Мišlјеnjе о Nаcrtu аkciоnоg plаnа zа primеnu Strаtеgiје zа sоciјаlnо uklјučivаnjе Rоmа i Rоmkinjа u Rеpublici Srbiјi zа pеriоd оd 2016. dо 2025. gоdinе (zа pеriоd 2017-2018. gоdinе)

бр. 021-02-13/2017-02     датум: 17. март 2017. године

 

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје

 

МИШЉЕЊЕ

о Нацрту акционог плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период  од 2016. до 2025. године (за период 2017-2018. године)

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је дописом број 119-01-189/2017-16 од 08.03.2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт акционог плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године (за период 2017-2018. године) – у даљем тексту: Нацрт акционог плана, са Предлогом закључка, ради давања мишљења. Поступајући по овом захтеву, дајемо мишљење.

Повереник је у свом претходном редовном годишњем извештају дао препоруку мера за сузбијање дискриминације и унапређење равноправности којом је препоручио да се  интезивира рад на спровођењу мера утврђених стратешким документима и акционим плановима који треба да омогуће постизање пуне равноправности депривираних и маргинализованих друштвених група, укључујући жене и децу из ових група како би се створили услови да ефективно уживају сва гарантована права без дискриминације, уз обавезну партиципацију представника ових друштвених група.

С тим у вези, од велике важности за реализацију циљева постављених Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период  од 2016. до 2025. године, је  доношење овог акционог плана који треба да буде свеобухватан, односно да садржи све планиране активности, реализаторе активности као и средства са роковима за остваривање ових активности. С обзиром да Повереник за заштиту равноправности већ предузима или планира да предузме одређене активности, а које нису обухваћене Нацртом акционог плана, мишљења смо да треба извршити допуну, односно измену појединих колона у Нацрту акционог плана.

  1. У Одељку И. Образовање, Оперативни циљ 3, Активност 1.3.1.1, наведено је: Израдити Упутство за примену Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања“, а у колони „Показатељи“ наведено је: „усвојена правна акта о превенцији и реаговању у случајевима дискриминације у образовању (да-не) и као извор „Извештаји Повереника за заштиту равноправности“. Повереник је мишљења да речи: „усвојена правна акта…..“ треба заменити речима: „усвојено Упутство…“.

Што се тиче Извештаја Повереника за заштиту равноправности као извора верификације напомињемо да редовни годишњи извештај Повереника, између осталог, садржи нормативне измене настале у току периода извештавања, опис стања у остваривању и заштити равноправности који је дат на основу релевантних извештаја и истраживања домаћих и међународних институција, тела, органа, организација цивилног друштва, као и праксу Повереника, односно поступање Повереника за заштиту равноправности по притужбама грађана и грађанки. С тим у вези  потребно је ово имати у виду где год се извештај наводи као извор верификације.

  1. У активности 1.3.1.2 наведено је: „Подржати примену правилника о препознавању свих облика дискриминације кроз израду приручника и реализацију обука за просветно-васпитни кадар, децу и родитеље“. У вези реализовања ове активности напомињемо да Повереник за заштиту равноправности у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а уз помоћ УНИЦEФ-а, након доношења Упутства за примену Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања, планира израду три приручника за препознавање дискриминације у школама и то за наставнике и професоре, за родитеље, као и за децу, са пратећим едукативним материјалом. Такође планирано је и одржавање радионица везаних за препознавање дискриминације у школама. Имајући у виду наведено неопходно је у колони: Реализатори активности, навести и Повереника за заштиту равноправности као учесника.

 

  1. 3. У одељку ИИИ. Запошљавање, Посебан циљ 3, Оперативни циљ 2Превенција и смањење дискриминације Рома и Ромкиња на тржишту рада“, у Активности 3.2.1.1. наведено је: „Креирати јасне показатеље за препознавање дискриминације у областима приступа тржишту рада, запошљавања и права по основу рада“, а у колони  Показатељи наведено је: „Усвојен подзаконски акт са јасним показатељима за препознавање дискриминације у областима приступа тржишту рада, запошљавања и права по основу рада (да-не)“. Као носилац ове активности наведени су КЉМП, а као учесници Повереник за заштиту равноправности и МРЗБСП. Међутим, није јасно о ком подзаконском акту је реч, и где је садржан правни основ за доношење овог акта. Што се тиче активности Повереника напомињемо да је у току израда Водича за израду кодекса недискриминаторног поступања послодаваца, а након његовог публиковања планирано је његово презентовање до краја 2017. године и континуирано. Ову активност Повереник спроводи у оквиру Твининг пројекта „Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција на дискриминацију“, а уз подршку Европске уније.

 

  1. У активности 3.2.2.1 наведено је: „Организовати семинаре и обуке о забрани дискриминације у односу на област приступа тржишту рада, запошљавања и права по основу рада запослених у релевантним институцијама, удружењима послодоаваца и ОЦД“. Поводом ове активности планирано је да Повереник за заштиту равноправности, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања уз подршку Мисије ОЕБС – у Србији, одржи инспекторима рада обуке за препознавање и реаговање на дискриминацију. Имајући у виду наведено потребно је као учесника навести и Повереника за заштиту равноправности. Такође у 2017. години планирано је и учешће Повереника у оквиру едукативних семинара који се спроводе у оквиру програма Службе за управљање кадровима.

 

Поред наведеног, указујемо да у тексту Нацрта акционог плана Повереник за заштиту равноправности, као институција, је на неким местима означен као „Повереник за заштиту равноправности“, а на неким местима као „Повереница за заштиту равноправности“. Сматрамо да је неопходно извршити  трминолошку корекцију назива институције и усагласити је са законском терминологијом (Повереник за заштиту равноправности). Такође, уместо пуног назива институције може се користити и скраћени назив (ПЗР), уз навођење ове скрећанице у листи скраћеница у уводном делу ИИИ Нацрта акционопг плана.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Мišlјеnjе о Nаcrtu аkciоnоg plаnа zа primеnu Strаtеgiје zа sоciјаlnо uklјučivаnjе Rоmа i Rоmkinjа u Rеpublici Srbiјi zа pеriоd  оd 2016. dо 2025. gоdinе (zа pеriоd 2017-2018. gоdinе)Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top