50-19 Mišljenje po pritužbi J L S protiv A D za osiguranje neživotno osiguranje B zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti pružanja usluga

  1. 07-00-54/2019-02 datum: 28.5.2019. godine

                                                

MIŠLjENјE

 

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe J. L. Š, koju je u u ime i uz saglasnost ćerke L. Š, podnela protiv A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B. U pritužbi je navela da je prilikom ugovaranja neživotnog osiguranja po paketu „Z. & B.ˮ – Dobrovolјno zdravstveno osiguranje, primetila da je visina premije za osiguranje viša za iznos od oko 100 evra kada su u pitanju žene, budući da je po osnovu iste vrste osiguranja, njenim sestrićima, S. i S.S, obračunata niža premija. Podnositelјka pritužbe je navela da je ova razlika u iznosima premija objašnjena politikom kuće. U prilogu pritužbe između ostalog je dostavlјena imejl prepiska u kojoj je agentkinja ove osiguravajuće kuće navela „da je za žene skuplјeˮ, te „da je na godišnjem nivou 100 evra razlikaˮ. U izjašnjenju A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B, ukazano je da se radi o nesporazumu u komunikaciji pri čemu je istaknuto da agent na terenu ne može da koristi bilo koju tarifu osim unisex tarife, jer je ona jedino važeća i kao takva dostupna za rad na terenu, te da je obračun premije za L. Š. urađen isklјučivo po osnovu primene unisex tarife. Prema navodima A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B, očigledno je da je razlika nastala usled činjenice da su za S. S. i S. S, po polisama iz februara 2016. godine, na snazi bile posebne tarife za ženski i muški pol, te da je osiguravač tada izmenio interna akta, između ostalog i saglasno stavu i preporukama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. U toku postupka je utvrđeno da je polisa dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja za osiguranicu L. Š. izdata 1. januara 2019. godine,  dok su polise dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja za osiguranike S. S. i S. S. izdate 26. odnosno 29. februara 2016. godine. Poverenik je u toku postupka konstatovao da je 14. septembra 2016. godine, Izvršni odbor neživotno osiguranje a.d.o. B. doneo odluku da se u vezi sa donetim tarifama premija za privatno dobrovolјno zdravstveno osiguranje i za kombinovano dobrovolјno zdravstveno osiguranje primenjuje jedinstvena premija osiguranja za muškarce i žene (unisex). Kako je u dalјem toku postupka utvrđeno, premija osiguranja L. Š. obračunata je prema unisex premiji (jedinstvenoj premiji za žene i muškarce). Zbog toga je u konkretnom slučaju Poverenik dao mišlјenje da A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B, nije povredilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Međutim kako je u toku postupka utvrđeno i da su u Tarifi premija 13 za privatno dobrovolјno zdravstveno osiguranje (šifra – 0213) i Tarifi premija 19 za kombinovano dobrovolјno zdravstveno osiguranje od 14. septembra 2016. godine, pored iznosa unisex premija navedene i kolone koje sadrže iznose posebno za muškarce i posebno za žene, koje prema navodima iz izjašnjenja i priloženim dokazima služe svrsi određenih internih izveštavanja i finansijskih analiza, Poverenik je u skladu sa članom 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, kojim je propisano da Poverenik preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, uputio preporuku mera A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B da pisanim putem informiše zaposlene o svrsi podataka u tabelama koje se odnose na muškarce i žene kako bi se ubuduće izbegli nesporazumi u komunikaciji zaposlenih sa klijentima.

 

  1. TOK POSTUPKA
    • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je pritužbu i dopune pritužbe J. L. Š, koju je u ime i uz saglasnost njene ćerke L. Š. podnela protiv A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B. U pritužbi i dopunama pritužbe je, između ostalog, navela:

–  da je prilikom ugovaranja neživotnog osiguranja po paketu „Z. & B.ˮ – Dobrovolјno zdravstveno osiguranje, primetila da je visina premije za osiguranje viša za iznos od oko 100 evra kada su u pitanju žene;

– da je za L. ugovarač osiguranja S. L, sestra podnositelјke pritužbe, koja je po osnovu iste vrste osiguranja osigurala svoje sinove, te je podnositelјka pritužbe na taj način došla do saznanja o različitoj tarifi za muškarce i žene;

– da je na zahtev da se pojasne razlozi ove razlike dobijeno objašnjenje da se radi o politici kuće;

– da podnositelјka pritužbe nije, niti može biti zadovolјna ovakvim objašnjenjem, te da od Poverenika za zaštitu ravnopravnosti traži da utvrdi razloge i učini da osiguravajuća kuća prekine sa ovakvom diskriminatornom praksom.

  • Uz pritužbu i dopune pritužbe su dostavlјeni sledeći dokazi: 1) saglasnost za podnošenje pritužbe od 14. marta 2019. godine; 2) ponuda za dobrovolјno zdravstveno osiguranje br. 33 – 12257 od 24. decembra godine; 3) izjava od 24. decembra 2018. godine; 4) upitnik o zdravstvenom stanju osiguranika od 24. decembra 2018. godine; 5) nalog za uplatu; 6) imejl prepiska imeđu S. L. i M. M. od 24. decembra 2018. godine.

 

1.3. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka od A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B, zatraženo izjašnjenje o navodima i osnovanosti pritužbe.

1.4. U izjašnjenju i dopuni izjašnjenja A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B, od 10. aprila i 21. maja 2019. godine, između ostalog, navedeno je:

– da su navodi podnosioca pritužbe netačni i neosnovani;

– da kod osiguravača ni tehnički nije moguće da agent na terenu koristi bilo koju tarifu osim unisex tarife, jer je ona jedino važeća i kao takva dostupna za rad na terenu;

– da predmetna ponuda saglasno internoj proceduri podleže proveri od strane organizacionog dela osiguravača – u tehnikama DZO, gde dodatnom kontrolom nije ustanovlјena nikakva nepravilnost;

– da je u imejl prepisci između zaposlenog – agenta M. M, kod osiguravača i ugovarača osiguranja S. L. došlo do nesporazuma, s obzirom na to da nije tačno da je razlika u obračunu premije u odnosu na ranije polise sa početka 2016. godine (koje su u svojstvu ugovarača osiguranja/osiguranika ugovorili sinovi S. L, S. i S. S.) nastala zbog primene tarife za ženski pol;

– da osiguravač ističe da je obračun premije za osiguranika L. Š. urađen isklјučivo po osnovu primene unisex tarife, te da u konkretnom slučaju nema diskriminacije, već da je očigledno da je razlika nastala usled činjenice da su za sinove S. L. – osiguranike, po ranijim polisama (februar 2016. godine) na snazi bile stare tarife koje su predviđale posebne tarife za ženski i muški pol;

– da je nova, unisex tarifa kod osiguravača stupila na snagu, odnosno da je počela primena predmetne tarife uz prethodno pribavlјeno mišlјenje Ministarstva zdravlјa dana 14.09.2016. godine, te da se od tada dosledno i bez izuzetka primenjuje;

– da, radi preglednosti i lakšeg praćenja hronološkog i numeričkog sleda zaklјučenih polisa osiguranja, osiguravač ističe i pojašnjava da je ponuda 33 – 12257, ugovarača osiguranja S. L. za osiguranika L. Š. izrađena po osnovu unisex tarife usvojene 2016. godine, za lice rođeno 1996. godine (pristupna starost 23 godine), na osnovu koje je generisana polisa 34 – 13972. Prilikom obračuna premije korišćena je premija po tarifi bez korekcije sa obračunatim popustima za godišnje plaćanje od 10% i neodređeni period trajanja 10%. Premija = (39,07×12)*0,9*0,9=379,80 evra. Premija je ispravno obračunata prema tarifi sa pripadajućim popustima;

– da je uvidom u polise 34 – 7018 i 34 – 7028, koje je podnosilac pritužbe J. L. Š. navela kao parametar usporedbe, na osnovu kojih je izveden pogrešan zaklјučak o primeni diskriminacionih tarifa premije, a koje su u svojstvu ugovarača osiguranja/osiguranika, zaklјučili sinovi S. L, S. i S. S;

– da su po navedene dve polise ugovoreni paketi V. E. kao i po predmetnoj polisi 34 – 13972;

– da je polisa br. 34 – 7018 po kojoj je ugovarač osiguranja i osiguranik S. S. ugovorena 29.02.2016. godine, po tarifi za muški pol koja je bila na snazi od 2015. godine, sa inicijalnom premijom od 206,52 evra. U trenutku ugovaranja polise pristupna starost osiguranika je iznosila 24 godine;

– da je polisa br. 34 – 7029 po kojoj je ugovarač i osiguranik S. S. ugovorena 26.02.2016. godine, takođe po tarifi za muški pol, koja je bila na snazi od 2015. godine, sa inicijalnom premijom od 226,44 evra. U trenutku ugovaranja polise pristupna starost osiguranika iznosila je 27 godina sa inicijalnom premijom od 226,44 evra;

– da su dakle polise 34 – 7018 i 34 – 7029 ugovorene 2016. godine prema tarifi za muški pol iz 2015. godine u skladu sa instrukcijama i parametrima rizika, koje su tada bile na snazi;

– da je predmetna polisa br. 34 – 13972 po kojoj je ugovarač osiguranja S. L, a osiguranik L. Š, ugovorena 2018. godine prema unisex tarifi iz 2016. godine (polisa u statusu nerazdužena – štampana iz sistema);

– da je razlika u premiji koja postoji rezultat više faktora: različit način obračuna premije, promena tarife i različita pristupna starost;

– da Republika Srbija nije donela propis koji bliže uređuje kriterijume vezane za pol pri utvrđivanju tarife osiguranja. Dug period premijske stope u osiguranju formirale su se uz respekt pravila struke, na osnovu statističkih podataka o prikuplјenoj premiji i zaprimlјenim odštetnim zahtevima u prethodnim izveštajnim periodima. Na osnovu odnosa isplaćenih šteta i uplaćene premije vršila se i segmentacija predmeta osiguranja, ali i lica, prema karakteristikama koje su se pokazale kao značajne za ostvarenje osiguranih rizika. Segmentacija se u konkretnom slučaju vršila i prema polu i prema starosnom dobu. Za utvrđivanje cene osiguranja, bitna je i starosna grupa i izbor pokrića. Na navedeni način postupala su sva osiguravajuća društva koja posluju na domaćem tržištu i osnovana su po propisima Republike Srbije, kao osiguravajuća društva u okruženju;

– da iz svega navedenog proizlazi da osiguravač nikad u svojoj praksi nije imao svest o izvršenju akta diskriminacije, kao ni nameru;

– da na navedene kriterijume korišćene za utvrđivanje tarife u ranijem periodu, primedbe nije imalo ni regulatorno telo – Narodna banka Srbije, ni resorno ministarstvo koje je na osnovu Uredbe o dobrovolјnom zdravstvenom osiguranju nadležno za davanje saglasnosti  (mišlјenja) o ispunjenosti uslova za organizovanje i obavlјanje dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja;

– da je prilikom izrade i usvajanja prethodnih tarifa intencija osiguravača bila da svaki korisnik usluge osiguranja dobije kvalitetnu i sveobuhvatnu uslugu, optimalnu u odnosu na oba pola, a ne da diskrimiše bilo koji pol. Konkretno, licima ženskog pola bio je omogućen širi spektar zdravstvene zaštite, odnosno veće pogodnosti pri pružanju medicinskih usluga uz poštovanje pola;

– da je međutim, u procesu harmonizacije pozitivnog prava i uz respekt pristupnih poglavlјa EU, naročito sa osvrtom na presudu Evropskog suda pravde od 1.03.2011. godine (po tužbi belgijske neprofitne organizacije Test Achats/Test Anakoop), kojom je na teritoriji Evropske unije stavlјen van snage član 5. stav 2 Direktive o ravnopravnosti polova (Gender Directive 2004/113/EC) a koji je dopuštao državama članicama da izuzetno od opšteg pravila, koriste pol kao faktor rizika prilikom utvrđivanja visine premije, vremenom i izvan Evropske unije, na domaćem tržištu osiguranja, počela jačati svest o neophodnosti primene unisex tarife za žene i muškarce kod navedene vrste osiguranja;

– da su međutim u praksi i teoriji zastuplјene i kritike unisex tarifa, smatrajući da razlika u premijama po osnovu pola osiguranika nije nikakva diskriminacija, već nastojanje i želјa osiguravača da klijentu izađu u susret i da stvore što homogenije grupe rizika kojima će dati pravičnu i adekvatnu cenu osiguranja – premiju. Stručna praksa i teorija dugo se opirala unisex tarifi, smatrajući pol faktorom rizika koji je benefit za žene ili muškarce u zavisnosti od vrsta osiguranja (različit prosečan životni vek za žene i muškarce);

– da je, kako god bila oprečna stajališta u praksi i teoriji oko primene i dobrobiti unisex tarife, osiguravač doneo i počeo da primenjuje unisex tarifu, još 2016. godine;

– da osiguravač nadalјe ističe da se u skladu sa Odlukom o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluge osiguranja, kao i internim aktima i usvojenim visokim standardima osiguranja, gospođa J. L. Š. mogla, pre svega, obratiti prigovorom osiguravaču, ukoliko je bila nezadovolјna odlukom i ponašanjem osiguravača. U konkretnom slučaju, osiguravač bi sa dužnom pažnjom pristupio prigovoru korisnika usluge osiguranja;

– da osiguravač ni u konkretnom slučaju, niti u bilo kom drugom slučaju, u svom radu i poslovanju nije kršio antidiskriminacione mere;

– da je osiguravač pristupio promenama internih akata, odnosno akata poslovne politike koji regulišu navedenu materiju, i od Ministarstva zdravlјa zatražio mišlјenje o ispunjenosti uslova za organizovanje i obavlјanje dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja i to: Predlog opštih uslova za dobrovolјno zdravstveno osiguranje, Predlog posebnih uslova za kombinovano, paralelno, dodatno i privatno individualno dobrovolјno zdravstveno osiguranje za vanbolničko i bolničko lečenje, Predlog posebnih uslova za kombinovano, paralelno, dodatno i privatno kolektivno, dobrovolјno zdravstveno osiguranje za vanbolničko i bolničko lečenje, Predlog posebnih uslova za kombinovano, paralelno, dodatno i privatno kolektivno, dobrovolјno zdravstveno osiguranje za vanbolničko i bolničko lečenje putem refundacije, Predlog posebnih uslova za kombinovano, paralelno, dodatno i privatno kolektivno dobrovolјno zdravstveno osiguranje za vanbolničko i bolničko lečenje putem refundacije, Predlog tarife premija 13 za privatno dobrovolјno zdravstveno osiguranje i Predlog tarife premija 19 za kombinovano dobrovlјno zdravstveno osiguranje.

– da je 13.09.2016. godine osiguravač pribavio pozitivno mišlјenje Ministarstva zdravlјa broj 180-00-00030/2016-0 od 7.09.2016. godine, kojim je konstatovano da su ispunjeni uslovi za organizovanje i obavlјanje dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja;

– da će osiguravač, zbog nesporazuma do kojeg je došlo u komunikaciji, odnosno nepreciznosti davanja informacija da je do razlike u ceni došlo zbog različitog načina obračuna premije, promena tarife i različite pristupne starosti, zaposlenoj/agentu M. M. skrenuti pažnju u smislu profesionalnog obavlјanja poslova;

– da se osiguravač zahvalјuje korisnicima osiguranja na ukazanom poverenju i na dosadašnjoj poslovnoj saradnji, te da se nada unapređenju poslovne saradnje;

– da osiguravač moli za razumevanje, s obzirom na to da je očigledno posredi nesporazum;

– da se zaposlena J. M, agent prodaje, koja je komunicirala sa S. L, izjasnila da je u pitanju nesporazum. Naime, prilikom komunikacije sa klijentkinjom pominjane su i polise sinova S. L, koje su zaklјučene pre donošenja i početka primene unisex tarifa, kada je i postojala razlika u ceni, odnosno premiji osiguranja, i kada je moglo da dođe do situacije da je iznos premije osiguranja veći za žene nego za muškarce. Izražava žalјenje, ako je na bilo koji način S. L. stekla utisak da joj je M. eksplicitno potvrdila da će premija u slučaju zaklјučivanja polise po predmetnoj ponudi br. 33 – 12257, biti veća za žene nego za muškarce. Istovremeno je istakla i činjenicu da su u pitanju višegodišnji klijenti sa kojima je ostvarila dobar poslovni odnos i komunikaciju;

– da povodom konstatacije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da u okviru Tarifa premija 13 za privatno dobrovolјno zdravstveno osiguranje i Tarifa premija 19 za kombinovano dobrovolјno zdravstveno osiguranje za slučaj vanbolničkog i bolničkog lečenja u okviru V. E. paketa u grupi 18 do 25 godina, premija za muškarce iznosi 25,27 evra, za žene 52,58 evra i za unisex 39,07 evra, osiguravač pojašnjava da u praksi ne može doći do primene bilo koje tarife osim unisex tarife, a shodno važećim procedurama;

– da ne postoji tehnička mogućnost da agent prodaje osiguranja na terenu koristi bilo koju tarifu osim unisex, jer je unisex tarifa jedino važeća i dostupna za rad na terenu. Konkretna ponuda (kao i generalno) je po proceduri došla na proveru u organizacioni deo Društva tehnike DZO, gde dodatnom kontrolom nije ustanovlјena nikakva nepravilnost, posebno ne radi primene ili izbegavanja primene unisex tarife;

– da je navedeni proces izdavanja ponude po jedino unisex tarifi nesporan i dokaziv i iz/kroz aplikaciju za izradu ponuda kod osiguravača;

– da je nesporna isklјučiva primena unisex tarife od njenog usvajanja, dok muška i ženska tarifa služe samo zbog određenih internih izveštavanja i finansijskih analiza i elaborata u vezi sa zahtevima Grupe, s obzirom na to da članice Grupe nužno ne moraju da imaju jedinstvene propise, pristup i stavove u vezi sa navedenom problematikom;

– da je na osnovu ponude br. 33 – 12257 polisirana i generisana polisa br. 34 – 13972. Dakle, polisa je ugovorena, a premija plaćena u celosti. Iz evidencije osiguravača nije utvrđeno da je bilo podnetih odštetnih zahteva;

– da regulatorno telo, Narodna banka Srbije, kao ni resorno ministarstvo koje je dalo saglasnost/mišlјenje o ispunjenosti uslova za organizovanje i obavlјanje dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja, odnosno Tarife, nije imalo primedbi;

– da je osiguravač pristupio promenama internih akata, između ostalog i saglasno stavu i preporukama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti;

– da se izjašnjavajući po predmetnoj pritužbi, osiguravač u svemu pridržavao odredbi o zaštiti korisnika usluge osiguranja, odredbi o zaštiti podataka o ličnosti i naročito osetlјivih podataka o zdravstvenom stanju lica;

– da iz svega navedenog proizlazi samo nesporazum, a ne pogrešna primena tarife ili pokušaj diskriminacije korisnika usluge;

– da osiguravač ukazuje da nema povrede prava na koju podnosilac pritužbe ukazuje.

1.5. Uz izjašnjenje dostavlјeni su sledeći prilozi: 1) punomoćje broj 192/NŽ od 2. aprila 2019. godine za zastupanje u postupku pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti; 2) polisa dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja br. 34 – 7018 od 29. februara 2016. godine; 3) polisa dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja br. 34 – 13972 od 1. januara 2019. godine; 4) polisa dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja br. 34 – 7029 od 26. februara 2016. godine; 5) odluka Izvršnog odbora A. D. za osiguranje neživotno osiguranje br. 34/NŽ-UO/05 od 14. septembra 2016. godine; 6) mišlјenje Ministarstva zdravlјa broj 180-00-00030/2016-05 od 7. septembra 2016. godine; 7) Tarifa premija 13 za privatno dobrovolјno zdravstveno osiguranje (šifra – 0213), izdanje 3, br. 34/NŽ–UO/07-7 od 14. septembra 2016. godine; 8) Tarifa premija 19 za kombinovano dobrovolјno zdravstveno osiguranje, izdanje 3, br. 34/NŽ-UO/07-06 od 14. septembra 2016. godine.

  1. ČINјENIČNO STANјE

2.1. Uvidom u ponudu za dobrovolјno zdravstveno osiguranje br. 33 – 12257 između ostalog su utvrđeni sledeći podaci: ugovarač osiguranja – S. L; osiguranik – L. Š; paket osiguranja – V. E; osiguravajuća pokrića – vanbolničko i bolničko lečenje; osigurana suma – 10.000,00 evra; ukupna godišnja premija – 379,80 evra.

2.2. Uvidom u polisu dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja br. 34 – 13972 od 1. januara 2019. godine između ostalog su utvrđeni sledeći podaci: ugovarač osiguranja – S. L; osiguranik – L. Š; početak osiguranja – 24. decembar 2018. godine; tarifa 02, dinamika plaćanja – godišnje; osiguranje zaklјučeno sa neodređenim rokom trajanja; naziv paketa – V. E; tarifna grupa – 020305; osiguravajuće pokriće – vanbolničko i bolničko lečenje; suma osiguranja – 10.000,00 evra; ukupna premija – 468,84 evra (55.414,36 dinara); popust – 89,04 evra (10.524,05 dinara); ukupna premija za plaćanje – 379,80 evra (44.890,31 dinar).

2.3. Uvidom u nalog za uplatu utvrđeni su sledeći podaci: uplatilac – S. L; primalac –neživotno osiguranje a.d.o. B; svrha uplate – premija dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja po polisi 34 – 13972; iznos – 379,80 evra.

2.4.  Uvidom u imejl prepisku između S. L. i M. M. od 24. decembra 2018. godine utvrđeno je da je S. L. izrazila želјu da uplati privatno zdravstveno osiguranje za ćerku svoje sestre, „kao što imaju S. i Sˮ, te je tražila dostavlјanje fakture. Kako je S. L. dalјe navela „osiguranje za žene je 100 evra skuplјe za žene nego za muškarce?! Stvarno neverovatno…ˮ. M. M. je ukazala, „da, nažalost, za nas žene je skuplјe. Na godišnjem nivou je 100 evra razlika.ˮ M. M. je takođe navela: „takva je tarifa. Niko od nas nažalost nema uticaja na to. Rado bih da mogu uticala za Vas kao klijenta, ali nažalost sam nemoćna.ˮ S. L. je istakla da nije u pitanju ona, te da je u pitanju različit tretman muškaraca i žena što je suprotno zakonu. Kako je S. L. na kraju ukazala, u svakom slučaju će popuniti tražene podatke i proslediti formulare.

2.5. Uvidom u polisu dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja br. 34 – 7018 od 29. februara 2016. godine između ostalog su utvrđeni sledeći podaci: ugovarač osiguranja – S. S; osiguranik – S. S; početak osiguranja – 29. februar 2016. godine; tarifa 02; dinamika plaćanja – godišnje; osiguranje zaklјučeno sa neodređenim rokom trajanja; naziv paketa – V. E; tarifna grupa – 021305; osiguravajuće pokriće – vanbolničko i bolničko lečenje; suma osiguranja – 10.000,00 evra; ukupna premija – 254,99 evra (31.491,37 dinara); popust – 48,47 evra (5.779,54 dinara); ukupna premija za plaćanje – 206,52 evra (25.505,30 dinara).

2.6. Uvidom u polisu dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja br. 34 – 7029 od 26. februara 2016. godine između ostalog su utvrđeni sledeći podaci: ugovarač osiguranja – S. S; osiguranik – S. S; početak osiguranja – 26. februar 2016. godine; tarifa 02; dinamika plaćanja – godišnje; osiguranje zaklјučeno sa neodređenim rokom trajanja; naziv paketa – V. E; tarifna grupa – 021305; osiguravajuće pokriće – vanbolničko i bolničko lečenje; suma osiguranja – 10.000,00 evra; ukupna premija – 279,60 evra (34.501,41 dinar); popust – 53,16 evra (6.333,27 dinara); ukupna premija za plaćanje – 226,44 evra (27.941,70 dinara).

2.7. Uvidom u Tarifu premija 13 za privatno dobrovolјno zdravstveno osiguranje (šifra – 0213) neživotno osiguranje a.d.o., izdanje 3, br. 34/NŽ-UO/07-7 od 14. septembra 2016. godine i Tarifu premija 19 za kombinovano dobrovolјno zdravstveno osiguranje, neživotno osiguranje a.d.o., izdanje 3,  br. 34/NŽ-UO/07-6 od 14. septembra 2016. godine, između ostalog je utvrđeno da mesečna premija za individualno osiguranje lica za slučaj vanbolničkog i bolničkog lečenja u okviru V. E. paketa i grupe 18-25 prikazane su tri kolone, jedna kolona pod nazivom: Muškarci, iznos 25,57 evra, druga kolona: Žene, iznos 52,58 evra i treća kolona: Unisex, iznos 39,07 evra. Posebni iznosi premija za muškarce, žene i unisex su u navedenim Tarifama utvrđeni i u okviru ostalih paketa koje nudi neživotno osiguranje a.d.o.

2.8. Uvidom u odluku br. 34/NŽ-UO/05 od 14. septembra 2016. godine utvrđeno je da je Izvršni odbor neživotno osiguranje a.d.o. B. odlučio da se u vezi sa donetim tarifama premija za privatno dobrovolјno zdravstveno osiguranje i za kombinovano dobrovolјno zdravstveno osiguranje primenjuje jedinstvena premija osiguranja za muškarce i žene (unisex), te da ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

2.9.  Uvidom u mišlјenje broj 180-00-00030/2016-05 od 7. januara 2016. godine utvrđeno je da je Ministarstvo zdravlјa ocenilo da su ispunjeni uslovi za organizovanje i obavlјanje dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja. Naime, neživotno osiguranje a.d.o. podneo je zahtev Ministarstvu zdravlјa za davanje mišlјenja o ispunjenosti uslova za organizovanje i obavlјanje dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja, odnosno na akta poslovne politike ovog osiguravajućeg društva i to na: Predlog opštih uslova za dobrovolјno zdravstveno osiguranje; Predlog posebnih uslova za kombinovano, paralelno, dodatno i privatno individualno dobrovolјno zdravstveno osiguranje za vanbolničko i bolničko lečenje; Predlog posebnih uslova za kombinovano, paralelno, dodatno i privatno kolektivno dobrovolјno zdravstveno osiguranje za vanbolničko i bolničko lečenje; Posebni uslovi za kombinovano paralelno, dodatno i privatno individualno dobrovolјno zdravstveno osigranje za vanbolničko i bolničko lečenje putem refundacije; Predlog posebnih uslova za kombinovano paralelno, dodatno i privatno kolektivno dobrovolјno zdravstveno osiguranje za vanbolničko i bolničko lečenje putem refundacije; Predlog tarife premija 13 za privatno dobrovolјno zdravstveno osiguranje i Predlog tarife premija 19 za kombinovano dobrovolјno zdravstveno osiguranje. Kako je u odluci dalјe navedeno, Ministarstvo zdravlјa je utvrdilo da su dostavlјena akta poslovne politike u skladu sa Uredbom o dobrovolјnom zdravstvenom osiguranju[2], te daje mišlјenje da su ispunjeni propisani uslovi za organizovanje i obavlјanje dobrovolјnog zdravstevnog osiguranja.

  1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode sadržane u pritužbi i izjašnjenju, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

 

Pravni okvir

3.1. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije[3]  kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.2. Ustav Republike Srbije[4]  propisuje da je zabranjena diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.3. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koja se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima.[5]

Odredbama člana 6. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog  svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavlјaju ili su stavlјeni u nepovolјniji položaj ili bi mogli biti stavlјeni u nepovolјniji položaj. Odredbama članova 15 – 27. Zakona o zabrani diskriminacije propisani su posebni slučajevi diskriminacije, pa je tako članom 17. stav 1. propisano da  diskriminacija u pružanju javnih usluga postoji ako pravno ili fizičko lice, u okviru svoje delatnosti, odnosno zanimanja, na osnovu ličnog svojstva lica ili grupe lica, odbije pružanje usluge, za pružanje usluge traži ispunjenje uslova koji se ne traže od drugih lica ili grupe lica, odnosno ako u pružanju usluga neopravdano omogući prvenstvo drugom licu ili grupi lica. Takođe, s obzirom na činjenice i okolnosti konkretnog slučaja, relevantne su i odredbe člana 20. stav 2. kojima je zabranjeno uskraćivanje prava ili javno ili prikriveno priznavanje pogodnosti u odnosu na pol ili zbog promene pola.

3.4.  Zakonom o ravnopravnosti polova[6] propisano je da je neposredna diskriminacija svako neopravdano razlikovanje, isklјučivanje ili ograničavanje kojima se u istoj ili sličnoj situaciji bilo kojim aktom ili radnjom organa javne vlasti, poslodavca ili pružaoca usluge, lice ili grupa lica stavlјaju ili su stavlјeni u nepovolјniji položaj, odnosno kojim bi mogli biti stavlјeni u nepovolјniji položaj po osnovu pola.

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja s aspekta antidiskriminacionih propisa

 

3.5.  Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju potrebno je utvrditi da li je A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B. u neopravdano nepovolјniji položaj stavilo L. Š. na osnovu pola.

3.6. Među strankama je nesporno da je premija osiguranja obračunata L. Š. viša od premije osiguranja koja je prethodno obračunata S. S. i S. S. A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B. je u svom odgovoru na pritužbu obrazložilo razloge postojanja te nejednakosti, tj. da su ugovori sa S. S. i S. S. zaklјučeni u vreme kada su na snazi bile posebne tarife za ženski i muški pol. Dakle, očigledno je da je u to vreme pol lica koja zaklјučuju ugovor bio jedan od faktora koji utiče na procenu rizika i visinu premije. S tim u vezi Poverenik je dalјe razmatrao navode iz izjašnjenja kao i dostavlјene dokaze A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B. da je u međuvremenu u skladu sa standardima, a nakon preporuke Poverenika za zaštitu ravnopravnosti iz 2016. godine, uskladilo način obračuna premije, odnosno propisalo isti iznos premije za muškarce i žene (unisex premiju) u okviru iste starosne kategorije. Naime, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je 10. juna 2016. godine uputio preporuku ovom osiguravajućem društvu da izjednači visinu premija osiguranja za muškarce i žene, što je i učinjeno prema priloženim tarifama: Tarifi premija 13 za privatno dobrovolјno zdravstveno osiguranje 15 br. 34/NŽ-UO/07-7  i  Tarifi premija 19 za kombinovano  dobrovolјno zdravstveno osiguranje 15 br. 34/NŽ-UO/07-6 od 14. septembra 2016. godine. Uvidom u ponudu za dobrovolјno zdravstveno osiguranje br. 33 – 12257 između ostalog su utvrđeni sledeći podaci: ugovarač osiguranja – S. L; osiguranik – L. Š; paket osiguranja – V. E; osiguravajuća pokrića – vanbolničko i bolničko lečenje; osigurana suma – 10.000,00 evra; ukupna godišnja premija – 379,80 evra. Poverenik je dalјe uvidom u polisu dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja br. 34 – 13972 od 1. januara 2019. godine utvrdio da je ugovarač osiguranja – S. L; osiguranik – L. Š; početak osiguranja – 24. decembar 2018. godine; tarifa 02, dinamika plaćanja – godišnje; osiguranje zaklјučeno sa neodređenim rokom trajanja; naziv paketa – V. E; tarifna grupa – 020305; osiguravajuće pokriće – vanbolničko i bolničko lečenje; suma osiguranja – 10.000,00 evra; ukupna premija – 468,84 evra (55.414,36 dinara); popust – 89,04 evra (10.524,05 dinara); ukupna premija za plaćanje – 379,80 evra (44.890,31 dinar). Uvidom u nalog za uplatu utvrđeni su sledeći podaci: uplatilac – S. L; primalac – neživotno osiguranje a.d.o. B; svrha uplate – premija dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja po polisi 34 – 13972; iznos – 379,80 evra.

Dalјe, uvidom u Tarifu premija 13 za privatno dobrovolјno zdravstveno osiguranje (šifra – 0213) neživotno osiguranje a.d.o., izdanje 3, br. 34/NŽ-UO/07-7 od 14. septembra 2016. godine i Tarifu premija 19 za kombinovano dobrovolјno zdravstveno osiguranje, neživotno osiguranje a.d.o., izdanje 3,  br. 34/NŽ-UO/07-6 od 14. septembra 2016. godine, utvrđeno je da mesečna premija za individualno osiguranje lica za slučaj vanbolničkog i bolničkog lečenja u okviru V. E. paketa i grupe 18-25, unisex tarifa iznosi 39,07 evra, što je isti iznos koji je obračunat podnositelјki pritužbe, a koji predstavlјa jedinstvenu premiju za žene i muškarce.

Imajući u vidu navedeno, Poverenik je poklonio veru navodima iz izjašnjenja da se u praksi primenjuje samo unisex tarife, saglasno važećim procedurama. Kao prilog ovim tvrdnjama svedoči i Odluka Izvršnog odbora neživotnog osiguranja a.d.o. B. Naime, uvidom u navedenu odluku br. 34/NŽ-UO/05 od 14. septembra 2016. godine utvrđeno je da je Izvršni odbor neživotno osiguranje a.d.o. B. odlučio da se u vezi sa donetim tarifama premija za privatno dobrovolјno zdravstveno osiguranje i za kombinovano dobrovolјno zdravstveno osiguranje primenjuje jedinstvena premija osiguranja za muškarce i žene (unisex), te da ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

3.7. Poverenik konstatuje da činjenica da neki ranije zaklјučeni ugovori imaju niže utvrđene premije je posledica okolnosti da su ugovori zaklјučivani u različitom vremenskom periodu i da su u vreme njihovog zaklјučenja važile različite premije. Imajući u vidu navedeno S. i S. S. ne mogu da budu uporednici u konkretnom slučaju. Ugovor o osiguranju je dvostrano obavezan pravni posao i jedna strana ga ne može samovlasno menjati bez saglasnosti druge strane.

3.8. Poverenik je dalјe cenio navode iz izjašnjenja da se zaposlena J. M, agent prodaje, koja je komunicirala sa S. L, izjasnila da je u pitanju bio nesporazum, te da su prilikom komunikacije sa klijentkinjom pominjane polise sinova S. L, koje su zaklјučene pre donošenja i početka primene unisex tarifa, kada je i postojala razlika u ceni, odnosno premiji osiguranja, i kada je moglo da dođe do situacije da je iznos premije osiguranja veći za žene nego za muškarce. Imajući u vidu navedeno, kao i da je ponuda kao i ugovor koji je podnositelјka pritužbe zaklјučila sa osiguravajućom kućom primenjena unisex tarifa, odnosno tarifa koja jedinstvena za muškarce i žene, Poverenik konstatuje da je agentkinja osiguranja dala pogrešne informacije podnositelјki pritužbe da je obračunavanje različitih premija osiguranja za muškarce i žene poslovna praksa A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B. Imajući u vidu da ovakav propust nije uticao na zaklјučenje ugovora u kojem je primenjena jedinstvena tarifa za muškarce i žene, Poverenik konstatuje da nije došlo do povrede prava iz Zakona o zabrani diskriminacije. Međutim kako je u toku postupka utvrđeno i da su u Tarifi premija 13 za privatno dobrovolјno zdravstveno osiguranje (šifra – 0213) i Tarifi premija 19 za kombinovano dobrovolјno zdravstveno osiguranje od 14. septembra 2016. godine, pored iznosa unisex premija, navedene i kolone koje sadrže iznose posebno za muškarce i posebno žene, koje prema navodima iz izjašnjenja i priloženim dokazima služe svrsi određenih internih izveštavanja i finansijskih analiza, Poverenik je na osnovu člana 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije preporučio osiguravaču da informiše zaposlene o svrsi navođenja ovih tabela ili da izmeni navedene tabele na način da iz tabela ukloni ove kolone kako bi se ubuduće izbegli nesporazumi u komunikaciji sa klijentima.

  1. MIŠLjENјE

U postupku koji je sproveden po pritužbi J. L. Š, podnete u ime i uz saglasnost njene ćerke L. Š, utvrđeno je da A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B, nije povredilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

  1. PREPORUKA

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u skladu sa članom 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, kojim je propisano da Poverenik preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, upućuje preporuku mera A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B:

5.1. Da pisanim putem informiše zaposlene o svrsi podataka u tabelama koje se odnose na muškarce i žene kako bi se ubuduće izbegli nesporazumi u komunikaciji zaposlenih sa klijentima.

  1. A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B. obavestiće Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o merama koje su preduzete u cilјu sprovođenja ove preoruke, u roku od 30 dana od dana prijema mišlјenja.

Protiv ovog mišlјenja i preporuke nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RSˮ, broj 22/09

[2] „Službeni glasnik RSˮ br. 108/08 i 49/09

[3] „Službeni glasnik RSˮ, broj 22/09, član 1. stav 2.

[4] „Službeni glasnik RSˮ, broj 98/06, član 21.

[5] Zakon o zabrani diskriminacije(„Službeni glasnik RSˮ, broj 22/09), član 2.

[6] „Službeni glasnik RS”, broj 104/09

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-icon50-19 Mišljenje po pritužbi J L S protiv A D za osiguranje neživotno osiguranje B zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti pružanja usluga Download


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top