Притужба Љ.С, М.В, Д.М и М.Г, против општине Кикинда због дискриминације по основу политичког опредељења у области рада и запошљавања

бр. 07-00-127/2014-02 датум: 4. 9. 2014.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе oрганизацијe „Ц. п. з.“ из К. у име и уз сагласност Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. из К. против Општинске управе општине Кикинда, П. М, председника општине Кикинда и Љ. С, начелника Општинске управе општине Кикинда. У притужби је наведено да су Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г, након промене власти у општини Кикинда, распоређени на радна места у „пољочуварској служби“, утврђивањем нижих звања и нижег коефицијента за утврђивање плате, чиме се њихов радноправни положај погоршао у односу на радноправни положај који су раније имали. Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. сматрају да је одлука о њиховом распоређивању на нижа радна места донета јер су другачијих политичких уверења од председника општине Кикинда П. М. и начелника Општинске управе општине Кикинда Љ. С, односно, зато што су чланови/це или симпатизери/ке Демократске странке. У току поступку је утврђено да је да је 20. новембра 2013. године Општинска управа општине Кикинда донела Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи. Након измена систематизације, 60 запослених, од укупно 162 у Општинској управи општине Кикинда, премештени су на друга радна места, а од тога су 24 запослена распоређена у пољочуварску службу. Сагледавајући све чињенице и околности, Повереница је закључила да начелник Општинске управе није понудио чињенице и доказе на основу којих би се могло закључити да су Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. из објективних разлога распоређени на друга радна места, са нижим звањем и нижим коефицијентом за утврђивање плате. Евидентно је да је у јавности познато политичко опредељење Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. – они су или чланови или отворени симпатизери Демократске странке. Околност да су сво четворо распоређени у „пољочуварску службу“, заједно са још 20 запослених, од којих су 18 били чланови Демократске странке, док су остали били чланови породица чланова ове странке или њени симпатизери, додатно упућује на закључак да је одлука о њиховом распоређивању у „пољочуварску службу“ била мотивисана њиховим политичким уверењем. То потврђује и чињеница да су З. Л, Д. П. и С. С. након исписивања из Демократске странке или враћене на ранија радна места или распоређене на друга радна места из „пољочуварске службе“. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је доношењем одлуке о распоређивању Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. Љ. С, начелник Општинске управе општине Кикинда, извршио је акт дискриминације према њима на основу политичког уверења. П. М, председник општине Кикинда није прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације, с обзиром да није надлежан за доношење одлука о распоређивању запослених, утврђивању звања и коефицијената за утврђивање плата. Повереница за заштиту равноправности препоручује Љ. С, начелнику Општинске управе општине Кикинда да предузме све потребне мере у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања према запосленима Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г, те да убудуће не доноси одлуке којима се крше антидискриминациони прописи.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Организација „Ц. п. з.“ из К. поднела је притужбу у име и уз сагласност Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. из К. против Општинске управе општине Кикинда, П. М, председника општине Кикинда и Љ. С, начелника Општинске управе општине Кикинда. Притужба је поднета због наводне дискриминације наведених особа по основу њиховог политичког убеђења.

1.2. У притужби је наведено:

– да је Љ. С. била запослена у Општинској управи општине Кикинда на радном месту финансијски послови из области социјалне заштите и области предшколског образовања и друштвене бриге о деци, а да је након формирања нове локалне власти у општини Кикинда премештена на ниже радно место – координаторка на пословима заштите пољопривредних имања и пословима одржавања комуналних и других објеката за МЗ и МК Б. Даље је наведено да је убрзо након распоређивања Љ. С. на ниже радно место, Општинска управа општине Кикинда запослила два извршиоца на радном месту финансијски послови из области социјалне заштите и области предшколског образовања и друштвене бриге о деци, иако нису имали радног искуства за обављање ових послова,
– да је М. В. био запослен у Општинској управи општине Кикинда на радном месту руководилац одсека услужни центар, а да је након формирања нове локалне власти у општини Кикинда премештен на ниже радно место – чувар објеката и пољопривредног земљишта. Даље је наведено да је убрзо након распоређивања М. В. на ниже радно место, Општинска управа општине Кикинда запослила два извршиоца на радном месту руководилац одсека услужни центар,
– да је Д. М. била запослена у Општинској управи општине Кикинда на радном месту руководитељке одсека за протокол у служби Скупштине, председника општине и Општинског већа. Након формирања нове локалне власти у општини Кикинда, у периоду oд 4 месеца, премештена је на неколико нижих радних места – административно-технички послови за послове правне помоћи у Секретаријату за општу управу и заједничке послове, затим на послове заштите, студентског и ученичког стандарда и заштите права породиља, да би коначно била премештена на радно место чуварке објеката и пољопривредног земљишта за бившу I МЗ у Кикинди,
– да је М. Г. био запослен у Општинској управи општине Кикинда на радном месту секретар у Секретаријату за инспекцијске послове, а да је након формирања нове локалне власти у општини Кикинда премештен на ниже радно место – координатор на пословима заштите пољопривредних имања и пословима одржавања комуналних и других објеката за МК и МЗ Наково,
– да је председник општине Кикинда П. М, у више наврата, у локалним медијима говорио о распоређеним запосленима, односно, читао потврде о њиховом боловању и шифре њихових болести у јавности, чиме је доводио у питање да ли су заиста болесни и осуђивао чињеницу што су неки од запослених који су распоређени у „пољочуварску службу“ започели са коришћењем годишњег одмора. Да је, такође, изјавио да ће се обратити директорки Дома здравља и проверити валидност боловања, као и да ће преиспитати рад лекара,
– да Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. сматрају да је одлука о њиховом распоређивању на нижа радна места донета јер су другачијих политичких уверења од председника општине Кикинда П. М. и начелника Општинске управе општине Кикинда Љ. С, односно, зато што су чланови/це или симпатизери/ке Демократске странке.

1.3. Уз притужбу су достављени следећи докази: 1) сагласности Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. из К.; 2) решење Општинске управе за Љ. С. бр. III-03-112-1/2012-56; 3) решење Општинске управе за Љ. С. бр. III-03-113-1/2013-182; 4) решење Општинске управе за Љ. С. бр. III-03-113-1/2013-246; 5) решење Општинске управе за Љ. С. бр. III-03-112-1/2014-8; 6) приговор Љ. С. на решење бр. III-03-113-1/2013-246; 7) приговор Љ. С. на решење бр. III-03-112-1/2014-8; 8) захтев који је 19. децембра 2013. године Љ. С. упутила начелнику Општинске управе; 9) захтев који је 26. фебруара 2014. године Љ. С. упутила начелнику Општинске управе; 10) представка коју је Љ. С. упутила Управној инспекцији; 11) тужба Љ. С. за поништење решења; 12) изјава Љ. С; 13) решење Општинске управе за Д. М. бр. III-03-112-1/2013-41; 14) решење Општинске управе за Д. М. бр. III-03-113-1/2013-180; 15) решење Општинске управе за Д. М. бр. III-03-113-1/2013-203; 16) решење Општинске управе за Д. М. бр. III-03-112-1/2013-236; 17) приговор Д. М. на решење бр. III-03-113-1/2013-236; 18) представка коју је Д. М. упутила Управној инспекцији; 19) тужба Д. М. за поништење решења; 20) одговор Управне инспекције Д. М; 21) извештај лекара специјалисте за Д. М; 22) изјава Д. М.; 23) решење Општинске управе за М. В. бр.III-03-112-1/2013-142; 24) решење Општинске управе за М. В. бр. III-03-112-1/2013-256; 25) решење Општинске управе за М. В. бр. III-03-112-1/2014-09; 26) приговор М. В. на решење бр. III-03-112-1/2013-256; 18) приговор М. В. на решење бр. III-03-112-1/2014-09; 20) представка коју је М. В. упутио Управној инспекцији; 27) тужба М. В. за поништење решења; 28) одговор Управне инспекције М. В.; 29) решења М. В. за изузетна залагања у извршавању послова; 30) захтев који је 18. децембра 2013. године М. В. упутио начелнику Општинске управе; 31) захтев који је 25. фебруара 2014. године М. В. упутио начелнику Општинске управе; 32) изјава М. В; 33) решење Општинске управе за М. Г. бр.III-03-112-1/2013-187; 34) решење Општинске управе за М. Г. бр. III-03-112-1/2013-227; 35) приговор М. Г. на решење бр. III-03-112-1/2013-227; 36) представка коју је М. Г. упутио Управној инспекцији; 37) тужба М. Г. за поништење решења; 38) одговор Управне инспекције М. Г; 39) решења М. Г. за изузетна залагања у извршавању послова; 40) изјава М. Г; 41) линкови са снимцима телевизијских наступа председника општине Кикинда у локалним медијима; 42) оглас у дневном листу „Данас“ за пријем 12 радника у радни однос на неодређено време у Општинској управи општине Кикинда; 43) Одлука о изменама и допунама одлуке о заштити пољопривредних имања на територији општине Кикинда и 44) Правилник о измени правилника о платама, додацима, накнадама и осталим примањима запослених лица у Општинској управи општине Кикинда.

1.4. Повереница за заштиту равноправности констатује да је организација „Ц. п. з.“ из К. поднела четири притужбе и тиме пред Повереником покренула четири поступка за заштиту од дискриминације. Имајући у виду да су све притужбе поднете против истих лица, да је у свим притужбама као основ дискриминације наведено исто лично својство – политичко уверење и да се све притужбе заснивају на сличном чињеничном стању, Повереница је, сагласно чл. 40. ст. 4 Закона о забрани дискриминације, у вези са чл. 117. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), спојила предмете и спровела јединствен поступак.

1.5. У циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , затражено је изјашњење од особа против којих су притужбе поднете: од Љ. С, начелника Општинске управе Кикинда и од П. М, председника општине Кикинда.

1.6. Председник општине Кикинда и начелник Општинске управе упутили су идентична изјашњења, у којима је, између осталог, наведено:

– да је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи бр. III-03-110-1/2013 oд 28. марта 2013. године систематизовано радно место координатор на пословима заштите пољопривредних имања и пословима одржавања комуналних и других објеката, као и радно место чувари објеката и пољопривредног земљишта,
– да је општина, крајем октобра 2013. године, одлучила да са агенцијом „Бео заштита“ из Београда раскине уговор о обављању послова заштите пољопривредних имања и послова одржавања комуналних и других објеката, те да је одређени број запослених из Општинске управе био премештен да обавља ове послове,
– да је Општинска управа ову одлуку донела искључиво ради рационализације трошкова и избегавања отпуштања запослених, те је стога, 20. новембра 2013. године, начелник Општинске управе донео Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи бр. III-03-110-15/2013, којим је повећан број извршилаца на радним местима координатор на пословима заштите пољопривредних имања и пословима одржавања комуналних и других објеката и чувари објеката и пољопривредног земљишта,
– да је дискреционо право послодавца да утврди да су наступиле такве потребе посла које условљавају да се запослени распореди на друге послове,
– да се запосленима који су распоређени на друге послове не мењају услови рада у погледу врсте и степена стручне спреме, већ су само променили посао,
– да је свим запосленима, који су распоређени на исто радно место, утврђено исто звање које одговара том радном месту, јер се ради о мање сложеним пословима за које је предвиђен радни стаж од најмање једне године,
– да је звање запослених утврђено на основу Закона о радним односима у државним органима и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Кикинда,
– да није дошло до повреде права из чл. 35. Закона о радним односима у државним органима, јер нема оцењивања запослених, те стога запослени нису могли да стекну виша звања од оних који су утврђени законом за одређено радно место, односно, да су звања стицали само на основу радног стажа, без обзира на послове које су обављали,
– да, иако се углавном за сва радна места на које су запослени претходно били распоређивани са високом школском спремом тражио радни стаж од најмање једне године, јер се ради о мање сложеним пословима, звања су им била различито утврђивана, односно, неки су одмах стекли звање самосталног стручног сарадника или вишег стручног сарадника,
– да, уколико би запослени задржали своја звања, дошли би у ситуацију да се за исте послове утврђују различита звања, а самим тим и различит коефицијент за утврђивање плате, па би запослени са нижим звањем имали мању плату и били би стављени у неповољнији положај у односу на друге извршиоце, иако испуњавају услове радног места и обављају исте послове,
– да су и раније запослени распоређивани на друга радна места и одређивана су им нижа звања од оних која су имали,
– да је након формирања нове локалне власти у општини Кикинда, на друга радна места распоређено око 60 запослених, од тога 24 запослена су распоређена у пољочуварску службу,
– да Општинска управа не води евиденцију ко којој странци припада, нити ко је симпатизер које политичке партије,
– да се може констатовати да су запослени распоређени на радна места која одговарају њиховој стручној спреми и радним способностима, како у погледу школске спреме тако и у погледу радног стажа, те се не може рећи да су распоређени на нижа радна места.

1.7. Организација „Ц. п. з.“ из К. поднела је 11. јуна 2014. године допуну притужбе, у име и уз сагласност Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г.

1.8. У допуни притужбе је, између осталог, наведено:

– да су подносиоци притужбе у међувремену дошли до додатних доказа који могу да потврде тврдње из притужбе,
– да су свих 24 запослених, који су распоређени у пољочуварску службу, у тренутку промене власти у општини Кикинда били чланови Демократске странке (њих 18), чланови породица чланова ДС или су „процењени као блиски ДС“.
– да је неколико запослених, који су били распоређени на послове у пољочуварској служби, након ишчлањења из ДС-а, распоређено на друге послове у Општинској управи општине Кикинда,
– да су из пољочуварске службе на друга радна места, након потписивања иступнице из Демократске странке, прераспоређене три запослене – З. Л, Д. П. и С. С,
– да је посебно значајан случај З. Л, некадашње потпредседнице локалног одбора ДС-а, која је након ишчлањења из Демократске странке и учлањења у Српску напредну странку, премештена из пољочуварске службе на друго радно место у Општинској управи општине Кикинда.
– да су и многи други запослени, означени на приложеном списку запослених у „пољочуварској служби“, за које се тврди да су чланови/це ДС или блиски ДС из различитих разлога (ишчлањења из ДС, учлањења у СНС, притиска јавности и донатора пројеката) прераспоређени из „пољочуварске службе“ на друга радна места у оквиру Општинске управе.

1.9. Уз допуну притужбе су достављени следећи докази: 1) табела запослених у пољочуварској служби и њихово чланство у ДС; 2) информација о ишчлањењу одређених запослених из ДС; 3) чланак из Кикиндских новина о преласку З. Л. из ДС у СНС; 4) видео снимак о преласку З. Л. из ДС у СНС; 5) извод из АПР за агенцију која је ангажована за обављање пољочуварске делатности и 6) пресуда Основног суда у Кикинди којом се усваја тужбени захтев тужиље Д. М.

1.10. Повереница за заштиту равноправности затражила је изјашњења на наводе из допуне притужбе од П. М, председника општине Кикинда и од Љ. С, начелника Општинске управе Кикинда.

1.11. У изјашњењу председника општине Кикинда и начелника Општинске управе, између осталог, наведено је:

– да су након доношења Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи бр. III-03-110-15/2013 од 20. новембра 2013. године, распоредили девет запослених, који су били распоређени на радна места у пољочуварској служби, на друга радна места због потребе посла, на захтев непосредног руководиоца и из здравствених разлога запослених,
– да је у тренутку формирања нове власти 2013. године у општини Кикинда, З. Л. била распоређена на радно место послови издавања дозвола, мониторинга, заштите од удеса и превентивне заштите у Секретаријату за заштиту животне средине. Међутим, након измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, З. Л. је распоређена на радно место координаторка на пословима заштите пољопривредних имања и пословима одржавања комуналних и других објеката. Након тога, З. Л. је 12. фебруара 2014. године распоређена на радно место послови издавања дозвола, мониторинга, заштите од удеса и превентивне заштите у Секретаријату за заштиту животне средине, које је и раније обављала, и то због потребе посла, на захтев непосредног руководиоца,
– да је Д. П, у тренутку формирања нове власти у општини Кикинда, радила на радном месту финансијски послови за утврђивање накнаде зараде за време породиљског одсуства и права у области предшколског васпитања у Секретаријату за друштвене делатности. Међутим, након измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи распоређена је на радно место координаторке на пословима заштите пољопривредних имања и пословима одржавања комуналних и других објеката. Д. П. је 27. јануара 2014. године распоређена на радно место администарторка система 48 сати у Секретаријату за општу управу и заједничке послове, услужни центар на захтев непосредног руководиоца и из здравствених разлога запослене,
– да је С. С, у тренутку формирања нове власти у општини Кикинда, радила на радном месту инспекторке канцеларијске контроле у Секретаријату локалне пореске администрације. С. С. распоређена је 1. маја 2014. године на радно место заменице матичара због привремено повећаног обима посла, на захтев непосредног руководиоца и из здравствених разлога запослене,
– да је „увлачење политике“ у општинску управу врло опасна и штетна појава, против које се бори новоформирана власт у општини Кикинди, те да је неконтролисано запошљавање, где је једини критеријум била политичка припадност запослених, довела до енормног повећања броја запослених са неодговарајућим квалификацијама што је довело до неефикасне управе,
– да није тачно да је блискост Демократској странци разлог за распоређивање запослених у пољочуварску службу, што показује пример запосленог Ј. Р, истакнутог члана ДС-а, који је након разрешења у Општинском већу распоређен на радно место заменика матичара,
– да су доласком нове власти у општину Кикинда, на чело свих секретаријата постављени нови секретари, док су претходни секретари распоређени на радна места у оквиру Општинске управе, изузев запосленог М. Г, који је распоређен на послове координатора пољочуварске службе, јер није имао адекватну стручну спрему и кратко је радио у Општинској управи,
– да је Д.М, од доласка у Општинску управу, била привилегована у односу на остале запослене, те да је са средњом стручном спремом обављала послове за које је систематизацијом прописана виша стручна спрема. Наведено је, такође, да је Д. М, током 2012. и 2013. године, четири пута била награђивана са повећањем зараде и да је остваривала коефицијент за утврђивање зараде већи од коефицијента који остварују запослени са високим степеном стручне спреме,
– да је Д. М. распоређена на друго радно место не зато што је чланица ДС-а, већ зато што за то радно место испуњава услове, док је на њено претходно радно место начелник поставио вредну, савесну и поуздану запослену која је код њега обављала техничко секретарске послове док је био секретар секретаријата,
– да притужба није основана, јер сви запослени који су поднели притужбу редовно раде и остварују сва права и обавезе из радног односа. Ова чињеница доказује тврдњу да председник општине и начелник Општинске управе нису имали, нити имају намеру да било кога дискриминишу.

1.12. Уз притужбу Организације „Ц. п. з.“ из К. поднете су изјаве запослених у Општинској управи општине Кикинда, у чије име и сагласност је притужба поднета  Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. Садржина њихових изјава је следећа:

Љ.С. наводи да има 52 године, да ће 2014. године навршити 15 година радног стажа у Општинској управи општине Кикинда, у којој је обављала бројне послове. У последњих пет година била је руководитељка буџета, односно, обављала је најсложеније финансијске и друге послове и била „десна рука двојици председника и начелнику“. Наводи да је 2013. године у Општинској управи међу запосленима почело да се говори да ће након промене власти она „летети“ са радног места. Истиче да јој је тадашњи начелник Љ, када је било извесно да је „све готово“, понудио место у Секретаријату за друштвене делатности, јер је „знао шта их чека“. Наводи да није желела да је избацују из канцеларије, већ је добровољно прихватила радно место финансијски послови из области социјалне заштите, из области предшколског образовања и друштвене бриге о деци са звањем самосталног стручног сарадника које је већ имала и коефицијентом зараде од 12.05 који одговара том звању, као и додатним коефицијентом 1, који су имали сви запослени у секретаријату који су обављали финансијске послове. Истиче да је систематизација радних места сваке недеље припремана у тајности, те да су се сваког петка запосленима „делила решења“. Позвана је у кадровско одељење 29. новембра 2013. године и уручено јој је решење о распоређивању у пољочуварску службу у МЗ Сајан. Наводи да је врло брзо остала без оба пољочувара, те је морала, као координаторка, да обавља и пољочуварске послове. Када је почела да се навикава на посао у МЗ Сајан, добила је премештај у МЗ Б, где сада ради са троје колега/ница који су чланови/це ДС-а. Додаје да на новом радном месту није добила потребну опрему за рад, смештена је у салу без рачунара и телефона, а када излази на терен сматра да јој је безбедност озбиљно угрожена, јер нема знање, искуство, као ни опрему како би се заштитила од нападача и заштитила свој живот. Сматра да ради крајње понижавајуће послове у односу на своју стручну спрему дипломиране економисткиње и посао јој се врло често састоји од јурења кокошака и крава по пољима, решавања комшијских свађа и хватања крадљиваца дрва. Истиче да јој је премештајем у пољочуварску службу утврђено звање стручна сарадница, да јој је коефицијент зараде 10,10, што је ниже од приправничког коефицијента зараде.

М. В. наводи да има 60 година и да у Општинској управи општине Кикинда ради од 2000. године. Истиче да од 2008. године ради на радном месту координатор услужног центра, које је касније преименовано у радно место руководилац услужног центра. Након промене власти у општини Кикинда 2013. године, распоређен је на радно место пољочувара, те уместо звања виши референт сада има звање референта, са коефицијентом зараде у складу са новим радним местом и звањем. Наводи да су на његовом претходном радном месту запослена два извршиоца, јер је уведен рад у сменама, као и да је расписан конкурс за радно место рад на шалтеру, инспекцијски послови и мала привреда, које је некада обављао. Затражио да је да буде премештен на своје старо радно место на шалтеру, али одговор никада није добио. Сматра да посао пољочувара, који тренутно обавља, нарушава његово здравствено стање и представља му крајњи напор. Наиме, као пољочувар, обавезан је да пешачи неколико километара до места на коме се врше прекршаји, не поседује готово ништа од средстава за рад, нити обележја пољочувара, као ни опрему за рад са опасним материјама. На крају, М. В. додаје да је по политичком убеђењу веома близак ДС-у, те да се дружи са високим функционерима ове политичке партије у Кикинди.

Д. М. наводи да је завршила гимназију, а да тренутно похађа Високу школу струковних студија у Сремским Карловцима. У Општинској управи општине Кикинда запослена је од 2008. године и након низа обука коначно је засновала радни однос на радном месту шефице одсека за протокол у служби Скупштине, председника и Општинског већа, али је наставила да обавља и секретарске послове, које је раније радила. Доласком нове власти у општину Кикинда 2013. године распоређена је на радно место административно-технички послови бесплатне правне помоћи, са образложењем начелника да су јој „нашли нешто прикладно, јер је била коректна“. Након месец дана поново је распоређена на друго радно место – шалтер за дечији и родитељски додатак, те иако су остала два упражњена радна места на овој позицији, 29. новембра 2013. године премештена је у пољочуварску службу у I Месну заједницу. Наводи да се, када је сазнала опис послова које као пољочуварка треба да обавља, осетила деградирано и осрамоћено, јер сматра да је за обављање тих послова довољна неквалификована радна снага. Истиче да на радном месту користи простор који није годинама коришћен, без телефона и рачунара, да је принуђена да седи осам сати и не може да обавља радне задатке, јер јој надређени нису обезбедили легитимацију, опрему, нити обуку за обављање нових радних задатака.

М. Г. наводи да је до 17. септембра 2013. године радио на радном месту секретара у Секретаријату за инспекцијске послове и заштиту животне средине, након чега је распоређен на радно место координатор на пословима заштите пољопривредних имања. Истиче да је доласком нове власти у општину Кикинда извршена политичка дискриминација запослених за које су нови вршиоци власти знали или су претпоставили да су чланови, односно, симпатизери ДС-а.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Опште је познато да је у септембру 2013. године у општини Кикинда дошло до промене владајуће структуре. Нову скупштинску већину чине одборници Српске напредне странке, Социјалистичке партије Србије, Демократске странке Србије и Савеза војвођанских Мађара, док су пре тога скупштинску већину чинили одборници Демократске странке, Лиге социјалдемократа Војводине, Савеза војвођанских Мађара и Јединствене Србије. За новог председника скупштине општине изабран је П. М. из Српске напредне странке, док је ову функцију раније обављао С. Д. из Демократске странке.

2.2. Неспорно је да је 20. новембра 2013. године донет Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи бр. III-03-110-15/2013. Изменама и допунама правилника повећан је број радних места на пословима координатор на пословима заштите пољопривредних имања и пословима одржавања комуналних и других објеката и чувари објеката и пољопривредног земљишта. Након измена систематизације, 60 запослених, од укупно 162 у Општинској управи општине Кикинда, премештени су на друга радна места, а од тога су 24 запослена распоређена у пољочуварску службу.

2.3. Увидом у решење бр. III-03-112-1/2012-56 од 12. марта 2012. године утврђено је да је Љ. С, запослена у Општинској управи општине Кикинда, распоређена на радно место руководитељка одсека за трезор, буџет и финансије у Секретаријату за финансије. Запосленој је утврђено звање самостална стручна сарадница са укупним коефицијентом за утврђивање плате у висини од 16,50. Увидом у решење бр. III-03-112-1/2013-246 од 29. новембра 2013. године утврђено је да је Љ. С. распоређена на радно место координаторке на пословима заштите пољопривредних имања и пословима одржавања комуналних и других објеката за МК и МЗ Сајан у Секретаријату за инспекцијске послове у Одсеку заштите пољопривредних имања и одржавања комуналних објеката. Запосленој је, новим решењем, утврђено звање стручна сарадница са коефицијентом за утврђивање плате у висини од 10,10.

2.4. Увидом у решење бр. III-03-112-1/2013-187 од 17. септембра 2013. године утврђено је да је М. Г, запослен у Општинској управи општине Кикинда, распоређен на радно место послови управљања заштитом животне средине у Секретаријату за заштиту животне средине, Одсек за инспекцијске послове из заштите животне средине. Запосленом је утврђено звање самостални стручни сарадник са укупним коефицијентом за утврђивање плате у висини од 12,05. Увидом у решење бр. III-03-112-1/2013-227 од 29. новембра 2013. године утврђено је да је М. Г. распоређен на радно место координатора на пословима заштите пољопривредних имања и пословима одржавања комуналних и других објеката за МК и МЗ Наково у Секретаријату за инспекцијске послове у Одсеку заштите пољопривредних имања и одржавања комуналних објеката. Запосленом је, новим решењем, утврђено звање стручни сарадник са коефицијентом за утврђивање плате у висини од 10,45.

2.5. Увидом у решење бр. III-03-112-1/2013-41 од 23. априла 2013. године утврђено је да је Д. М, запослена у Општинској управи општине Кикинда, распоређена на радно место руководитељка одсека за протокол у Служби скупштине, председника општине и Општинског већа. Запосленој је утврђено звање виша референткиња са укупним коефицијентом за утврђивање плате у висини од 12,45. Увидом у решење бр. III-03-112-1/2013-180 од 17. септембра 2013. године утврђено је да је распоређена на радно место административно-технички послови за послове правне помоћи у Секретаријату за општу управу и заједничке послове, док је решењем бр. III-03-112-1/2013-203 од 28. октобра 2013. године привремено распоређена на радно место послови дечије заштите, студентског и ученичког стандарда и заштите права породиља у Секретаријату за општу управу и заједничке послове, Услужни центар. Једним и другим решењем запосленој је утврђен коефицијент за утврђивање плате у висини од 9,85. Увидом у решење бр. III-03-112-1/2013-236 од 29. новембра 2013. године утврђено је да је Д. М. распоређена на радно место чуварке објеката и пољопривредног земљишта за бившу I МЗ у Кикинди у Секретаријату за инспекцијске послове у Одсеку заштите пољопривредних имања и одржавања комуналних објеката. Запосленој је, новим решењем, утврђено звање референткиња са коефицијентом за утврђивање плате у висини од 8,74.

2.6. Увидом у решење бр. III-03-112-1/2013-142 од 23. априла 2013. године утврђено је да је М. В, запослен у Општинској управи општине Кикинда, распоређен на радно место руководилац одсека Услужни центар у Секретаријату за општу управу и заједничке послове. Запосленом је утврђено звање виши референт са укупним коефицијентом за утврђивање плате у висини од 11,45. Увидом у решење бр. III-03-112-1/2013-256 од 29. новембра 2013. године утврђено је да је М. В. распоређен на радно место чувара објеката и пољопривредног земљишта за МК и МЗ у Банатској Тополи у Секретаријату за инспекцијске послове у Одсеку заштите пољопривредних имања и одржавања комуналних објеката. Запосленом је, новим решењем, утврђено звање референт са коефицијентом за утврђивање плате у висини од 8,74.

2.7. Увидом у оглас Општинске управе општине К. бр. III-03-111-5/2013 утврђено је да је начелник Општинске управе општине Кикинда 18. децембра 2013. године расписао конкурс за пријем у радни однос у Општинској управи на неодређено време за 12 радних места, међу којима су: финансијско материјални послови за јавна предузећа и јавне агенције; послови обрачуна зарада и благајне; послови урбанизма, стамбени послови; послови бирачког списка и регистра становништва; инспекцијски, стамбено-комунални послови и послови мале привреде; послови организовања електронских седница Скупштине општине, Општинског већа и радних тела Скупштине; финансијски послови из области социјалне заштите, из области предшколског образовања и друштвене бриге о деци и порески контролори за утврђивање и наплату. Конкурс је објављен после доношења решења о распоређивању Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г.

2.8. У току поступка утврђено је да су З. Л, Д. П. и С. С. запослене у Општинској управи Општине Кикинда. У тренутку промене структуре владајуће коалиције у општини Кикинда, З. Л. је била запослена на пословима издавања дозвола, мониторинга, заштите од удеса и превентивне заштите у Секретаријату за заштиту животне средине, Д. П. је била запослена на радном месту финансијски послови за утврђивање накнаде зараде за време породиљског одсуства и права у области предшколског васпитања у Секретаријату за друштвене делатности, док је С. С. била запослена на радном месту инспекторке канцеларијске контроле у Секретаријату локалне пореске администрације.

Утврђено је да су, након што је ново општинско руководство изменило Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, З. Л, Д. П. и С. С. распоређене на радно место  координаторка на пословима заштите пољопривредних имања и пословима одржавања комуналних и других објеката у Секретаријату за инспекцијске послове у Одсеку заштите пољопривредних имања и одржавања комуналних објеката.

Утврђено је да је 24. јануара 2014. године, З. Л. упутила допис Општинском одбору Демократске странке у Кикинди и обавестила их је да тражи исписницу из чланства странке из личних разлога. То су учиниле и Д. П, која је дала изјаву о иступању из чланства ДС-а 19. фебруара 2014. године, као и С. С. која је то учинила 25. фебруара 2014. године.

Утврђено је да је З. Л. 12. фебруара 2014. године враћена на радно место које је обављала до промене владајуће структуре у општини Кикинда, односно, распоређена је на радно место на пословима издавања дозвола, мониторинга, заштите од удеса и превентивне заштите у Секретаријату за заштиту животне средине. Д. П. је од 27. јануара 2014. године распоређена на радно место администарторка система 48 сати у Секретаријату за општу управу и заједничке послове, док је С. С. 1. маја 2014. године распоређена на радно место заменице матичара.

2.9. Увидом у прилоге који су достављени уз допуну притужбе утврђено је да је З. Л. била потпредседница Општинског одбора ДС-а, те да је 7. фебруара 2014. године, на конференцији за медије СНС-а у Кикинди, о којој су медији извештавали, изјавила да је приступила Српској напредној странци.

2.10. Што се тиче других запослених, за које се у допуни притужбе тврди да су, наводно, чланови/це Демократске странке или су блиски Демократској странци, и да су из различитих разлога (ишчлањења из ДС, учлањења у СНС, притиска јавности и донатора пројеката) прераспоређени из „пољочуварске службе“ на друга радна места у оквиру Општинске управе, подносилац притужбе није поднео доказ о чињеницама које су везане за њихово прераспоређивање и разлоге распоређивања, па истинитост навода о овим чињеницама није утврђена.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду чињеничне наводе наведене у притужби, допуни притужбе, изјашњењу, допуни изјашњења, као и поднете доказе.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године, у чл. 14. забрањује дискриминацију, односно, прописује да се уживање права и слобода предвиђених у овој Конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.

3.4. Конвенцијом Међународне организације рада бр. 111 која се односи на дискриминација у погледу запошљавања и занимања прописано је да је дискриминација свако прављење разлике, искључење или давање првенства засновано на раси, боји, полу, вери, политичком мишљењу, националном или социјално пореклу, који иду за тим да униште или наруше једнакост могућности или поступања у погледу запошљавања или занимања.

3.5. Устав Републике Србије у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета

3.6. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације , којим је прописано да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама чл. 15-27. Закона о забрани дискриминације прописани су посебни случајеви дискриминације, па је тако чл. 25. ст. 1. забрањена дискриминација због политичких убеђења лица или групе лица, односно припадности или неприпадности политичкој странци, односно синдикалној организацији.

3.7. Законом о радним односима у државним органима , одредбама чл. 4, прописано је да су запослени у државним органима и изабрана односно постављена лица дужни да своје послове обављају савесно и непристрасно, у складу с Уставом и законом, те да се
запослени у државним органима и постављена лица не могу у обављању својих послова руководити својим политичким убеђењима нити их могу изражавати и заступати. Одредбама чл 14. прописано је да ако то потребе државног органа захтевају, функционер који руководи државним органом може распоредити запосленог на друго радно место у истом органу које одговара његовој стручној спреми и радним способностима. Одредбама чл. 28. прописани су услови за стицање звања, те је наведено да се звања (саветника, самосталног стручног сарадника, вишег стручног сарадника, стручног сарадника, вишег саветника, референта, вишег референта) стичу на основу школске спреме запосленог, радног искуства и оспособљености за обављање послова, а чл. 33. прописано је да запослени у државним органима напредују стицањем вишег звања. Ради утврђивања постојања услова за напредовање, рад запослених оцењује се једном годишње. Врсте оцена, поступак оцењивања запослених у свим државним органима, начин стицања и одузимања звања утврђује се актом Владе. Прелазак у непосредно ниже звање прописан је чл. 35. ст. 1 и 2. те је одређено да запослени који је оцењен најнижом оценом губи звање и прелази у непосредно ниже звање у оквиру исте школске спреме, а ако такво звање не постоји, прелази у највише звање у оквиру непосредно ниже школске спреме. Запослени коме је утврђено ниже звање може бити распоређен на друго радно место, које одговара његовом знању и способностима. Одредбама чл. 36. ст. 1. и 2. овог закона прописано је да се за све запослене у државним органима и постављена лица води се евиденција о свим околностима везаним за њихов рад (радни лист). У радни лист уписују се оцене запосленог.

Анализа навода из изјашњења и доказа са аспекта антидискриминационих прописа

3.8. Имајући у виду предмет притужбе и надлежност Повереника за заштиту равноправности, у овом поступку задатак Поверенице био је да испита да ли су Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г, распоређивањем на друга радна места у Одсеку заштите пољопривредних имања и одржавања комуналних објеката у Општинској управи општине Кикинда (у даљем тексту: „пољочуварска служба“) и утврђивањем нижих звања и нижих коефицијената за утврђивање плате, дискриминисани на основу својих политичких уверења.

3.9. Повереница најпре указује да, с обзиром на предмет и садржину притужбе, у овом поступку уопште није испитивано да ли су Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. у ранијем периоду, у време док је локалну власт вршила коалиција окупљена око Демократске странке, били привилеговани у погледу заснивања радног односа, стицања звања, награђивања и/или напредовања у служби по било ком личном својству, укључујући и политичко уверење, на шта се у изјашњењу посредно указује. Уколико је до овог вида дискриминације долазило, сваки такав појединачни акт дискриминације, могао би, под условима прописаним законом, да буде предмет законом прописаног поступка, у којем би се утврдила повреда права на равноправност и уклониле последице повреде. Према подацима којима Повереница располаже, поводом заснивања радног односа, стицања звања, награђивања и напредовања у служби Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. у ранијем периоду нису вођени поступци за утврђивање дискриминације. Међутим, независно од тога, чак и када би се, хипотетички, узело да су у ранијем периоду, у време док је локалну власт вршила коалиција окупљена око Демократске странке, Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. на основу својих политичких уверења били привилеговани у односу на друге запослене у погледу заснивања радног односа, стицања звања и/или напредовања, ова дискриминаторна поступања, сама по себи, не би могла бити оправдање за нову дискриминацију, нити би могла искључити одговорност за нове акте дискриминације. Према томе, ни у овом, као ни у другим случајевима, дискриминација се не може оправдати потребом да се отклоне последице евентуалне раније дискриминације.

3.10. С друге стране, имајући у виду предмет поступка и надлежност Повереника, у овом поступку није оцењивана законитост Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи бр. III-03-110-15/2013, законитост решења о распоређивању на друге послове, законитост претходног напредовања у служби, законитост повећања зарада и утврђивања звања запослених, нити су утврђивани евентуални пропусти у погледу обезбеђивања услова рада и безбедности на раду запослених у „пољочуварској служби“. Такође, Повереница за заштиту равноправности није испитивала наводе из притужбе у вези са медијским наступима председника општине П. М, односно, његово јавно коментарисање боловања запослених и осуђивања коришћења годишњег одмора, с обзиром да заштита података о личности, укључујући и податке из медицинске документације, није у надлежности Повереника за заштиту равноправности. Сва ова питања, на која се у поднесцима указује, нису од значаја су за утврђивање дискриминације у овом поступку, изван су надлежности Повереника за заштиту равноправности и могу се решавати пред надлежним органима. Сагласно томе, једино што се у конкретном поступку пред Повереником може испитати јесте да ли су Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г, распоређивањем на радна места у „пољочуварској служби“ и утврђивањем нижих звања и нижих коефицијената за утврђивање плате дискриминисани на основу њиховог личног својства – политичког уверења.

3.11. У овом предмету, притужба је поднета против П. М, председника општине Кикинда, и Љ. С, начелника Општинске управе Кикинда. Међутим, имајући у виду предмет притужбе, као и чињеницу да је за доношење одлука о распоређивању запослених, утврђивању звања и коефицијената за утврђивање плата искључиво био надлежан Љ. С, начелник општинске управе, евидентно је да само он и може сносити одговорност за дискриминацију. Према томе, у конкретном случају, с аспекта прописа о забрани дискриминације, П. М. се, као председник општине, не може сматрати правно одговорним.

3.12. Повереница констатује да је, сагласно правилима о терету доказивања дискриминације (чл. 45. Закона о забрани дискриминације), у конкретном поступку подносилац притужбе дужан да учини вероватним акте дискриминације Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г, а доносилац одлуке има могућност да оправда своје поступање изношењем чињеница и доказа на основу којих се може поуздано закључити да начело једнакости није повређено, тј. да су наведене особе распоређене на нижа и мање плаћена радна места из објективних разлога који нису ни у каквој вези са њиховим политичким уверењима. Повереница указује да је ratio посебних правила о терету доказивања у случајевима дискриминације олакшавање доказивања дискриминације како би се обезбедила делотворна заштите од дискриминације, с обзиром да се дискриминација, по правилу, не врши отворено, већ се прикрива и правда разним изговорима, а некада је последица начина мишљења и предрасуда и стереотипа којих нису свесни ни сами извршиоци дискриминације. Управо из ових разлога, за постојање дискриминације није од значаја намера да се она врши, нити непостојање кривице за извршену дискриминацију ослобађања њеног извршиоца од одговорности.

3.13. Ради заузимања правилног става, Повереница је анализирала све аргументе који су у изјашњењу и допуни изјашњења наведени у прилог тврђењу да у конкретном случају није извршена дискриминација.

3.14. У овом предмету најпре је потребно оценити да ли се распоређивањем на радна места у „пољочуварској служби“, утврђивањем нижих звања и нижег коефицијента за утврђивање плате радноправни положај Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. погоршао у односу на радноправни положај који су раније имали и да ли су, ако јесте, за то постојали оправдани разлози.

У изјашњењу је изнета тврдња да се запосленима који су распоређени на друге послове не мењају услови рада у погледу врсте и степена стручне спреме, већ да су „само променили посао“. Указано је и на околност да, уколико би Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. на новим радним местима у „пољочуварској служби“ задржали своја звања, дошло би се у ситуацију да се за исте послове утврђују различита звања, а самим тим и различит коефицијент за утврђивање плате, па би запослени са нижим звањем имали мању плату и били би стављени у неповољнији положај у односу на друге извршиоце, иако испуњавају услове радног места и обављају исте послове. Такође је наведено да у Општинској управи општине Кикинда „нема оцењивања запослених“, те да запослени нису ни могли да стекну виша звања од оних који су утврђени законом за одређено радно место, односно, да су звања стицали само на основу радног стажа, без обзира на послове које су обављали.

Што се тиче става да запосленима који су распоређени на друге послове нису измењени услови рада у погледу врсте и степена стручне спреме, већ да су „само променили посао“, Повереница оцењује да он није утемељен на објективним чињеницама. Наиме, имајући у виду природу послова које су Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. обављали пре распоређивања и природу послова које обављају на новим радним местима у „пољочуварској служби“, као и чињеницу да су распоређивањем на ова радна места изгубили дотадашња виша звања, евидентно је да су на тај начин деградирани и да је њихова зарада умањена. То није само њихов субјективни доживљај, већ објективна чињеница. У контексту ових околности не може се прихватити ни став да запослени нису распоређени на нижа радна места, с обзиром да су, како се наводи, распоређени на радна места која одговарају њиховој стручној спреми и радним способностима, како у погледу школске спреме тако и у погледу радног стажа.

Кад је реч о тврђењу да Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. на новим радним местима у „пољочуварској служби“ не би могли да задрже своја звања јер би то за последицу имало да за исте послове утврђују различита звања, а самим тим и различит коефицијент за утврђивање плате, Повереница констатује да то није аргумент којим се може оправдати поступање према Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. Управо је доносилац одлуке о распоређивању морао да води рачуна о последицама које ће њихово распоређивање у „пољочуварску службу“ изазвати у погледу утврђивања звања и коефицијента за утврђивање плате.

У погледу тврђења да у Општинској управи општине Кикинда „нема оцењивања запослених“, те да запослени нису ни могли да стекну виша звања од оних који су утврђени законом за одређено радно место, односно, да су звања стицали само на основу радног стажа, без обзира на послове које су обављали, Повереница констатује да је чл. 37. Закона о радним односима у државним органима прописана могућност да запослени изгуби звање и пређе у непосредно ниже звање у оквиру исте школске спреме само уколико је оцењен најнижом оценом. Имајући у виду стриктни карактер овог прописа, остаје нејасно из којих су разлога и на основу којих критеријума Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. утврђена нижа звања, иако њихов рад уопште није оцењиван у законом прописаном поступку.

Поводом навода из изјашњења да су у Општинској управи општине Кикинда „и раније запослени распоређивани на друга радна места и одређивана су им нижа звања од оних која су имали“, Повереница констатује, не улазећи у истинитост овог тврђења, да евентуална незаконита пракса у прошлости не може бити изговор за кршење изричитих законских прописа о условима под којима запослени може да изгуби звање и пређе у непосредно ниже звање.

3.15. Образлажући разлоге због којих је донета одлука о распоређивању Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. на послове у „пољочуварској служби“, доносилац одлуке у изјашњењу наводи да је „дискреционо право послодавца да утврди да су наступиле такве потребе посла које условљавају да се запослени распореди на друге послове“. У вези са тим, Повереница најпре констатује да је ово дискреционо овлашћење неупитно. Функционер који руководи органом локалне самоуправе има законско овлашћење да распореди запосленог на друго радно место у истом органу које одговара његовој стручној спреми и радним способностима, ако потребе државног органа то захтевају, што је изричито прописано чл. 14. Закона о радним односима у државним органима, који се, сагласно чл. 75. овог закона, сходно примењује и на органе општина. Међутим, нема никакве сумње да је функционер дужан да у одлуци о распоређивању наведе разлоге због којих се запослени распоређује на друго радно место, из којих се може видети које су то конкретне потребе органа захтевале распоређивање запосленог на друго радно место, што је општеприхваћен став и у судској пракси. Таква дужност је у функцији остваривања објективности у доношењу одлука, спречавања произвољности и могућих злоупотреба дискреционих овлашћења, чиме се штите и интерес јавне службе и права запослених. Повереница констатује да су у конкретном случају Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. добили решења о распоређивању на послове у „пољочуварској служби“, која не садрже било какво образложење у погледу разлога за распоређивање, иако је елементарно право запослених да буду упознати са разлозима одлуке која је од тако великог утицаја на њихов лични и професионални статус.

3.16. У изјашњењу је изнет став да је у ранијем периоду, док је локалну власт вршила коалиција окупљена око Демократске странке, постојало „неконтролисано запошљавање“, што је „довело до енормног повећања броја запослених са неодговарајућим квалификацијама“, а тиме и до „неефикасне управе“. Из овога се може закључити да је доношење новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и прераспоређивање запослених управо било у функцији унапређивања ефикасности управе. Повереница, међутим, указује да је овакав став у нескладу са чињеницом да је после доношења Правилника објављен оглас за пријем 12 радника у радни однос на неодређено време у Општинској управи општине Кикинда.

3.17. По тврђењу изнетом у изјашњењу, одлука да се одређени број запослених распореди у „пољочуварску службу“ донета јер је општина раскинула уговор са агенцијом за обављање пољочуварских послова, те је настала потреба за ангажовањем већег броја запослених који би уместо радника агенције, обављали послове заштите пољопривредних имања и одржавања комуналних и других објеката. С друге стране, указује се да одлука о раскидању уговора донета „искључиво ради рационализације трошкова и избегавања отпуштања запослених“.

У вези са тим, Повереница указује да се право органа локалне самоуправе да јавне послове из свог делокруга рада организују руководећи се принципима економичности и рационалности ни на који начин не доводи у питање. Међутим, од доносиоца одлуке очекује се да изнесе конкретне разлоге због којих је донета одлука да послове у „пољочуварској служби“ обављају управо Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г, а да се на њихова претходна радна места запосле, односно, распореде друга лица.

У изјашњењу начелника Општинске управе није садржан објективно утемељен одговор на ово питање. Наиме, у изјашњењу се наводи да су на ове послове распоређене Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. јер се сматрало да ће их они „најбоље обављати“. Овакво тврђење је произвољно и паушално и није поткрепљено ни једним доказом. Чињеница је да су све особе за које се у притужби тврди да су дискриминисане пре распоређивања на послове у „пољочуварској служби“ обављале веома захтевне и одговорне послове у Општинској управи, односно, послове и задатке везане за руковођење секретаријатом и одсецима у секретаријатима, док се посао у „пољочуварској служби“, између осталог, заснива на организовању и вршењу задатака везаних за чишћење објеката, дворишта, парка, зелених површина, кошења траве, чишћење снега и леда испред напуштених објеката, обилажење пољопривредних земљишта, заштита усева и спречавање свих радњи које могу нанети штету. Из описа послова и задатака координатора и пољочувара јасно је да су у питању углавном физички послови или старање о благовременом и квалитетном извршавању описаних послова, те је лако уочити да послови у „пољочуварској служби“ нису ни у каквој вези са пословима које су ове особе раније обављале (руковођење одсеком за трезор, буџет и финансије; послови управљања заштитом животне средине; руковођење одсеком за протокол у Служби скупштине, председника општине и Општинског већа и руковођење Одсеком Услужни центар). У светлу ових чињеница, не може се прихватити објашњење да су Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. на послове у „пољочуварској служби“ распоређени јер је оцењено да ће их они најбоље обављати. Штавише, из изјава запослених, које доносилац одлуке о распоређивању није оспорио, може се констатовати да неки од њих, по сопственој оцени, немају знање и искуство које је потребно за обављање послова у „пољочуварској служби“, а већина њих уопште и не обавља послове на које су распоређени.

3.18. Сагледавајући све чињенице и околности, Повереница је закључила да начелник Општинске управе није понудио чињенице и доказе на основу којих би се могло закључити да су Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. из објективних разлога распоређени на друга радна места, са нижим звањем и нижим коефицијентом за утврђивање плате.

3.19. С аспекта прописа о забрани дискриминације, имајући у виду законски појам дискриминације, да би поступање према Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. било правилно квалификовало, потребно је да се испита да ли је оно, због њиховог политичког уверења, неповољније у односу на друге особе у истој или сличној ситуацији.

3.20. У овом случају поступање према Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. упоређено је са поступањем према З. Л, Д. П. и С. С, јер су се оне налазиле у сличној ситуацији у којој су се налазили и Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. – сви они су пре промене структуре локалне власти радили на одређеним пословима у Општинској управи, сви су у тренутку промене структуре локалне власти били чланови или симпатизери Демократске странке и сви су распоређени у „пољочуварску службу“ са нижим звањем и нижим коефицијентом за обрачун плате.

Међутим, З. Л, Д. П. и С. С. су након подношења захтева за исписивање из чланства Демократске странке, а у случају З. Л. након њеног приступања Српској напредној странци, прераспоређене на своја ранија или на друга одговарајућа радна места, док су Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. остали на радним местима у оквиру „пољочуварске службе“.

У изјашњењу начелника Општинске управе одлуке о прераспоређивању З. Л, Д. П. и С. С. образложене су на уопштен начин, навођењем да су донете због „потребе посла“, „повећаног обима посла“, „привремено повећаног обима посла“, постојања „захтева непосредног руководиоца“, као и због „здравствених разлога“. Међутим, ни један од ових разлога није конкретизован, нити је поткрепљен доказима, тако да је и само образложење неутемељено, паушално и произвољно и као такво неприхватљиво. Сам временски след догађаја – распоређивање З. Л, Д. П. и С. С. у „пољочуварску службу“, њихово иступање из Демократске странке (у случају З. Љ. и приступање Српској напредној странци) и прераспоређивање на радна места која су раније обављале, односно на друга радна места – јасна је индиција да су њихова политичка уверења била од значаја и за њихово распоређивање и за њихово прераспоређивање.

3.21. Доказујући да одлуке о (пре)распоређивању нису мотивисане политичким уверењем запослених, у изјашњењу начелника Општинске управе наводи се да „Општинска управа не води евиденцију ко којој странци припада, нити ко је симпатизер које политичке партије“. Не сумњајући у истинитост овог тврђења и имајући у виду да је запосленима у државним органима и постављеним лицима забрањено да се у обављању својих послова руководе својим политичким убеђењима, да их изражавају и заступају (чл. 4. ст. 2. Закона о радним односима у државним органима), Повереница је става да се не може игнорисати чињеница да су у јавности, посебно у малим срединама, политичка уверења појединаца/ки позната, а када се ради о партијским функционерима, њихова се политичка уверења могу сматрати општепознатим.

Евидентно је да је у јавности познато политичко опредељење Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. – они су или чланови или отворени симпатизери Демократске странке. Околност да су сво четворо распоређени у „пољочуварску службу“, заједно са још 20 запослених, од којих су 18 били чланови Демократске странке, док су остали били чланови породица чланова ове странке или њени симпатизери, додатно упућује на закључак да је одлука о распоређивању Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. у „пољочуварску службу“ била мотивисана њиховим политичким уверењем. То потврђује и чињеница да су З. Л, Д. П. и С. С. након исписивања из Демократске странке или враћене на ранија радна места или распоређене на друга радна места.

Настојећи да докаже да „блискост“ Демократској странци није био разлог за распоређивање запослених у „пољочуварску службу“, начелник Општинске управе у изјашњењу наводи да је запослени Ј. Р, за кога тврди да је истакнути члан Демократске странке, након разрешења у Општинском већу распоређен на радно место заменика матичара. Не сумњајући у истинитост овог тврђења, Повереница констатује да се у светлу свих околности које су пратиле распоређивање запослених у Општинској управи општине Кикинда овај пример пре може тумачити као изузетак који потврђује правило. С друге стране, имајући у виду радно место на које је Ј. Р. распоређен (заменик матичара), Повереница за заштиту равноправности констатује да се распоређивање на ово радно место може сматрати деградацијом запосленог, имајући у виду да је пре распоређивања био члан Општинског већа. Не може се сматрати релевантним доказом ни то што су „доласком нове власти у општину Кикинда, на чело свих секретаријата постављени нови секретари, док су претходни секретари распоређени на радна места у оквиру Општинске управе, изузев запосленог М. Г.“, како се у изјашњењу наводи. Суштински посматрано, околност да су после промене структуре локалне власти промењени сви секретари, само је један од показатеља колико се мало одмакло у процесу деполитизације и професионализације органа и служби у локалној самоуправи.

3.22. Сагледавајући све чињенице и околности у светлу правила о терету доказивања, Повереница оцењује да је у конкретном случају подносилац притужбе изнео довољно чињеница и доказа који чине вероватним да су распоређивањем на нова нижа и мање плаћена радна места Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. дискриминисани на основу свог политичког уверења. Стога је на доносиоцу одлуке о распоређивању био терет доказивања да у конкретном случају није дошло до дискриминације, тј. до повреде начела једнакости. На основу анализе разлога којима је доносилац одлуке образложио распоређивање Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. на нижа и мање плаћена радна места у „пољочуварској служби“, Повереница за заштиту равноправности оцењује да доносилац одлуке није доказао да су за доношење оваквих одлука постојали објективни и оправдани разлози који нису ни у каквој вези са њиховим политичким уверењем. Сагласно томе, Повереница стоји на становишту да су њиховим распоређивањем прекршени прописи о забрани дискриминације.

4. МИШЉЕЊЕ

4.1. Доношењем одлуке о распоређивању Љ. С. на радно место координаторке на пословима заштите пољопривредних имања и пословима одржавања комуналних и других објеката за МК и МЗ Сајан у Секретаријату за инспекцијске послове у Одсеку заштите пољопривредних имања и одржавања комуналних објеката и утврђивањем звања стручна сарадница са коефицијентом за утврђивање плате у висини од 10,10, Љ. С, начелник Општинске управе општине Кикинда, извршио је акт дискриминације према Љ. С. на основу њеног политичког уверења, чиме је прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.

4.2. Доношењем одлуке о распоређивању М. В. на радно место чувара објеката и пољопривредног земљишта за МК и МЗ у Банатској Тополи у Секретаријату за инспекцијске послове у Одсеку заштите пољопривредних имања и одржавања комуналних објеката и утврђивањем звања референт са коефицијентом за утврђивање плате у висини од 8,74, Љ. С, начелник Општинске управа општине Кикинда, извршио је акт дискриминације према М. В. на основу његовог политичког уверења, чиме је прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.

4.3. Доношењем одлуке о распоређивању Д. М. на радно место чуварке објеката и пољопривредног земљишта за бившу I МЗ у Кикинди у Секретаријату за инспекцијске послове у Одсеку заштите пољопривредних имања и одржавања комуналних објеката и утврђивањем звања референткиња са коефицијентом за утврђивање плате у висини од 8,74, Љ. С, начелник Општинске управа општине Кикинда, извршио је акт дискриминације према Д. М. на основу њеног политичког уверења, чиме је прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.

4.4. Доношењем одлуке о распоређивању М. Г. на радно место координатора на пословима заштите пољопривредних имања и пословима одржавања комуналних и других објеката за МК и МЗ Наково у Секретаријату за инспекцијске послове у Одсеку заштите пољопривредних имања и одржавања комуналних објеката и утврђивањем звања стручни сарадник са коефицијентом за утврђивање плате у висини од 10,45, Љ. С, начелник Општинске управа општине Кикинда, извршио је акт дискриминације према М. Г. на основу његовог политичког уверења, чиме је прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.

4.5. П. М, председник општине Кикинда није прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације, с обзиром да није надлежан за доношење одлука о распоређивању запослених, утврђивању звања и коефицијената за утврђивање плата.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује Љ. С, начелнику Општинске управе општине Кикинда:

5.1. Да предузме све потребне мере у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања према запосленима Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г.

5.2. Да убудуће не доноси одлуке којима се крше антидискриминациони прописи.
Потребно је да начелник Општинске управе општине Кикинда Љ. С. обавести Повереницу за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

Сагласно чл. 40. Закона о забрани дискриминације, уколико начелник Општинске управе општине Кикинда Љ. С. не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности ће о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба Љ.С, М.В, Д.М и М.Г, против општине Кикинда због дискриминације по основу политичког опредељења у области рада и запошљавања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top