ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

На основу члана 32. став 6. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09),  чл. 4. став 3. и чл. 5. ст. 3. и 4.Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19) и члана 3. став 2. Правилника о попуњавању радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности („Службени гласник РС“, број 61/15), Повереник за заштиту равноправности оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

 

I Орган у коме се попуњава радно место:

Повереник за заштиту равноправности, Београд, Булевар краља Александра бр. 84

 

II Радно место која се попуњава:

 

  1. Радно место за информатичке послове, у звању вишег саветника, Сектор за опште послове – 1 извршилац.

 

Опис послова: Управља информационим системом и заштитом података у Стручној служби; развија технолошке стандарде за оперативне системе за апликације, мрежне конфигурације, десктоп конфигурације; припрема планове информатизације управних послова у органу, одржавања и унапређења постојеће опреме; пројектује и анализира радне процесе у органу и предлаже решења за њихову аутоматизацију; развија и одржава базу података и апликативни софтвер неопходан за рад Повереника и  Стручне службе; развија систем за несметан и квалитетан проток информација између унутрашњих јединица; развија и одржава стандарде највишег нивоа контроле квалитета свих електронских података и обезбеђује њихову заштиту; израђује статистичке извештаје о актима које доноси Повереник и друге извештаје из делокруга  Групе; остварује сарадњу са спољним консултантима при раду на дизајнирању и одржавању Веб-сајта Повереника и испоручиоцима хардвера и софтвера ради задовољавања постављених технолошких стандарда и обавља друге послове које одреди помоћник Повереника.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и компетенције за рад на радном месту.

 

 

У изборном поступку проверавају се: Посебне функционалне компетенције: Закон о забрани дискриминације, Одлука о образовању Стручне службе Повереника за заштиту равноправности – усмено разговором; систем дељења ресурса; информациона безбедност; мрежна и бежична опрема – путем есеја.

 

III Место рада: Београд, Булевар краља Aлександра бр. 84

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве за интерни конкурс: Повереник за заштиту равноправности, Београд, Немањина бр. 22-26 (заједничка писарница републичких органа), са назнаком „За  интерни конкурс”.

 

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Даворка Јовичић, број телефона: 011/243 64 64, у времену од 10.00-14.00 часова.

 

VI Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на интернет презентацији Повереника. Рок почиње да тече 6. јуна 2019. године и истиче 13. јуна 2019. године.

 

VII Право учешћа на интерном конкурсу:  на интерни конкурс  могу да учествују државни службеници из свих органа државне управе и служби Владе и државни службеници из Стручне службе Повереника за заштиту равноправности.

 

VIII Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Повереника за заштиту равноправности на следећем линку: http://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/.

 

Докази који се прилажу: диплома којом се потврђује стручна спрема; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци); уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима; решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

 

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако                             странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

 

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности опредељује, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

 

 

IX Трајање радног односа: За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.

 

X Дан, место и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: О тачном датуму, месту и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефоном на бројеве телефона или електронским путем  на мејл адресе које наведу у својим пријавама.

 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Повереника за заштиту равноправности: http://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/ и на огласној табли Повереника.

 

Сви појмови употребљени у овом конкурсу у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

 

 

Број: 111-00-1/1/2019-04

У Београду, 5. јуна 2019. год.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић

 


microsoft-word-iconИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИPreuzmi


microsoft-word-iconОбразац конкурсне пријавеPreuzmi


PDFСписак пријава по шифрамаPreuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top