1133-18 Mišljenje po pritužbi R.Z. protiv Niš ekspres a.d. Niš, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba

 1. 07-00-1327/2018-02 datum: 10.1.2019.

MIŠLjENјE

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe R. Z. iz N., podnete protiv Niš-ekspres a.d. Niš, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. Podnosilac pritužbe navodi da je student master studija P. f. U. u N., te da je 26. septembra 2018. godine bio u poslovnici Niš-ekspresa u Nišu, kako bi kupio autobusku kartu. Međutim, iako je dao svoj indeks na uvid, nije mu odobren studentski popust, iz razloga što Niš-ekspres odobrava pravo na popust u iznosu od 15% cene karte samo studentima mlađim od 27 godina. U izjašnjenju Niš-ekspres a.d. Niš, između ostalog, navedeno je da je ovaj prevoznik svojom odlukom-uputstvom definisao uslove za ostvarivanje studentskog i đačkog popusta, te da student koji želi da ostvario popust na kupovinu autobuske karte mora da poseduje kao dokaz jedan od sledećih dokumenata: indeks za studente koji su mlađi od 27 godina, potvrdu sa fakulteta da je student, potpisanu i overenu pečatom, koja važi godinu dana od datuma izdavanja ili ISIC, ETC ili EYC-evropsku omladinsku karticu sa rokom važenja kartice. Bez obzira na dokument koji daje na uvid, student koji želi da ostvari pravo na popust, ne može biti stariji od 27 godina. U toku postupka je utvrđeno da razlikovanje koje je napravio Niš-ekspres, propisivanjem da pravo na studentski popust pri kupovini karte mogu ostvariti studenti do 27 godine života, predstavlјa posebnu (afirmativnu) meru mladim lјudima koji se školuju. Naime, Niš-ekspres, kao privredno društvo koje pruža usluge prevoza putnika, ovlašćeno je da određenim kategorijama korisnika, u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima, omogući korišćenje usluge prevoza putnika pod povolјnijim uslovima. Uvidom u internet prezentaciju prevoznika Niš–ekspres, u odelјku popusti, utvrđeno je da je ovaj prevoznik odredio pojedine kategorije korisnika koji ostvaruju povlastice u odnosu na cenu usluge prevoza, rukovodeći se određenim okolnostima, koje se uglavnom odnose na radnu i životnu sposobnost, zdravstveno stanje i godine starosti korisnika. Ceneći navod iz izjašnjenja da je Niš–ekspres odredio studentski popust u skladu sa zakonskom odredbom prema kojoj status studenta prestaje kada student ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, može se zaklјučiti da je Niš-ekspres, prilikom propisivanja prava na studentski popust, želeo da pruži olakšice mladim lјudima/studentima, koji studije upisuju posle završene srednje škole. Na ovaj način, on je, zapravo, pružio povlasticu dvema kategorijama korisinika – mladima i studentima. Stoga, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao je mišlјenje da donošenjem odluke kojom je propisano da pravo na studentski popust prilikom kupovine karte mogu ostvariti samo studenti do 27 godina života, Niš-ekspres a.d. nije povredio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Međutim, kako je Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade propisano da su mladi osobe od 15 do 30 godina starosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnost je, u skladu sa propisanom nadležnošću iz člana 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, preporučio Niš-ekspres a.d. da razmotri mogućnost obezbeđivanja studentskog popusta za kupovinu prevozne karte studentima do 30 godina života.

 

 

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je pritužbu R. Z. iz N., podnetu protiv Niš-ekspres a.d. Niš, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. Podnosilac je u pritužbi, između ostalog, naveo:
 • da je septembra 2018. godine bio u poslovnici Niš-ekspresa u Nišu, kako bi kupio autobusku kartu na relaciji N.-B.;
 • da je student master studija na P. fakultetu U. u N., te je sa sobom poneo indeks, kako bi ostvario popust na cenu autobuske karte. Međutim, šalterska službenica mu nije odobrila popust u iznosu od 15% na cenu karte, sa objašnjenjem da pravo na popust ostvaruju samo studenti mlađi od 27 godina;
 • da je, nakon toga, na internet stranici Niš-ekspresa video obaveštenje da se pravo na studentski popust ostvaruje pokazivanjem jednog od sledećih dokumenata: 1) indeks (za studente koji imaju do 27 godina), 2) potvrda sa fakulteta o upisanoj godini studija (overena pečatom i ne starija od godinu dana) i 3) važeća ISIC, ETC ili evropska omladinska kartica;
 • da je 2016. godine upisao studijski program master akademskih studija prava unutrašnjih poslova na P. f. u N. i da prema važećim zakonskim i opštim aktima visokoškolske ustanove ima status studenta master studija, te je logično da kao student ostvaruje pravo na određene povlastice;
 • da Niš-ekspres svojim opštim aktima uređuje pravo studenata na povlašćenu cenu karte samo ako taj student nema više od 27 godina. Istakao je da prevoznik Niš-ekspres svojim internim aktima deli studente na one koji imaju manje od 27 godina i mogu da ostvare pravo na popust i na one koji imaju više od 27 godina i to pravo ne mogu da ostvare;
 • da je zbog starosnog doba diskriminisan u mogućnosti korišćenja povlastica koje drugi studenti ostvaruju i to isklјučivo zbog toga što su mlađeg starosnog doba.
  • Uz pritužbu su dostavlјeni sledeći dokazi: 1) fotokopija povratne autobuske karte na relaciji N.-B.; 2) fotokopija indeksa i 3) obaveštenje objavlјeno na internet prezentaciji Niš-ekspresa.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavlјeno izjašnjenje Niš-ekspresa a.d. Niš (u dalјem tekstu: Niš-ekspres).
  • U izjašnjenju na pritužbu, između ostalog, navedeno je:
 • da je opštim uslovima prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika propisano da vrstu povlastica za korišćenje usluga prevoza utvrđuje prevoznik svojom odlukom ili nadležni državni organ, u skladu sa zakonom;
 • da je shodno navedenom, Niš-ekspres utvrdio popust pri kupovini karte za određene kategorije putnika (studenti, đaci i sl);
 • da za studente do 27 godina starosti, na svim relacijama u unutrašnjem saobraćaju, popust iznosi 15%;
 • da je Niš-ekspres svojim uputstvom definisao uslove za ostvarivanje studentskog i đačkog popusta, kao i postupak izdavanja autobuskih karata za ove kategorije putnika. Navedeno je da student može da ostvari popust na kupovinu autobuske karte, ukoliko kao dokaz poseduje jedan od sledećih dokumenata: indeks za studente koji su mlađi od 27 godina; potvrdu sa fakulteta da je student, potpisanu i overenu pečatom, koja važi godinu dana od datuma izdavanja i ISIC, ETC ili EYC-evropsku omladinsku karticu sa rokom važenja kartice;
 • da su navedeni uslovi za ostvarivanje prava na studentski popust postavlјeni alternativno, ali da Niš-ekspres odobrava pravo na popust svim studentima do 27 godine života, što znači da student koji prilikom kupovine karte pokaže potvrdu sa fakulteta o upisanoj godini studija ili važeću ISIC, ETC ili EYC evropsku omladinsku karticu, ne može biti stariji od 27 godina;
 • da je Niš-ekspres pravo na studentski popust omogućio studentima koji imaju do 27 godina, a u skladu sa odredbom člana 109. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju, kojom je propisano da status studenta prestaje kada student ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa;
 • da je Niš ekspres svojom odlukom-uputstvom utvrdio vrstu povlastice i način njenog korišćenja i u svemu postupio pravilno, zbog čega nije izvršena diskriminacija podnosioca pritužbe.
  • U prilogu izjašnjenja dostavlјeni su Opšti uslovi prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika i uputstvo za izdavanje studentskih i đačkih karata.

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

 

 • Među stranama je nesporno da je podnosilac pritužbe, R. Z., 26. septembra 2018. godine bio u poslovnici Niš-ekspresa u N. kako bi kupio povratnu autobusku kartu na relaciji N.-B. Iako je student master studija P. f. U. u N., nije ostvario studentski popust u iznosu od 15% od cene autobuske karte, jer je stariji od 27 godina.

 

 • Uvidom u uputstvo br. 240918 Niš-ekspresa a.d. Niš od 24. septembra 2018. godine, definisani su uslovi za ostvarivanje studentskog i đačkog popusta, kao i postupak izdavanja autobuskih karata za ove kategorije putnika. Naime, ovim uputstvom propisano je da student, prilikom kupovine karte, da bi ostvario pravo na popust mora da poseduje kao dokaz jedan od dokumenata: 1) indeks za studente koji su mlađi od 27 godina (godište 1991 i mlađi za karte izdate u 2018. godini i do 30.9.2019. godine); 2) potvrdu sa fakulteta da je student, potpisanu i overenu pečatom, koja važi godinu dana od datuma izdavanja i 3) ISIC,ETC ili EYC-evropsku omladinsku karticu na osnovu datuma i roka važenja kartice. Navedeni uslovi su postavlјeni alternativno, ali bez obzira na vrstu dokumenta koju pokazuje na uvid, student, da bi ostvario pravo na povlasticu za kupovinu autobuske karte, ne sme biti stariji od 27 godina.
 • Uvidom u internet prezentaciju Niš-ekspresa, utvrđeno je da, pored studentskog popusta, Niš-ekspres odobrava i đački popust, dečiji popust, popust za penzionere i lica starija od 65 godina, porodični popust, grupni popust, popust za povratne karte, kao i povlastice za osobe sa invaliditetom.
 • Uvidom u studentsku knjižicu – indeks, utvrđeno je da je podnosilac pritužbe, R. Z., rođen… , odnosno, da je u vreme kupovine autobuske karte imao 29 godina.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, dostavlјene priloge, kao i antidiskriminacione propise.

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti[3].

 

 • Ustav Republike Srbije[4] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.Ne smatraju se diskriminacijom posebne mere koje Republika Srbija može uvesti radi postizanja pune ravnopravnosti lica ili grupe lica koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima.[5]
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, tako što je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima. Odredbama člana 8. ovog zakona propisano je da do povrede načela jednakih prava i obaveza dolazi ako se licu ili grupi lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva, neopravdano uskraćuju prava i slobode ili nameću obaveze koje se u istoj ili sličnoj situaciji ne uskraćuje ili ne nameću drugom licu ili grupi lica, ako su cilј ili posledica preduzetih mera neopravdani, kao i ako ne postoji srazmera između preduzetih mera i cilјa koji se ovim merama ostvaruje. Dalјe, odredbom člana 14. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da se ne smatraju diskriminacijom posebne mere uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti lica ili grupe lice koja se nalaze u nejednakom položaju.
 • Odredbom člana 109. stav 1. tačka 4. Zakona o visokom obrazovanju[6] propisano je da status studenta prestaje kada student ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, osim u slučaju studija uz rad. Stavom 2. istog člana propisano je da student koji studira uz rad, student sa invaliditetom, student koji je upisan na studije po afirmativnoj meri i student koji ima status kategorisanog vrhunskog sportiste zadržava status studenta do isteka roka koji se određuje u trostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa.
 • Odredbom člana 3. stav 1. tačka 1. Zakona o mladima[7] propisano je da su omladina ili mladi lica od navršenih 15 godina do navršenih 30 godina života.
 • Nacionalna stategija za mlade[8] za period od 2015. do 2025. godine, utvrđuje osnovne principe delovanja, pravce delovanja i očekivane rezultate delovanja svih subjekata omladinske politike ka unapređenju društvenog položaja mladih i stvaranju uslova za ostvarivanje prava i interesa mladih u svim oblastima. Jedan od strateških cilјeva, propisan navedenom startegijom, je unapređeno aktivno učešće mladih žena i muškaraca u društvu.
 • Opštim uslovima prevoza u međumesnom drumskom prevozu[9] putnika, uređuju se, između ostalog i povlastice za prevoz određenih kategorija putnika. Odredbom člana 36. ovog propisa određeno je da vrstu povlastice za korišćenje usluga prevoza, utvrđuje prevoznik, svojom odlukom ili nadležni državni organ, u skladu sa zakonom.

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja i dostavlјenih priloga sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju potrebno je ispitati da li je Niš-ekspres, određivanjem da pravo na studentski popust za kupovinu autobuske karte imaju studenti do 27 godina starosti, izvršio akt diskriminacije podnosioca pritužbe na osnovu njegovog starosnog doba.

 

 • Naime, tokom postupka je utvrđeno da podnosilac pritužbe, iako je student, nije mogao da ostvari popust na kupovinu autobuske karte, samo zato što je stariji od 27 godina. U izjašnjenju na pritužbu nisu osporeni ovi navodi, već je istaknuto da je Niš-ekspres doneo uputstvo za izdavanje studentskih i đačkih karata, kojim je određeno da popust prilikom kupovine karata, u iznosu od 15% od cene karte, ostvaruje student koji je mlađi od 27 godina. Stoga, kako bi se ispitalo da li je navedena odluka (mera) prevoznika Niš-ekspres diskriminatorna, potrebno je ispitati: da li je cilј koji se postiže ovom merom dopušten i opravdan i da li se cilј (ili cilјevi) mogu postići propisanom merom, odnosno, da li postoji srazmera između preduzetih mera i cilјa koji se tom merom ostvaruje.
 • S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da je Niš–ekspres privredno društvo, čija je osnovna delatnost prevoz putnika gradskim, međugradskim i međunarodnim linijama. Imajući u vidu odredbu člana 36. Opštih uslova prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika, kojom je između ostalog propisano da prevoznik svojom odlukom utvrđuje vrstu povlastica za korišćenje usluga prevoza, nesporno je da je Niš-ekspres ovlašćen da odredi određene kategorije korisnika, kojima će, u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima, omogućiti korišćenje usluge prevoza putnika pod povolјnijim uslovima. Uvidom u internet prezentaciju prevoznika Niš–ekspres, u odelјku „popusti“, utvrđeno je da je ovaj prevoznik odredio pojedine kategorije korisnika koji ostvaruju povlastice u odnosu na cenu usluge prevoza, rukovodeći se određenim okolnostima, koje se uglavnom odnose na radnu i životnu sposobnost, zdravstveno stanje i godine starosti Sagledavajući iznete činjenice, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti smatra da je ovaj cilј dopušten i opravdan.
 • Dalјe je potrebno utvrditi da li se ovaj cilј može postići propisanom merom, odnosno, da li postoji srazmera između preduzetih mera i cilјa koji se merom ostvaruje. U toku postupka utvrđeno je da je Niš-ekspres svojim uputstvom za izdavanje studentskih i đačkih karata definisao uslove za ostvarivanje studentskog i đačkog popusta i postupak izdavanja autobuskih karata za ove kategorije putnika. Utvrđeno je, takođe, da pravo na popust mogu ostvariti i druge kategorije putnika, odnosno, da Niš-ekspres odobrava i dečiji popust, popust za penzionere i lica starija od 65 godina, porodični popust, grupni popust, popust za povratne karte, kao i povlastice za osobe sa invaliditetom. Prema tome, nesporno je da je Niš-ekspres, u skladu sa svojim ovlašćenjima i mogućnostima, odredio kategorije korisnika/putnika koje mogu ostvariti pravo na popust. Naime, u konkretnom slučaju koji je predmet pritužbe, pravo na popust pri kupovini autobuske karte, omogućeno je studentima koji su mlađi od 27 godina, iz čega proizlazi da je Niš-ekspres propisao posebnu meru podrške mladim lјudima koji se školuju.
 • S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da prema zakonskim propisima u oblasti zaštite od diskriminacije nije svako pravlјenje razlike istovremeno i diskriminatorno postupanje. U konkretnom slučaju, Niš-ekspres, koji pruža usluge prevoza putnika može, u skladu sa svojim mogućnostima, da propiše određene povlastice pojedinim grupama korisnika koji se nalaze u nejednakom položaju sa ostalim građanima, tj. da prema tim grupama korisnika ustanovi posebne (afirmativne) mere. Ovakve mere se ne smatraju diskriminacijom, jer na ovaj način Niš-ekspres ni jednom korisniku nije uskratio pravo da koristi usluge ovog privrednog društva, već je odredio posebne povlastice za određene kategorije svojih korisnika za koje smatra da se nalaze u posebno nepovolјnom položaju i da im je potrebna posebna podrška. Ceneći navod iz izjašnjenja da je Niš–ekspres odredio studentski popust u skladu sa zakonskom odredbom prema kojoj status studenta prestaje kada student ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, može se zaklјučiti da je Niš-ekspres, prilikom propisivanja prava na studentski popust, želeo da pruži olakšice mladim lјudima/studentima, koji studije upisuju posle završene srednje škole. Na ovaj način, on je, zapravo, pružio povlasticu dvema kategorijama korisinika – mladima i studentima. Prilikom zauzimanja stava u ovom predmetu, Poverenik je posebno imao u vidu da je u Nacionalnoj strategiji za mlade posebno istaknuto da je prema podacima za 2014. godinu nezaposlenost mladih uzrasta 15-24 godine u Republici Srbiji iznosila 41,7%, odnosno 33,27% za mlade uzrasta 15-30 godina. Pored toga, problem prestavlјa i to što su mladi u Republici Srbiji neaktivni na tržištu rada. U avgustu 2014. godine, stopa neaktivnosti mladih uzrasta 15-24 godine iznosila je 71,2%, dok je za uzrast 15-30 godina stopa neaktivnosti iznosila 52,87%. Takođe, u Republici Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2013. godini zabeleženo je da 19,7% mladih uzrasta 15-24 pripada NEET[10] kategoriji mladih. Navedeni podaci nedvosmisleno pokazuju da se mladi u Republici Srbiji susreću sa brojnim barijerama, da su u povećanom riziku od siromaštva, te da uglavnom pripadaju izdržavanoj kategoriji stanovništva. Sa druge strane, Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine istaknuto da je delatnost visokog obrazovanja od posebnog značaja za Republiku Srbiju, i deo je međunarodnog, a posebno evropskog, obrazovnog, naučnog, odnosno umetničkog prostora, čija je misija da kroz organizovane studije i istraživanja neprekidno obavlјa transfer i kreiranje naučnih znanja i stručnih kompetencija kojima se omogućava, u prvom redu, socijalni, kulturni, ekonomski i drugi napredak naše zemlјe i njenih građana, u stalno promenlјivim okolnostima života i razvoja[11].
 • Imajući u vidu sve prethodno navedeno, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti smatra da razlikovanje koje je napravio prevoznik Niš–ekspres, određivanjem popusta za studente do 27 godina života, ima objektivno i razumno opravdanje, te da, shodno tome, postoji srazmera između propisane mere i cilјa koji se merom postiže.
 • S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je Ustavom Republike Srbije propisano da su pred ustavom i zakonom svi jednaki, da je diskriminacija zabranjena, dok je Zakonom o zabrani diskriminacije zabranjeno isklјučivanje, ograničavanje i davanje prvenstva u odnosu na neko lično svojstvo. Potrebno je napomenuti da formalna jednakost, sama po sebi, ne znači da postoji i faktička ravnopravnost građana i građanki u pogledu mogućnosti uživanja prava. Mnoge društvene grupe nalaze se u nejednakom položaju jer postoje izvesne okolnosti koje su prepreka postizanju suštinske jednakosti. Zato Ustav Republike Srbije i Zakon o zabrani diskriminacije propisuju mogućnost uvođenja posebnih (afirmativnih) mera radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju i utvrđuje da se one ne smatraju diskriminacijom. Dakle, suština posebnih (afirmativnih) mera je da su usmerene samo na određene kategorije lica kojima je društveni položaj nepovolјniji i kojima se primenom ovih mera omogućava dostizanje pune S tim u vezi, određivanjem prava na popust za kupovinu karte studentima do 27 godina života, Niš-ekspres je, faktički, sproveo posebnu (afirmativnu) meru za ovu kategoriju svojih korisnika koji se, usled različitih barijera sa kojima se susreću, nalaze u težem položaju u odnosu na lica starije životne dobi i osobe koje ne studiraju.
 • Međutim, na samom kraju, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje na još nekoliko činjenica. Najpre, Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade propisano je da su mladi osobe od 15 do 30 godina starosti. Zatim, ceneći navod iz izjašnjenja da je propisivanje povlastice za studente do 27 godina u skladu sa odredbom člana 109. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju, kojom je propisano da status studenta prestaje kada student ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, Poverenik ukazuje da je potrebno imati u vidu da se u određenim okolnostima status studenta može zadržati i nakon 27-me godine života, iako je student upisao fakultet odmah nakon završetka srednje škole. Naime, pojedine osnovne studije traju duže od 4 godine, dok je zakonodavac za pojedine kategorije studenata (student koji studira uz rad, student sa invaliditetom, student koji je upisan na studije po afirmativnoj meri, student koji ima status kategorisanog vrhunskog sportiste) propisao da ova lica zadržavaju status studenta do isteka roka koji se određuje u trostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa. Imajući u vidu ove činjenice, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti smatra da bi Niš-ekspres, u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima, trebalo da razmotri odobrenje studentskog popusta za studente do 30 godina starosti, saglasno usvojenim strategijama i odredbama Zakona o mladima i Zakona o visokom obrazovanju.

 

 

 

 

 1. MIŠLjENјE

Određivanjem da pravo na studentski popust prilikom kupovine karte ostvaruju studenti do 27 godina života, Niš-ekspres a.d. Niš nije povredio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. PREPORUKA

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[12] da preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Niš-ekspres a.d. da razmotri mogućnost obezbeđivanja studentskog popusta za kupovinu prevozne karte studentima do 30 godina života.

 

Potrebno je da Niš-ekspres a.d. Niš obavesti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o  merama koje su preduzete u cilјu sprovođenja ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema ovog mišlјenja sa preporukom.

 

Protiv ovog mišlјenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09

[2] Zakon o zabrani diskriminacije, član 1. stav 2.

[3] Zakon o zabrani diskriminacije, član 33.

[4] „Službeni glasnik RS“, br. 98/06

[5] Ustav Republike Srbije, član 21. st. 2. i 3.

[6] Zakon o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18-dr. zakon i 73/18), član 4. stav 1. tačka 7.

[7] „Službeni glasnik RS”, broj 50/11

[8] „Službeni glasnik RS”, broj 22/15

[9] Opšti uslovi prevoza u međumesnom drumskom prevozu („Službeni glasnik RS“, br. 102/09, 120/12, 2/14, 3/14-ispr. i 143/14), član 2.

[10] NEET – Not in employment, education or training (nisu zaposleni, u obrazovanju ili obuci)

[11] Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, Deo treći – Strategija visokog obrazovanja

[12] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj 22/09), član 33. stav 1. tač.  9.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-icon1133-18 Mišljenje po pritužbi R.Z. protiv Niš ekspres a.d. Niš, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba Download


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top