Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези

дел. бр. 011-00-5/2018-02  датум:  28.2.2018.год. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези     Министарство одбране је дописом број 1913-9/17 од 9.2.2018. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о уџбеницима

бр.  011-00-2/2018-03  датум: 14. фебруар 2018.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о уџбеницима   Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број: 011-00-298/2017-04 од 15. јануара 2018. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о уџбеницима (у даљем тексту: Нацрт закона), ради…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

бр. 011-00-67/2017-02  датум:  20. децембар  2017.године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   Мишљење на Нацрт закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова   У прилогу дописа потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 119-01-00353/2/2016-07 од 13. децембра 2017. године, Поверенику за заштиту равноправности…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о националном оквиру квалификација Републике Србије

бр.  011-00-63/2017-02  датум: 6. децембар 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје     Мишљење на Нацрт закона о националном оквиру квалификација Републике Србије   Министарство просвете, науке и технолошког развоја је електронским дописом од 14. новембра 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о националном оквиру…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о одбрани

бр. 011-00-65/2017-01   датум: 1. децембар 2017. године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о одбрани     Министарство одбране је дописом број: 1909-45 од 23. новембра 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије

дел. бр. 011-00-64/2017-01  датум:  1.12.2017.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије     Министарство одбране је дописом број 1911-42 од 23.11.2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о…

Опширније →
Мишљeњe на Нацрт закона о граничној контроли

бр. 011-00-62/2017-03    датум: 22. новембар 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о граничној контроли   Министарство унутрашњих послова, у прилогу дописа 01 број: 01-11266/17 од 14. новембра  2017. године, доставило je Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о граничној контроли (у даљем тексту: Нацрт…

Опширније →
Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o систeму плaтa зaпoслeних у jaвнoм сeктoру

бр. 011-00-61/2017-02  датум:  16.11.2017.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-330/2017-19 од 10. новембра 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности нови текст Нацрта…

Опширније →
Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o пoштaнским услугaмa

бр. 011-00-60/2017-03  дaтум:  3.11.2017.гoдинe     Пoступajући у oквиру зaкoнoм прoписaнe нaдлeжнoсти[1], Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти,  дaje Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o пoштaнским услугaмa   Mинистaрствo тргoвинe, туризмa и тeлeкoмуникaциja je дoписoм брoj  011-00-00366/2017-07 oд 23. oктoбрa 2017. гoдинe, дoстaвилo Пoвeрeнику зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нaцрт зaкoнa o пoштaнским услугaмa (у дaљeм тeксту: Нaцрт зaкoнa), рaди…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о родној равноправности

бр. 011-00-57/2017-03  датум:  16. октобар  2017.године       Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о родној равноправности   Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, дописом број 011-00-622/2017-21 од 2. октобра 2017. године, доставило је Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник), ради…

Опширније →
back to top