Општа препорука мера Националној служби за запошљавање

бр. 021-02-268/2015-02   датум:  23.11.2015.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује Националној служби за запошљавање

ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ

1) Потребно је да Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд предузмe све неопходне мере како би елиминисала дискриминаторни услов који се односи на старосно доба жираната, у смислу обезбеђења уговорних обавеза корисника средстава субвенција за самозапошљавање.

2) Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд обавестиће Повереницу за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема препоруке мера за остваривање равноправности.

Против ове препоруке мера за остваривање равноправности није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њоме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

Образложење

Поступајући по притужбама грађана и грађанки, Поверeница за заштиту равноправности дошла је до сазнања да Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, приликом одобравања субвенција за самозапошљавање, прописује услов да жирант корисника субвенције не може бити лице старије од 65 година. Одређивањем услова горње границе старосног доба за жиранте, Национална служба за запошљавање непосредно дискриминише грађане и грађанке на основу личног својства – старосног доба, тако што ускраћује право одређеној групи људи (старијима од горње прописане границе) да буду жиранти корисницима субвенција за самозапошљавање.

Повереница за заштиту равноправности, приликом упућивања ове препоруке мера за остваривање равноправности, имала је у виду релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

Препоруком Комитета министара Савета Европе o промоцији људских права старијих особа (2014) Комитет је потврдио права старијих особа и препоручио државама чланицама низ мера у циљу борбе против дискриминације на основу старосног доба. Посебан осврт дат је у области недискриминације, самосталности и партиципације, заштите од насиља и злостављања, социјалне заштите и запошљавања, неге и уређења правног система. Између осталог, препоручено је државама чланицама да старије особе уживају своја права и слободе без дискриминације по било ком основу, укључујући и старосно доба, као и да старије особе треба да добију одговарајуће ресурсе које им омогућавају да имају адекватан животни стандард и учествују у јавном, економском, друштвеном и културном животу.

Устaв Рeпубликe Србиje у чл. 21. зaбрaњуje свaку дискриминaциjу, нeпoсрeдну или пoсрeдну, пo билo кoм oснoву, a нaрoчитo пo oснoву рaсe, пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, друштвeнoг пoрeклa, рoђeњa, вeрoиспoвeсти, пoлитичкoг или другoг увeрeњa, имoвнoг стaњa, културe, jeзикa, стaрoсти и психичкoг или физичкoг инвaлидитeтa. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

Законом о забрани дискриминације прописани су посебни облици дискриминације а одредбом члана 6. приписано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог, односно, њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем стављају или су стављени у неповољнији положај или би могли бити стављени у неповољнији положај. Одредбама чл. 15-27. Закона о забрани дискриминације прописни су посебни случајеви дискриминације, па је тако чл. 17. ст. 1. прописано да  дискриминација у пружању јавних услуга постоји ако правно или физичко лице, у оквиру своје делатности, односно занимања, на основу личног својства лица или групе лица, одбије пружање услуге, за пружање услуге тражи испуњење услова који се не траже од других лица или групе лица, односно ако у пружању услуга неоправдано омогући првенство другом лицу или групи. Такође, одредбама члана 23. Закона о забрани дискриминације забрањена је дискриминација на основу старосног доба и изричито је утврђено да старије особе имају право на једнак приступ у коришћењу свих јавних услуга.

Повереница за заштиту равноправности указује да је све већи удео старијих особа у укупној популацији становништва. Према подацима из пописа становништва из 2011. године, у Србији је било 1.250.316 лица која су имала 65 и више година, што је 17,4% од укупне популације. Просечна старост становништва Србије је изразито висока и износи 42,2 године. Дискриминација старијих особа је све чешћа, а нарочито је изражена у области коришћења јавних услуга. Повереник за заштиту равноправности је већ реаговао у случају дискриминације старијих особа у области пружања банкарских услуга. Више од 25 банака је обавестило Повереника да ће поступити по препоруци и елиминисати дискриминаторан услов горње старосне границе за пружање својих услуга. Такође, упућена је и препорука Народној банци Србије да предузме све мере из своје надлежности како би се елиминисале дискриминаторне праксе банака у пружању услуга старијим лицима.

Сагледавајући све ове околности, Повереница за заштиту равноправности има овлашћење и законску дужност да Националној служби за запошљавање препоручи предузимање адекватних мера којима ће се обезбедити остваривање начела једнакости.

Повереница изражава наду и очекује да ће Национална служба за запошљавање препознати важност пуног поштовања међународних и домаћих прописа и отклонити непосредну дискриминацију на основу старосног доба у пружању својих услуга.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Општа препорука мера Националној служби за запошљавање Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top