni deo, kao i da su pristupačni osobama sa invaliditetom.
 • Imajući u vidu navedeno, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je pristupio dalјoj analizi da li su osobama sa invaliditetom na ovim isturenim šalterima dostupne iste usluge kao i u objektu čiji su šalteri izdvojeni deo, odnosno u objektu u kojem se nalazi pošta u ulici G. u Z. Uvidom u dopis Radne jedinice „“ JP P. S. br. 2018-92110/7 od 16. avgusta 2018. godine utvrđeno je da su korisnicima na raspolaganju iste usluge kao i u objektu u kojem se nalazi pošta u ulici G. u Z.
 • Imajući u vidu sve navedeno, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je mišlјenja da je JP „P. S.“ preduzelo sve potrebne mere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilјu prevazilaženja arhitektonskih barijera na objektu u kojem se nalazi pošta u ulici u Z. Naime, usled nepostojanja tehničkih mogućnosti da se arhitektonske barijere na ovom objektu prevaziđu i izvrši njegova adaptacija u skladu sa propisanim standardima pristupačnosti, JP „P. S.“ otvorila je isturene šaltere u neposrednoj blizini objekta u ulici G. u Z. koji zadovolјava standarde pristupačnosti i u kojem se korisnicima pružaju iste usluge.

 

 1. MIŠLjENјE

U postupku koji je sproveden po pritužbi B. L. iz B. protiv JP „Pošta Srbije“ zbog neobezbeđivanja pristupačnosti objekta pošte u ulici G. u Z. osobama sa invaliditetom, JP „P. S.“ nije povredilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišlјenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09

[2] Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/06)

[3] Zakon o potvrđivanju konvencije o pravima osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS – međunarodni ugovori“, br.42/09)

[4] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09)

[5] „Službeni glasnik RS“, br. 33/06 i 13/16

[6] „SlužbeniglasnikRS“,br.72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14 i145/14

[7] „Službeni glasnik RS“, broj  22/15

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-iconMišljenje po pritužbi B. L. protiv JP „P.S.“ zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina Preuzmi


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top