Мишљење А.М. против ПУ Р. због немогућности уписа детета у јаслену групу предшколске установе на основу здравственог стања и старосног доба

бр. 07-00-558/2017-02  датум: 16.3.2018.

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. М. из Б. против Предшколске установе Р, због дискриминације на основу здравственог стања и старосног доба. У притужби је наведено да је њено малолетно дете А.А. дискриминисан у области образовања јер му је онемогућено да учествује у васпитним активностима због датума рођења, јер је група 2015 попуњена за упис, као и да је прерано да се упише у групу 2016. Такође је наведено да сматра да није уписан у вртић и зато што има здравствене сметње, те да ПУ Р. не жели да прихвати додатне обавезе и одговорности које би захтевало дете са здравственим сметњама. У изјашњењу ПУ Р. наведено је да су сви смештајни капацитети вртића попуњени, као и да приликом уписа мајка детета није навела да дете има здравствене сметње а да су у моменту када је доставила документацију којом потврђује сметње, све вртићке јаслене групе су биле попуњене. Повереник за заштиту равноправности је у току поступка утврдио да у овој ПУ постоји 336 деце са различитим здравственим сметња, док у вртићу „Л.“, за који је подноситељка притужбе конкурисала, има 33-оје деце са различитим здравственим сметњама. Стога, Повереник је закључио да у ПУ Р. постоје деца са здравственим сметњама, те се констатује ова установа уписује децу која имају здравствене сметње. У односу на наводе из притужбе да је неуписивањем у вртић, А.А, дискриминисан и на основу старосног доба, Повереник за заштиту равноправности указује да је и сама подноситељка притужбе у притужби указала да су се у вртић уписала и деца млађа од њеног сина, док је у изјашњењу наведено да нису постојали смештајни капацитети и да су са тренутним бројем уписане деце прекршили норму броја деце прописану законом, те је утврђено да околност да А.А. није уписан у вртић није у вези са његовим личним својством – старосно доба. Анализом доказа током спроведеног поступка, Повереник за заштиту равноправности је утврдио да неуписивање А.А. у јаслену групу вртића није узроковано његовим здравственим стањем и старосним добом, те се може закључити да ПУ Р. није дискриминисала сина А. М, А.А. због здравственог стања и старосног доба, па је због тога донето мишљење да Предшколска установа Р. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације. Поред тога, Повереник за заштиту равноправности, у складу са чланом 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручио је Предшколској установи Р. да предузме потребне мере на правовременом планирању и пружању подршке родитељима приликом уписа деце из приоритетних категорија, а посебно деце са здравственим сметњама и инвалидитетом, као и да води рачуна о броју деце у васпитним групама у којима су деца са здравственим сметњама и деца са инвалидитетом.

 

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратила А. М. из Б. против Предшколске установе Р, због дискриминације на основу здравственог стања и старосног доба.
  • У притужби је, између осталог, навела:
 • да је њено малолетно дете А.А. дискриминисан у области образовања јер му је онемогућено да учествује у васпитним активностима због датума рођења, јер је група 2015. попуњена за упис, као и да је прерано да се упише у групу 2016;
 • да сматра да није уписан у вртић и зато што има здравствене сметње, те да ПУ Р. не жели да прихвати додатне обавезе и одговорности око бриге таквог детета;
 • да је 8. маја 2017. године конкурисала за упис, и да се након пријаве обратила уписној комисији у вези здравствених сметњи детета те је донела и потребну документацију;
 • да је након завршетка конкурса обавештена да нема слободних капацитета у вртићима и да може да се информише накнадно јер би у септембру требало да буде слободних места;
 • да се од датума пријаве до данас није нашло слободно место за А.А, уз објашњење да нема више места у том узрасту, иако је у вртиће уписано више деце тог годишта, чак и млађих;
 • сматра да је оваквим поступањем њен син, А.А, стављен у неједнак положај.
  • Уз притужбу је као доказ доставила: 1) одговор на жалбу ПУ Р. бр. 2532/2017 од 19. септембра 2017. године, 2) одговор на жалбу ПУ Р. бр. 2164/2017 од 14. јуна 2017. године и 3) приговор на одговор на жалбу од 25. августа 2017. године.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка затражено изјашњење од Предшколске установе Р.
  • У изјашњењу на притужбу Р. А., директорка ПУ Р, између осталог, навела је:
 • да је ПУ Р. за радну 2017/2018 годину расписала конкурс за упис 400 деце јасленог узраста, и да се упис по овом конкурсу вршио од 8. до 19. маја 2017. године када се пријавило 800 деце јасленог узраста;
 • да је А. М. поднела захтев за упис детета, који је обрађен и унет у апликацију за упис деце Града Б. Секретаријата за образовање и дечју заштиту;
 • да у захтеву за упис у пољу „здравствени проблеми“ наводи да дете нема здравствених проблема, да поље „специфичан начин храњења“ није попуњено, у пољу „сметње у развоју детета“ мајка негира сметње, а да поље „специфични подаци о детету“ није попуњено;
 • да су ближи услови за упис деце дефинисани у Правилнику о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколске установе;
 • да је на основу предвиђених услова формирана прелиминарна ранг листа уписане деце за радну 2017/2018, те да се на основу расположивих података из захтева за упис дете А.А. није могао сврстати у прву категорију деце из друштвено осетљивих група и остао је неуписан услед попуњености капацитета вртића;
 • да је мајка детета благовремено уложила жалбу на прелиминарну листу, у којој први пут наводи податак да дете има здравствени проблем (поремећај развоја моторичких функција), и доставила је налаз да јој је одобрено одсуство са рада ради неге детета;
 • да је у жалби мајка детета, доставила и личну карту оца детета као доказ да не живе на истој адреси, мада није доставила доказ да самостално врши родитељско право;
 • да је А. М. инсистирала да дете буде уписано у вртић „Л.“ који је примао осморо деце у групу којем њено дете припада према узрасту, и да овај вртић није имао места;
 • да је у овом вртићу у три јаслене групе уписан следећи број деце: група 1 уписала 25-оро деце (норматив 16), група 2 уписала 25-оро деце (норматив 16), група 3 уписала 25-оро деце (норматив 16);
 • да је 10. августа 2017. године А. М. доставила извештај педијатра да је дете алергично на кикирики, али и да по овој жалби нису могли да поступе јер су сви вртићи попунили капацитете;
 • да се тренутно на листи чекања налази 251 дете јасленог узраста, од чега 29 деце спада у прву категорију деце из друштвено осетљивих група;
 • да је у јасленим и вртићким групама ПУ Р. уписано 336 деце са здравственим сметњама, и то: са сметњама у развоју 73 детета у 53 васпитне групе са израђеним педагошким профилом, 88-оро деце са алергијом на намирнице, 72-је деце са фебрилним конвулзијама, троје деце са епилепсијом, 12 -оро деце са астмом, троје деце са дерматитисом, двоје са хемангијом, 11-оро деце са срчаним сметњама, двоје деце са фрасом, двоје слабовиде деце, двоје деце са церебралном парализом, троје деце са тромбоцитопенијом, и по једно дете са улцеророзним колитисом, са спином бифидом, артрозом једњака, пролапрсом ректума, леукемијом, тумором надбубрежних жлезда, хипертонијом мускулатуром, болестима јетре и афективним спазмима;
 • да је 45-оро деце због здравствених проблема решењем Интерресорне комисије враћено из припремног предшколског програма;
 • да вртић „Л.“, на којем А. М. инсистира, има 33-оје деце са различитим здравственим проблемима, и то: 12-оро деце са алергијом на намирнице, 7-оро деце са фебрилним конвулзијама, и још 9-оро деце са различитим здравственим сметњама (као што су леукемија, шум на срцу, сметње у развоју и друго);
 • поред тога вртић „Л.“ има двоје деце са педагошким профилом, двоје деце која се прате због кашњења у развоју и двоје деце која се прате по препоруци Центра за социјални рад;
 • да ПУ Р. врши упис деце током целе године, односно када дође до ослобађања места у одговарајућој узрастној групи, и на тај начин ће поступити и када се испуне услови за упис А.А. који је први на листи чекања за упис у вртић „Л.“.
  • Уз изјашњење ПУ Р. достављено је: 1) захтев за упис детета у предшколску установу бр. 306/17 од 8. маја 2017. године, 2) жалба на конкурс бр. 1626/17 од 13. јуна 2017. године, 3) налаз и мишљење комисије Дома здравља З. бр. 04/16 од 5. јануара 2016. године, 4) одговор на жалбу ПУ Р. бр. 2164/2017 од 14. јуна 2017. године, 5) извештај лекара специјалисте, 6) приговор на одговор на жалбу од 25. августа 2017. године, 7) одговор на жалбу ПУ Р. бр. 2532/2017 од 19. септембра 2017. године и 8) извештај лекара специјалисте од 22. новембра 2016. године.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у захтев за упис детета у предшколску установу бр. 306/17 од 8. маја 2017. године, утврђено је да је поднет захтев за упис А.А. у јасле, као радни статус родитеља наведено је да су обоје запослени, у оквиру поља здравствени подаци о детету наведено је да нема здравствене сметње, не постоји специфичан начин храњења и нема сметње у развоју. Даље је утврђено да је поље под називом специфични подаци о детету остало непопуњено, односно ништа није наведено. Увидом у жалбу на конкурс бр. 1626/17 од 13. јуна 2017. године, утврђено је да је А. М. навела да нема могућност да сама организује чување детета и указала да код детета постоји поремећај развоја моторичких функција, те да јој је због здравствене и материјалне ситуације изузетно важно да дете похађа вртић „Л.“. Увидом у одговор на жалбу ПУ Р. бр. 2164/2017 од 14. јуна 2017. године, утврђено да жалба за упис А.А. у вртић није уважена јер не постоје слободни смештајни капацитети, као и да ће се вршити сукцесиван пријем деце у складу са расположивим капацитетима и критеријумима за пријем. У приговору на одговор на жалбу од 25. августа 2017. године, А. М. је поновила наводе из жалбе и додатно истакла да је А.А. алергичан на кикирики. У одговору на жалбу ПУ Р. бр. 2532/2017 од 19. септембра 2017. године, поновљени су наводи да жалба за упис А.А. у вртић није уважена јер не постоје слободни смештајни капацитети.
 • Увидом у налаз и мишљење Комисије за оцену психофизичке ометености детета Дома здравља З. бр. 04/16 од 5. јануара 2016. године, утврђено је да је у категорији здравствена анамнеза и социјални статус наведено DESM F 82, и да се родитељу одобрава одсуствовање са рада. У извештају лекара специјалисте, наведено је да је А.А. алергичан на кикирики. Такође, увидом у извештај лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације од 22. новембра 2016. године, утврђено је да А.А. има дијагнозу P94.2, 6, F82 и захтева негу, прописана је контрола за два месеца.

 

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, анализирао је наводе из притужбе и изјашњења, достављене прилоге, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

 

 • Устав Републике Србије[3] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

 

 • Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године[4], у члану 14. забрањује дискриминацију, односно, прописује да се уживање права и слобода предвиђених у овој Конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.

 

 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, којим је регулисана општа забрана дискриминације, и то тако што је прописано да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости. Према одредби члана 2. став 1. тачка 1. дискриминација је свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. У члану 23. прописана је забрана дискриминације лица на основу старосног доба, док је у члану 27. прописана забрана дискриминације лица на основу здравственог стања.

 

Анализа навода притужбе, изјашњења и достављених доказа са аспекта антидискриминационих прописа

 

 • Повереник за заштиту равноправности, најпре, констатује да су у току поступка анализирани само они наводи из притужбе и изјашњења који су од значаја за утврђивање дискриминације. Наводи који се односе на евентуалне пропусте у раду или поступању за које су надлежни други државни органи, нису узети у разматрање. Тако, Повереник за заштиту равноправности се није упуштао у разматрање навода из притужбе о евентуалном уписивању деце у вртић мимо формиране листе чекања, с обзиром да ова питања не спадају у надлежност Повереника.

 

 • Имајући у виду садржину притужбе, као и надлежност Повереника за заштиту равноправности, задатак Повереника у овом предмету био је да испита да ли је ПУ Р. одбила да упише А.А. у вртић због његовог личног својства – здравственог стања и старосног доба.

 

 • У односу на наводе из притужбе и изјашњења који се односе на здравствено стање А.А. међу странама у поступку је неспорно да А.А. има алергију на кикирики, поремећај развоја моторичких функција, као и да није уписан у ПУ Р. вртић „Л.“.

 

У односу на наводе из притужбе да А.А. није уписан у вртић јер А. М. сматра да ПУ Р. није хтела да преузме бригу о детету са специфичним здравственим стањем, Повереник за заштиту равноправности анализирао је наводе из изјашњења. Наиме, у изјашњењу ПУ Р. је наведено да приликом попуњавања захтева за упис детета у оквиру поља која се односе на специфичности у вези детета, као и његово здравствено стање нису наведени подаци на које је мајка детета касније указала, те у том моменту А.А. није разматран као дете са здравственим сметњама, сходно утврђивању приоритета за упис деце. Ова околност је потврђена, увидом у захтев за упис детета у предшколску установу бр. 306/17 од 8. маја 2017. године. Поред тога, у односу на наводе да ПУ Р. не жели да упише дете са здравственим сметњама, у изјашњењу је наведено да у овој ПУ постоји 336 деце са различитим здравственим сметња, и појединачно је наведено са којим сметњама. Такође, у вези вртића „Л.“, за који је подноситељка притужбе конкурисала, наведено је да има 33-оје деце са различитим здравственим сметњама, уз навођење иницијала деце и здравственом сметњом коју имају.

 

На основу наведеног, Повереник закључује да у ПУ Р. постоје деца са здравственим сметњама, те се констатује ова установа уписује децу која имају здравствене сметње.

 

 • У односу на наводе из притужбе да је неуписивањем у вртић, А.А, дискриминисан и на основу старосног доба, Повереник за заштиту равноправности указује да је и сама подноситељка притужбе у притужби указала да су се у вртић уписала и деца млађа од њеног сина, док је у изјашњењу наведено да нису постојали смештајни капацитети и да су са тренутним бројем уписане деце прекршили норму броја деце прописану законом. Стога, констатује се да околност да А.А. није уписан у вртић није у вези са његовим личним својством – старосно доба.

 

 • Свестраном анализом доказа током спроведеног поступка, Повереник за заштиту равноправности је утврдио да неуписивање А.А. у јаслену групу вртића није узроковано његовим здравственим стањем и старосним добом, те се може закључити да ПУ Р. није дискриминисала сина А. М, А.А. због здравственог стања и старосног доба, што не значи да нема других повреда права које нису у надлежности Повереника за заштиту равноправности.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

У поступку који је спроведен по притужби А. М. из Б, утврђено је да Предшколска установа Р. неуписивањем њеног сина, А.А. у јаслену групу вртића, није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

 

Повереник за заштиту равноправности, у складу са чланом 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручује Предшколској установи Р:

 

5.1.  Да предузме потребне мере на правовременом планирању и пружању подршке родитељима приликом уписа деце из приоритетних категорија, а посебно деце са здравственим сметњама и инвалидитетом, као и да води рачуна о броју деце у васпитним групама у којима су деца са здравственим сметњама и деца са инвалидитетом.

Предшколска установа Р. обавестиће Повереника за заштиту равноправности о мерама које су предузете у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема овог мишљења.

 

Против овог мишљења и препоруке није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, број 22/09

[2] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[3] „Службени гласник РС”, број 98/06

[4] „Службени лист СЦГ- Међународни уговори“, број  9/03

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење А.М. против ПУ Р. због немогућности уписа детета у јаслену групу предшколске установе на основу здравственог стања и старосног добаDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top