Мишљење на Нацрт Закона о дуалном моделу студија у високом образовању

бр. 011-00-00012/2019-02  датум:  30.5.2019.

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о дуалном моделу студија у високом образовању

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за дуално и предузетничко образовање и васпитање, је дописом број 011-00-00183/2019-18/15 од 20.5.2019. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о дуалном моделу студија у високом образовању са Образложењем, ради давања мишљења.

Поступајући по овом допису, дајемо мишљење на Нацрт закона, са аспекта делокруга рада Повереника за заштиту равноправности.

 

Повереник указује да се на акредитоване студијске програме на високошколским установама, у складу са Законом о високом образовању, могу уписати и особе са инвалидитетом, односно да се на високошколске установе могу уписати кандидати по афирмативним мерама. С тим у вези, потребно је водити рачуна о омогућавању равноправног учешћа особа са инвалидитетом у дуалном моделу студија у високом образовању, о обезбеђивању услова архитектонске, информационе и комуникационе приступачности, као и разумног прилагођавања радног места код послодаваца, у циљу остваривања равноправности и постизања ефеката на укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада.

 

Поред тога, Повереник указује на одредбу члана 10. став 2. Нацрта закона којом је прописано да су током учења кроз рад код послодавца забрањени сви видови дискриминације у складу са законом којим се уређује забрана дискримнације, у циљу њеног усклађивања са одредбама Закона о забрани дискриминације. Наиме одредабама члана 21. Устава Републике Србије[2], као одредбама члана 2. Закона о забрани дискриминације прописана је општа забрана дискриминације, при чему Закон о забрани дискриминације у члану 5. препознаје облике а не видове дискримнације.

 

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број  22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

[2] „Службени гласник РС“, број 98/06

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење на Нацрт Закона о дуалном моделу студија у високом образовању Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top