130-19 Mišljenje po pritužbi M.N.protiv V.G. diskriminacija na osnovu članstva u sindikatskoj organizaciji u postupku zapošljavanju ili na poslu

 1. 07-00-113/2019-02 datum: 14.5.2019.

 

 

MIŠLjENјE

 

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je M.N. iz N. podnela protiv V.G., predsednika S.O.P.U.P. u N. U pritužbi je navedeno da je 14. februara 2019. godine V.G. u telefonskom razgovoru vređao podnositelјku pritužbe i odbio da joj da potpis radi ostvarivanja prava na kupovinu preko administrativne zabrane u „F.I.“ d.o.o, uz obrazloženje da nije članica sindikata. Podnositelјka pritužbe je, takođe, navela da smatra da svaki radnik predškolske ustanove bez obzira na sindikalnu pripadnost ima pravo da kupuje preko administartivne zabrane u skladu sa svojim primanjima. U izjašnjenju V.G., predsednika Sindikata, navedeno je da je kupovina preko administrativne  zabrane samo jedna od pogodnosti članstva u Sindikatu, odnosno da zaposleni u P.U.P. koji su ujedno i članovi Sindikata imaju i mnoge druge pogodnosti koje nisu dostupne svim zaposlenima jer nisu članovi Sindikata (npr. novogodišnji paketići za decu, pokloni za 8. mart). Dalјe je navedeno da je u telefonskom razgovoru objasnio M. N. da administrativnu zabranu potpisuje samo članovima Sindikata iz razloga što na istu stavlјa pečat Sindikata i svojeručni potpis. Tokom postupka, a uvidom u Ugovor o pravima i obavezama pri kupovini putem administrativne zabrane na lična primanja broj – KR/HI4/07-16, koji je dostavlјen u prilogu izjašnjenja, utvrđeno je da je navedeni ugovor zaklјučen 12. jula 2016. godine između S.O.P.U.P. i „F.I.“ d.o.o, te da mogućnost kupovine preko administrativne zabrane imaju samo članovi sindikalne organizacije, koja je potpisnik ovog ugovora. Sagledavajući utvrđene činjenice i relevantne pravne propise, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je V.G., predsednik S.O.P.U.P., odbijanjem da potpiše administrativnu zabranu podnositelјki pritužbe, postupio u skladu sa ugovorom zaklјučenim sa „F.I.“ d.o.o. koji je dužan da poštuje, te da je dokazao da je njegovo postupanje prema pritužilјi imalo objektivno i razumno opravdanje. Stoga, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao je mišlјenje da  V.G., predsednik S.O.P.U.P., nije povredio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 

 

 

 

 

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratila se N. pritužbom protiv V.G., predsednika S.O.P.U.P.
  • U pritužbi i dopuni prutužbe M. N., između ostalog, navedeno je:
 • da je 14. februara 2019. godine V.G. u telefonskom razgovoru vređao i odbio da joj da potpis radi ostvarivanja prava na kupovinu preko administrativne zabrane u kompaniji „F.I.“ uz obrazloženje da nije članica sindikata;
 • da je o spornom događaju, odnosno postupanju V.G. obavestila S.M., direktorku P.U.P. i zahtevala da se protiv njega pokrene disciplinski postupak;
 • da se zbog doživlјenog verbalnog napada obratila i zdravstvenoj ustanovi kako bi dobila odgovarajuću terapiju;
 • da je o spornom događaju obavestila predsednika Republike Srbije i predsednicu Vlade, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, predsednicu i sekretara Sindikata obrazovanja Republike Srbije, kao i poverenika Srpske napredne stranke;
 • da je O.P.U.P. zaklјučio ugovor o poslovnoj saradnji sa kompanijom „F.I.“ radi kupovine putem administrativne zabrane, te da su joj u kompaniji „F.I.“ naglasili da papir za odobrenje administrativne zabrane mora biti overen pečatom Sindikata;
 • da smatra da svaki radnik predškolske ustanove, bez obzira na sindikalnu pripadnost, ima pravo da kupuje preko administartivne zabrane u skladu sa svojim primanjima.
 • da je 31. januara 2019. godine podnela zahtev direktorki ustanove da bude angažovana na poslovima vođe smene na zimovanju u Brzeću, ali da priliku nije dobila, a kao razlog smatra proceduru pokretanja disciplinskog postupka protiv predsednika Sindikata;
 • da je kao član tima za zaštitu od diskriminacije, nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja, upoznala koordinatorku tima S. Š., koja je službeno obavestila direktorku o neprijatnostima koje su se desile na poslu i tada je napravlјena službena beleška;
 • da od dana podnošenja zahteva za pokretanje disciplinskog postupka protiv predsednika Sindikata V. G., od direktorke S. M. nije dobila odgovor;
 • da je od generalnog sekretara N. S., 12. marta 2019. godine, dobila odgovor da su njen zahtev uputili Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja.
  • U prilog pritužbe dostavlјeni su: 1) zahtev direktorki P.U.P. od 14. februara 2019. godine; 2) prijava Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije od 14. februara 2019. godine; 3) zahtev V. I., predsednici O.R.S. i sekretaru M.K.; 4) zahtev Z.M., povereniku S.N.S.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavlјeno izjašnjenje V.G., predsednika S.O.P.U.P.
  • U izjašnjenju V.G., predsednika S.O.P.U.P. (u dalјem tekstu: Sindikat), između ostalog, navedeno je:
 • da je u telefonskom razgovoru objasnio M.N. da administrativnu zabranu potpisuje samo članovima Sindikata iz razloga što na istu stavlјa pečat Sindikata i svojeručni potpis;
 • da je M.N. njega verbalno napala i vređala;
 • da M.N. nije članica Sindikata, te da nije u obavezi da joj potpiše i overi administrativnu zabranu;
 • da je Ugovor o pravima i obavezama pri kupovini putem administrativne zabrane na lična primanja broj – KR/HI4/07-16 zaklјučen 12. jula 2016. godine između O.P.U.P. i „F.I.“ d.o.o;
 • da u slučaju neizvršenja ugovorne obaveze, solidarni dužnik za izvršenje ugovornih obaveza postaje Sindikat;
 • da ukoliko da potpis zaposlenom koji nije član Sindikata može biti optužen za „nesavesno poslovanje“;
 • da bi se u slučaju neblagovremenog izvršenja ugovorne obaveze od strane zaposlenog koji nije član Sindikata stvorila šteta Sindikatu;
 • da je članstvo u Sindikatu dobrovolјno i da je „omogućeno svim zaposlenima“, da članovi plaćaju mesečnu naknadu sindikatu, a da je jedna od pogodnosti kupovina preko administrativne zabrane;
 • da članovi sindikata imaju i druge pogodnosti, među kojima je i mogućnost kupovine preko administartivne zabrane, novogodišnji paketići za decu, pokloni za 8. mart;
 • da nije ni krivično, ni prekršajno osuđivan za nasilničko ponašanje, a da sa  druge strane, svi zaposleni u P.U.P. znaju za „drsko i bezobrazno“ ponašanje M.N.
  • U prilogu izjašnjenja dostavlјen je: 1) Ugovor o pravima i obavezama pri kupovini putem administrativne zabrane na lična primanja broj – KR/HI4/07-16 zaklјučen 12. jula 2016. godine.
 1. ČINјENIČNO STANјE

 

 • Među stranama je nesporno da V.G., predsednik O.P.U.P., nije potpisao administrativnu zabranu M.N. radi ostvarivanja prava na kupovinu preko administrativne zabrane u kompaniji „F.I.“.
 • Uvidom u Ugovor o pravima i obavezama pri kupovini putem administrativne zabrane na lična primanja broj – KR/HI4/07-16 utvrđeno je da je ovaj ugovor zaklјučen 12. jula 2016. godine između O.P.U.P. (u dalјem tekstu: Komitent) i „F.I“ d.o.o. Naime, odredbom člana 1. pomenutog Ugovora ugovorne strane utvrdile su način i vrstu prodaje robe Prodavca zaposlenim ili članovima sindikata Komitenta, regulišu uslove prodaje, prava i obaveze ugovornih strana, kao i rokove izvršenja obaveza. Dalјe, članom 6. Ugovora definisano je da se Komitent obavezuje da svoje zaposlene ili članove sindikata ukoliko je Komitent sindikat, kao kupce robe iz asortimana „F.I.“ na pogodan način obavesti o načinu uslovima prodaje robe Prodavca. Dalјe, obavezuje se da svojim zaposlenima pre početka kupovine izda: a) potvrdu o zaposlenju koja sadrži: prezime očevo ime i ime radnika, potvrdu da je radnik zaposlen na neodređeno vreme, podatak o prosečnoj neto zaradi u poslednja tri meseca, iznos zadnje isplaćenje neto zarade, kao i naznaku meseca za koji je isplata izvršena, odredbu da se zaposleni može zadužiti najviše do 30% mesečne neto zarade i maskimalnu moguću vrednost mesečne rate; b) rešenje o administrativnoj zabrani koja sadrži: ime i prezime zaposlenog i ostale podatke koje popunjava Prodavac; c) izjavu o saglasnosti zaposlenog za obustavu po osnovu kuplјene robe.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je prilikom odlučivanja u ovom predmetu imao u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, dostavlјene dokaze, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

 

Pravni okvir

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

 

 • Evropska konvencija za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda[3] u članu 11. propisuje da svako ima pravo na slobodu mirnog okuplјanja i slobodu udruživanja s drugima, uklјučujući i pravo da osniva sindikat i učlanjuje se u njega radi zaštite svojih interesa. Za vršenje ovog prava neće se postavlјati nikakva ograničenja, osim onih koja su propisana zakonom i neophodna u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbednosti ili javne bezbednosti, radi sprečavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlјa ili morala ili zaštite prava i sloboda drugih.

 

 • Uredbom o ratifikaciji konvencije Međunarodne organizacije rada broj 87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava[4] propisano je da radnici i poslodavci, bez ikakvih izuzetaka, imaju pravo da bez prethodnog odobrenja obrazuju organizacije po svom izboru, kao i da pristupaju ovim organizacijama, pod isklјučivim uslovima koji se odnose na obavezu pridržavanja statuta organizacija.

 

 • Ustav Republike Srbije[5] u članu zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Odredbom člana 55. stav 1. Ustava Republike Srbije jemči se sloboda političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja.

 

 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije[6], kojim je propisano da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima. Odredbom člana 6. ovog zakona propisano je da Neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavlјaju ili su stavlјeni u nepovolјniji položaj, ili bi mogli biti stavlјeni u nepovolјniji položaj. Takođe, odredbom člana 25. stav 1. Zakona o zabrani dikriminacije propisana je zabrana diskriminacije zbog političkih ubeđenja lica ili grupe lica, odnosno pripadnosti ili nepripadnosti političkoj stranci odnosno sindikalnoj organizaciji.

 

3.6. Zakon o radu[7], u članu 18, zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju lica koja traže zaposlenje kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualnu orijentaciju, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovno stanje, članstvo u političkim organizacijama i sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. Odredbom člana 206. ovog zakona jemči se sloboda sindikalnog organizovanja i delovanja, bez odobrenja, uz upis u registar, dok je članom 207. istog zakona propisano da zaposleni pristupa sindikatu potpisivanjem pristupnice.

 

 

Analiza navoda iz pritužbe, izjašnjenja i dostavlјenih dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Imajući u vidu okolnosti konkretnog slučaja, zadatak Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je da utvrdi da li je G., predsednik S.O.P.U.P., diskriminisao podnositelјku pritužbe na osnovu ličnog svojstva – pripadnosti sindikalnoj organizaciji. Pri tome, Poverenik je analizirao samo navode iz pritužbe i izjašnjenja, kao i dostavlјene dokaze koji su od značaja za utvrđivanje diskriminacije. Navodi koji se odnose na eventualne druge povrede prava za čije utvrđivanje su nadležni drugi državni organi, nisu uzeti u razmatranje.
 • Da bi se odgovorilo na pitanje da li je postupanje G., predsednika S.O.P.U.P., bilo diskriminatorno, važna je i primena pravila o preraspodeli i prebacivanju tereta dokazivanja iz člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije. Prema ovom pravilu, u konkretnom slučaju, podnositelјka pritužbe treba da učini verovatnim da je Vlada Gmitrović izvršio akt diskriminacije, a ukoliko to učini, teret dokazivanja da usled tog akta nije došlo do povrede načela jednakih prava i obaveza, leži na V. G. S tim u vezi, u pritužbi je navedeno da je V.G., predsednik S.O.P.U.P. odbio da potpiše administrativnu zabranu M.N. radi ostvarivanja prava na kupovinu u kompaniji „F.I.“ preko administrativne zabrane. Pritužilјa je, dalјe, istakla da svaki radnik P.U.P. u N., bez obzira na sindikalnu pripadnost, ima pravo na kupovinu preko administartivne zabrane u skladu sa svojim primanjima. Stoga, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti cenio je da li činjenice i dokazi koje je V.G., predsednik S.O.P.U.P., ponudio pružaju dovolјno osnova za zaklјučak da je njegovo postupanje bilo zasnovano na objektivnim i opravdanim razlozima.
 • S tim u vezi, Poverenik je cenio navode iz izjašnjenja da je kupovina preko administrativne zabrane samo jedna od pogodnosti koju uživaju članovi Sindikata, odnosno, zaposleni u P.U.P. koji su ujedno i članovi Sindikata. Naime u izjašnjenju je navedeno da članovi ovog sindikata imaju i mnoge druge pogodnosti, koje nisu dostupne zaposlenima koji nisu članovi Sindikata (npr. novogodišnji paketići za decu, pokloni za 8. mart), kao i da pomenute privilegije za članove sindikata proizlaze iz određenih obaveza (npr. plaćanje mesečne članarine sindikatu).

3.10. Poverenik je, zatim, pristupio analizi Ugovora o pravima i obavezama pri kupovini putem administrativne zabrane na lična primanja broj – KR/HI4/07-16 koji je dostavlјen u  prilogu izjašnjenja. Naime, Poverenik konstatuje da je pomenuti Ugovor zaklјučen 12. jula 2016. godine između S.O.P.U.P. ( u dalјem tekstu: Komitent) i „F.I.“ d.o.o. Dalјe, odredbom člama 1. Ugovora ugovorne strane utvrdile su način i vrstu prodaje robe Prodavca zaposlenim ili članovima sindikata Komitenta, regulisulisale su uslove prodaje, prava i obaveze ugovronih strana, kao i rokove izvršenja obaveza, dok je članom 6. definisano da se Komitent obavezuje da svoje zaposlene ili članove sindikata ukoliko je Komitent sindikat, kao kupce robe iz asortimana „F.I.“ na pogodan način obavesti o načinu i uslovima prodaje robe Prodavca. Dalјe, Komitent je u obavezi da svojim zaposlenima pre početka kupovine izda: a) potvrdu o zaposlenju koja sadrži: prezime očevo ime i ime radnika, potvrdu da je radnik zaposlen na neodređeno vreme, podatak o prosečnoj neto zaradi u poslednja tri meseca, iznos zadnje isplaćenje neto zarade, kao i naznaku meseca za koji je isplata izvršena, odredbu da se zaposleni može zadužiti najviše do 30% mesečne neto zarade i maskimalnu moguću vrednost mesečne rate; b) rešenje o administrativnoj zabrani koja sadrži: ime i prezime zaposlenog i ostale podatke koje popunjava Prodavac; c) izjavu o saglasnosti zaposlenog za obustavu po osnovu kuplјene robe.

Dakle, iz svega navedenog proizlazi da je S.O.P.U.P. zaklјučio pomenuti ugovor sa kompanijom „F.I.“, te iz ugovora jasno proizlazi da mogućnost kupovine preko administrativne zabrane u ovoj kompaniji imaju samo članovi sindikalne organizacije, koja je potpisnik ovog ugovora.

3.11. Sagledavajući utvrđene činjenice i relevantne pravne propise, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je V.G., predsednik S.O.P.U.P., odbijanjem da potpiše administrativnu zabranu podnositelјki pritužbe, postupio u skladu sa ugovorom zaklјučenim sa „F.I.“ d.o.o. koji je dužan da poštuje, te da je dokazao da je njegovo postupanje prema pritužilјi imalo objektivno i razumno opravdanje.

 1. MIŠLjENјE

V.G., predsednik S.O.P.U.P. u N., nije povredio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišlјenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09

[2] Zakon o zabrani diskriminacije, član 1. stav 2.

[3] Zakon o ratifikacije Evropske konvencije za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“, br. 9/03, 5/05 i 7/05 i „Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori“, br. 12/10 i 10/15)

[4] Uredba o ratifikaciji konvencije MOR-a broj 87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava („Službeni list FNRJ – međunarodni ugovori i drugi sporazumi“, br. 8/58)

[5] Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj  98/06)

[6] Član 2. stav 1. tačka. 1. Zakona o zabrani diskriminacije

[7] „Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 i 95/2018 – autentično tumačenje

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-icon130-19 Mišljenje po pritužbi M.N.protiv V.G. diskriminacija na osnovu članstva u sindikatskoj organizaciji u postupku zapošljavanju ili na poslu Download


 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top