Притужба К.К. против ЈП због вишеструке дискриминације у области рада

бр. 07-00-124/2015-02  датум:  26.6.2015

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела К. К. из Б. против ЈП „Топлана“ Бечеј. Подноситељка притужбе је навела да је била запослена у ЈП „Топлана“ Бечеј шест година, након чега је проглашена технолошким вишком, јер је радно место на које је била премештена (референткиња за радне односе и опште послове), укинуто убрзо након њеног одласка на породиљско одсуство са другим дететом. У изјашњењу директора ЈП „Топлана“ Бечеј наведено је да је престала потреба за обављањем послова које је К. К. обављала, услед економских и организационих промена, ступањем на снагу новог Правилника о организацији и систематизацији послова бр. 1508/13 од 23. децембра 2013. године. У току поступка је утврђено да су у складу са изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП „Топлана“ Бечеј и други запослени, мушкарци и жене, утврђени вишком запослених и то на основу истих критеријума: престанак потребе за обављањем послова на које су били распоређени услед технолошких, економских и организационих промена код послодавца. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да утврђивањем К. К. за вишак запослених у ЈП „Топлана“ Бечеј, док се налазила на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета и доношењем решења о отказу уговора о раду бр. 228/15 од 16. марта 2015. године након њеног повратка на рад, ЈП „Топлана“ Б. није прекршило одредбе Закона о забрани дискриминације.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила К. К. из Б. против ЈП „Топлана“ Бечеј.

1.2. У притужби је, између осталог, навела:

– да је била запослена у ЈП „Топлана“ Бечеј шест година, након чега је проглашена технолошким вишком,

– да јој је током породиљског oдсуства са првим дететом два пута уручен анекс уговора о раду, први пут је премештена са радног места референткиње за финансије и набавке на радно место административно-техничке секретарке, а потом са тог радног места на радно место референткиње за радне односе и опште послове. На радно место административно техничке секретарке примљена је друга запослена,

– да je након повратка са одсуства ради неге детета била је поново трудна и радила је неколико месеци до поновног одласка на породиљско одсуство,

– да је радно место на које је премештена другим анексом уговора о раду – референткиња за радне односе и опште послове, укинуто убрзо након њеног одласка на породиљско одсуство са другим дететом, а она је проглашена технолошким вишком,

– да је након повратка са одсуства ради неге детета, радила на укинутом радном месту само до усвајања програма рада предузећа, те да јој је 16. марта 2015. године уручено решење о отказу уговора о раду,

– да сматра да је дискриминисана на основу свог пола и политичког уверења, јер није симпатизерка политичке партије СПО чији функционери и чланови управљају предузећем у ком је донедавно била запослена.

1.3. У допуни притужбе од 14. априла 2015. године подноситељка притужбе, између осталог, навела је:

– да је према њеним сазнањима, поред ње, још осам запослених проглашено технолошким вишком,

– да је на радном месту администартивно-техничка секретарка запослена једна особа на неодређено време, док нема сазнања да ли је неко запослен на радном месту референткиње за финансије и набавке.

1.4. У прилогу притужбе и допуне притужбе, доставила је следећа документа: 1) решење о породиљском одсуству бр. 459/12 од 20. јула 2012. године; 2) решење Одељења за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Бечеј бр. IV 01 184-98/2012 од 10. септембра 2012. године, 3) решење о породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета бр. 1451/13 од 11. децембра 2013. године; 4) анекс бр. 4. уговора о раду бр. 732/12 од 10. октобра 2012. године; 5) анекс бр. 5. уговора о раду бр. 701/13 од 8. јула 2013. године и 6) решење о отказу уговора о раду бр. 228/15 од 16. марта 2015. године.

1.5. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење Д. В., директора ЈП „Топлана“ Бечеј.

1.6. У изјашњењу Д. В., између осталог, наведено је:

– да је потреба за обављањем послова на које је К. К. била распоређена – референткиња за радне односе и опште послове престала услед економских и организационих промена, ступањем на снагу новог Правилника о организацији и систематизацији послова бр. 1508/13 од 23. децембра 2013. године,

– да је приликом доношења Правилника о организацији и систематизацији послова у потпуности испоштована прописана процедура, те да је на одредбе овог правилника добијено позитивно мишљење синдикалне организације ЈП „Топлана“ Бечеј,

– да је престала потреба за обављањем послова на које је била распоређена подноситељка притужбе, услед промена код послодавца проузрокованих чињеницом да постоји вишегодишња контрола цена и расхода по основу зарада и других личних примања запослених, те да је од 2013. године дошло и до значајнијег смањења годишњег обима производње топлотне енергије као и прихода предузећа,

– да је подноситељка притужбе проглашена вишком запослених ступањем на снагу новог Правилника о организацији и систематизацији послова још 28. децембра 2013. године, али тада није могао да јој буде отказан уговор о раду јер се налазила на породиљском одсуству,

– да послодавац, према одредбама Закона о раду, може без ограничења, а сходно потребама процеса рада у предузећу да запослене премешта на сва радна места која одговарају врсти и степену њихове стручне спреме, без обзира да ли је запослен присутан на раду или се налази на неком од законски прописаних одсуства са рада,

– да никада није питао запослене, па ни К. К, да ли припада некој странци, јер политичка опредељења запослених нису битна за успешно функционисање једног предузећа,

– да је у претходне две године код послодавца девет запослених проглашено вишком запослених,

– да је К. К. премештена са радног места референткиње за финансије и набавке на радно место административно-техничке секретарке зато што је радно место референткиње за финансије и набавке укинуто Правилником о првим изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП „Топлана“ Бечеј бр. 671/12 од 26. септембра 2012. године,

– да је подноситељка притужбе премештена са радног места административно-техничке секретарке на радно место референткиње за радне односе и опште послове, јер су ти послови одговарали њеној стручној спреми. Међутим, након  економских и организационих промена у предузећу, послодавац је био принуђен да укине ово радно место,

– да је радно место административно-техничке секретарке и даље систематизовано у предузећу, те да ове послове обавља З. Ђ. по основу уговора о раду на неодређено време од 5. децембра 2013. године,

– да је у последње две године само подноситељка притужбе користила породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета,

– да сматра да није дошло до било какве повреде равноправности, нарочито имајући у виду чињеницу да су од осталих осам запослених којима је престао радни однос био једнак број жена и мушкараца.

1.7. У прилогу изјашњења Д. В, директор ЈП „Топлана“ Бечеј доставио је следећа документа: 1) решење о отказу уговора о раду Л. Ш. бр. 116/13 од 31. јануара 2013. године; 2) решење о отказу уговора о раду А. С. бр. 183/13 од 18. фебруара 2013. године; 3) решење о отказу уговора о раду М. М. бр. 354/13 од 29. марта 2013. године; 4) решење о отказу уговора о раду А. Ш. бр. 505/13 од 10. маја 2013. године; 5) решење о отказу уговора о раду Љ. Џ. бр. 1535/13 од 30. децембра 2013. године; 6) решење о отказу уговора о раду Ф. В. бр. 82-1/15 од 28. јануара 2015. године; 7) решење о отказу уговора о раду Д. Ј. бр. 231/15 од 17. марта 2015. године; 8) решење о отказу уговора о раду З. С. бр. 352/15 од 4. маја 2015. године; 9) Правилник о првим изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП „Топлана“ Б.ечеј бр. 671/12 од 26. септембра 2012. године; 10) Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈП „Топлана“ Бечеј бр. 208/12 од 12. априла 2012. године; 11) Правилник о организацији и систематизацији послова бр. 566/12 од 24. августа 2012. године; 12) Одлука о престанку потребе за обављањем одређених послова бр. 8/15 од 6. јануара 2015. године; 12) уговор о раду склопљен између З. Ђ. и ЈП „Топлана“ Бечеј бр. 1413/13 од 5. децембра 2013. године.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у наводе из притужбе и изјашњења, утврђено је да је К. К. засновала радни однос у ЈП „Топлана“ Бечеј 5. јануара 2009. године на радном месту референткиње за финансије и набавке.

2.2. Увидом у решење о породиљском одсуству бр. 459/12 од 20. јула 2012. године и решење Одељења за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Бечеј бр. IV 01 184-98/2012 од 10. септембра 2012. године, утврђено је да је К. К. користила право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге првог детета у периоду од 20. јула 2012. године до 19. јула 2013. године.

2.3. Увидом у Правилник о првим изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП „Топлана“ Бечеј бр. 671/12 од 26. септембра 2012. године, утврђено је да је послодавац укинуо радно место на којем је К. К. до тада радила (референт за финансије и набавке).

2.4. Увидом у анекс бр. 4. уговора о раду бр. 732/12 од 10. октобра 2012. године, утврђено је да је К. К. премештена са радног места референт за финансије и набавке на радно место административно-технички секретар.

2.5. Увидом у анекс бр. 5. уговора о раду бр. 701/13 од 8. јула 2013. године утврђено је да је подноситељка притужбе премештена са радног места административно-технички секретар на радно место референт за радне односе и опште послове.

2.6. Увидом у решење о породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета бр. 1451/13 од 11. децембра 2013. године, утврђено је да је К. К. користила право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге другог детета у периоду од 11. децембра 2013. године до 10. децембра 2014. године.

2.7. Увидом у Одлуку о престанку потребе за обављањем одређених послова бр. 8/15 од 6. јануара 2015. године, утврђено је да је ЈП „Топлана“ Бечеј, услед технолошких, економских и организационих промена, утврдило послове за чијим обављањем је престала потреба. Констатовано је да је ступањем на снагу Правилника о организацији и систематизацији послова бр. 1508/13 од 23. децембра 2013. године укинуто радно место референта за радне односе и опште послове, али да је запослена (К. К.) која је обављала ове послове била одсутна са рада по основу породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, па јој због тог статуса није могао престати радни однос. Такође, утврђени су и други послови који неће бити систематизовани новим актом о организацији и систематизацији послова, а то су: секретар, бравар и помоћник ложача. На основу наведене одлуке радни однос, поред К. К. и секретарке В. Ч. (којој је уговор о раду отказан 5. јануара 2015. године), престаће и В. Ф. и Д. Ј, који обављају послове на радном месту бравара на одржавању и помоћника ложача.

2.8. Увидом у решење о отказу уговора о раду бр. 228/15 од 16. марта 2015. године, утврђено је да је К К. отказан уговор о раду јер је услед економских и организационих промена код послодавца престала потреба за њеним радом. Радни однос је подноситељки притужбе престао 17. марта 2015. године.

2.9. На основу навода из допуне притужбе, изјашњења и доказа достављених уз изјашњење утврђено је да је у последње две године, у ЈП „Топлана“ Бечеј, девет запослених утврђено за вишак запослених. Запослени су обављали послове: контиста билансиста, инжењер производње и дистрибуције, курир-спремачица, електричар на одржавању, варилац и референт за радне односе и опште послове.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе, изјашњења и антидискриминационе и друге прописе.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Конвенцијом о заштити материнства Међународне организације рада бр. 183. из 2000. године прописано је да је противзаконито да послодавац прекида запослење жени у току трудноће, породиљског одсуства и одсуства ради неге детета или током периода након њеног повратка на посао који се утврђује националним законодавством, осим на основу који није везан за трудноћу или ношење детета и његове последице и негу детета. Конвенција о елиминисању свих облика дискриминација жена (CEDAW, 1979), коју je Република Србија ратификовала, између осталог, прописује да су државе чланице у обавези да се уздрже од сваког поступка или праксе дискриминације жена и да обезбеде да јавни органи и институције поступају у складу са овом обавезом. Такође, чл. 4. Конвенције о једнаким могућностима и једнаком третману радника и радница: радници с породичним обавезама (1981) прописано је да се, у циљу постизања стварне једнакости у могућностима и третману радника и радница, морају предузети све мере у складу са националним условима и могућностима како би се радницима са породичним обавезама омогућило остварење њиховог права на слободан избор запослења и како би се водило рачуна о њиховим потребама у односу на услове рада и запошљавања, као и у односу на социјалну сигурност.

3.4. Устав Републике Србије, одредбом чл. 60. ст. 5. прописује да се женама, омладини и особама са инвалидитетом омогућује посебна заштита на раду и посебни услови рада, док је чл. 66. ст. 1. и 2. прописано да породица, мајка, самохрани родитељ и дете у Републици Србији уживају посебну заштиту, те да се мајци пружа посебна подршка и заштита пре и после порођаја. Одредбом чл. 21. Устава РС прописана је забрана дискриминације, непосредне или посредне, по било ком основу.

3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, којим је регулисана општа забрана дискриминације, и то тако што је прописано да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости. Према одредби чл. 2. ст. 1. тач. 1. дискриминација је свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

3.6. Одредбом  чл. 12. ст. 2. Закона о раду  прописано је да запослена жена има право на посебну заштиту за време трудноће и порођаја, а чл. 157. овог закона прописано је да критеријум за утврђивање вишка запослених не може да буде одсуствовање запосленог са рада због привремене спречености за рад, трудноће, породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета.

3.7. Релевантна је и одредба чл. 16. ст. 3. Закона о равноправности полова, којом је прописано да одсуствовање са посла због трудноће и родитељства не сме да буде основ за распоређивање на неодговарајуће послове и за отказ уговора о раду у складу са законом којим се уређује рад.

Анализа навода из притужбе, доказа и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

3.8. Имајући у виду предмет ове притужбе, у конкретном случају потребно је утврдити да ли је ЈП „Топлана“ Бечеј утврђивањем К. К. за вишак запослених, извршило акт дискриминације на основу њених личних својстава – пола, породичног статуса и политичких убеђења. С обзиром на овлашћења Повереника за заштиту равноправности, предмет овог поступка није испитивање да ли је послодавац спроводећи промене у организацији обављања послова, поступао у складу са прописима којима се регулишу радни односи.

3.9. У изјашњењу директора Д. В. наведено је да су разлози због којих је подноситељка притужбе утврђена за вишак запослених условљени економским и организационим променама у предузећу, услед којих је послодавац био принуђен да укине радно место које је К. К. обављала до одласка на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета. У образложењу решења о отказу уговора о раду К. К. наведено је „да је потреба за обављањем посла на који је распоређена престала услед економских и организационих промена, ступањем на снагу Правилника о организацији и систематизацији послова бр. 1508/13 од 23. децембра 2013. године којим је посао референткиње за радне односе и опште послове укинут тј. није систематизован, али да запосленој није могао да престане радни однос, јер је била одсутна са рада по основу породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета. Потреба за обављањем послова референткиње за радне односе и опште послове престала је и услед чињенице да постоји вишегодишња административна контрола цена и расхода по основу зарада и других личних примања запослених, а почев од 2013. године дошло је и до значајнијег смањења годишњег обима производње топлотне енергије, с обзиром да се велики број корисника искључио са система даљинског грејања, тако да је дошло до значајног смањења продаје топлотне енергије, а самим тим и до значајнијег смањења прихода, па је послодавац био принуђен да се максимално ангажује на рестрикцији трошкова и по врсти и по висини на годишњем нивоу. У том смислу, послодавац је био принуђен да предузме адекватне мере којима ће све трошкове и расходе производње максимално смањити на реалну меру, између осталог и смањењем броја запослених. Смањењем трошкова производње у које спадају и трошкови бруто зарада запослених, послодавац ће рационалније и ефикасније моћи да обавља своју делатност што ће довести до повећања продуктивности, финансијске и пословне консолидације, а самим тим и до повећања конкурентности и очувања положаја на енергетском тржишту. Анализом свих послова и радних задатака који се обављају на појединим пословима закључено је да је неопходно укинути посао референта за радне односе и опште послове који су постали сувишни и непотребни, због економских и организационих промена које су настале код послодавца, а да поједине радне задатке који су обављани у оквиру овог посла треба систематизовати код других послова, како би дошло до максималног искоришћења запослених на појединим пословима“.

Имајући у виду наводе из изјашњења, Повереница за заштиту равноправности анализирала је радноправни статус подноситељке притужбе од одласка на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге првог детета, па до њеног утврђивања за вишак запослених, како би утврдила да ли је подноситељки притужбе отказан уговор о раду због њеног одсуства због порођаја и неге детета или услед разлога који су технолошке, економске и организационе природе, како је наведено у изјашњењу, односно, услед разлога који нису у вези са полом и породичним статусом К. К.

3.10. У току поступка је утврђено да је К. К, током одсуства са рада због породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге првог детета, два пута уручен анекс уговора о раду којим је премештена са радног места референт за финансије и набавке на радно место административно-технички секретар, јер је укинуто радно место референта за финансије и набавке, изменом систематизације послова код послодавца. Након тога, подноситељка притужбе поново је премештена на друго радно место – референт за радне односе и опште послове, а у анексу уговора о раду наведено је да ово радно место „одговара њеној стручној спреми, знању и способностима, а због потребе процеса и организације рада код послодавца“. Послодавац у изјашњењу није образложио конкретне разлоге због којих је К. К. премештена на радно место референта за радне односе и опште послове, односно, није објашњено из којих разлога степен стручне спреме, радне способности и искуство К. К. нису били одговарајући за рад на радном месту административно-техничке секретарке, на које је премештена годину дана раније.

3.11. Такође, утврђено је да је К. К, након повратка са одсуства ради неге првог детета 20. јула 2013. године, радила на радном месту референткиње за радне односе и опште послове све до одласка на породиљско одсуство 11. децембра 2013. године, укупно четири и по месеца. Након тога, послодавац је 23. децембра 2013. године донео Правилник о организацији и систематизацији послова бр. 1508/13 којим је укинуо ово радно место и утврдио је за вишак запослених. Три месеца након повратка са одсуства ради неге другог детета, К. К. је отказан уговор о раду.

3.12. Поред тога, Повереница за заштиту равноправности ценила је наводе из изјашњења директора Д. В. и достављене доказе који указују да је осим К. К., осам запослених утврђено за вишак запослених током претходне две године. Анализом приложених доказа утврђено је да је за вишак запослених проглашено четири жене и пет мушкараца, као и да ниједна од ових жена није била на породиљском одсуству или одсуству са рада ради неге детета у моменту када су проглашене вишком запослених. Наиме, доношењем Правилника о организацији и систематизацији послова бр. 33/13 од 11. јануара 2013. године за вишак запослених утврђени су А. С, Л. Ш, М. М. и А. Ш, док су Правилником о организацији и систематизацији послова бр. 1508/13 од 23. децембра 2013. године, укинута радна места К. К. (референт за радне односе и опште послове) и Љ. Џ. (контиста билансиста), те су обе утврђене за вишак запослених. Након тога, Правилником о другим изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова бр. 18/15 бр. 12. јануара 2015. године, којим је смањен број извршилаца на радном месту бравар на одржавању и помоћник ложача, Ф. В. и Д. Ј. утврђени су за вишак запослених. На крају, Правилником о организацији и систематизацији послова бр. 352/15 од 9. априла 2015. године укинуто радно место варилац, те је и З. С, који је обављао ове послове утврђен за вишак запослених.

3.13. Повереница за заштиту равноправности констатује да је на основу приложених доказа евидентно да су током 2014. и 2015. године, у складу са изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП „Топлана“ Бечеј и други запослени, мушкарци и жене, утврђени вишком запослених и то на основу истих критеријума: престанак потребе за обављањем послова на које су били распоређени услед технолошких, економских и организационих промена код послодавца. У складу са тим, Повереница за заштиту равноправности је става да је јавно предузеће „Топлана“ Бечеј пружило довољно основа за закључак да на престанак радног односа К. К., односно, њеног утврђивања за вишак запослених код послодавца, нису били од утицаја њен пол и породични статус.

3.14. Што се тиче навода из притужбе да је подноситељка притужбе проглашена вишком запослених због свог политичког убеђења, јер није симпатизерка политичке партије СПО чији функционери и чланови управљају предузећем, Повереница за заштиту равноправности констатује да подноситељка притужбе није понудила доказе којима би учинила вероватним акт дискриминације на основу политичког убеђења, односно, није понудила доказе у прилог тврдњи да је њено утврђивање вишком запослених и отказ уговора о раду у вези са њеним политичким убеђењима.

3.15. Имајући све наведено у виду, Повереница за заштиту равноправности је мишљења  да ЈП „Топлана“ Бечеј није дискриминисало К. К. утврђивањем за вишак запослених и доношењем решења о отказу уговора о раду бр. 228/15 од 16. марта 2015. године, на основу њених личних својстава – пола и породичног статуса.

4. МИШЉЕЊЕ

Утврђивањем К. К. за вишак запослених у ЈП „Топлана“ Бечеј, док се налазила на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, те доношењем решења о отказу уговора о раду бр. 228/15 од 16. марта 2015. године након њеног повратка на рад, ЈП „Топлана“ Бечеј није прекршило одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Притужба К.К. против ЈП због вишеструке дискриминације у области рада Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top